Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan Timoteüs
1 Timoteüs
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Zovelen als slaven zijn onder een juk, laat hen de eigen eigenaars alle eer waardig achten, opdat niet de naam van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de onderwijzing gelasterd zullen worden. 9 Dat slaven onderschikt worden aan de eigen eigenaars, in alles welgevallig te zijn, niet tegensprekend, 10 niet ontvreemdend, maar alle goede trouw betonend, opdat zij de onderwijzing van God, onze Redder, in alle dingen zullen sieren. (SW)[Tit. 2:9,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Een slaaf met een gelovige eigenaar stond soms in het geloof boven zijn meester, en zou verleid kunnen worden zijn onderschikte positie te vergeten. Ze worden opgeroepen hun ware plaats als slaven op te nemen, in het vlees, ook al zijn ze in geest broeders.


2 Maar laten zij die gelovige eigenaars hebben dezen niet verachten, want zij zijn broeders, maar laat hen veeleer slaven zijn, omdat zij gelovigen en geliefden zijn, die van de weldaad ondersteund worden. Onderwijs deze dingen en roep op! niet meer als slaaf, maar boven een slaaf, een geliefde broeder, in het bijzonder voor mij, hoeveel meer dan voor jou, én in het vlees én in de Heer (SW)[File. 16]
3 Indien iemand een andere leer onderwijst en niet toekomt met gezond zijnde woorden, die van onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zijn, en tot de overeenkomstig eerbied zijnde onderwijzing, Ik verbaas mij dat jullie zo snel overgeplaatst zijn van de jullie roepende in genade van Christus, in een anderssoortig evangelie, 7 dat geen ander is, tenzij er sommigen zijn die jullie willen verwarren en het evangelie van de Christus willen verdraaien. 8 Maar ook indien wij, of een boodschapper uit de hemel, jullie een evangelie zouden verkondigen anders dan wij jullie het evangelie brengen, laat hem zijn vervloekt! 9 Zoals wij eerder verklaard hebben en ik nu opnieuw zeg: indien iemand jullie een evangelie brengt, anders dan jullie ontvangen hebben, laat hem zijn vervloekt! (SW)[Gal. 1:6-9]
4 dan is hij beneveld, in niets op de hoogte zijnde, maar een ziekelijke behoefte hebbend aangaande kwesties en woordenstrijden, vanuit welke dingen afgunst, ruzie, lasteringen en boosaardige verdenkingen voortkomen,
5 geharrewar van mensen met een aangetast denken en van wie de waarheid ontnomen is, veronderstellend dat de eerbiedigheid kapitaal is*. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen. (SW)[2Tim. 2:14] - 8 Maar op de wijze zoals Jannes en Jambres Mozes weerstonden, zo weerstaan ook dezen de waarheid. Het zijn ontaarde mensen van wie het denken aangaande het geloof ondeugdelijk is (SW)[2Tim. 3:8] - 4 en zij zullen inderdaad het gehoor afkeren vanaf de waarheid en zij zullen zich terzijde keren op de mythen. (SW)[2Tim. 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De neiging om winst te slaan uit de religie is zeer toegenomen sinds de dagen van de apostel. Devotie als middel tot materiële winst is een van de meest verraderlijke van zonden en vindt overal z’n volgelingen. Van de "rijst-Christenen" van China tot de hoogste kerkelijke waardigheidsbekleders, heeft de verderfelijke invloed Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers getuigenis verlamd. Een van de grote voordelen van vervolging is dat de heiligen van deze zonde worden gezuiverd worden.


6 Nu is de eerbiedigheid met tevredenheid groot kapitaal, Want lichamelijke oefening is van weinig voordeel, maar godsvrucht is voordelig voor allen, hebbende de belofte van leven, in het heden en in het toekomende. (SW)[1Tim. 4:8] - 5 Moge niet veel houden van geld de wijze van doen zijn, tevreden zijnde met de aanwezige dingen. Want Hij heeft uitgesproken: "Ik zal jou niet loslaten, noch zal Ik jou in de steek laten," (SW)[Hebr. 13:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Materiële winst, boven wat nodig is voor onderhoud en onderdak, is geen echt kapitaal. Het kan in het heden geen tevredenheid geven en is in de toekomst een totaal verlies. Echt kapitaal is tevredenheid, die nu blijdschap geeft, en toewijding, die een beloning zeker stelt in het toekomende leven. Deze zijn inderdaad groot kapitaal, veel groter dan de miljarden die mensen bijeen vergaren, maar die zij niet kunnen gebruiken en die zij zeker zullen verliezen. De echt rijke man is hij die, na te hebben voorzien in beschutting tegen de elementen, een huis en kleding en onderhoud in de vorm van voedsel en drinken, op zo’n wijze de balans in evenwicht houdt dat het hem in de toekomst zal navolgen.


7 want niets hebben wij binnen gebracht* tot in de wereld, en het is duidelijk dat wij ook niets uitdragen kunnen. 21 En hij zei: "Naakt ging ik uit uit de buik van mijn moeder en naakt zal ik daarheen terugkeren. JAHWEH gaf en JAHWEH nam, de naam van JAHWEH zal gezegend worden. (SW)[Job 1:21]
8 Maar levensmiddelen en beschermende bedekkingen hebbend, met deze dingen zullen wij tevreden zijn. 8 Doe huichelarij en een leugenwoord ver van mij weg. Het moet niet zo zijn dat U berooidheid en rijkdome aan mij geeft. Doe mij brood verorberen van het voor mij bestemde deel. (SW)[Spr. 30:8]
9 Maar die van plan zijn rijk te zijn vallen in beproeving en strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken tot in uitroeiing en ondergang, 27 Die hebzuchtig is naar winst veroorzaakt moeilijkheden voor zijn huis, maar die geschenken haat zal leven. (SW)[Spr. 15:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Zij die deze koers weigeren zullen ervaren dat zij op alle manieren zullen verliezen. Rijkdom geeft geen tevredenheid, maar broedt dwaasheid en schadelijke verlangens uit, waarvan de voldoening vernietigend is voor blijdschap en wegleidt van het geloof. Geld verkrijgen of oppotten van middelen die niet nodig zijn voor ons eigen welzijn, is niet alleen een vruchtbare bron van kwaad, maar berooft nu de rijke van zijn blijdschap en doet alleen maar ons verlies in het toekomende leven toenemen.


10 want de wortel van alle kwade dingen is de geldzucht, waardoor sommigen, hunkerend, tot dwaling vanaf het geloof werden geleid en zichzelf aan alle kanten in vele pijnen op de proef stellen*.
11 Maar jij, o mens van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, ontvlucht deze dingen en jaag na: rechtvaardigheid, eerbiedigheid, geloof, liefde, het verduren en het lijden met zachtmoedigheid. 22 Maar ontvlucht de bij jongeren passende begeerten en jaag rechtvaardigheid na, geloof, liefde en vrede met allen die de Heer aanroepen vanuit een rein hart. (SW)[2Tim. 2:22]
12 Strijd de ideale strijd van het geloof, pak vast het aionische leven tot in welk jij werd geroepen, en belijd* de ideale belijdenis in het zicht van vele getuigen. En iedere deelnemende houdt alles onder controle, opdat zij dan inderdaad de vergankelijke erekrans verkrijgen, maar wij een onvergankelijke. 26 Ik nu ren dan zo: niet als twijfelachtig; zo boks ik, niet als lucht slaande. (SW)[1Kor. 9:25,26]
13 Ik geef aan jou opdracht in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die °alles levend maakt, en van JezusJAH redt ChristusGezalfde, Die getuigenis geeft* aan Pontiusvan de zee Pilatusmet een speer, de ideale belijdenis, 11 °Jezus nu stond vlak voor de gouverneur. En de gouverneur stelt Hem een vraag, zeggend: "Jij bent de koning van de Joden?" °Jezus nu zei met nadruk tot hem: "U zegt het." (SW)[Matt. 27:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Levendmaking verwijst niet naar het geven van leven in de schepping, maar wordt, wanneer het voor de mensheid wordt gebruikt, altijd gebruikt voor het toedelen van onsterfelijkheid en onvergankelijkheid (Rom. 4.17; 1Kor. 15:36). Het onderscheid zich van opstanding (Joh. 5.219 op die wijze dat het verwijst naar geestelijk leven (Rom. 8:11; 2Kor. 3:6). Opstanding verwijst voornamelijk naar het lichaam, opwekking naar de ziel, en levendmaking naar de geest. Elders wordt ons verteld dat heel de mensheid levengemaakt zal worden (1Kor. 15:22). Hier wordt heel het universum ingesloten in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers machtige doelstelling om de dood te verslaan.


14 bewaar* jij het voorschrift, vlekkeloos en onbesproken, tot aan het te voorschijn komen van onze °Heer, ChristusGezalfde JezusJAH redt,
15 Welke in eigen perioden de gelukkige en alleen-Machthebber zal tonen: de Koning van die koning zijn, en de Heer van die heer zijn, 17 Want JAHWEH, jullie Elohim, Hij is Elohim van de elohim en Heerm van de heren, de El, de grote, de machtige en de vreeswekkende, Die niet gezichten opheft en geen omkoopgeschenk aanneemt (SW)[Deut. 10:17]
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, huizend in een ontoegankelijk licht, Die niemand van de mensen waarnam en ook niet waarnemen kan, aan Wie zij eer en de aionische kracht! Amen! 2 U bent omwikkeld met licht als gewaad, de hemelen uitstrekkend als het tentdoek, (SW)[Psalm 104:2 - 20 En Hij zegt: "Jij kunt Mijn gezicht niet zien, want de mens zal Mij niet zien en leven." (SW)[Ex. 33:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

ChristusGezalfde is de Enige Die levend is gemaakt. Niemand anders heeft leven buiten het bereik van de dood. Onsterfelijkheid is Zijn exclusieve bezit. De heerlijkheid van doodloosheid schijnt in Hem door met een intensiteit die verder gaat dan de mogelijkheid van menselijke waarneming. De apostel zelf kwam hier dichterbij dan wie dan ook, maar de helderheid er van verblindde hem. Hij zag Hem (1Kor. 9:19, maar Hij verscheen als licht dat zijn ogen niet konden verdragen. Bij Zijn komst zullen zij als Hem zijn, omdat zij Hem zullen zien zoals Hij is (1Joh. 3.2).


17 Geef opdracht aan de rijken in de huidige aion niet hooghartig te zijn, ook niet de hoop gevestigd te hebben op de onzekerheid van rijkdom, maar op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die ons alle dingen op een rijke wijze verschaft ter genieting, 20 Maar °God zei tot hem: 'Onverstandige! In deze °nacht vragen zij vanaf jou jouw °ziel terug. En wat jij gereed maakt, voor wie zal het zijn?' (SW)[Luc. 12:20] - 5 Vliegen je ogen er naar en is het er niet? Ja, ze zal zeker vleugels voor hemzelf maken als van een gier en wegvliegen door de hemelen. (SW)[Spr. 23:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Zij die rijk zijn, in tegenstelling tot hen die we al overdachten, die gek op geld zijn met als doel rijk te worden, worden opgeroepen hun afhankelijkheid niet te plaatsen op hun bezit, dat hen op elk moment kan verlaten, maar om op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te vertrouwen, Die alleen hun genot mogelijk kan maken. Hun meest voordelige koers ligt in het gebruik van hun weelde ten voordele van anderen. Dit brengt hen blijdschap voor vandaag (want het is een zegen om te mogen geven), en tegelijkertijd belegt het hun weelde in de goddelijke schatkist, waar het in die dag op hun rekening zal verschijnen. Op die manier zullen zij zichzelf verzekeren van echt leven, zowel voor nu als voor de aionen.


18 om het goede te werken, rijk te zijn in ideale werken, om vrijgevige bijdragers te zijn*,
19 als een schat voor zichzelf een ideaal fundament opbergend tot in het op punt staande, opdat zij het werkelijke leven zullen vastpakken. 20 maar spaar voor jullie schatten op in de hemel, waar noch de mot, noch roest ze doet verdwijnen en waar ook dieven niet een ondergrondse toegang graven, en ook niet stelen (SW)[Matt. 6:20]
20 O, Timoteüsgodsvereerder, bewaak het toevertrouwde, terzijde kerend de onheilige, lege klanken en de tegenargumenten van de ten onrechte zo genoemde kennis, 14 Bewaak het ideale dat is toevertrouwd door heilige geest, die in ons inwoont. (SW)[2Tim. 1:14] - Maar weiger het wereldse en de oude wijven mythes en oefen jezelf in godsvrucht. (SW)[1Tim. 4:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Alle kennis of "wetenschap" die niet overeenkomt met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling, is in het verleden als vals gevonden en zal dat ook in de toekomst zijn. Er is geen conflict tussen echte wetenschap en de Schrift.


21 welke sommigen beloven. Zij wijken* af aangaande het geloof! De genade zij met jullie. Amen. 18 die afwijken aangaande de waarheid, zeggend dat de opstanding reeds is gebeurd. En zij werpen het geloof van sommigen omver. (SW)[2Tim. 2:18]

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.