Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1Petrus
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Zoals ChristusGezalfde dan, ten behoeve van ons lijdend in vlees, wapent ook jullie met dezelfde gedachte: dat die lijdt in het vlees is opgehouden met zonden, Moge het daar niet van komen! Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven? ... 7 Want wie sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde. (SW)[Rom. 6:2,7]
2 om niet meer in de resterende tijd in het vlees een leven te leiden* in begeerten van mensen, maar in de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
3 Want voldoende is de voorbij gegane tijd om het raadsbesluit van de natiën te bewerken, gegaan zijnde in losbandigheden, begeerten, wijn-uitspattingen, wild uitgelaten feesten, drinkgelagen, en ongeoorloofde afgodendiensten, waarin jullie eens wandelden overeenkomstig de aion van deze °wereld, overeenkomstig de overste van het gezag van de lucht, van de geest van de nu werkende in de zonen van de koppigheid, 3 in wie ook wij allen ooit onszelf gedroegen in de lusten van ons °vlees, doende de wil van het vlees en van het verstand. En wij waren van nature kinderen van de verontwaardiging, zoals ook de rest, (SW[Efe. 2:2,3]
4 waarbij zij het vreemd vinden dat jullie niet samen met hen rennen in dezelfde brede stroom van lasterende °liederlijkheid,
5 die een woord zullen afgeven aan Degene Die gereed staat om te oordelen* de levenden en de doden. En Hij beveelt ons aan het volk te verkondigen en te verzekeren dat dit is de door °God gespecificeerde Rechter van levenden en doden (SW)[Hand. 10:42]
6 Want voor dit wordt ook aan doden geëvangeliseerd*, opdat zij geoordeeld zullen worden, inderdaad overeenkomstig mensen in het vlees, maar dat zij, overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zouden leven in geest. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Deze moeilijke passage hangt voor z’n interpretatie af van de kracht van het tussengevoegde "inderdaad", dat gewoonlijk bij het vertalen wordt weggelaten. Zelfs als het in het onze taal wel aanwezig is, valt de kracht er van niet direct te zien. Het moet voor allen duidelijk zijn dat er een wending is in het betoog, want het evangeliegoede bericht is niet de voorloper van oordeel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, noch is het dat volgens de mens. Dit oordeel is dan ook niet door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar door de mens. Mensen oordeelden hen naar hun eigen standaarden. Ze worden geoordeeld, "inderdaad", maar niet in het oordeel van de levenden en de doden dat net is genoemd (:5). De volgende uitspraak, dat zij zouden leven overeenkomstig met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maakt het duidelijk dat het evangeliegoede bericht niet aan hen werd gepredikt nadat zij overleden waren. Ze zijn nu dood, maar het preken en oordelen en leven stonden alle buiten hun ervaring voordat zij in slaap vielen.

- [Commentaar]
7 Van alle dingen echter is het einde genaderd. Weest dan verstandig en weest nuchter in gebeden, Ook dit: de tijd waargenomen hebbend dat het thans voor u het uur is om wakker te worden uit de slaap, want onze redding is dichterbij dan toen wij geloven. 12 De nacht vordert en de dag is nabij. Wij zouden dan de werken van de duisternis moeten afleggen en wij zouden de wapens van het licht moeten aandoen (SW)[Rom. 13:11,12]
8 vóór alles de intense liefde in julliezelf hebbend, want liefde bedekt een menigte van zonden. 12 Haat wekt ruzies op, maar liefde bedekt alle overtredingen. (SW)[Spreuk. 10:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De menselijke liefde die de zonden bedekt van hen op wie ze geplaatst is, is slechts een aanduiding van de goddelijke liefde die de bron is van alle aanhankelijkheid. Maar menselijke liefde is beperkt, zowel in z’n idealen als vermogens. Er is een opvallende gelijkheid, echter, tussen de uitdrukking van goddelijke liefde onder de wet, vóór het offer van ChristusGezalfde, en de liefde waarvan hier wordt gesproken. In beide gevallen werd zonde bedekt, niet weggedaan of vergeven, en al helemaal niet gerechtvaardigd. Zoals wij de verkeerde daden van onze geliefden verbergen, zo diende het bloed van geslachte dieren om de zonden van Israëlstrijder van God te bedekken. Bedekking is niet voor ons. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verwijst er maar één maal naar, en dan nog in verwijzing naar de zonden van het verleden (Rom. 3:25). Het is voor de Besnijdenis en de naties in de dag van de Heer (1Joh. 2:2).


9 Weest gastvrij voor elkaar, zonder gemor, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Alle andere genades bloeien waar liefde gevonden wordt. Het stimuleert niet alleen hun groei, maar versterkt hun kwaliteit. Doen wat liefdevol is is goed, het op een liefdevolle wijze doen is beter. De wijze waarop gastvrijheid wordt verleend betekent meer dan de gastvrijheid zelf. Genadig geven verheerlijkt het geschenk.


10 een ieder zoals hij de genadegave in ontvangst nam, het onder julliezelf bedienend als ideale beheerders van de gevarieerde genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Nu hebbend genadegeschenken naar de ons gegeven genade, naar °gelang van ons °geloof, of dat nu profetie is, 7 of diaken in de diakonie, of de lerende in het onderwijs. 8 of de troostende bij het troosten, wie deelt in vrijgevigheid, wie leidend met ijver, wie mededogend in barmhartigheid. (SW)[Rom. 12:6-8]
11 Indien iemand spreekt, het zij als de gezegden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Indien iemand bedient, het zij als vanuit de sterkte die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beschikbaar stelt, opdat in alles °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijkt zal worden door JezusJAH redt ChristusGezalfde, aan Wie is de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen. Amen. Of jullie dan eten, of jullie drinken, of jullie iets doen, doet alles voor de heerlijkheid van God! (SW)[1Kor. 10:31]
12 Geliefden, vindt de vuurgloed onder jullie niet vreemd, die tot beproeving voor jullie wordt, alsof jullie iets vreemds overkomt. opdat het testen van jullie °geloof, veel kostbaarder dan goud, het vernietigd wordend, maar door vuur getest zijnde, gevonden moge worden tot lof en heerlijkheid en eer in de openbaring van Jezus Christus (SW)[1Petrus 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Petrusrots is de vertegenwoordiger van de lijdende heiligen van de Besnijdenis, en zijn bediening is speciaal voor deze mensen bedoeld. De vervolgingen van de eerste eeuw waren voorsmaken van de vreselijke tijd die vooraf gaat aan de komst van het koninkrijk. Daarom passen deze aanmoedigingen goed bij beide gelegenheden. Dan zal het oordeel beginnen bij het huis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals afgebeeld in het tweede en derde hoofdstuk van Openbaringen.


13 Maar naar hetgeen jullie deelnemen aan de lijdenssmarten van °ChristusGezalfde: verheugt je, opdat jullie je ook jubelend zullen verheugen in de onthulling van Zijn heerlijkheid.
14 Indien jullie gesmaad worden in de naam van ChristusGezalfde, weest gelukkigen, want de geest van heerlijkheid en van macht en de geest van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is op jullie tot rust gekomen. Dezen gaan dan inderdaad weg uit het zicht van het Sanhedrin, zich verblijdend dat zij waardig gevonden waren onteerd te worden ten behoeve van de Naam. (SW)[Hand. 5:41] - 12 En Hij zal een vaandel opheffen voor de naties en Hij verzamelt die uit Israël verdreven zijn en die verstrooid zijn van Juda zal Hij bijeenroepen van de vier vleugels van de aarde. (SW)[Jes. 11:2]
15 Want laat niemand van jullie lijden als moordenaar of dief of kwaaddoener of als bemoeial,
16 maar indien als een Christen, laat hij zich niet schamen, maar laat hem °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijken in deze °naam, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Hoe tegenstrijdig het ook mag schijnen, in de Schrift zijn alleen Joden Christenen. De term wordt nooit op de naties toegepast, maar alleen op Joden of proselieten. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gebruikt de naam nooit in zijn brieven. Het komt alleen voor in Handelingen, dat zich bezig houdt met de voorbije verwerping van het koninkrijk, en bij Petrusrots, die vooruit keek naar de toekomstige verwezenlijking er van. Het is een opmerkelijk voorbeeld van de wijze waarop Schriftuurlijke uitdrukkingen volkomen verdraaid werden ten opzichte van hun oorspronkelijk gebruik.


17 want de periode van het beginnen* van het oordeel begint vanaf het huis van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Indien nu eerst vanaf ons, wat is het einde van de ongezeglijk zijnden aan het evangeliegoede bericht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? in vlammend vuur wraak gevend aan degenen die God niet waargenomen hebben en degenen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (SW)[2Thess. 1:8]
18 En indien de rechtvaardige nauwelijks wordt gered, waar zal de oneerbiedige en de zondaar verschijnen? 31 Aanschouw!, de rechtvaardige zal op de aarde terugbetaald worden, inderdaad ook de slechte en de zondaar. (SW)[Spreuk. 11:31]
19 Daarom: laten ook die lijden overeenkomstig de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hun °zielen voorzetten aan de trouwe Schepper in het doen van het goede. 3 Vertrouw in JAHWEH en doe het goede. Verblijf in het land en weid in betrouwbaarheid.(SW)[Psalm 37:3]

Terug naar de index.
Naar 1 Petrus 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.