Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1Petrus
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Dan alle kwaadaardigheid en alle bedrog en huichelarij en afgunsten en alle ten nadele spreken wegdoende, Jullie zouden moeten afdoen de oude mens, volgens jullie eerdere gedrag de verdorven zijnde, naar de verlangens van de misleiding, (SW)[Efe. 4:22]
2 verlangt als pasgeboren baby's naar de logische, onvervalste melk, opdat jullie daardoor zullen opgroeien tot in redding, Ik geef jullie melk te drinken, geen vast voedsel, want jullie waren nog niet in staat dat te verdragen, ja ook nu zijn jullie daar niet toe in staat, (SW)[1Kor. 3:2]
3 wanneer namelijk jullie proeven dat de Heer vriendelijk is: 9 Vreest JAHWEH, al Zijn heiligen, want er is voor die Hem vrezen geen gebrek. (SV)[Psalm 34:9]
4 Tot Wie naderbij komend, een levende Steen, door mensen inderdaad verworpen zijnde, maar bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uitgekozen, in ere gehouden, 22 De steen die de bouwers verwierpen werd tot hoofd van de hoek. (SW)[Psalm 118:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Onze Heer, sprekend tot de hogepriesters en oudsten, vertelde hen dat het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van hen weggenomen zou worden en gegeven worden aan een natie die de vruchten er van zou voortbrengen; en als bewijs citeerde Hij Psalm 118:22,23. De gelijkenis van de wijngaard werd bij deze gelegenheid tot hen gesproken (Matt. 21:33-46). Zij vervulden deze gelijkenis door Hem te verwerpen. En Hij nam het koninkrijk van hen weg en geeft het aan hen die Hem ontvangen, en die kern vormen van de gelovige natie van die dag.


5 ook julliezelf als levende stenen opgebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers ten offer te brengen*, wel aangenaam voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door JezusJAH redt ChristusGezalfde. in Wie het gehele gebouw, samengevoegd zijnde, groeit tot een heilige tempel in de Heer, 22 in Wie jullie ook zijn samen gebouwd tot verblijfplaats van °God, in geest. (SW)[Efe. 2:21,22] - 6 En jullie zullen voor Mij zijn tot een koninkrijk van priesters en een heilige natie.' Deze zijn de woorden die jij zal spreken tot de zonen van Israėl." (SW)[Ex. 19:6] - Ik smeek jullie dan, broeders, door de barmhartigheden van °God, dat jullie je °lichamen stellen tot een levend, heilig en welgevallig offer aan °God, jullie °logische eredienst, (SW)[Rom. 12:1]
6 Omdat het namelijk in de Schrift is omvat: "Neem waar, Ik plaats in Sionburcht een steen, een sluitsteen in de uiterste hoek, uitgekozen, in ere gehouden. En die in Hem gelooft zal niet te schande gemaakt worden." 16 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw Mij! Ik leg een fundament in Sion, een steen, een steen van testing, de kostbare van de hoek, de gefundeerde van het fundament. Die gelooft spoedt zich niet. (SW)[Jes. 28:16] - gebouwd zijnde op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus Zelf de hoeksteen is, (SW)[Efe. 2:20] - 42 °Jezus zegt tot hen: "Lazen jullie nooit in de Geschriften: 'De steen die de bouwers verwerpen, deze was geworden tot hoofd van de hoek.' Dit gebeurde bij de Heer en het is wonderbaarlijk in onze ogen? (SW)[Matt. 21:42] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Jesajaheil is JAH 28:16


7 Aan jullie dan, aan die geloven, is de eer, maar voor de ongelovigen: "Een steen die de bouwers verwerpen*, deze was geworden tot het hoofd van de hoek" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Petrusrots zelf, al snel na de Pinksterdag en voor de hogepriesters, beschuldigde hen van het verwerpen van de Steen die de hoeksteen moest worden (Hand. 4:11).


8 en een steen van aanstoot en een rots van valstrik, die zich ook stoten aan het woord, ongezeglijk zijnde, waarin zij ook werden geplaatst. 14 En Hij is tot heiligdom en tot een steen van aanstoten en tot een rots van een struikelblok; voor de twee huizen van Israėl tot een strik en tot een val voor de inwoner van Jeruzalem. (SW)[Jes. 8:14]
9 Maar jullie zijn een uitgekozen ras, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot verwerving, zodat jullie de deugden wijd en zijd zouden berichten van Degene Die jullie roept* vanuit de duisternis tot in Zijn wonderbaarlijke °licht, 6 Want jij bent een heilig volk voor JAHWEH, jouw Elohim. JAHWEH, jouw Elohim, koos jou om van Hem te zijn, tot volk van speciaal bezit uit alle volken die op de oppervlakte van de grond zijn. (SW)[Deut. 7:6] - 5 En nu, indien jullie zullen luisteren, ja luisteren naar Mijn stem en jullie nemen Mijn verbond in acht, dan zijn jullie voor Mij tot een speciaal bezit onder alle volken, want geheel de aarde is van Mij. [Deut. 4:20] 6 En jullie zullen voor Mij zijn tot een koninkrijk van priesters en een heilige natie.' Deze zijn de woorden die jij zal spreken tot de zonen van Israėl." (SW)[Ex. 19:5,6] - 2 Het volk dat in duisternis gaat ziet een groot licht, die wonen in het land van de doodsschaduw, het licht is helder over hen. (SW)[Jes. 9:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Toen JAHWEH Zijn volk naar Zichzelf bracht op adelaarsvleugels, had Hij als doel dat zij Zijn bijzondere schat zouden zijn, boven alle volken, en dat zij een koninkrijk van priesters zouden zijn en een heilige natie (Exo. 19:4-6). Tot op heden hebben zij, door hun ongeloof, dit ideaal niet bereikt, maar zij die ChristusGezalfde ontvangen zullen het vervullen in het komende koninkrijk. Als koningen zullen zij voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heersen over de naties en als priesters de naties bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker brengen.


10 die eens 'niet een volk' waren, maar nu het volk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn, die niet ontferming verkregen hebbend, nu echter ontferming verkegen hebben. 6 En zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. En Hij zei tot hem: Roep haar naam Lo-Ruchama, want Ik zal niet voortgaan mededogen te hebben met het huis van Israėl of hen verdragen, ja verdragen. ... 9 En Hij zei: Roep zijn naam Lo-Ammi, want jullie zijn niet Mijn volk en Ik ben er niet voor jullie. (SW)[Hos. 1:6,9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De zinsneden "niet een volk" en die "niet barmhartigheid hebben ontvangen" worden meestal aan de heidenvolkeren toegewezen, in tegenstelling tot Israėlstrijder van God. Deze passage wordt dan aangehaald ten gunste van het zonder onderscheid toepassen van Petrusrots’ brieven op alle mensen van alle tijden, in het bijzonder op de huidige ekklesia die ChristusGezalfde’ lichaam is. Maar een nauwere overweging zal aantonen dat deze passage precies het tegenovergestelde bewijst, want ze citeert uit de profetie van Hoseahulp (van JAH), die spreekt over de zonen van Israėlstrijder van God, en kan onmogelijk geļnterpreteerd worden als voor enig ander volk. Een passage leest als volgt (Hos. 1:9-11):

"En Hij zeide:
Noem zijn naam Lo-ammi;
want gijlieden zijt Mijn volk niet,
zo zal Ik ook de uwe niet zijn.
Nochtans zal het getal der kinderen Israėlstrijder van Gods
zijn als het zand der zee,
dat niet gemeten noch geteld kan worden;
en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn:
Gijlieden zijt Mijn volk niet;
tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers.
En de kinderen van Judalof, en de kinderen Israėlstrijder van Gods
zullen samenvergaderd worden,
en zich een enig hoofd stellen,
en uit het land optrekken;
want de dag van Jizreel zal groot zijn."

De begeleidende passage is net zo duidelijk (Hos. 2:23):
"En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien,
en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama;
en Ik zal zeggen tot Lo-ammi:
Gij zijt Mijn volk;
en dat zal zeggen: O, mijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!

Deze citaten kunnen zeer zeker niet verwijzen naar enige ander volk dan de gekozen natie.


11 Geliefden, ik roep jullie op, als bijwoners en in het buitenland wonenden, zich te onthouden van de vleselijke begeerten, die oorlog voeren tegen de ziel, 12 Hoor mijn gebed, JAHWEH, en mijn hulpgeroep. Geef gehoor aan mijn traan. Het moet niet zo zijn dat U doof bent, want ik ben een tijdelijke verblijver bij U, een gast, zoals al mijn vaders. (SW)[Psalm 39:12] - Want degenen van °Christus Jezus kruisigen het vlees, samen met de hartstochten en de lusten. (SW)[Gal. 5:24] - Want het vlees begeert tegen het vlees en de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, dat jullie niet doen wat jullie maar willen. (SW)[Gal. 5:17]
12 het gedrag van jullie in de natiën ideaal hebbend, opdat in welke zij ten nadele van jullie spreken, als van kwaaddoeners, zij, vanuit de ideale werken toeschouwend, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zouden verheerlijken in de dag van omzien. 16 Laat zo jullie °licht schijnen, vlak voor de mensen, zodat zij de ideale werken van jullie zullen waarnemen en jullie °Vader, Die in de hemelen is, zouden verheerlijken. (SW)[Matt. 5:16] - 3 En wat zullen jullie doen in de dag van het gericht, en bij de ruļnering die van verre zal komen? Naar wie zullen jullie vluchten om hulp? En waarheen zullen jullie je heerlijkheid toevertrouwen? (SW)[Jes. 10:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

"Het gedrag van jullie onder de naties" of heidenen, bevestigt onze conclusie dat Petrusrots schrijft aan hen van zijn eigen natie, buiten het land.


13 Jullie zullen onderschikt worden aan elke menselijke schepping, vanwege de Heer, hetzij aan de koning, als aan de superieur zijnde, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Het word "schepping" hier is hetzelfde woord dat altijd zo wordt weergegeven in elke andere voorkomende plaats. Het idee dat scheppen een voorrecht is van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, leidde mogelijk onze vertalers er toe het hier te veranderen in "verordening". Maar het zijn contexten als juist deze die de Engelse lezer aan moeten sporen zijn begrip van dit woord te corrigeren, want volgens deze passage kan een mens scheppen, en het woord betekent niet "tot stand brengen wat tot dan toe niet bestond".


14 hetzij aan gouverneurs, als door hem gezonden wordend tot rechtverschaffing van kwaaddoeners, maar tot lof voor de goeddoeners, 1 Breng hen in herinnering onderschikt te worden aan overheden, aan autoriteiten; toe te geven en naar elk goed werk toe gereed te zijn (SW)[Titus 3:1]
15 omdat zo de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, goed doende het gebrek aan kennis van de onverstandige mensen te doen verstommen,
16 als vrijen, en niet de vrijheid hebbend als dekmantel voor de kwaadaardigheid, maar als slaven van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want jullie, broeders, werden tot vrijheid geroepen; alleen, gebruik niet de vrijheid als aansporing voor het vlees, maar slaaft voor elkaar door de liefde! (SW)[Gal. 5:13]
17 Eert allen! Hebt de broederschap lief! Vreest °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! Eert de koning! in broederlijke °liefde voor elkaar, elkaar teder beminnend in eerbetoon, elkaar hoog achtend, (SW)[Rom. 12:10] - 21 Vrees JAHWEH, mijn zoon, en de koning. Het moet niet zo zijn dat jij jezelf vermengt met die zich wijzigen (SW)[Spreuk. 24:21]
18 De huisslaven zullen onderschikt worden aan jullie °eigenaars, in alle vrees, niet alleen aan de goede en welwillende, maar ook aan de kromme, Slaven, weest gehoorzaam aan de heren naar het vlees, met vrees en beven, in eenvoud van jullie °harten, als aan °Christus (SW)[Efe. 6:5]
19 want dit is genade, indien iemand, vanwege het geweten van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, droefheden doorstaat, op onrechtvaardige wijze lijdend.
20 Want welke is de verdienste, indien zondigend en met vuisten geslagen wordend, jullie zullen verduren? Maar indien jullie, goed doende en lijdend, zullen verduren, is dit genade bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
21 Want tot in dit werden jullie geroepen, omdat ChristusGezalfde ook ten behoeve van jullie leed, aan jullie een kopieermodel nalatend, opdat jullie zouden volgen in Zijn °voetsporen, 15 Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat zoals Ik met jullie doe, ook jullie zullen doen. (SW)[Joh. 13:15] - 24 Dįn zei °Jezus tot Zijn °leerlingen: "Indien iemand achter Mij wil komen, laat hem zichzelf verloochenen en laat hem zijn °kruis oppakken en laat hem Mij volgen! (SW)[Matt. 16:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De voetstappen volgend die onze Heer achterliet terwijl Hij op aarde was, wordt vaak gezien als de ideale menselijke houding voor gelovigen in ChristusGezalfde. En dat is het ook – voor de Besnijdenis, aan wie Petrusrots schrijft. Hoewel Zijn kanaal zijnde waardoor de waarheid voor vandaag onthuld zou moeten worden, hield Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen weg van contact met ChristusGezalfde tijdens het leven van onze Heer op aarde, zowel voor als na Zijn opstanding. Het was pas na Zijn opstijging in heerlijkheid dat Hij Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus riep, en zijn naam veranderde in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, en hem een medium maakte voor de bijzondere waarheid die van kracht is tijdens de afvalligheid van Israėlstrijder van God. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus’ roeping had al lang tevoren gebeurd kunnen zijn, maar werd opzettelijk uitgesteld om overeen te komen met de waarheid die aan hem zou worden toevertrouwd. Hij, en wij, kennen ChristusGezalfde alleen als opgevaren en verheerlijkt. Indien wij met Zijn aardse leven verbonden waren, zoals de Syro-Foenitische vrouw (Mark. 7:26), zouden we niet meer dan een paar kruimels van Israėlstrijder van Gods tafel kunnen krijgen. Hij handelt in heerlijkheid niet zoals Hij handelde op aarde. Nu maakt Hij geen onderscheid tussen Jood en heiden, maar giet onuitspreekbaar grotere genade uit over beide dan mogelijk was toen Hij de Dienaar van de Besnijdenis was (Rom. 15:8). De sleutel voor gedrag dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen doet is het nadoen van Zijn huidige houding ten opzichte van ons in onze relaties met onze medemensen. Het is niet redelijk Zijn voetstappen na te volgen toen Hij alleen kwam voor de verloren schapen van het huis van Israėlstrijder van God en Zich weghield van contact met het buitenland. Zijn wandel in het land is geen model voor ons gedrag buiten het land. Daarom worden we opgeroepen imitatoren van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te zijn, omdat hij van ChristusGezalfde is (1Kor. 11:1), want hij kende ChristusGezalfde als opgevaren en verheerlijkt. En wij worden aangemoedigd om imitatoren van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te zijn, als geliefde kinderen (Efe. 5:1). Zo’n plaats hadden wij, zondaars uit de heiligen, niet toen ChristusGezalfde Zich beperkte tot de begunstigde natie.


22 Die de zonde niet doet*, en ook werd er geen bedrog in Zijn °mond gevonden; 9 En men geeft Zijn graf met de slechten, maar met de rijke is Hij in Zijn dood, hoewel Hij geen onrecht doet en er geen bedrog is in Zijn mond. (SW)[Jes. 53:9]
23 Die, uitgescholden wordend, niet terug schold, lijdend niet dreigde, maar het overleverde aan Die op rechtvaardige wijze oordeelt; 7 Hij heeft het hard te verduren en Hij wordt vernederd, maar Hij opent Zijn mond niet. Als het stuk kleinvee wordt Hij naar de slachting gehaald. En zoals een ooi stom is voor het aangezicht van haar scheerders, opent Hij Zijn mond niet. (SW)[Jes. 53:7]
24 Die onze °zonden Zelf in Zijn °lichaam omhoog bracht* op het hout, opdat, wegkomend van de zonden, wij zouden leven voor de rechtvaardigheid; door Wiens striem jullie gezond gemaakt zullen worden. 4 Zeker, onze ziekten draagt Hij en met onze pijnen wordt Hij belast, en wij, wij rekenen Hem als aangeraakt zijnde, neergeslagen van Elohim en vernederd zijnde. (SW)[Jes. 53:4] - Moge het daar niet van komen! Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven? ... 11 Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor °God in Christus Jezus. (SW)[Rom. 6:2,11] - 5 En Hij wordt verwond vanwege onze overtredingen, verpletterd wordend vanwege onze verdorvenheden. De disciplinering voor ons welzijn is op Hem en door Zijn striem komt er voor ons genezing.(SW)[Jes. 53:5]
25 Want jullie waren als dwalende schapen, maar nu keerden jullie om naar de Herder en Toezichthouder van jullie °zielen. 6 Wij dwalen allen af, als de kudde kleinvee, elk van zijn weg. Wij wenden ons om en JAHWEH doet in Hem de verdorvenheid van ons allen komen(SW)[Jes. 53:6]
Terug naar de index.
Naar 1 Petrus 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.