Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Maar wij vragen jullie, broeders, ten behoeve van de aanwezigheid van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, en onze bijeenkomst met Hem, Want dit zeggen wij in een woord van de Heer, dat wij, de levenden, de overblijvenden, in de aanwezigheid van de Heer zeker niet de rustend zijnden zouden voorbijstreven, 16 want de Heer Zelf zal afdalen van de hemel, met een bevelsroep, met de stem van de aarstengel en met de trompet van God, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden, de overblijvenden, tegelijkertijd, samen met hen, weggegrist worden, in wolken, in een ontmoeting met de Heer in de lucht en zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. (SW)[1Thess. 4:15-17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

VERMANING - AFVALLIGHEID

De controlerende gedachte achter dit deel van de brief is gebaseerd op de leer uit de eerste brief. Hadden zij ten volle aanvaard en verstaan wat hij al aan hen had geschreven, dan zouden nooit er toe zijn gebracht te geloven dat de dag van de Heer al daar was. In de tussentijd, zo lijkt het, was Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in deze zaak verkeerd geïnterpreteerd geworden, mogelijk door een vervalste brief (3:17). Hij geeft nu twee van de uitstekende tekenen die er zullen zijn wanneer de Heer komt: de afval en de man van wetteloosheid. Geen van deze was in die tijd aanwezig.


2 dat jullie niet vlug in opschudding gebracht* worden, ineig. vanaf het denken ook niet gealarmeerd worden, noch door geest, noch door een woord, noch door een brief als ware die van ons, alsof de dag van de Heer tegenwoordig is.
3 Niemand zou jullie misleiden, op geen enkele wijze. Want zal de afstandneming niet eerst komen en de mens van de wetteloosheid onthuld worden, de zoon van de ondergang, 1 Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in navolgende perioden sommigen afstand zullen nemen van het geloof, acht gevend op geesten die doen dwalen en op onderwijzingen van demonen (SW)[1Tim. 4:1] - 12 Toen Ik met hen was in de wereld, bewaarde Ik in Uw °naam hen die U aan Mij heeft gegeven. En Ik bewaak hen en niemand vanuit hen ging verloren, behalve de zoon van de ondergang, opdat het Geschrift vervuld zal worden. (SW)[Joh. 17:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De man van wetteloosheid (zoals de twee beste handschriften hem noemen) schijnt nauw overeen te komen met het hoofd van het wilde beest (Openb. 13:1-8). De hele aarde zal hem aanbidden, uitgezonderd de weinigen van wie de namen staan geschreven in de boekrol van het leven van het Lam. Het wordt uit deze passage duidelijk dat, in de tijd van het einde, er een tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal zijn. Dat dit ergens anders dan in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zal zijn lijkt onmogelijk. We kunnen dan ook niet alleen uitzien naar de terugkeer van de Joden naar hun eigen land, maar ook naar het herstel van hun oude rituelen en een herbouw van hun tempel. Behalve voor een priester is het binnengaan van de heilige plaats al een verschrikkelijke ontwijding, maar dat iemand JAHWEH’s plaats inneemt in het heilige der heiligen en zijn eigen goddelijkheid toont, is de meest afschuwelijke en verschrikkelijke misdaad waartoe een mens in staat is. Dit leidt tot de verwoestende gruwel van Daniëlrechter is God 9:27, die mogelijk bestaat in het plaatsen van het beeld van het wilde beest (Openb. 13.14) in de heilige plaats van de tempel. Onze Heer waarschuwt hen die in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde wonen om dan naar de bergen te vluchten (Matt. 24:15-22), want over hen zou de grote verdrukking komen (die de Thessalonicenzen zo alarmeerde).


4 die tegenstreeft en zich verheft tegen elke die god genoemd wordt of voorwerp van eerbiedige verering is, zodat deze in de tempel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gaat zitten*, om aan te tonen dat hij zelf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is? 2 Zoon van de mens, zeg tot de bewindvoerder van Tyrus: Zo zegt mijn Heer JAHWEH! Omdat jouw hart hoogmoedig is en jij zegt: Ik ben een el, ik zit op de plaats van Elohim in het hart van de zeeën! Maar jij bent een mens en geen el, ook al geef jij jouw hart als het hart van de elohim. (SW)[Eze. 28:2]
5 Herinneren jullie je niet dat, nog bij jullie zijnde, ik deze dingen tot jullie zei?
6 En nu: jullie hebben het tegenhoudende waargenomen tot het onthuld* worden van hem in zijn °periode.
7 Want het geheim van de wetteloosheid werkt reeds. Alleen totdat die op dit moment tegenhoudt vanuit het midden zal worden weggenomen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De invloeden die de grote afval aan het einde der tijden tot stand zou brengen, zijn al vanaf het begin aan het werk, maar zijn in bedwang gehouden door een andere, tegenwerkende kracht. Wat is die kracht? Sommigen hebben gemeend dat het de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is. Maar de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal voortgaan met werken tijdens de afval, de weinigen in staat stellend te volharden tot het einde, en kracht gevend aan anderen om trouw te zijn tot de dood. Er is wel verondersteld dat SatanTegenstander "vastgehouden" wordt in zijn plaats in de hemelse gebieden, want wanneer hij uitgeworpen wordt begint de afval. Zijn uitwerping markeert inderdaad de crisis tussen het geheim en de openlijke bekendwording van de afval, maar dat wat wordt teruggehouden is duidelijk de afval, niet een plaats in de hemelse gebieden. De afval wordt teruggehouden door de aanwezigheid van de heiligen. Wanneer we uit hun midden worden weggenomen door onze verzameling bij ChristusGezalfde, in de lucht, dan zal de afval komen en zal heel de verschrikkelijk rij van benauwdheden de aarde overvloeien met vuur. Zo bewijst de apostel dat hun eigen aanwezigheid op aarde beslissend bewijs is dat zij niet de benauwdheden van de dag van de Heer ondergingen.


8 dán zal de wetteloze onthuld worden, die de Heer JezusJAH redt uit de weg zal ruimen door de geest van Zijn °mond en buiten werking zal stellen in het tevoorschijn komen van Zijn °aanwezigheid, 9 Door de adem van Eloah vergaan zij, en door de geest uit Zijn neusgaten komen zij tot hun einde. (SW)[Job 4:9]
9 van wie de aanwezigheid is overeenkomstig de inwerking van de SatanTegenstander, in alle macht en in tekenen en in leugenachtige wonderen, 24 Want pseudo-Christussen zullen worden gewekt en pseudo-profeten, en zij zullen grote tekenen en wonderen geven, zodat zij, indien mogelijk, ook de uitgekozenen doen dwalen. (SW)[Matt. 24:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Niets is meer noodzakelijk in deze afnemende dagen van deze bedeling dan de heiligen te waarschuwen voor het gevaar van misleid te worden, niet alleen door wat kwaad lijkt, maar door al wat het uiterlijk heeft van het goede. SatanTegenstander is omgevormd in een boodschapper van licht en zijn dienaren zijn dienaren van rechtvaardigheid (2Kor. 11:14,15). Maar voor de komende tijd heet Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons gewaarschuwd voor de misleiding. De valse profeet zal dezelfde soort tekenen doen die, in Eliamijn God is JAH’s tijd, de goddelijkheid van JAHWEH bewezen (1Kon. 18:24; Openb. 15:13) en hij heeft kracht gekregen om zelfs een geest te geven aan het wilde beest (Openb. 13:15), zodat het ook echt zal spreken. Zo zal de man van wetteloosheid zijn goddelijkheid aantonen.


10 en in elke verleiding van °onrechtvaardigheid in die verloren gaan, in plaats waarvan zij de liefde van de waarheid niet ontvangen* voor hun gered* worden.
11 En vanwege dit zal °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen een inwerking van dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven*, 4 en zij zullen inderdaad het gehoor afkeren vanaf de waarheid en zij zullen zich terzijde keren op de mythen. (SW)[2Tim. 4:4]
12 opdat zij geoordeeld zullen worden, allen die niet in de waarheid geloven*, maar een welbehagen hebben* in de onrechtvaardigheid.
13 Maar wij zijn verschuldigd °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker altijd te danken aangaande jullie, broeders, geliefd zijnd door de Heer, ziende dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan jullie vanaf het begin de voorkeur geeft* tot redding, in heiliging van de geest en in geloof van de waarheid, Wij danken God altijd, over jullie allen herinnering makend in onze gebeden (SW)[1Thess. 1:2] - 12 Tot Benjamin zei hij: "De geliefde van JAHWEH. Hij zal verblijven, vertrouwend op Hem Die hem overdekt, heel de dag. En hij verblijft tussen Zijn flanken." (SW)[Deut. 33:12] - 2 overeenkomstig de voorkennis van God, de Vader, in heiliging van geest, tot in gehoorzaamheid en besprenkeling van het bloed van Jezus Christus. Moge genade en vrede aan jullie vermeerderd worden! (SW)[1Petr. 1:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

DANKZEGGING

De heiligen van Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote (en allen die geloven in ChristusGezalfde) hoeven niet bang te zijn voor de vreselijke beproeving de over de aarde zal komen, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft hen geen misleiding gezonden, om hen te veroordelen, maar geeft aan hen de voorkeur voor redding door geloof van de waarheid en voor het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. Wat een glorieuze tegenstelling!


14 waarin Hij ook ons roept* door ons °evangeliegoede bericht, tot verwerving van de heerlijkheid van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. 10 De God echter van alle genade, Die jullie roept tot in Zijn aionische heerlijkheid in °Christus, terwijl jullie korte tijd lijden, Hij zal toebereiden, zal standvastig maken, zal stevig maken, zal funderen. (SW)[1Petr. 5:10]
15 Dus, broeders, staat dan vast en houdt de overleveringen die jullie onderwezen* werden, hetzij door een woord, hetzij door een brief van ons.
16 En Hij, onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, en onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, Die ons liefheeft* en aionische bemoediging en goede hoop geeft in genade,
17 moge Hij de harten van jullie bemoedigen en moge Hij jullie standvastig maken in elk goed werk en woord.
Terug naar de index.
Naar 2 Tessalonicensen 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.