Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Filippenzen
Filippenzen
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Voor het overige, mijn broeders, verheug je in de Heer! De zelfde dingen aan jullie te schrijven is voor mij inderdaad niet vervelend en voor jullie is het zekerheid.
2 Kijkt uit voor de honden! Kijkt uit voor de kwade werkers! Kijkt uit voor de stuk-snijdenis, 17 Ik nummer al mijn botten. Ze kijken, zij zien naar mij. (SW) [Psalm 22:17] - Degenen die jullie tot opstand wekken moesten jullie ook laten snijden! (SW)[Gal. 5:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

OPROEP OM OPLETTEND TE ZIJN

Zij die elders "de Besnijdenis" worden genoemd, worden hier omschreven als "de Versnijdenis", en de ware gelovigen in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn de echte Besnijdenis. Besnijdenis stond voor het afsnijden van het vlees, maar werd al snel een onderscheidingsteken waarin het vlees grote trots vond. In plaats van het vlees af te snijden, gaf men het de plaats van voorrecht. Alleen die besneden waren durfden hopen op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers zegeningen. Nu wordt een verminking van het vlees vervangen door in geest doen waar de besnijdenis voor stond. Wij snijden het vleselijke geheel af.


3 want wij zijn de besnijdenis, degenen die in de geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dienen en roemen in ChristusGezalfde JezusJAH redt en niet in vlees vertrouwen hebben; maar °dat wat verborgen is maakt de Jood, en besnijdenis is van het hart, in geest, niet in de letter, wiens °lof niet is van mensen, maar van °God. (SW)[Rom. 2:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het goddelijk ritueel van het Judalofļsme is, in ons geval, vervangen door echte geestelijke aanbidding, aanvaardbaar voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, waar het ook maar wordt aangeboden.


4 hoewel ik ook vertrouwen had in vlees. Als iemand anders vertrouwen meende te hebben in vlees, ik nog meer: Aangezien velen roemen naar het vlees, zal ook ik roemen (SW)[2Kor. 11:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

HET VOORBEELD VAN PAULUS

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is het meest briljante voorbeeld van de gevolgen van een goddelijke religie, waarin het vlees een plaats wordt gegeven. Zijn geboorte gaf hem de meest begunstigde plaats onder de mensen. Zijn verwervingen gaven hem de hoogste plaats onder zijn eigen ras.

Maar hij verspeelt dit alles en werpt het van zich omdat het stoort met de veel hogere positie die hem in ChristusGezalfde werd toegewezen. Zijn religie maakte hem tot de grootste van alle zondaars, ChristusGezalfde’ bitterste vijand. Nu wil hij niets meer uit zichzelf hebben, maar alleen dat wat gegrondvest is op ChristusGezalfde.


5 in besnijdenis acht dagen oud, vanuit het ras van Israėlstrijder van God, van de stam van Benjaminzoon van de rechterhand of zoon van het geluk , Hebreeėr vanuit de Hebreeën, overeenkomstig de wet Farizeeër, 3 En in de achtste dag wordt het vlees van zijn voorhuid besneden. (SW)[Lev. 12:3] - 22 Zijn zij Hebreeėn? Ik ook! Zijn zij Israėlieten? Ik ook! Zijn zij zaad van Abraham? Ik ook! (SW)[2Kor. 11:22] - 6 °Paulus nu, wetend dat het ene deel van de Sadduceeėn is en het andere van de Farizeeėn, schreeuwt in het Sanhedrin: "Mannen! Broeders! Ik ben een Farizeeėr, zoon van Farizeeėn! Over hoop en opstanding van doden word ik geoordeeld. (SW)[Hand. 23:6]
6 overeenkomstig geestdrift de ekklesia vervolgend, overeenkomstig de rechtvaardigheid in wet onberispelijk wordend. 3 Saulus nu vernielde de ekklesia, van huis tot huis binnen gaande, bovendien mannen en vrouwen naar buiten slepend. Hij leverde hen over in de cel . (SW)[Hand. 8:3]
7 Maar welke voor mij winsten waren, deze dingen heb ik vanwege °ChristusGezalfde verbeuring geacht.
8 Maar sterker nog, ik acht ook alles te zijn* vanwege het superieur zijnde van de kennis van °ChristusGezalfde JezusJAH redt, mijn °Heer, vanwege Wie ik alles verbeurde en ik uitwerpselen acht te zijn*, opdat ik ChristusGezalfde zou winnen [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Zuiveren wordt gedefinieerd (Syr. 274) "zoals wanneer iemand zeeft met een zeef, het afval over blijft." "Wat aan de honden wordt geworpen" (Suid.).


9 en ik in Hem gevonden zal worden, niet mijn rechtvaardigheid hebbend, die vanuit wet, maar die door geloof van ChristusGezalfde, de rechtvaardigheid vanuit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door het geloof, Maar nu is, buiten wet om, rechtvaardigheid van God openbaar geworden (waarvan getuigd wordt door de wet en de profeten), 22 ja, een rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, voor allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid. (SW)[Rom. 3:21,22]
10 om Hem te kennen* en de macht van Zijn °opstanding en de gemeenschap van Zijn °lijdenssmarten, gelijkvormig gemaakt wordend aan Zijn °dood, Of zijn jullie onwetend dat wij, die allen gedoopt zijn in Christus, gedoopt zijn in Zijn °dood? 4 Wij dan werden tezamen begraven met Hem door de doop in de dood, zodat, zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. 5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn °dood, toch zullen ook wij van de opstanding zijn. (SW)[Rom. 6:3-5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het is opmerkelijk dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nooit onze aandacht bepaalt bij het leven van ChristusGezalfde toen Deze nog op aarde was. Toen, zo vertelt hij, was Hij een Dienaar van de Besnijdenis (Rom. 15:8). Al Zijn praktijken en inzettingen waren rechtstreeks verbonden met de verkondiging van het koninkrijk, dat nu is uitgesteld. Wij hebben pas een levende relatie met Hem na Zijn opstanding. Wij, ook, worden gerekend als levend in opstanding. Wij, ook, zijn opgevaren en gezeten te midden van de ophemelsen, in Hem (Efe. 2:5,6). Laten we ons dan in harmonie hiermee gedragen. Dit is ons doel. Laten we het zo goed als we kunnen benaderen, in afwachting. De apostel heeft geen twijfel over het verkrijgen van de eigenlijke opstanding. Hij is er niet zo zeker van dat hij zich de kracht er van bewust is in zijn huidige ervaring. Allen zullen dan opstaan. Niet allen zijn zich dat nu bewust. We zouden echter onszelf moeten aanpassen aan die nog steeds de eerste beginselen waarnemen.


11 indien ik, op de een of andere manier, de uit-opstanding vanuit de doden zou bereiken. 2 ontstemd zijnde vanwege hun °onderwijzen van het volk en in °Jezus de opstanding vanuit de doden aankondigen. (SW)[Hand. 4:2]
12 Niet dat ik reeds in ontvangst nam, of dat ik reeds tot volmaaktheid ben gebracht, maar ik jaag het na, als ik het ook zal grijpen, waartoe ik ook werd gegrepen door ChristusGezalfde JezusJAH redt. 12 Strijd de ideale strijd van het geloof, pak vast het aionische leven tot in welk jij werd geroepen, en belijd de ideale belijdenis in het zicht van vele getuigen. ... 19 als een schat voor zichzelf een ideaal fundament opbergend tot in het op punt staande, opdat zij het werkelijke leven zullen vastpakken. (SW)[1Tim. 6:12,19]
13 Broeders! Ik reken mijzelf het nog niet te hebben gegrepen. Maar één ding - inderdaad de dingen achter mij liggende vergetend, maar mij helemaal uitstrekkend naar de dingen van voren -
14 jaag ik na, overeenkomstig het doel, tot de trofee van de omhoog roeping van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Hebben jullie niet waargenomen dat degenen die in het stadion rennen, allen inderdaad rennen, maar één ontvangt de prijs. Rennen jullie zo dat jullie die behalen! (SW)[1Kor. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

We hebben hier de ideale ervaring van een gelovige in ChristusGezalfde JezusJAH redt. De tekortkomingen en zonden, de doelen en ambities van het verleden zijn alle vergeten, zodat ze ons niet hinderen in onze race naar het doel, dat is: eenvormigheid met ChristusGezalfde JezusJAH redt in Zijn heerlijkheid. Hoewel we dit pas bij de opstanding kunnen verkrijgen, zouden we ons als doel moeten stellen er zo dichtbij als mogelijk te komen in onze huidige ervaring. Hij die het dichtst bij dit ideaal komt zal de prijs krijgen.


15 Zovelen als dan volwassen zijn, dit zullen wij gezind zijn. En indien jullie iets op andere wijze gezind zijn, ook dit zal °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan jullie onthullen. 48 Jullie dan zullen volmaakt zijn, zoals jullie °hemelse °Vader volmaakt is. (SW)[Matt. 5:48]
16 Evenwel: in wat wij inhalen*, in dezelfde regel de elementaire dingen onderhoudend, zijn wij hetzelfde gezind. Jullie renden goed! Wie hindert jullie, dat jullie niet meer overtuigd zijn van de waarheid? (SW)[Gal. 5:7]
17 Wordt samen mijn nabootsers, broeders, en let op degenen die zo wandelen, zoals jullie ons tot model hebben, Daarom vermaan ik jullie: Wordt mijn navolgers! (SW)[1Kor. 4:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

OPROEP OM PAULUS TE IMITEREN

Het imiteren van ChristusGezalfde, toen Hij bezig was met een bedeling die, in sommige opzichten, het tegendeel was van de huidige, heeft geleid tot eindeloos falen en verwarring. De reden voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ oproep dat hij tot voorbeeld moest worden gemaakt voor hun imitatie, komt voort uit het feit dat alleen in hem wij het opstandingsleven van ChristusGezalfde uitgedrukt zien worden in termen van huidig gedrag. ChristusGezalfde’ aardse leven heeft zo’n interpretatie niet nodig, dus is geen van de andere apostels in deze zin een voorbeeld, zelfs niet voor de Besnijdenis.


18 want velen van wie ik vele malen tot jullie zei, maar nu zeg ik het ook huilend, wandelen als de vijanden van het kruis van °ChristusGezalfde, Maar wij verkondigen Christus, gekruisigd zijnde; voor de Joden een schandaal en voor de naties een dwaasheid (SW)[1Kor. 1:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De vijanden van het kruis van ChristusGezalfde zijn zij die, falend het belang van Zijn schaamtevolle dood te begrijpen, nog steeds vasthouden aan het aardse en het lichamelijke. Het kruis van ChristusGezalfde brengt ons de wijze van Zijn dood voor ogen. Het was de schandelijke, schaamtevolle dood van een misdadiger, aan wie Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers vloek was bevestigd. Daarom kunnen wij ons de werkzaamheid van Zijn bloed ten nutte maken, en toch, door vast te houden aan de wereld en het vlees, vijanden van Zijn kruis worden.


19 van wie het einde ondergang is, van wie de god de buikholte is en de heerlijkheid in hun °schande is, degenen die op aardse dingen gezind zijn. Want de zulken dienen niet onze °Heer, Christus, maar de eigen buik en door hun complimentjes en schone taal misleiden zij de harten van de onschuldigen. (SW)[Rom. 16:18] - Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees; maar zij die naar de geest zijn, die van de geest. 6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede, (SW)[Rom. 8:5,6]
20 Want van ons is het burgerschap in de hemelen, vanuit waar wij ook de Redder afwachten, de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, en Hij wekt ons tezamen op en zet ons tezamen in Christus Jezus te midden van de ophemelsen ... 19 Daarom dan zijn jullie niet langer gasten en bijwoners, maar jullie zijn mede-burgers van de heiligen en huisgenoten van °God, (SW)[Efe. 2:6,19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Ons burgerschap, of vrijlating, in tegenstelling tot dat van Israėlstrijder van God, is in de hemelen. Wij hebben geen politieke voorrechten waar de soevereiniteit van onze Heer werd verworpen. Maar we hebben zeer veel hoop, zowel politiek als lichamelijk. We zullen heersen met ChristusGezalfde in de hemelse gebieden, en dit lichaam van vernedering zal omgevormd worden om overeen te komen met Zijn heerlijke lichaam. Hij komt als Redder!


21 Die het lichaam van onze °vernedering een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van Zijn °heerlijkheid, overeenkomstig de inwerking van Die Hem die °alles aan Zichzelf kan onderschikken*. omdat die Hij tevoren kent, Hij ook tevoren bestemt tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn °Zoon, opdat °Hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders, (SW)[Rom. 8:29] - En wanneer Hem het al zal zijn onderschikt, dan zal Hij, de Zoon, worden onderschikt aan de Hem het al Onderschikkende, opdat °God zij alles in allen. (SW)[1Kor. 15:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Hier hebben we de vaste verzekering van Zijn vermogen om heel het universum te onderschikken. Dit zal pas bij de voleinding bereikt worden (1Kor. 15:24-28).

Terug naar de index.
Naar Filippenzen 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.