Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Ik, de gevangene in de Heer, ik roep jullie dan op te wandelen* op een wijze de roeping waardig waarmee jullie werden geroepen, 7 zoals het rechtvaardig is voor mij dit gezind te zijn over jullie allen, omdat jullie allen mij in jullie °hart hebben, zowel in mijn °boeien als in de verdediging, als bevestiging van het evangelie, jullie allen mede-deelgenoten zijn van mijn °genade. ... 23 Ik word echter samengedrukt vanuit de twee, de begeerte hebbend naar het opbreken en samen met Christus te zijn, want dat is veeleer veel beter. (SW)[Filip. 1:7,23] - 10 om, op een wijze de Heer waardig, te wandelen tot in alle behagen, in alle goede werk vrucht brengend en groeiend in het besef van °God, (SW)[Kol. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

GEDRAG
SMEKEN AAN DE HEILIGEN

Hoe toepasselijk zijn de titels die door onze Heer en zijn dienaren worden gebruikt! Hier is het de gevangene in de Heer die onze wandel bekijkt.


2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde,
3 beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede, 12 Trek dan aan, als door °God uitgekozen, heiligen en geliefden: innerlijke gevoelens van medelijden, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, 13 elkaar verdragend en genade gevend aan julliezelf. In het geval dat iemand een klacht zal hebben tegen de ander: zoals ook de Heer genade geeft aan jullie, zó ook jullie. 14 Maar boven al deze dingen de liefde, die de band van de volwassenheid is. 15 En laat de vrede van Christus haar scheidsrechter zijn in jullie °harten, in welke jullie ook geroepen werden in één lichaam, en word dankbaren! (SW)[Kol. 3:12-15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Ons wordt niet gevraagd om de eenheid van de geest tot stand te brengen. maar om ze niet te breken. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen zijn één. Laten ze nijverig dit erkennen door zich te onthouden van ook maar iets dat het vertoon van de geestelijke eenheid , door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gemaakt, in de weg staat.


4 één lichaam en één geest, zoals ook jullie werden geroepen in één hoop van jullie °roeping, zo zijn wij, de velen, één lichaam in °Christus, maar afzonderlijk leden van elkaar. (SW)[Rom. 12:5] - want door Hem hebben wij °beiden toegang in één geest tot de Vader (SW)[Efe. 2:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Tijdens de era die door het boek Handelingen wordt bestreken, zijn er meerdere lichamen en dopen en geloven en verwachtingen, maar nu de geheime bedeling in werking is, is er niet langer een geloof voor de Jood en een ander voor de heiden. Allen hebben hetzelfde geloof. Niets zou ooit de heiligen van deze bediening mogen verdelen.


5 één Heer, één geloof, één doop, 16 En andere schapen heb Ik, die niet vanuit deze °schaapskooi zijn. Het is voor Mij bindend ook die te leiden en zij zullen Mijn °stem horen en zij zullen één kudde worden, met één Herder.(SW)[Joh. 10:16]
6 één Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader van allen, Die over allen, door allen en in allen is. en er zijn verscheidenheden van werkingen, maar het is dezelfde God Die werkt. (SW)[1Kor. 12:6]
7 Maar aan een ieder van ons werd de genade gegeven> overeenkomstig de maat van het geschenk van °ChristusGezalfde. Maar dit alles bewerkt de ene en dezelfde geest, die een ieder het eigene toedeelt naar Zijn wil. (SW)[1Kor. 12:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

SAMENVATTING
DE EERDERE GENADE

De aanpassing van de heiligen, hen veranderend van een toestand van voogdij en afhankelijkheid van Israëlstrijder van God naar volwassen mannelijkheid en onafhankelijke hemelse zegeningen, werd bereikt door speciaal aangestelde apostelen, pastors en leraren te zenden. Het dienstbetoon van de apostelen en profeten is nu opgevolgd door de Schrift, zoals deze brief, die geschreven werd om hetzelfde doel te bereiken. Dit staat in contrast met het geven van de wet, die hen in gevangenschap bracht (Psa. 68:18). Deze genade zet allen slavende wetten en bevelen terzijde.


8 Daarom zegt Hij: "Omhoog gaande* tot in de hoogte, neemt* Hij de krijgsgevangenschap krijgsgevangen en geeft* Hij gaven aan de mensen." 18 U gaat op naar de hoogte, U neemt krijgsgevangenschap krijgsgevangen, U neemt gaven aan onder de mensen, en ook de koppigen, om te verblijven met JAH, Elohim. (SW)[Psalm 68:18]
9 Nu dit: Hij ging omhoog, wat is dit anders dan dat Hij ook eerst afdaalde* tot in de lagere delen van de aarde? 13 En niemand is omhoog gegaan tot in de hemel dan Die vanuit de hemel neerdaalde, de Zoon van de mens die in de hemel is. (SW)[Joh. 3:13]
10 Die afdaalde*, Hij is ook Die omhoog ging*, boven al de hemelen, opdat Hij °alles zou vervullen.
11 En Hij geeft* inderdaad de afgevaardigden en de profeten en de evangelisten, en de herders en leraren, En wie °God inderdaad plaatste in de ekklesia: eerst apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, daarna krachten, daarna genadegaven van genezing, helpers, bestuurders, soorten talen. (SW)[1Kor. 12:28]
12 tot de toebereiding van de heiligen tot in het werk van bediening, tot opbouw van het lichaam van °ChristusGezalfde, 16 Elk Geschrift is door God geïnspireerd en heeft ook baat voor onderwijzing, voor weerlegging, voor correctie en voor discipline, die in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens van °God toegerust zal zijn, volkomen toebereid zijnde, voor alle goed werk. (SW)[2Tim. 3:16,17]
13 tot wij °allen zouden bereiken tot in de eenheid van het geloof en van het besef van de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot een volwassen man, tot een maat van statuur van de volheid van de ChristusGezalfde, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vóór de onthulling van de geheime bediening door middel van deze brief, waren de heiligen onder de naties in een periode van adolescentie. Dit wordt volledig door de apostel naar voren gebracht in zijn eerste brief aan de Korinthiërs (1Kor. 13.10). De toen gegeven gaven hadden als doel hen naar de volwassenheid te leiden, maar werden terzijde gezet toen de "volkomenheid" (perfectie) kwam. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ gevangenisbrieven brengen volwassenheid (Filip. 3.15; Kol. 1:28; 4:12). De schuivende veranderingen, behorend bij de periode van groei die de era van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ roeping kenmerkte tot aan zijn gevangenschap, die de heiligen onder de naties bracht van een positie als proselieten in het Judalofïsme naar een plaats van totale onafhankelijkheid van Israëlstrijder van God, waren alle bedoeld om hen voor te bereiden op deze laatste onthulling waarin zij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers complement worden.

We zouden niet moeten bouwen op alle doctrines van die overgangstijd, maar alleen op die welke overeenkomen met de huidige genade. In Romekracht "eerst aan de Jood" (Rom. 2:10) is nu overbodig; in Korintheverzadigd is de gave van profetie en van talen (1Kor. 13:8) nu onwerkzaam geworden.


14 opdat wij niet meer onmondigen zullen zijn, op en neer golvend en rondgedragen wordend in elke wind van °onderwijzing, in de willekeur van de mensen in sluwheid naar de methode van de dwaling.
15 Maar waarachtig zijnde in liefde zouden wij groeien tot in Hem, de Alles, Die het hoofd is: °ChristusGezalfde, 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in álles eerste zal worden (SW)[Kol. 1:18]
16 vanuit Wie heel het lichaam is, samen verbonden wordend en verenigd wordend door elke assimilatie van de verstrekking overeenkomstig de inwerking van de maat van ieders deel. De groei van het lichaam wordt gedaan tot opbouw van zichzelf in liefde. 19 en zich niet houdend aan het Hoofd, vanuit Wie heel het lichaam is, door de verstrekt wordende en verenigd wordende assimilaties en banden, groeiend in de groei van °God. (SW)[Kol. 2:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Dit is een opmerkelijke vergelijking tussen het geestelijk lichaam van ChristusGezalfde en onze fysieke lichamen. Niet alleen geeft het Hoofd leiding aan de werken van de leden van Lichaam, maar alleen daardoor ontvangen de leden onderhoud en groei. Net als het zenuwstelsel het hoofd met alle individuele leden van het lichaam verenigt, zo staat elk lid van ChristusGezalfde’ Lichaam in contact met het Hoofd, afhankelijk van Hem voor voedsel, ontwikkeling en aansturing.


17 Dit dan zeg ik, en ik geef getuigenis in de Heer, dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën wandelen, in de zinloosheid van hun °denken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

GEZAMENLIJKE DEELNEMERS
GEEN DEELNAME MET ONGELOVIGEN Ondanks de "praktische" trend in de moderne wetenschap, en de toenemende kennis van het fysieke universum, begrijpen de mensen niets. Ze zijn zich niet bewust van de bron of doel van dingen, geïnteresseerd als de zijn in hedendaagse winst of genoegen dat er door kan worden verkregen. Hun uitvindingen en onderzoeken hebben niet de blijdschap van het ras voortgebracht; ze zijn nutteloos. Hun onwetendheid over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker leidt hen er toe bevrediging en genoegen te zoeken in tijdelijke dienstigheid, die tot ellende leidt.


18 verduisterd zijnde in de denkwijze, vervreemd zijnde van het leven van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, vanwege de in hen zijnde °onwetendheid, vanwege de verstening van hun °hart, omdat zij, °God kennende, Hem niet als God verheerlijken en danken, maar zij werden ijdel gemaakt in hun redeneren, en hun onverstandig hart werd verduisterd. (SW)[Rom. 1:21] - 21 Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze, in °boosaardige °werken, maar nu verzoent Hij wederzijds, (SW)[Kol. 1:21]
19 die, afgestompt zijnde, zichzelf overleveren* aan de losbandigheid tot in werkzaamheid van alle onreinheid, in hebzucht. 5 Doe dan jullie °leden versterven die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, dat is afgodendienst,(SW)[Kol. 3:5]
20 Maar jullie leerden °ChristusGezalfde niet zo kennen,
21 zeker indien jullie Hem horen* en in Hem werden onderwezen (zoals waarheid is in °JezusJAH redt),
22 jullie de oude mens weg doen die, overeenkomstig het vroegere gedrag, verdorven wordt, overeenkomstig de begeerten van de verleiding, 9 Lieg niet tegen elkaar, afstropend de oude mens, samen met zijn °praktijken (SW)[Kol. 3:9] - want de zaaiende in zijn °vlees, zal verderf oogsten uit het vlees; maar de zaaiende in de geest, zal aionisch leven oogsten uit de geest (SW)[Gal. 6:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

In ChristusGezalfde is er een nieuwe mensheid. De verdelingen die de huidige mensheid verwarren zijn in Hem vergaan en het gedrag dat de mensheid onteert zou ook "af gelegd" moeten worden, als een versleten, vuil kledingstuk. De nieuwe mensheid wordt "aan gedaan" door te handelen als hen die niet langer tot het ras van Adam (van) rode (aarde) behoren, maar ChristusGezalfde erkennen als hun Hoofd. Laten we vernieuwd worden in de geest van ons denken. Iedere oproep die hier wordt gegeven hangt af van ons eerder begrip van Zijn genade. Eerdere standaarden van gedrag zijn veel te laag en in een totaal andere toonaard.


23 maar verjongd te worden in de geest van jullie °denken, en wordt niet gelijk gevormden aan deze °aion, maar worden jullie omgevormd door de vernieuwing van het denken, opdat jullie onderzoeken wat de wil van °God is: het goede en welgevallige en volgroeide (SW)[Rom. 12:2]
24 en de nieuwe mens aan te trekken*, die overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geschapen wordt in rechtvaardigheid en in rechtschapenheid van de waarheid. 10 en trek de jonge aan, die vernieuwd wordt in besef, overeenkomstig de afbeelding van Die hem schept, (SW)[Kol. 3:10]
25 Daarom: spreekt, de leugen weg doende, waarheid, een ieder met zijn °naaste, omdat wij leden van elkaar zijn. 16 Deze zijn de dingen die jullie zullen doen: Spreek waarheid, een ieder met zijn naaste, waarheid en oordeel van vrede. Spreek recht in jullie poorten! (SW)[Zach. 8:16]
26 Zijn jullie boos? Zondigt niet! Laat de zon ondertussen niet ondergaan over jullie irritatie! 4 Wees verontrust, want het moet niet zo zijn dat jullie zondigen! Zeg in jullie hart op jullie bed en wees stil! Sela. (SW)[Psalm 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

"Jullie zijn verontwaardigd" kan ook worden weergegeven als "Weest verontwaardigd", maar de context is hier tegen deze weergave. Het is zeker geen opdracht om boos te zijn, want ons wordt in dit hoofdstuk nadrukkelijk opgedragen af te zien van verontwaardiging (vers 31; Kol. 3:8). De volgende uitspraak is duidelijk een parallel hier aan. In de ene hebben we verontwaardiging, in de ander kwelling. In beide worden we opgeroepen niet ten uitvoer te brengen wat terecht en uiterst rechtvaardig is, maar hen schadelijk en zondig zal maken. Het kan geparafraseerd worden met : "Laat verontwaardiging niet vervallen in verontwaardiging; koester geen wrok. ~Schiet niet in brand; laat je verontwaardiging niet smeulen."


27 Geeft ook geen plaats aan de duivelVerdachtmaker!
28 Die steelt, laat hem niet meer stelen, maar laat hem veeleer zwoegen, het goede werkend met de handen, opdat hij mee te geven* zal hebben aan die behoefte heeft. 11 en eer te stellen in zich rustig te houden en de eigen dingen te verrichten en te werken met jullie °handen, zoals wij aan jullie opdracht geven, (SW)[1Thess. 4:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Schadeloosstelling, enkel-, twee-, vier- of vijfvoudig is het vereiste van de Sinaïnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt (Exo. 22:1-5). Nu moet de dief werken zodat hij kan geven aan hen die behoeftig zijn.


29 Laat geen enkel rot woord vanuit jullie °mond uitgaan, maar spreek indien jullie iets goeds hebben voor de opbouw van de behoefte, opdat het genade zal geven aan die horen. 8 Maar doe nu ook dit alles weg: boosheid, woede, kwaadaardigheid, laster, schandelijke taal vanuit jullie °mond. (SW)[Kol. 3:8]
30 En maakt de heilige °geest van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toch niet bedroefd, in welke jullie worden verzegeld* tot in de dag van verlossing. 10 Maar zij rebelleerden en zij bedroefden Zijn geest van heiligheid en Hij keerde Zich tot hen tot vijand. Hijzelf vocht tegen hen. (SW)[Jes. 63:10] - 13 in Wie ook jullie het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie °redding, in Wie ook, gelovend, jullie verzegeld worden met de geest van de belofte, de heilige, 14 die onderpand is van ons °lotbezit, tot verlossing van de verwerving, tot lof van Zijn °heerlijkheid. (SW)[Efe. 1:13,14]
31 Laat alle bitterheid en woede en boosheid en luidkeels roepen en lastering vanaf jullie weggenomen worden, samen met alle kwaadaardigheid, 8 Maar doe nu ook dit alles weg: boosheid, woede, kwaadaardigheid, laster, schandelijke taal vanuit jullie °mond.(SW)[Kol. 3:8]
32 maar wordt vriendelijk tot elkaar, innerlijk welwillend, aan julliezelf genade gevend, zoals ook °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde aan jullie genade geeft*. 12 Trek dan aan, als door °God uitgekozen, heiligen en geliefden: innerlijke gevoelens van medelijden, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, 13 elkaar verdragend en genade gevend aan julliezelf. In het geval dat iemand een klacht zal hebben tegen de ander: zoals ook de Heer genade geeft aan jullie, zó ook jullie. (SW)[Kol. 3:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

De sleutel voor gedrag in het koninkrijk is rechtvaardigheid; liefde is de ware bron van alles wat Hem in deze bedeling genoegen doet. Het meest krachtige motief en de meest perfect methode om dit in praktijk te brengen is om onze harten op te laden met een overweldigende waardering van Zijn genade naar ons. Dit zal er zeker in slagen ons gedrag naar anderen te beïnvloeden.

Terug naar de index.
Naar Efeze 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.