Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Een zekere man nu in Caesarkeizerea met de naam Corneliusvan een hoorn, hoofdman over honderd van de legerafdeling genaamd de Italiaanse, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het koninkrijk was in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter verkondigd en verworpen; het was in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Samariawaker aangekondigd en nu wordt het uitgedragen naar de grenzen van het land. De Ethiopische proseliet werd door Filippuspaardenvriend bereikt. Nu wordt ons een "proseliet van de poort" voor ogen gebracht in de persoon van Corneliusvan een hoorn.

Er waren twee klassen van proselieten: de proseliet van rechtvaardigheid en de proseliet van de poort. De eerst werd, door besnijdenis en eenwording met het Joodse ritueel, ingelijfd in het Joodse volk. De tweede, die "vrezers van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" of "de devoten" werden genoemd, wezen afgoderij af en erkenden de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van Israėlstrijder van God als de enig ware Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar waren niet besneden en gaven slechts karig gehoor aan de ceremoniėle zaken. Hoewel hoog geacht, zoals Corneliusvan een hoorn, werden ze beschouwd als zijnde buiten de grenzen van het Judalofļsme, omdat ze "onbesneden" en "van de naties" waren. Het werd als een misdaad gezien als een Jood binnen ging in het huis van zo’n proseliet of als men een maaltijd met hem at.

Zo bereikt de koninkrijksboodschap, zoals die werd verkondigd door de twaalf apostelen, in Corneliusvan een hoorn de verste limiet. Dit verklaart de buitengewone druk die op Petrusrots werd gebracht, want geen van de Joden dacht dat de proseliet van de poort inbegrepen was in de koninkrijksopdracht. Eerst was het woord aan alleen de Joden (inclusief de proselieten van rechtvaardigheid), dan wordt de Hellenisten het evangeliegoede bericht gebracht, gevolgd door de verachte Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria - waker. Nu Corneliusvan een hoorn is inbegrepen, wordt de oorspronkelijke opdracht van de twaalf vervuld in twee van de drie gebieden: Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Samariawaker (1:8). Ze slaagden er niet in naar alle naties te gaan, zoals Hij hen had opgedragen (Luk. 24.47).

Omdat Corneliusvan een hoorn een Romekrachtin was, afstammeling van Jafet, en de eunuch een Ethiopiėr was, mogelijk behorend tot Cham, en de Joden Semnaam, faamieten waren, werden alle zonen van Noachrust bereikt via hun vertegenwoordigers. Dit was typerend voor de verspreiding van het koninkrijk over de hele aarde, wanneer het opgericht zal worden in kracht bij de terugkeer van ChristusGezalfde. Zijn rechtsgebied zal alle afstammelingen van Noachrusts zonen omvatten en alle families van de aarde insluiten. Zijn redding zal gekend zijn van zee tot zee.

Aangezien de Romekrachtinen de Joden minachtten, waren de tekenen van de werking van de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in Corneliusvan een hoorn zeer opmerkelijk, zelfs voordat hij om Petrusrots liet roepen. Centurions waren niet van nature vroom of Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkervrezend, noch gaven ze aalmoezen aan de Joden of baden ze tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Corneliusvan een hoorn geloofde de Schrift, anders zou hij Israėlstrijder van Gods suprematie niet erkend hebben. Hij kende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, anders zou hij niet voortdurend tot Hem hebben gebeden. Daarom werd de redding die hier aan hem werd verkondigd niet vooraf gegaan door bekering. Ze was van dezelfde aard als die welke Petrusrots verkondigde op de Pinksterdag. Het was een verlossing die zijn toegang tot het koninkrijk zeker stelde.

Volgens Salomoman van vrede’s verzoek (1Kon. 8:41-43), dat JAHWEH alles zou doen waarom de vreemdeling vroeg die tot Zijn huis bad, komen Corneliusvan een hoorn’ gebeden en aalmoezen op als een herinnering voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Toch moest hem geleerd worden dat al zijn zegeningen tot hem komen via Israėlstrijder van God. Daarom wordt hem gezegd Petrusrots te roepen. Dit is in directe antithese met de huidige waarheid, want nu, tijdens Israėlstrijder van Gods afvalligheid, krijgen we onze zegeningen rechtstreeks van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.

De verblijfplaats van Petrusrots op dat moment is suggestief. De naties worden vaak aangeduid met de zee, en hij was zo ver als mogelijk was gegaan op het land, want hij was aan zee. Zijn honger is typerend voor de honger van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker naar de aanbidding van al Zijn schepselen – niet Israėlstrijder van God alleen; en daarom wordt Petrusrots gezegd "te offeren en eten". De ceremonieel onreine dieren moeten staan voor hen onder de naties die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werden gereinigd. Daarom moeten we Corneliusvan een hoorn beschouwen als iemand die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had gereinigd voordat Petrusrots hem ontmoette.

Petrusrots, net als alle Joden, was zo vooringenomen door zijn geboorte en opvoeding, dat het voor hem vrijwel onmogelijk was zoiets als omgang hebben met een heiden te overwegen, of zelfs met een proseliet van de poort, hoe vroom die ook mocht zijn. Daarom bestaat de afvalligheid van Israėlstrijder van God grotendeels uit het weigeren een kanaal van zegen voor de naties te zijn. Dit leidde er toe dat ze Petrusrots gingen bevragen en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine achtervolgen.

Het visioen alleen was niet voldoende om door de vooringenomenheid van Petrusrots heen te breken, want hij kon niet inzien wat het betekende. Maar de aanwezigheid van de drie mannen, die ceremonieel onrein waren, net als de dieren die hij zojuist in het visioen had gezien, maakte zijn koers helder. Hij durfde niet de omgang met hen te weigeren of geen acht te slaan op de roep van Corneliusvan een hoorn. Het karakter van Corneliusvan een hoorn was bewijs dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hem had gereinigd. Petrusrots kon hem niet langer klasseren als gewoon of onrein. Het feit dat Corneliusvan een hoorn van zijn inkomen gaf aan het volk van het verbond was zeer in zijn voordeel, want in het oordeel van de naties dat vooraf gaat aan het koninkrijk, worden de naties geoordeeld naar hun behandeling van de zonen van Israėlstrijder van God (Matt. 25:31-46).


2 eerbiedig en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vrezend, samen met heel zijn °huis, vele giften uit ontferming doende aan het volk en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onder alles smekend.
3 Hij nam in een visioen openlijk waar, ongeveer om het negende uur van de dagdrie uur 's middags , een boodschapper van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bij hem binnen komend en tot hem zeggend: "Corneliusvan een hoorn!" Petrus nu en Johannes gingen op in het heiligdom tegen het uur van het gebed, het negende, (SW)[Hand. 3:1]
4 Deze nu, aandachtig naar hem kijkend* en zeer bevreesd wordend, zei: "Wat is het heer?" Hij nu zei tot hem: "Jouw °gebeden en jouw °giften uit ontferming gingen omhoog, tot in aandenken, vlak voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
5 En nu, zend mannen tot in Joppemooi en laat een zekere Simongehoord (heeft JAH) halen, die bijgenaamd wordt Petrusrots. 2 De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: eerst Simon, die Petrus wordt genoemd, en Andreas, zijn °broeder, en Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn °broeder. (SW)[Matt. 10:2]
6 Deze logeert bij een zekere Simongehoord (heeft JAH), een leerlooier, wiens woonhuis bij de zee is."
7 Als nu de boodschapper, die tot hem spreekt, weg kwam, ontbiedt* hij twee van de huisslaven en een eerbiedige soldaat van hen die steeds bij hem blijven.
8 En alles aan hen ontvouwend*, vaardigt* hij hen af tot in °Joppemooi.
9 In de volgende morgen nu van hun over de weg gaan en tot de stad naderend, ging Petrusrots omhoog, op het dakterras, om te bidden*, om het zesde uur van de dag.twaalf uur in de middag
10 Maar hij werd uitgehongerd en wilde proeven. Maar terwijl zij het voorbereidden, kwam een extase op hem. 5 "Ik was in de stad Joppe, biddend, en ik nam in extase een visioen waar: een zeker voorwerp, neerdalend als een groot laken, aan vier beginpunten neergelaten wordend vanuit de hemel en het kwam tot op mij, 6 waarin ik, aandachtig kijkend, beschouwde. En ik nam de viervoeters van de aarde waar en de wilde dieren en de kruipende dieren en de vliegende schepsels van de hemel. 7 En ik hoor ook een stem, tot mij zeggend: "Sta op, Petrus! Slacht en eet!" 8 Maar ik zei: "Het zij verre van mij, Heer! Want nooit kwam het ongewijde of onreine tot in mijn °mond binnen!" 9 Maar de stem antwoordde voor de tweede keer vanuit de hemel: "De dingen die °God reinigt ontwijd jij toch niet!" 10 Dit nu gebeurde drie maal en alles wordt weer omhoog getrokken tot in de hemel. 11 En neem waar, direct staan drie mannen bij het huis waarin wij waren, naar mij toe afgevaardigd zijnde vanaf Caesarea. 12 De geest nu zei tot mij met hen mee te komen, in niets in tweestrijd staande. En ook deze zes °broeders kwamen samen met mij en wij kwamen binnen tot in het huis van de man. (SW)[Hand. 11:5-12]
11 En hij aanschouwt de hemel, geopend zijnde, en een zeker gebruiksvoorwerp neerdalend als een groot laken, aan vier beginpunten neergelaten wordend op de aarde,
12 waarin al de viervoeters en kruipende dieren van de aarde en vliegende schepsels van de hemel waren.
13 En een stem kwam tot hem: "Petrusrots, opstaande*, slacht en eet!"
14 Maar °Petrusrots zei: "Het zij verre van mij, Heer, want ik at nooit iets ongewijd en onrein!"
15 En weer, een tweede keer, kwam een stem tot hem: "De dingen die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker reinigt*, ontwijd jij toch niet!" 11 Niet wat tot in de mond binnen komt ontwijdt de mens, maar wat vanuit de mond uitgaat, dit ontwijdt de mens." (SW)[Matt. 15:11]
16 Dit nu gebeurde drie maal en meteen werd het voorwerp tot in de hemel opgenomen.
17 Terwijl nu °Petrusrots in zichzelf verbijsterd was over wat het visioen dat hij waarnam ook maar moge zijn, neem waar, de onder °Corneliusvan een hoorn afgevaardigde mannen staan* bij het poortgebouw, vragend* naar het woonhuis van °Simongehoord (heeft JAH).
18 En luid roepend* informeerden zij om vast te stellen of Simongehoord (heeft JAH), die bijgenaamd wordt Petrusrots, in deze plaats logeert.
19 En °Petrusrots was in beslag genomen aangaande het visioen. De geest zei tot hem: "Neem waar, drie mannen zoeken jou! 2 En tot hen nu die aan de Heer dienst verrichten en vasten, zei de heilige °geest: "Zonderm hoe dan ook voor Mij °Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb." (SW)[Hand. 13:2]
20 Maar sta* op, daal af en ga samen met hen, in niets in tweestrijd staande, want ik heb hen afgevaardigd."
21 Petrusrots nu, afdalend* tot de mannen, zei: "Neem waar, ik ben die jullie zoeken! Wat is de reden waarom jullie aanwezig zijn?"
22 Dezen nu zeggen*: "Corneliusvan een hoorn, de hoofdman over honderd, een rechtvaardig en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vrezend man, van wie bovendien getuigenis wordt gegeven door heel de natie van de Joden, wordt door een heilige boodschapper in kennis gesteld* jou te laten halen* tot in zijn °huis om bij jou uitspraken te horen*."
23 Hen dan binnen roepend* verleent* hij logies. De volgende morgen nu, opstaand*, kwam hij samen met hen uit en enige van de broeders, van die vanaf Joppemooi, kwamen met hem mee. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De reis van Joppemooi naar Caesarkeizerea zou langs de zeekust gaan. Zo ging Petrusrots langs "de limieten van het land". De locatie van Caesarkeizerea is ongetwijfeld ook typerend. De geografische locatie er van komt overeen met Corneliusvan een hoorn morele positie. Het was aan de rand van het Judalofļsme, nabij de daarbuiten liggende heidense wereld.

Later leren we dat zes broeders uit Joppemooi Petrusrots vergezelden naar Caesarkeizerea. Dit was verstandig om te doen, want Petrusrots wist heel goed dat hij zijn daad zou moeten verdedigen door zo tegen alle Joodse prioriteit en vooroordeel in te gaan. Het is waar, er was niets in hun Schrift dat alle sociale omgang met vreemdelingen verbood, maar de apostelen, alsook de andere discipelen, waren door gebruiken en traditie krachtiger gebonden dan door de goddelijke onthulling. Met het oog op de storm van protest die zeker zou opsteken, vergezellen de zes mannen Petrusrots, zodat zij zijn verslag van de gebeurtenis konden bevestigen.


24 De volgende morgen nu kwam hij binnen tot in °Caesarkeizerea. °Corneliusvan een hoorn nu verwachtte hen, zijn verwanten en de intieme vrienden bijeen roepend*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Corneliusvan een hoorn schijnt veel van zijn afhankelijken en vrienden met zich meegedragen te hebben met zijn achting voor de Joden en hun religie. Ook zij waren in een bepaalde mate voorbereid op Petrusrots’ boodschap. Zij werden niet, zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bekeerlingen, overgebracht van duisternis naar licht en van afgoderij naar aanbidding van de ware Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zij hadden al veel licht en aanbaden de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van Israėlstrijder van God. Daarom is de verkondiging voor hen zowat dezelfde als die voor de Joden.


25 Als nu gebeurde* dat °Petrusrots binnen kwam, kwam* °Corneliusvan een hoorn hem tegemoet. Vallend aan zijn °voeten aanbidt* hij.
26 Maar Petrusrots doet* hem overeind komen, zeggend: "Sta op! Ik ben zelf ook een mens!" 41 Ik neem geen heerlijkheid in ontvangst van mensen, (SW)[Joh. 5:41]
27 En met hem in gesprek zijnde kwam hij binnen en vond velen samengekomen zijnde.
28 Bovendien zei hij met nadruk tot hen: "Jullie zijn op de hoogte hoe ongeoorloofd het is voor een Joodse man zich te voegen bij of samen te komen met iemand van een andere stam, en aan mij toont* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geen enkel mens ongewijd of onrein te noemen. 9 Maar de stem antwoordde voor de tweede keer vanuit de hemel: "De dingen die °God reinigt ontwijd jij toch niet!" (SW)[Hand. 11:9]
29 Daarom kwam ik ook zonder tegen te spreken, gehaald wordend. Ik informeer dan om vast te stellen om welke woord jullie mij laten halen*."
30 En °Corneliusvan een hoorn zei met nadruk: "Vanaf de vierde dag was ik tot aan dit °uur vastend. En op het negende uur, biddend in mijn °huis, neem waar, een man stond in mijn °zicht in schitterende kleding, Petrus nu en Johannes gingen op in het heiligdom tegen het uur van het gebed, het negende, (SW)[Hand. 3:1] - 4 En het gebeurt dat zij aangaande dit geen raad weten. En neem waar, twee mannen staan bij hen in bliksemflitsende kleding. (SW)[Luc. 24:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Corneliusvan een hoorn noemt de boodschapper, of engel, die hij had gezien, een man. Er is in de Schrift geen garantie voor de populaire gedachte dat engelen altijd vleugels hebben, zoals de Cherubs. Ze verschijnen gewoonlijk in menselijke vorm.


31 en hij zegt met nadruk: "Corneliusvan een hoorn, jouw °gebed wordt verhoord* en jouw °giften uit ontferming worden in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker herinnerd*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

De bekering van Corneliusvan een hoorn is niet in overeenstemming met de waarheid voor vandaag. Redding wordt niet aangeboden aan hen die toegang tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hebben in gebed, want zulken zijn al gered. Ze is voor zondaars en de goddelozen en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers vijanden (Rom. 5:1-11). Ze is niet gebaseerd op werken (Rom. 11:6). Corneliusvan een hoorn en zijn vrienden waren aanvaardbaar voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker omdat zij Hem vreesden en rechtvaardig handelden en dit was voordat Simongehoord (heeft JAH) naar hen werd gezonden. Ze bezetten de plaats van de godvrezende Israėlstrijder van Godiet voordat ChristusGezalfde kwam. Ze kwamen vergeving tekort en gaven die kwamen met de verkondiging van het koninkrijk. Deze worden nu de hunne gemaakt door de leider van de twaalf apostelen. Hun zegen is verbonden met en hangt af van de zegen van Israėlstrijder van God in het koninkrijk. Onze zegen hangt af van het tegendeel; ze volgt op Israėlstrijder van Gods afvalligheid. Corneliusvan een hoorn wordt gezegend in overeenstemming met de profetische voorzegging over de naties in het koninkrijk, zoals het zal zijn in de milleniale aion. Wij worden gezegend in overeenstemming met een geheime bediening, waarvan de profeten niets wisten, die pas onthuld kon worden nadat de koninkrijksverkondiging was uitgegaan naar het volk en proselieten als Corneliusvan een hoorn.


32 Zend dan tot in Joppemooi en laat Simongehoord (heeft JAH) komen, die bijgenaamd wordt Petrusrots. Deze logeert in het woonhuis van Simongehoord (heeft JAH), een leerlooier, bij de zee. Het gebeurde nu dat hij een aanmerkelijk aantal dagen in Joppe bleef, bij een zekere Simon, een leerlooier. (SW)[Hand. 9:43]
33 Direct dan zend* ik mijn mensen naar u toe. Daarbij deed* u op ideale wijze door mee te komen. Wij nu zijn dan allen aanwezig in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om alle dingen te horen* die vanaf de Heer aan u zijn geboden."
34 Petrusrots nu, zijn °mond openend*, zei: "In waarheid, ik begrijp dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet handelt met aanziens des persoons, 17 Want JAHWEH, jullie Elohim, Hij is Elohim van de elohim en Heer van de heren, de El, de grote, de machtige en de vreeswekkende, Die niet gezichten opheft en geen omkoopgeschenk aanneemt, (SW)[Deut. 10:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34-35

Deze uitspraak leert niet dat de vrees van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en rechtvaardige werken de plaats innemen van geloof in ChristusGezalfde, maar dat zij de plaats innemen van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Mensen als Corneliusvan een hoorn, die snakken naar de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zijn kandidaten voor het koninkrijk, maar moeten het woord van leven horen om gered te worden (11:14). Mensen als Corneliusvan een hoorn zijn zij die het koninkrijk binnen zullen gaan wanneer de naties geoordeeld zullen worden (Matt. 25:34-36).


35 maar in elke natie is die Hem vreest en rechtvaardig werkt, aangenaam voor Hem. 31 Wij hebben waargenomen dat °God zondaars niet hoort, maar indien iemand eerbied hebbend voor God zal zijn en Zijn °wil zal doen, deze hoort Hij (SW)[Joh. 9:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Petrusrots’ verkondiging aan de naties staat in contrast met die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Hij verhaalt het leven van onze Heer en Zijn weldadige daden in het land, leidend naar Zijn opstanding. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine begint bij Zijn dood en opstanding en verkondigt Zijn hemelvaart en Zijn hemelse heerlijkheden. Kort gezegd: Petrusrots verkondigt "JezusJAH redt ChristusGezalfde" en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine predikt "ChristusGezalfde JezusJAH redt". De eerste legt de nadruk op Zijn verwerping op aarde, de laatste op Zijn aanvaarding in de hemel.


36 Dit is het woord dat Hij afvaardigt* tot de zonen van Israėlstrijder van God, vrede door JezusJAH redt ChristusGezalfde evangeliserend. Deze is Heer van allen. 20 Hij zond Zijn woord en Hij genas hen, en Hij deed ontsnappen vanaf hun vangkuilen. (SW)[Psalm 107:20]
37 Jullie hebben de uitspraak waargenomen die neerwaarts heel °Judea gebeurd is, beginnend* vanaf °Galileakring, na de doop die JohannesJAH is genadig proclameert*: 12 Horend nu dat Johannes werd overgeleverd, trekt Hij zich terug tot in °Galilea, ... 17 Vanaf dan begint °Jezus te proclameren en te zeggen: "Bezinm je, want het koninkrijk van de hemelen is genaderd." (SW)[Matt. 4:12,17]
38 JezusJAH redt, Die vanaf Nazaretjonge spruit of bewaker, hoe °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Hem zalft* met heilige geest en met macht, Die doorheen het land kwam, weldoener zijnde en allen gezond makend die getiranniseerd worden door de duivelVerdachtmaker, omdat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met Hem was. 1 De geest van mijn Heer JAHWEH is op mij omdat JAHWEH mij zalft om nieuws te brengen aan nederigen. Hij zendt mij om de verbrokenen van hart te verbinden, om vrijheid te roepen aan krijgsgevangenen en in vrijheid stelling aan die gebonden zijn, (SW)[Jes. 61:1] - 2 Deze kwam in de nacht naar Hem toe en zei tot Hem: "Rabbi, wij hebben waargenomen dat u vanaf God bent gekomen, een leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, in het geval °God niet met hem zal zijn." (SW)[Joh. 3:2]
39 En wij zijn getuigen van alle dingen die Hij doet*, zowel in de landstreek van de Joden als in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Die zij ook uit de weg ruimen*, Hem hangend* op een hout, Deze, overgegeven naar de specifieke raad en voorkennis van °God, hebben jullie, door handen van wettelozen, opgehangen en vermoord ... 36 Laat dan heel het huis van Israėl zeker weten dat °God Hem én Heer én Christus maakt, deze °Jezus die jullie kruisigen (SW)[Hand. 2:23,36] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kon geen plaats hebben in dit getuigenis, want hij was geen getuige van het aardse leven van onze Heer. Naast het zijn van een voorbeeld van de toekomstige zegen van de gelovige naties in het koninkrijk, die beloond zullen worden naar hun behandeling van Israėlstrijder van God, was het geval van Corneliusvan een hoorn ongetwijfeld goddelijk bedoeld om de vrijwel onoverbrugbare kloof te overbruggen tussen de bedieningen van Petrusrots en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, tussen de evangeliėn van de Besnijdenis en van de Onbesnedenheid. Hier zien we de zegeningen van de Besnijdenis , gegeven door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan hen die onbesneden zijn, en op zo’n wijze dat er niet aan Zijn hand kon worden getwijfeld. Daarom stelt Petrusrots (15:7) dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hem koos om eerst tot de naties te spreken, en hij werd in staat gesteld Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ opdracht aan de Onbesnedenheid te bevestigen. Als Petrusrots niet zo zijn voorbereid, dan zou het voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine vrijwel onmogelijk zijn geweest om zijn vroege bedieningen onder de naties uit te voeren, want hij zou niet alleen de ongelovige Joden, maar ook de discipelen en de apostelen zich stevig tegen zijn werk zien verzetten. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine beperkte zich niet tot bekeerlingen tot het Judalofļsme, zoals Corneliusvan een hoorn en zijn vrienden, maar had een boodschap van genade, passend bij afgodendienaren die nooit van de ware Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hadden gehoord. Toch werd het principe dat aan Petrusrots werd geleerd ook op hen toegepast, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bevestigde hen door geestelijke gaven, die duidelijk maakten dat Hij hen had gereinigd.


40 Deze wekt* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op in de derde dag en Hij geeft* Hem kenbaar te worden, Maar jullie doden de Veroorzaker van het leven, Die °God opwekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn (SW)[Hand. 3:15]
41 niet aan al het volk, maar aan getuigen, die tevoren door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geselecteerd waren, aan ons die samen aten en samen dronken met Hem na Zijn °opstaan* vanuit doden. 17 de geest van °waarheid, die de wereld niet in ontvangst kan nemen, want ze aanschouwt hem1) niet, ook kent ze hem1) niet. Maar jullie kennen hem1), want hij1) blijft bij jullie en zal in jullie zijn. (SW)[Joh. 14:17] - 12 °Jezus zegt tot hen: "Komm hier! Houdm middagmaaltijd!" En niemand van de leerlingen durfde Hem uit te vragen: "Wie bent U?", waargenomen hebbend dat het de Heer is. 13 Dan komt °Jezus en neemt het brood en geeft het aan hen, en het vismaaltje evenzo (SW)[Joh. 21:12,13]
42 En Hij geeft* ons opdracht om tot het volk te proclameren* en te betuigen* dat Deze de door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bepaald zijnde Rechter van levenden en doden is. Want hiertoe stierf en leeft Christus, opdat Hij zou heersen over doden en levenden. (SW)[Rom. 14:9]
43 Aangaande Deze geven al de profeten getuigenis. Ieder die in Hem gelooft zal door Zijn °naam het laten gaan van zonden in ontvangst nemen." 34 En zij zullen niet meer onderwijzen, een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder, zeggend: Kenm JAHWEH!, want zij allen zullen Mij kennen, vanaf hun kleine tot aan hun grote, zegt JAHWEH met nadruk. Want Ik zal hun verdorvenheid en hun zonde vergeven, Ik zal er niet meer aan denken. (SW)[Jer. 31:34]
44 Nog terwijl °Petrusrots deze °uitspraken spreekt, valt* de heilige °geest op allen die het woord horen. 8 En °God, Kenner van het hart, geeft getuigenis aan hen, de heilige °geest gevend, zoals ook aan ons. (SW)[Hand. 15:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Op de Pinksterdag kwam de oproep tot bekering bij een volk dat JezusJAH redt ChristusGezalfde al had verworpen. Petrusrots zegt niet over berouw tot Corneliusvan een hoorn (11.18).


45 En de gelovigen vanuit de besnijdenis waren buiten zichzelf, zovelen als meekomen* met °Petrusrots, dat ook op de natiën het geschenk van de heilige geest is uitgegoten.
46 Want zij hoorden hen sprekend in talen en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker groot makend. Dan antwoordde Petrusrots. 6 En bij het op hen opleggen van Paulus' handen kwam de heilige °geest op hen. Bovendien spraken zij in talen en zij profeteerden. (SW)[Hand. 19:6]
47 "Niemand kan iemand het water verhinderen*, dat dezen niet gedoopt* worden die de heilige °geest in ontvangst namen, zoals ook wij." Terwijl zij nu voortgingen op de weg, kwamen zij bij een water, en de eunuch zei: Zie, water! Wat verhindert mij gedoopt te worden? (SW)[Hand. 8:36]
48 Hij nu gebiedt* aan hen gedoopt* te worden in de naam van JezusJAH redt ChristusGezalfde. Dan vragen* zij hem enige dagen te verblijven*. 5 Dit nu horend worden zij gedoopt in de naam van de Heer, Jezus. (SW)[Hand. 19:5] - 40 Als dan de Samaritanen samen naar Hem toe kwamen, vroegen zij Hem bij hen te blijven. En Hij blijft daar twee dagen. (SW)[Joh. 4:40] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

48

Door de doop werden zij verenigd met het gelovend overblijfsel van de natie van Israėlstrijder van God, want de naam die werd gebruikt is dezelfde (2:38). Het is echter duidelijk dat dit een losse eenheid was, want het feit van hun onbesnedenheid zou hen weghouden van de tempel en van alles wat de discipelen gemeen hadden met de Joodse natie. In de praktijk was zelfs de sociale omgang altijd op een zeer twijfelachtige en aarzelende basis. Velen van de discipelen zouden nooit omgang hebben met de Onbesnedenheid en zelfs Petrusrots zelf, nadat hij vrijmoedig zijn koers met Corneliusvan een hoorn en ook de betrokken waarheid had verdedigd, werd geļntimideerd door de heersende oppositie, zodat hij in Antiochiėstad van Antiochus - nu Antakya eerst at met de Onbesnedenheid en zich dan terugtrok en zich afzonderde, uit angst voor de partij die geleid werd door Jakobushielenlichter, de broer van de Heer (Gal. 2.11,12).
Terug naar de index.
Naar Handelingen 11


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.