Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 1

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Handelingen is een voortzetting van het verslag van Lukaslichtgevend. Niet langer maar de Zoon des Mensen zelf het evangeliegoede bericht bekend, maar de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker doorheen Zijn apostelen. Hij bad: "Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen." Zo hoort de ongelovige natie nogmaals het evangeliegoede bericht van het koninkrijk, kracht bijgezet door Zijn opstanding uit de doden. Israëlstrijder van God had JAHWEH verworpen onder de wet. Ze verwierpen hun MessiasGezalfde toen Hij in barmhartigheid kwam. Handelingen is een verslag van hun verwerpen van de geest van genade, die over hen was totdat blindheid hen overspoelde voor de aion. Het begint met het afdalen van de geest. Het volgt de verwerping van de geest. Het eindigt met de afwijzing door de geest van Israëlstrijder van God. In het begin ontsluit Petrusrots de deur van het koninkrijk voor de Joden; aan het einde sluit Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, in Romekracht, de deur van het koninkrijk en sluit hij Israëlstrijder van God op in ongehoorzaamheid.

Deze uiteenzetting is een overgang. Van het eerste uiterste, waar de naties in het geheel geen plaats schijnen te hebben, leidt het ons tot we aankomen bij het tegengestelde, waar de Joden hun voorrang verliezen.

Het is een verslag van Israëlstrijder van Gods antwoord op de hernieuwde verkondiging van vergeving en beschrijft hun afvalligheid en hun geleidelijke verwerping. Maar het beschrijft ook Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers antwoord op hun afwijken, zodat Hij, in plaats van gedwarsboomd te zijn in Zijn doelstelling om de andere naties te zegenen, hun afvalligheid de basis maakt van een veel grotere en grootsere genade dan de naties ervaren konden hebben als Israëlstrijder van God niet afvallig was geworden. Er is hierover geen rechtstreekse uitspraak, want het onderwerp van het boek staat dit niet toe, maar alle symptomen van de huidige genade zullen er gevonden worden, en elk symptoom volgt een crisis in de afvalligheid van de uitverkoren natie. Laten we ons bij het lezen van Handelingen bewust zijn dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker betrokken is bij het koninkrijk voor Israëlstrijder van God, maar tegelijkertijd maakt Hij ruimte voor dat speciale vertoon van genade dat wij genieten en dat in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven volledig wordt uiteen gezet, waarvan de meeste werden geschreven tijdens zijn gevangenschap.

Dit verslag is een serie daden en tegendaden. De steniging van Stefanuskrans door Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter wordt gevolgd door de introductie van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus van Tarsuseen stad in Cilicië in Klein Azië. De vervolging in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Samariawaker wordt gevolgd door zijn roeping op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. De moord op Jakobushielenlichter wordt opgevolgd door de afscheiding van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Wanneer Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichters gelovigen proberen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te doden, wordt hij naar Romekracht gezonden, waar de natie van Israëlstrijder van God terzijde wordt gesteld en de redding van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker naar de naties wordt gezonden.

Petrusrots is prominent aanwezig in de eerste delen van Handelingen, tot 12:24, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine vervangt hem in het latere deel. Alles wat Petrusrots deed werd meer dan geëvenaard door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Elk wonder dat de leider van de Besnijdenisapostelen bewerkte, werd overtroffen door een soortgelijk teken, groter in heerlijkheid en genade.

Er verschijnt geen echt kenmerk van het heden in de paginas van Handelingen. Toch vielen de onderscheiden leerstellingen die wij genieten niet als een meteoor uit de hemel, ze kwamen geleidelijk in beeld, net als de zon. In Handelingen zien we hun vroege, verstrooide licht, voordat ze boven de horizon verschijnen. Er wordt een soort rechtvaardiging gepredikt in het Pisidische Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya, verzoening wordt duidelijk als het evangeliegoede bericht de naties bereikt doorheen de Joodse tegenstand, en de weg wordt geopend voor het hemelse geheim van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ gevangenisbrieven door de openlijke afwijzing van Israëlstrijder van God in Romekracht. De bedieningen van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, zoals opgetekend in Handelingen, brengen ons naar, maar nooit in, de hedendaagse waarheid. Die is alleen te vinden in zijn brieven.

Deze overgangstijd, van de kruisiging van onze Heer tot de volle vestiging van de huidige, geheime bediening, werd gemarkeerd door een serie veranderingen in bedeling en beheer. Het is van het grootste belang dat we de trend en het karakter begrijpen van deze dispensationele veranderingen, zodat we verstandelijk de inwijding kunnen volgen van de bedeling of het beheer dat vandaag van kracht is.

Deze veranderingen kunnen bekeken worden vanuit twee geheel verschillende standpunten. In het boek Handelingen markeren ze de stappen die leidden tot de verwerping van het koninkrijk door Israëlstrijder van God en van Israëlstrijder van God door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.

In Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven worden dezelfde crises gezien, omdat ze voorbereiden op het huidige beheer. De trend van waarheid is voortdurend weg van het aardse en lichamelijke naar het hemelse en geestelijke.

De vergezellende lijnen veronderstellen de stappen in Israëlstrijder van Gods ontrouw en de geleidelijke ontvangst door de naties in zegen. Een lijn is verbonden met de bedieningen van de twaalf, het andere met de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. De twee lijnen overlappen elkaar. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt onmiddellijk na de moord op Stefanuskrans geïntroduceerd, wat uitliep op de onthulling van de huidige geheime bedeling toen hij gevangene werd in Romekracht.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening gaat gelijk op met elke fase van Israëlstrijder van Gods afvalligheid. Hun onrechtvaardigheid wordt tegengesteld aan geloofsrechtvaardigheid, zoals verkondigd in het Pisidische Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya. Wanneer hun dwaasheid en armoede duidelijk worden, verkondigt hij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wijsheid en weelde in Korintheverzadigd, de handelshoofdstad van die dag. Wanneer hun priesterlijke taken falen, gaat hij naar Efezetoegestaan, het religieuze centrum van de heidense wereld, en onthult de verzoening. Tenslotte, wanneer de belofte van politieke suprematie van hen wordt weggenomen, is Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in Romekracht, de politieke hoofdstad van de wereld, en daar verkondigt hij een nieuwe bedeling, gebaseerd op hun politieke verstoting.

Volgens de profeten van weleer komt alle zegen voor de naties door en met de natie Israëlstrijder van God. Zo zal het zijn in het koninkrijk. De onderscheiden waarheden van de huidige, geheime bediening, zijn gebaseerd op het tegendeel hiervan. Zij volgen Israëlstrijder van Gods falen en afvalligheid. Voor zover onthuld werd in de Hebreeuwse Schrift, in de verslagen over onze Heer en in de Besnijdenisbrieven, is er nu in het geheel geen basis voor zegen, want Israëlstrijder van God is het enige kanaal dat zij kennen. Het boek Handelingen vult de kloof tussen de koninkrijksbedeling en die van nu, en volgt de vele stappen die leidden naar de zegen voor de naties tijdens deze periode, waarin Israëlstrijder van God terzijde is gesteld. Het bereidt de toegewijde student van de vroegere onthullingen voor op de verbazingwekkende verklaring waarmee het boek sluit. Dat de redding van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker rechtstreeks gezonden zal worden naar de naties, zonder de tussenkomst van Israëlstrijder van God, en dat de naties zullen horen.

Doorheen Handelingen worden de naties als onderschikten van het koninkrijk behandeld, onderschikt aan de Joodse natie. Dit is zelfs het geval in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ vroege brieven. De naties waren schuldenaren aan Israëlstrijder van God (Rom. 15:27). Maar Israëlstrijder van Gods zegen wacht tot de volheid van de naties binnen is gegaan (Rom. 11), en wanneer de apostel het grote geheim onthult dat ze onder Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening gezamenlijke genieters zullen zijn van een hemels lotdeel, en een gezamenlijk lichaam en gezamenlijke deelnemers aan de belofte in ChristusGezalfde JezusJAH redt (Efe. 3:5), verdwijnt heel het koninkrijk en een nieuwe, geheime bedeling neemt haar plaats in. De grote verwarring onder de heiligen vandaag zal voor een groot deel vervagen wanneer zij het overgangs- en koninkrijkskarakter van Handelingen zouden herkennen en ze hun leerstellingen trekken uit Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven, in het bijzonder die welke aan het einde werden geschreven, vóór welke de huidige, geheime bediening nog niet was onthuld en de leerstellingen er van nog niet ontwikkeld waren, terwijl Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nog bleef rondhangen bij Zijn oude en geliefde volk Israëlstrijder van God.

BEDIENINGEN VAN DE TWAALF
Hand 1:8
BEDIENINGEN VAN PAULUS
2Kor 3:18
  
De verwerping
van Israël
Getuigenis in
 Jeruzalem
2 - 7:60
Judea en Samaria
8:4-40
De grenzen van het land
9:31 - 11:30
Bevelen gegeven
voor de naties
15:1-29
Vervolging
van hPaulus
21:20 - 25:11
Israël is
terzijde geworpen
28:25-28
  
De ontvangst
van de naties
Saulus
voorgesteld
8:1-8
Saulus geroepen
9:1-31
Saulus afgescheiden door de Geest
13:2
Paulus wijst
het lichamelijke af
19:21 2Kor 5:16
Onthult het geheim
Efe 3:9
  
Bedeling Vergeving voor bekering en doop Rechtvaardiging Verzoening Hemelse glorie
  
UITBRAKEN VAN Israël'S AFVAL
Christus
gekruisigd
1:3
Stefanus
gestenigd
7:38
Discipelen
verstrooid
8:1
Jakobus
gedood
12:2
Paulus gestenigd
in Lystra
14:29
Paulus op punt
gedood te worden
21:31
Paulus gevangen
Rome
28:16-31


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK HANDELINGEN
1:1-3.   Inleiding
1:4-2:13.      Jeruzalem - missie van de Heilige Geest - toerusting
      van de apostelen.
2:14-8:1.        De bediening van Petrus (met anderen) aan het volk in
        Jeruzalem en in het land.
8:1-11:30.          Petrus' bediening (met anderen) in het land Israël.
12:1-23.            Jeruzalem - Petrus' gevangenschap - vervolgend
            verblijf (Caesarea) en afsluiting van bediening.
12:24-13:3.            Antiochië - missie van de Heilige Geest - toerusting van
            Paulus en Barnabas.
13:4-14:28.          De bediening van Paulus (met anderen) aan de
            verstrooiing - zonder Jeruzalem en de twaalf.
15:1-19:20.        Paulus' bediening in verbinding met de twaalf.
19:21-28:29.      Efeze en Jeruzalem - Paulus' arrestatie en gevangenschap -
    vervolgend verblijf (Rome) en afsluiting van zijn bediening.
28:30,31.   Afsluiting.


1 Het eerste verslageigenlijk: woord , inderdaad, maak* ik, o Teofilusvriend van God, aangaande alle dingen die °JezusJAH redt begint* te doen en bovendien te onderwijzen, schijnt het ook mij toe, terzijde gevolgd hebbend, opnieuw alle dingen achtereenvolgens op nauwkeurige wijze u te schrijven, heel krachtige Theophilus, )[Luc. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Handelingen is een voortzetting van het verslag van Lukaslichtgevend over de bediening door onze Heer, die hem toont als de Zoon des Mensen. Aangezien Theofilus elders alleen in het verslag van Lukaslichtgevend wordt vermeld, schijnt het dat Lukaslichtgevend de schrijver van Handelingen is (Luk. 1:3). Hoewel voortgezet door Zijn apostelen, is het dezelfde bediening die de Heer begon. Het is grotendeels beperkt tot het ene aspect dat in Lukaslichtgevend’ verhaal wordt behandeld – ChristusGezalfde als Mens – maar overziet alle karakters waarin Hij wordt gepresenteerd; Hij is de Koning van Israëlstrijder van God, net als in Mattheüsgeschenk van JAH, de Dienaar zoals in Markuseen verdediging, en de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als in JohannesJAH is genadig. De verschillende opdrachten in elk voorgaand verslag worden vaak gecombineerd in deze voortzetting van de geschiedenis van de koninkrijksverkondiging.


2 tot op welke dag dat Hij werd opgenomen, door heilige geest instructies gevend* aan de afgevaardigden die Hij uitkiest*, En inderdaad werd de Heer Jezus, na tot hen gesproken te hebben, opgenomen tot in de hemel en gaat zitten aan de rechter van °God.(SW)[Mar. 16:19]
3 aan wie ook Hij Zichzelf levend presenteert* na Zijn °lijden, in vele bewijzen veertig dagen aan hen zichtbaar wordend en de dingen zeggend aangaande het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het was dan de avond in die °dag, in de één van de sabbatten en de deuren waren gesloten waar de leerlingen verzameld zijn, uit vrees voor de Joden. °Jezus kwam en stond in het midden en Hij zegt tot hen: "Vrede met jullie!"(SW)[Joh. 20:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De pauze tussen Zijn opstanding en hemelvaart werd door onze Heer gebruikt om onweerlegbaar bewijs aan te dragen van Zijn opstanding en om Zijn discipelen instructies te geven betreffende het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Dit was de voorbereiding die Hij noodzakelijk achtte voor de bediening die in dit boek is opgeschreven. Deze twee onderwerpen domineren het tot het einde er van.


4 En bijeenkomend geeft* Hij hen opdracht toch niet uiteig. vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te vertrekken, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, "die jullie van Mij horen*, En zij oefenen druk op Hem uit, zeggend: "Blijf bij ons, want het is tegen de avondschemering en de dag is reeds geneigd." En Hij kwam binnen om samen met hen te blijven. (SW)[Luc 24:49] - En Ik zal de Vader vragen en een andere Erbij-geroepene zal Hij aan jullie geven, opdat deze met jullie zal zijn tot in de aion(SW)[Joh. 14:16]
5 want JohannesJAH is genadig doopte* inderdaad in water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige geest, na niet vele van deze dagen." Ik doop jullie inderdaad in water, tot in bezinning, maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet bevoegd ben te dragen. Hij zal jullie dopen in heilige geest en vuur(SW)[Matt. 3:11]
6 Dezen dan, inderdaad samenkomend, vroegen Hem, zeggend: "Heer, herstelt U in deze °tijd het koninkrijk voor °Israëlstrijder van God?" Maar wij hoopten dat Hij Degene is Die op punt staat °Israël los te kopen. Maar zeker, ook met al deze dingen, leidt het ons in deze derde dag sinds dit gebeurde.(SW)[Luc. 24:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Hij had hen verteld over het koninkrijk van Israëlstrijder van God, maar Hij vertelde hen niet wanneer het voor hen hersteld zou worden. Hij corrigeert niet hun denken over het karakter van het koninkrijk, maar houdt hen in spanning over de tijd. Die zou afhangen van de ontvangst, die in overeenstemming moest zijn met hun getuigenis. Daarom kon het niet voorzegd worden zonder de verkondiging er van ongunstig te beïnvloeden. Ja, we worden doorheen heel het boek in spanning gehouden, tot aan het einde, toen het koninkrijk door de Joden in Romekracht verworpen werd. En zelfs dan worden we verwezen naar Jesajaheil is JAH’s vraag: "Tot wanneer?" Alleen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker weet wanneer, hoewel er in deze dagen veel tekenen zijn dat de verlangde tijd nabij is.


7 Maar Hij zei naar hen toe: "Het is niet aan jullie de tijden of perioden te weten* die de Vader in de eigen autoriteit plaatste. Wat nu die °dag of het uur aangaat, niemand weet het, ook niet de boodschappers in de hemel, ook niet de Zoon, alleen de Vader.(SW)[Marc. 13:32]
8 Maar jullie zullen macht in ontvangst nemen bij het op jullie komen van de heilige geest, en jullie zullen Mijn getuigen zijn, in zowel Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter als in geheel Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Samariawaker en tot het laatste van het land." Jullie nu zullen getuigen zijn van deze dingen.(SW)[Luc. 24:48] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De bediening van de twaalf apostelen werd gewijd aan drie gebieden – Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, Samariawaker en de rest van de aarde. Ze gingen niet naar alle naties (Luk. 24:47). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was buiten het land en kreeg opdracht voor de regionen er buiten. De eerste zeven hoofdstukken gaan over hun bediening in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, het achtste en negende over Samariawaker, en het tiende, elfde en twaalfde over de proselieten en Joden in het land. De balans van het boek leidt ons buiten het gebied van de bediening van de twaalf.


9 En deze dingen zeggend, terwijl zij kijken, werd Hij omhoog geheven. En een wolk vatte Hem op, weg vanaf hun °ogen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De opstanding en hemelvaart van ChristusGezalfde zijn de twee dominerende factoren in het koninkrijksgetuigenis in dit boek. Het koninkrijk was door de Koning in zachtmoedigheid en nederigheid verkondigd. Nu stond het op het punt in kracht verkondigd te worden door Zijn apostelen, terwijl Hij verheerlijkt wordt in de hemelen. Zij verwierpen Hem toen Hij sprak op aarde. Zullen ze weigeren wanneer Hij spreekt vanuit de hemel? Zij hoonden Hem voor Zijn dood. Zullen ze luisteren naar Iemand Die uit de doden was opgestaan?


10 En als zij aandachtig tot in de hemel kijkend waren bij Zijn van hen gaan, neem waar, twee mannen in witte kleren stonden bij hen, En het gebeurt dat zij hierover geen raad weten. En neem waar, twee mannen staan bij hen in bliksemflitsende kleding.(SW)[Luc. 24:4]
11 die ook zeggen*: "Mannen, Galileeërs, waarom staan jullie, opkijkend tot in de hemel? Deze °JezusJAH redt, die vanaf jullie opgenomen wordt tot in de hemel, zal zo op dezelfde wijze komen als jullie Hem gadeslaan*, gaande tot in de hemel." °Jezus zegt tot hem: "U zegt het. Bovendien zeg Ik jullie: vanaf nu zullen jullie de Zoon van de mens zien, zittend aan de rechterkant van de macht en komend op de wolken van de hemel." (SW)[Matt. 26:64] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De manier van Zijn afdaling op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem zal precies zo zijn zoals ZachariaJAH gedenkt het had voorzegd (Zach. 14:3,4).

"En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen,
gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem,
die voor Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter ligt, tegen het oosten."

Hij zal komen op de wolken van de hemelen (Dan. 7:13; Openb. 1:7) met kracht en grote heerlijkheid (Matt. 24:30) als de Zoon des Mensen voor een handvol van trouwe Israëlstrijder van Godieten, net zoals toen Hij weg ging. Maar voor de kerk, het Lichaam van ChristusGezalfde, komt Hij niet naar de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, maar in de lucht, niet om te oordelen en oorlog te voeren, maar om ons te redden en alle leden van Zijn lichaam tot Zich te nemen, lang voordat Hij terugkeert naar de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem.


12 Dan keren* zij terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter vanaf de berg genaamd Olijfberg, die is nabij Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, een sabbatsweg hebbend. 50 En Hij leidde hen uit, tot naar Bethanië, en Zijn °handen omhoog heffend, zegent Hij hen. ... 52 En zij, Hem aanbiddend, keren met grote vreugde terug tot in Jeruzalem.(SW)[Luc. 24:50,52] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De apostelen schijnen permanente verblijven te hebben gehad in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. De lijst is waarschijnlijk samengesteld naar rang, want Petrusrots en JohannesJAH is genadig, de "pilaren", komen eerst, gevolgd door Jakobushielenlichter, Simongehoord (heeft JAH) de Zelootijveraar (een sekte), zo genoemd naar een klasse in de natie die opstond na de tijd van de Makkabeeën, die buitengewoon vurig waren voor de Mozaïsche wet, wordt een Kanaänplaats van riet - purperlandiet genoemd, het Hebreeuwse equivalent van zeloot, in Mattheüsgeschenk van JAH (10:4) en Markuseen verdediging (3:18). Judaslof (Griekse vorm van Juda) Jakobushielenlichter was bijgenaamd Taddeüs (Matt. 10:3) en Lebbeüs.


13 En toen zij binnen kwamen, gingen* zij omhoog tot in het bovenvertrek, waar zij verblijf houdend waren, zowel Petrusrots als JohannesJAH is genadig als Jakobusonderkruiper als Andreasde mannelijke, de sterke, Filippuspaardenvriend en Tomastweelingbroer, Bartolomeüsde broederlijke en Mattheüsgeschenk van JAH, Jakobusonderkruiper van AlfeüsGod heeft (voor een dood kind) een plaatsvervanger gegeven en Simongehoord (heeft JAH) de Zelootgeestdriftige, ijveraar (een sekte) en Judaslof (Griekse vorm van Juda) van Jakobusonderkruiper. 2 De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: eerst Simon, die Petrus wordt genoemd, en Andreas, zijn °broer, en Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn °broer. 3 Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Thaddeüs; 4 Simon, de Kanaäniet en Judas °Iscariot, die Hem ook overleverde.(SW)[Matt. 10:2-4]
14 Al dezen waren eensgezind volhardend in het gebed, samen met vrouwen en Mariahun opstand (??), de moeder van °JezusJAH redt en met Zijn °broeders.
15 En in deze °dagen stond* Petrusrots op in het midden van de broeders en zei (er was bovendien een schare van namen op dezelfde plaats, ongeveer honderdtwintig):
16 "Mannen, broeders, het was bindend dat het Geschrift vervuld* zou worden waarin de heilige °geest tevoren zei door de mond van Davidgeliefde aangaande Judaslof (Griekse vorm van Juda), die gids werd voor die tezamen JezusJAH redt grepen, 9 Zelfs de man van mijn vrede, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, hij maakte zijn hiel groot tegen mij. (SW)[Psalm 41:9] - Niet aangaande allen van jullie zeg Ik dit (Ik heb waargenomen wie Ik uitkies), maar opdat het Geschrift vervuld zal worden: 'Die met Mij het brood kauwt, heft tegen Mij zijn °hiel omhoog.' (SW)[Joh. 13:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het kopen van een vrijplaats was typerend voor Judaslof (Griekse vorm van Juda)’ verlies van zijn lotdeel en gaan naar zijn "eigen" plaats. Vrijwel alle land in Israëlstrijder van God was gezamenlijk eigendom en werd ieder jaar verdeeld. Maar er waren een paar percelen grond, zoals de hof van Getsemané, waarvan de eigendomsrechten in bezit waren van individuen. Judaslof (Griekse vorm van Juda) kocht daar één van. Dit laat zien dat hij geen vertrouwen had in het komende koninkrijk, wanneer landerijen herverdeeld zullen worden. Het is het tegendeel van de koers van de gelovige discipelen (4:34).


17 dat hij gerekend was geworden onder ons en het lot toeviel van deze °bediening.
18 Deze verwierf* inderdaad een stuk grond uit het loon van de onrechtvaardigheid, en voorover buigend barste* hij zijn midden open en werden al zijn °ingewanden vergoten. 3 Toen nam Judas, die Hem overgeleverd had, waar dat Hij veroordeeld werd. Spijt hebbend brengt hij de dertig zilverstukken terug bij de hogepriesters en de oudsten, 4 zeggend: "Ik zondigde, onschuldig bloed overleverend." Maar zij zeiden: "Wat gaat dat ons aan? Je zult het zien!" 5 En de zilverstukken tot in de tempel werpend, trekt hij zich terug en weggaand verhangt hij zich. 6 De hogepriesters nu, de zilverstukken nemend, zeiden: "Het is niet geoorloofd ze tot in de korbankist te werpen, omdat het de prijs van bloed is." 7 En beraad houdend, kopen zij daarmee het veld van de pottenbakker, tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. 8 Daarom wordt dat °veld tot op vandaag veld van bloed genoemd.(SW)[Matt. 27:3-8]
19 En het werd bekend aan allen die wonen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, zodat het stuk grond in hun eigen °omgangstaal Akeldamabloedveld wordt genoemd*, dit is: een stuk grond van bloed.
20 Want het is geschreven in het boek van de Psalmen: 'Laat zijn °hoeve eenzaam worden en laat niemand in haar wonen, en laat een ander zijn °toezicht overnemen.' 25 Hun vaste verblijfplaats zal troosteloos worden. Het moet niet zo zijn dat iemand in hun tenten woont. [Hand. 1:20] 26 Want U - zij achtervolgen die U heeft neergeslagen en zij verhalen over de pijn van hen die U verwondde. (SW)[Psalm 69:25,26] - 8 Zijn dagen zullen weinigen zijn, een ander zal zijn supervisie overnemen. (SW)[Psalm 109:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Het lijkt er op dat Judaslof (Griekse vorm van Juda) niet betaalde voor de vrijplaats, maar de dertig zilverstukken teruggaf aan de hogepriesters. Zij hielden beraad en gebruikten het geld om de aankoop te voltooien. De vrijplaats werd het Veld van de Pottenbakker genoemd en werd gebruikt voor het begraven van vreemdelingen (Matt. 27:7). Maar Judaslof (Griekse vorm van Juda) verloor niet slechts zijn land en zijn leven, maar ook zijn plaats onder de apostelen.


21 Het is dan bindend van de met ons samenkomende mannen in alle tijd waarin de Heer JezusJAH redt bij ons binnen kwam en uit kwam, zoals aan ons die vanaf het begin °ooggetuigen en assistenten van het woord zijn geworden overleveren(SW)[Luc. 1:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Deze kwalificaties sluiten de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine buiten. Hij kon nooit een van de twaalf zijn, want Hij had nooit de Heer gekend tijdens Diens aardse bediening. Dat het koninkrijk voor Israëlstrijder van God in beeld is wordt duidelijk door de noodzaak voor twaalf apostelen. Waarom zouden elf niet voldoende zijn? Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd geassocieerd met een onbepaald aantal apostelen, maar er moeten altijd precies twaalf koninkrijksapostelen zijn, één voor elk van de stammen van Israëlstrijder van God (Matt. 19:28).


22 beginnend* vanaf de doop van JohannesJAH is genadig tot op de dag in welke Hij van ons werd opgenomen*, dat één van dezen samen met ons getuige van Zijn °opstanding zal worden. En het gebeurde toen al het volk gedoopt werd, dat ook Jezus gedoopt werd en, biddend, de hemel wordt geopend(SW)[Luc. 3:21]
23 En zij doen twee staan*, JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), die Barsabbaszoon van Sabbas - zoon van de sabbat genoemd wordt, die bijgenaamd werd Justusrechtvaardig, en Matthiasgeschenk van Jah."
24 En biddend* zeggen* zij: "U, Heer, kenner van het hart van allen, wijs de ene aan die U uitkiest* uit deze °twee, 3 De fijnbrander is voor het zilver en de smeltkroes voor het goud, maar JAHWEH toetst harten. (SW)[Spreuk. 17:3]
25 om de plaats te nemen van deze °bediening en afvaardiging, waartegen Judaslof (Griekse vorm van Juda) overtrad, om tot in de eigen plaats te gaan*."
26 En zij geven* aan hen loten en het lot valt* op Matthiasgeschenk van Jah en hij wordt mede-gekozen verklaard* met de elf afgevaardigden. 33 Het lot wordt tevoorschijn geworpen in de boezem, maar van JAHWEH is elk oordeel. (SW)[Spre. 16:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Het werpen van loten was in Israëlstrijder van God helemaal het tegendeel van een "loterij". Het was een voortdurende toevlucht om het denken van de Heer te kennen (Spreuken 16:33)

"Het lot wordt in den schoot geworpen;
maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE."

Matthiasgeschenk van Jah werd naar behoren en wettig gekozen en zal zijn plaats hebben in het koninkrijk, heersend over een stam van Israël. Dat zijn naam niet opnieuw wordt genoemd weerlegt dit niet, want ook van verscheidene van de lagere apostelen wordt hierna nooit meer gehoord.

Terug naar de index.
Naar Handelingen 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.