Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan Timoteüs
1 Timoteüs
Hoofdstuk 1

[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven aan Timotheüsgodsvereerder en Tituswilde duif houden zich bezig met gedrag in dienstbetoon. Niet alleen worden hen opdrachten gegeven voor hun eigen leiding, maar er worden regels neergelegd voor de selectie en het dienstbetoon van oudsten, of opzieners, en dienaren. Deze twee klassen waren officieel erkend en aangewezen en hun taken gedefinieerd. Daarnaast zijn er oproepen voor alle verschillende klassen in de ekklesias, oud en jong, de rijke en de afhankelijke weduwe, en voor slaven. Ja, deze brieven bevatten de grondwet van de kerk. De tweede brief aan Timotheüsgodsvereerder is in het bijzonder toepasbaar op de laatste dagen, tonend wie en wat men moest vermijden, en met wie men kon omgaan. Filemoniemand die kust brengt een zeer genadevolle voorziening voor hen die slaven zijn van gelovige meesters.

Als gids voor het verstaan van het grote contrast tussen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ twee brieven aan Timotheüsgodsvereerder, is het van belang te weten wanneer de eerste brief werd opgetekend. Indien ze aan Timotheüsgodsvereerder werd geschreven in Efezetoegestaan, terwijl Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland ging, dan hebben we geen situatie die er mee overeenkomt in het boek Handelingen, en is het moeilijk te begrijpen waarom de gegeven opdrachten nodig zouden zijn in Efezetoegestaan, waar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zo lang had gewerkt en die het voordeel hadden gehad van zijn jarenlange persoonlijke opzicht.

Indien we de situatie omdraaien en Timotheüsgodsvereerder naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland zenden, naar de ekklesias waaruit Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd verdreven voordat hij daar orde op zaken kon brengen, en waarheen hij niet kon gaan zonder zijn leven in gevaar te brengen, heeft iedere inzetting in de brief volle betekenis, en hebben we omstandigheden die precies overeen komen met Handelingen 19:22. Dit plaatst de brief bij de tweede crisis in de bediening van de apostel (Hand. 19:21; Rom. 15:19; 2Kor. 5:16). Zijn tweede brief werd geschreven na de derde en laatste crisis. Dit schept een groot gat tussen beide dat reden geeft voor het grote verschil voor wat de zaken betreft. In de eerste brief zien we ekklesia beschreven als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huis, de steunpilaar en basis van waarheid (3:15). In de tweede is het een "groot huis" geworden met verschillende vaten, zowel eerbaar als laag (2:20). In de eerste houdt de oorspronkelijke kracht van het geloof alles samen. In de tweede is afval de overheersende toon.

STRUCTUUR VAN 1 TIMOTHEÜS

   INTRODUCTIE 1:1-2
   Aanklacht; verschil in leer 1:3-4
     DE WET VERKEERD GEPLAATST 1:5-11
       Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ dienstbetoon 1:12-16
       De onzichtbare Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker 1:17
         Geloof lijdt schipbreuk 1:18-20
         Een gebed voor allen 2:1
         Redder van heel de mensheid 2:4
         Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine als apostel 2:7
           Vrouwen 2:9-15
           Opzieners 3:1-7
           Dienaren 3:8-13
             Tijdelijke instructies 3:14
             Het geheim van toewijding 3:14-16
             Navolgende era's 4:1
             Huwelijk, voedsel, lichamelijke oefening 4:1-8
         Een woord voor allen 4:9
         Redder van alle mensen 4.10
         Timotheüsgodsvereerder als voorbeeld 4.11-16
           Weduwen 5:1-16
           Oudsten 5:17-25
           Slaven 6:1-2
         Vroomheid geen kapitaal 6:3-10
       TIMOTHEÜS BEKENTENIS 6:11-12
       DE ONZICHTBARE GOD 6:13-16
     RIJKDOMMEN JUIST GEPLAATST 6:17-19
   Waak: valse kennis 6:20-21
   AFSLUITING


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 1 TIMOTEÜS
1:1,2.   Zegenbede.
1:3-20.      Bemoediging - praktisch Geloof en goed geweten gedefinieerd
2:1-3:13.        Instructie en tuchtiging Mannen. Koningen en anderen. Vrouwen.
          Opzieners en dienaren.
3:14,15.          Voorgenomen bezoek en tussentijd Geloof en liefde die is in
            Christus Jezus.
3:16.            Het geheimenis van de godsvrucht.
4:1-12.            Het geheimenis van de ongerechtigheid De kenmerken en wat
             er tegen te doen.
4:13-16.          Voorgenomen bezoek en tussentijd.
5:1-6:2.        Instructie en tuchtiging
       Mannen. Vrouwen.
6:3-21.      Bemoediging - praktisch Valse leraren. Rijkdom (gevaren).
       Rijkdom (opdracht). Opdracht.
6:21.   Zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt overeenkomstig het uitdrukkelijk bevel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Redder, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °hoop, aan wie God wil bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim onder de naties. Dat is: Christus in jullie, de verwachting van de heerlijkheid (SW)[Kol. 1:27]
2 aan Timoteüsgodsvereerder, echt kind in geloof: genade, ontferming en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader en van ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. 3 Hij maakt echter Zijn °woord openbaar in eigen perioden, in een proclamatie die aan mij werd toevertrouwd, overeenkomstig het uitdrukkelijk bevel van God, onze °Redder. (SW)[Tit. 1:3]
3 Zoals ik jou oproep* te blijven* bij hen in Efezetoegestaan, gaande tot in Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland, opdat jij aan sommigen opdracht zou geven niet een andere leer te onderwijzen, 1 En na het ophouden van het rumoer laat °Paulus de leerlingen halen. En bemoedigend en groetend kwam hij uit om tot in °Macedonië te gaan. (SW)[Hand. 20:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Vertalers hebben met deze openingszin veel problemen gehad, want het belangrijkste werkwoord schijnt te ontbreken. De KJAV voegt so do toe, de Herzieners so do now. Het gebeurt maar zelden dat een vertaler zo ver gaat dat hij een complete zin toevoegt aan het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Nee, de vraag wie in Efezetoegestaan achter bleef en wie naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland ging schijnt geen belangrijke rol te spelen bij het verstaan van deze brief, en zou daarom niet de oorzaak moeten zijn van groot geestelijk verlies, hoe we deze zin ook vertalen. In plaats van "As I exhorted thee to tarry... [when I was] going," kunnen we vertalen met, "...remain with [them] ... [when] going." Welsprekend zouden we zeggen "stop over" of "drop in at" of "visit [with them when] going." Blijven en gaan schijnen op het eerste gezicht niet met elkaar te stroken. In feite is er geen conflict tussen beide (verg. Matt, 15:32; Mark. 8:2; Hand. 18:18), prosmeinai geeft geen permanent blijven aan.


4 ook geen acht te geven aan mythen en aan eindeloze geslachtsregisters, die uitzoekerijen verschaffen, veeleer dan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker's beheer, dat in geloof is. 14 niet acht gevend op Joodse mythen, op voorschriften van mensen, afgekeerd wordend van de waarheid.(SW)[Tit. 1:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De eindeloze genealogieën en het onderwijzen van de wet wijzen rechtstreeks naar de Besnijdenis. De ongelovige Joden waren niet alleen de bitterste vijanden die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ontmoetten, zoals het verslag in Handelingen onthult, maar zij die zich bij de gelovigen voegden waren vaak niet in staat weg te breken van hun aangeboren tradities. Het was juist op die tijd dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een nieuwe schepping aankondigde, waarin lichamelijke relaties genegeerd worden (2Kor. 5:16). De genealogieën van het Judalofïsme hebben hun plaats, maar niet in dit evangeliegoede bericht.


5 En het einde van de opdracht is liefde vanuit een rein hart en van een goed geweten en van ongeveinsd geloof, De liefde bewerkt de naaste geen kwaad, daarom is de liefde het complement van wet (SW)[Rom. 13:10] - 23 Wat jij ook bewaakt, bewaar jouw hart, want vanaf daar zijn de uitgangen van leven. 24 Doe vanaf jou verdraaidheid van mond weg en doe slinksheid van lippen ver van jou weg! (SW)[Spr. 4:23,24] - 5 een herinnering nemend van het in jou ongeveinsde °geloof, dat eerst inwoonde in jouw °oma, Loïs, en in jouw °moeder, Eunice, en ik ben er van overtuigd dat het ook in jou is; (SW)[2Tim. 1:5]
6 waarvan sommigen, afwijkend*, terzijde werden gekeerd tot in zinloos gepraat; 10 Want velen zijn niet onderschikt, zinloze praters en bedriegers, vooral degenen vanuit de besnijdenis, (SW)[Tit. 1:10]
7 willend leraren van de wet te zijn*, niet verstaand de dingen die zij zeggen, noch dingen aangaande welke zij stellig zijn.
8 Maar wij hebben waargenomen dat de wet ideaal is, in het geval dat iemand hem op wettige wijze gebruikt, Daarom is de wet zeker heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. (SW)[Rom. 7:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Ook de wet had haar plaats en taak. Ze werd nooit aan de naties gegeven (Rom. 2.14). Door haar is de erkenning van zonde (Rom. 3:20). Ze werd toegevoegd, lang nadat de belofte werd gegeven, om Israëlstrijder van God in overtreding te betrekken, tot het Zaad kwam aan Wie de beloften werden gedaan (Gal. 3:19). Hij verlost hen er van en geeft hen de plaats van zonen (Gal. 4:5). ChristusGezalfde is de voleinding van de wet voor een ieder die gelooft (Rom. 10:4). Tegen de gelovige is geen wet (Gal. 5:23). Wij zijn niet onder de wet, maar onder genade (Rom. 6:14).


9 dit waargenomen hebbend, dat voor de rechtvaardige de wet niet wordt gesteld, maar voor de wettelozen en voor niet onderschikten, voor oneerbiedigen en voor zondaars, voor onrechtschapenen en voor onheiligen, voor vadermishandelaars en voor moedermishandelaars, voor mandoders,
10 voor ontuchtige mannen, voor homoseksuelen, voor mensenhandelaars, voor leugenaars, voor meineedplegers, en indien er nog iets anders is dat tegen de gezonde onderwijzing tegenstreeft, 3 Want de periode zal zijn wanneer zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen, maar zij zullen overeenkomstig de eigen begeerten voor zichzelf leraren ophopen, het gehoor gekieteld wordend, (SW)[2Tim. 4:3]
11 overeenkomstig het evangeliegoede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, welk mij werd toevertrouwd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

"Blij" schijnt het enige woord te zijn dat we hebben dat ons in staat stelt onderscheid te maken tussen deze uitdrukking en "gezegend".


12 Ik heb dankbaarheid aan Die mij bij machte maakt*, ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer, dat Hij mij betrouwbaar acht*, mij plaatsend tot in bediening, 15 Maar de Heer zei tot hem: "Ga! Want deze is voor Mij een gebruiksvoorwerp van uitverkiezing om Mijn °naam te dragen in het zicht van zowel de natiën als koningen en bovendien van de zonen van Israël (SW)[Hand. 9:15]
13 ik die vroeger een lasteraar en vervolger en belediger was. Maar ik verkreeg ontferming, omdat, onwetend zijnde, ik het deed* in ongeloof. 3 Saulus nu vernielde de ekklesia, van huis tot huis binnen gaande, bovendien mannen en vrouwen naar buiten slepend. Hij leverde hen over in de cel (SW)[Hand. 8:3] - 17 En nu, broeders, heb ik waargenomen dat jullie handelen overeenkomstig onwetendheid, net zoals ook jullie °oversten. (SW)[Hand. 3:17]
14 Maar de genade van onze °Heer is overweldigend, met geloof en liefde in ChristusGezalfde JezusJAH redt.
15 Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat ChristusGezalfde JezusJAH redt tot in de wereld kwam om zondaars te redden*, van wie ik de eerstein de zin van ergste ben. 2 En de Farizeeën, en bovendien de schriftgeleerden, mopperden, zeggend: "Deze ziet uit naar zondaars en eet samen met hen!" (SW)[Luc. 15:2]
16 Maar vanwege dit verkreeg ik ontferming, opdat eerst in mij JezusJAH redt ChristusGezalfde alle °geduld zou betonen, tot patroon1) van die op het punt staan in Hem te geloven tot in aionisch leven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ zaak is een patroon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huidige wegen in genade. In plaats van hervorming en bekering en proberen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst te zoeken, was hij als een bezetene bezig alles tegen ChristusGezalfde en Zijn volk te doen wat in zijn macht was (Hand. 9:1,2). Hij was de grootste zondaar van zijn tijd en verdiende de zwaarste doem. In plaats daarvan ontvangt hij de grootste genade. Eenmaal buiten het land van Israëlstrijder van God, waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade niet weerhouden werd door de wet en Zijn handelen met het verbondsvolk, roept Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hem en vormt hem om in Zijn meest briljante belichaming van genade. Overeenkomend met het genadevolle karakter van zijn roeping, wordt hij aangesteld voor de bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade onder de naties, een bediening die anders en verschillend is van die van wie van de twaalf apostelen dan ook. Zij hadden barmhartigheid voor de naties als gevolg van Israëlstrijder van Gods zegen; hij deelde genade uit, ondanks en als gevolg van Israëlstrijder van Gods falen.


17 Aan de Koning nu van de aionen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, alleen wijze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zij eer en heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. De alleen wijze God, door Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid in de aionen. Amen. (SW)[Rom. 16:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De titel "Koning van de aionen" beperkt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet tot de aionen in de tijd, net zoals "de Heer van de Aarde" Hem niet in ruimte beperkt. Het beschrijft Zijn soevereiniteit tijdens de aionen, want alleen daarin is koninklijke heerschappij bekend (1Kor. 15:24).


18 Deze °opdracht zet ik jou voor, kind Timoteüsgodsvereerder, overeenkomstig de voorgaande profetiën over jou, opdat jij in hen oorlog zal voeren, de ideale oorlogvoering, 6 vanwege welke reden ik jou doe terugdenken de genadegave van °God aan te wakkeren die in jou is door de oplegging van mijn °handen. (SW)[2Tim. 1:6] - 3 Geliefden! Alle ijver doende om jullie te schrijven aangaande onze gemeenschappelijke °redding en leven, had ik noodzaak jullie te schrijven, jullie oproepend tot het uiterste te strijden in het eenmaal aan de heiligen overgeleverd wordende geloof. (SW)[Judas 3]
19 geloof hebbend en een goed geweten, dat sommigen wegstoten*. Aangaande het geloof lijden* zij schipbreuk,
20 onder wie Hymeneüsbehorend tot het huwelijk en Alexanderafweerder van mannen zijn, die ik overlever* aan de SatanTegenstander, opdat zij gedisciplineerd zullen worden niet te lasteren. 17 en hun °woord zal gangreen als weide hebben, van wie zijn Hymeneüs en Filetus,(SW)[2Tim. 2:17] - 14 Alexander, de kopersmid, betoont mij vele kwade dingen; de Heer zal hem betalen overeenkomstig zijn °werken (SW)[2Tim. 4:14]1. Patroon: als voorbeeld.


Terug naar de index.
Naar 1 Timoteüs 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.