Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 °Kinderen, gehoorzaamt jullie °ouders, in de Heer, want dit is rechtvaardig. 20 De kinderen: gehoorzaamm de ouders overeenkomstig alles, want dit is welgevallig in de Heer. (SW)[Kol. 3:20]
2 Eer jouw °vader en °moeder. Dat is het eerste voorschrift met een belofte,
3 opdat het wel voor jou zal worden en jij lange tijd op de aarde zou zijn. 12 Verheerlijk jouw vader en jouw moeder, opdat jouw dagen verlengd zullen worden op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft. (SW)[Ex. 20:12]
4 En °vaders, irriteert jullie °kinderen toch niet, maar voedt hen op in de discipline en attendering van de Heer. 21 De vaders: irriteer jullie °kinderen niet, opdat zij niet ontmoedigd zullen zijn.(Sw)[Kol. 3:21] - 7 En jij herhaalt ze voor jouw zonen, en jij spreekt er over tijdens jouw zitten in jouw huis en tijdens jouw gaan op de weg en bij jouw neerliggen en bij jouw opstaan. (SW)[Deut. 6:7]
5 °Slaven, gehoorzaamt de heren overeenkomstig het vlees, met vrees en siddering, in eenvoud van jullie °hart, als aan °ChristusGezalfde,
6 niet overeenkomstig ogenslavernij, als mensenbehagers, maar als slaven van ChristusGezalfde, de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker doende vanuit de ziel,
7 met welgezindheid slaaf zijnde als voor de Heer en niet voor mensen, 22 De slaven: gehoorzaam in alles de heren overeenkomstig het vlees, niet in ogenslavernij, als mensenbehagers, maar in eenvoud van hart, de Heer vrezend. 23 Alles wat jullie zullen doen, werkm vanuit de ziel als voor de Heer en niet voor mensen,(SW)[Kol. 3:22,23]
8 waargenomen hebbend dat in het geval dat ieder goed zou doen, dit opgehaald zal worden bij de Heer, hetzij slaaf, hetzij vrije. 24 waargenomen hebbend dat jullie vanaf de Heer de vergoeding van het lotbezit in ontvangst zullen nemen. Jullie zijn slaaf voor de Heer, Christus. 25 Want die onrecht doet, wat hij onrecht doet het zal opgehaald worden en er is geen aanzien des persoons. (SW)[Kol. 3:24,25]
9 En °heren, doet dezelfde dingen naar hen toe, het dreigement loslatend, waargenomen hebbend dat de Heer van hen en van jullie in de hemel is, en bij Hem is geen aanzien des persoons. 1 De heren: verschaf het rechtvaardige en de gelijkheid aan de slaven, waargenomen hebbend dat ook jullie een Heer hebben, in de hemel. (SW)[Kol. 4:1] - 17 Want JAHWEH, jullie Elohim, Hij is Elohim van de elohim en Heerm van de heren, de El, de grote, de machtige en de vreeswekkende, Die niet gezichten opheft en geen omkoopgeschenk aanneemt, (SW)[Deut. 10:17]
10 Voor het overige, mijn broeders: wordt bij machte gemaakt in de Heer en in de kracht van Zijn °sterkte. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

HET GEZAMENLIJK LOTDEEL IN DE HEMELSE GEBIEDEN
OORLOGSVOERING

Israėlstrijder van Gods oorlogvoering is tegen vlees en bloed op de aarde. De onze is met boze geesten in de hemelse gebieden. We zouden er altijd aan moeten denken dat zij die tegen ons zijn slechts de tussenpersonen zijn die door de geestelijke krachten worden gebruikt en we zouden hen daarnaar moeten behandelen. Het is niet aan ons om te worstelen met bloed en vlees, maar om verder te kijken dan het menselijk instrument, naar de echte tegenstander in de geestenwereld. Materiėle wapenen zijn minder dan nutteloos. Onze houding naar mensen zou er een moeten zijn van de puurste verzoening, niet twist (6:15).


11 Trekt de volle wapenrusting van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan, opdat jullie kunnen staan* tegen de methoden van de duivelVerdachtmaker, De nacht vordert en de dag is nabij. Wij zouden dan de werken van de duisternis moeten afleggen en wij zouden de wapens van het licht moeten aandoen (SW)[Rom. 13:12]
12 want aan ons is niet het conflict tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de autoriteiten, tegen de wereldkrachten van deze °duisternis, tegen de geestelijke dingen van de boosaardigheid in de ophemelsen.
13 Vanwege dit: neemt de volle wapenrusting van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op, opdat jullie kunnen weerstaan* in de boosaardige dag en, alles bewerkend*, blijven staan*.
14 Staat dan, jullie °lende omgord* wordend met waarheid en het borstharnas van de rechtvaardigheid aangetrokken* wordend, 5 En er is rechtvaardigheid in de riem van Zijn taille en trouw de riem van Zijn lendenen. (SW)[Jes. 11:5] - 17 En Hij zal rechtvaardigheid aandoen als het harnas en de helm van redding is op Zijn hoofd. En Hij zal kleren van wraak aandoen als bekleding en Hij zal zich met jaloersheid omhullen, als een staatsiegewaad. (SW)[Jes. 59:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De geestelijke bewapening, hier gegeven, bedekt het hele lichaam en is alleen ter verdediging. Waarheid zal ons kracht geven om de aanvallen te weerstaan. Rechtvaardigheid zal ons bewaren voor de wonden van boosaardigheid. Het evangeliegoede bericht van vrede, waarin wij gaan, zal de menselijke wapens verzoenen die door de geestkrachten worden gebruikt, die menselijke zaken besturen.


15 en de voeten geschoeid* wordend in de gereedheid van het evangeliegoede bericht van de vrede, Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. (SV)[Jes. 52:7]
16 in alles het deurvormig-schild van het geloof opnemend, waarmee jullie alle gloeiend gemaakt zijnde *projectielen van de boosaardige kunnen uitdoven. En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. (SV)[Psalm 7:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Een oude manier van oorlogvoering was vuur te binden op pijlen, die niet alleen verwonden, maar branden. Het werd in het bijzonder gebruikt tegen olifanten, om die op hol te doen slaan. Wanneer de Tegenstander een brandende pijl afvuurt in de richting van de gelovige, dan is het zijn voorrecht zichzelf te beschermen door middel van het geloof dat deze brief levert. Dit zal met succes de pijlen stoppen en hun vuur doven.


17 En ontvangt de helm van het redden en het zwaard van de geest, die een uitspraak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, 17 En Hij zal rechtvaardigheid aandoen als het harnas en de helm van redding is op Zijn hoofd. En Hij zal kleren van wraak aandoen als bekleding en Hij zal zich met jaloersheid omhullen, als een staatsiegewaad. (SW)[Jes. 59:17] - 4 En Hij spreekt armen recht in rechtvaardigheid en Hij corrigeert de nederigen van het land met rechtheid. En Hij zal de aarde slaan met de knuppel van Zijn mond. En door de geest van Zijn lippen zal Hij de slechte ter dood brengen. (SW)[Jes. 11:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Wanneer dit alles gedaan is, ontvangen we (niet: nemen we) de helm van redding. En dan wordt ons het zwaard van de geest toevertrouwd – een goddelijke uitspraak. We hebben in het geheel geen aanvallende kracht, behalve een nadrukkelijke uitspraak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De Schrift bevat veel uitspraken van mensen, zoals de beweringen van de vrienden van Job, die vals zijn. Daarom vormen alleen de uitspraken die komen uit de mond van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het zwaard van de geest.

- [Commentaar]
18 door alle gebed en smeekbede biddend bij elke gelegenheid, in geest, ook tot in het waakzaam zijnde in alle volharding en smeekbede aangaande al de heiligen 1 Hij nu zei ook een parabel tot hen, over het bindend zijn altijd te bidden en toch niet moedeloos te worden (SW)[Luc. 18:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

HUN GEBED VOOR PAULUS

Wat presenteert Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een schitterend beeld van de bediening van de verzoening! Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ambassadeur … in kettingen! Zou iets duidelijker Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers houding tegenover de mensheid kunnen tonen? Niets is zekerder om oorlog uit te lokken dan mishandeling van een ambassadeur. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ambassadeur gaat naar Romekracht, de grootste van de regeringen op aarde en hij krijgt ketenen aangedaan. Maar in plaats van oorlog te verklaren, verkondigt hij vrede. Dit is de ware geest van het evangeliegoede bericht voor de huidige bedeling. Het vraagt om verzoening, ondanks alles wat vijandigheden uitlokt. Het antwoord op dit gebed is te vinden in Filippenzen 1:12.


19 en ten behoeve van mij, opdat aan mij het woord gegeven zal worden bij het openen van mijn °mond, om in vrijmoedigheid het geheim van het evangeliegoede bericht bekend te maken*, 28 om te doen zoveel als Uw °hand en Uw °raad tevoren bestemt om te gebeuren.(SW)[Hand. 4:29]
20 ten behoeve van welk ik een ambassadeur ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig zal zijn, als het voor mij bindend is te spreken*. Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs, als van °God, uitnodigend door ons. Wij smeken jullie ten behoeve van Christus: Weest verzoend naar °God! (SW)[2Kor. 5:20] - 4 opdat ik het openbaar zou maken, zoals het mij bindend is te spreken. (SW)[Kol. 4:4]
21 Opdat echter jullie ook de dingen overeenkomstig mij zullen waarnemen, wat ik verricht, zal Tychikusgelukskind, de geliefde broeder en trouwe bediende in de Heer, aan jullie alles bekendmaken, 4 En het werd afgesproken dat hij in °Asia zou ontmoeten: Sopater van Pyrrus, een Bereėr, maar van de Tessalonicenzen Aristarchus en Secundus, en Gajus, de Derbiėr, en Timoteüs; en van de Asiaten Tychikus en Trofimus. (SW)[Hand. 20:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

TYCHICUS' OPDRACHT

Tychicusgelukskind betekent "Gelukkig" en dat was hij, want geen geluk kon vergeleken worden met de rijkdom die deze brief voor hem was en voor hen aan wie hij ze bracht.


22 die ik naar jullie toe zend* voor ditzelfde doel, opdat jullie de dingen aangaande ons zullen weten en hij de harten van jullie zou bemoedigen.
23 Vrede voor de broeders en liefde met geloof, vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Wat brengt deze zegenspreuk veel balsem! Vrede, liefde, geloof – mogen deze het deel zijn van allen die deze zinnen lezen!


24 De genade zij met allen die onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, liefhebben in onvergankelijkheid. Amen! 8 Die jullie, niet waarnemend, liefhebben, in Wie jullie, niet ziende op dit moment, maar gelovend en verheerlijkt zijnde, jubelen in onuitsprekelijke vreugde (SW)[1Petr. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Hier hebben we de echte test – zij die echte onze Heer liefhebben. Moge gunst de hunne zijn!

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.