Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu waren er bij de in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya zijnde ekklesia behorende profeten en leraren, en bovendien °Barnabaszoon van vertroosting en Simeongehoord (heeft JAH), die Nigerzwart genoemd wordt, en Luciuslatijnse vorm van Lukas - lichtgevend, de Cyreniër, en bovendien Manaëntrooster, pleegbroeder van de viervorst Herodeszoon van heros - held of afgod de tetrarchviervorst, een heerser over een vierde deel van een gebied , en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus.
2 En tot hen nu die aan de Heer dienst verrichten en vasten, zei de heilige °geest: "Zondert hoe dan ook voor Mij °Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb." Maar toen het °God goed scheen, de mij afzonderende uit de schoot van mijn °moeder en roepende door de genade van Hem (SW)[Gal. 1:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De afscheiding van Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus door de geest is de inleiding voor een geheel nieuw vertrek in het boek Handelingen. De opdracht die aan de twaalf werd gegeven is geprobeerd en hun getuigenis is verworpen. Ze gingen tot aan de grenzen van het land Israëlstrijder van God. Daarbuiten kwamen ze niet. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, maakt nu plaats voor Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya, buiten het land. De boodschap gaat nu naar de verstrooiing onder de naties en naar de proselieten en zelfs naar de naties zelf, en gaat voort tot het duidelijk wordt dat de Joden buiten het land de MessiasGezalfde afwijzen, net zoals zij in het land hadden gedaan. Deze bediening wordt uitgevoerd door een geheel nieuwe groep apostelen. De twaalf hadden er geen deel aan. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus, of Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, zoals hij nu wordt genoemd, neemt de plaats in van Petrusrots in deze nieuwe apostolische groep.

De keuze voor Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus door de geest staat in een opmerkelijk contrast met de keuze van Jakobus, de broer van onze Heer, door het vlees. Hij leidt de afval van de Pinkstergelovigen, die stonden op de besnijdenis en het houden van de wet. Hij was de auteur van bevelen die alleen op het vlees betrekking hadden. Dit nieuwe vertrek neemt ons mee in de tegengestelde richting. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus werd door de geest uitgekozen en door de geest geleid totdat, uiteindelijk, in zijn brieven, hij het vlees in het geheel geen plaats geeft.


3 Dan, vastend* en biddend* en de handen op hen leggend, zenden* zij hen weg. die zij stellen voor de ogen van de apostelen, en biddend plaatsen zij de handen op hen (SW)[Hand. 6:6]
4 Zij dan, inderdaad uitgezonden wordend door de heilige geest, kwamen omlaag tot in Seleuciëwit licht; daar vandaan varen* zij bovendien weg naar Cypruskoper (-land). En Jozef, de door de apostelen bijgenaamde Barnabas, wat na vertaling zoon van vertroosting is, een Leviet, geboren van Cyprus, (SW)[Hand. 4:36]
5 En aankomend in Salamisheer van de vrede kondigden zij het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan in de synagogen van de Joden. En zij hadden ook JohannesJAH is genadig als assistent. Daarna kwam hij, weer bij bewustzijn, bij het huis van °Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar een aanmerkelijk aantal tezamen gekomen en biddende was. ... 25 Barnabas en Saulus nu keren terug in Jeruzalem, completerende het dienstbetoon, met hen meenemende Johannes, die bijgenaamd is Marcus (SW)[Hand. 12:12,25]
6 Nu het hele eiland doorheen komend tot op Pafoskokend, vonden zij een zeker man, een magiër, een pseudo-profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezuszoon van Jezus,` [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Sergius Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was het eerste individu onder de naties dat het evangeliegoede bericht hoorde, zonder eerst proseliet van het Judalofïsme te zijn geworden. Daarom is zijn geval typerend. Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt staat voor de Joodse verstrooiing, die altijd iedere poging weerstond om het evangeliegoede bericht aan de naties te verkondigen. Maar zelden zien we dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een oordelend wonder verricht, maar hier bindt hij de tovenaar voor een tijd. Dit is het oordeel dat toeviel aan Israëlstrijder van God tijdens de huidige bediening van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. Israëlstrijder van God is, ten dele, verhard geworden tot de volheid van de naties binnen zal gaan (Rom. 11:25).
Doorheen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ zendingsreizen, toen hij zich afkeerde van de ongelovige Joden naar de naties, werden de Joden jaloers en probeerden ze de heidenen tegen hem op te zetten. Ze werden geestelijk blind, zoals Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt dat lichamelijk werd.

De geestelijke neiging die we gezien hebben, wordt benadrukt door de verandering van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus’ naam in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. De naam Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus deed denken aan de eerste koning van Israëlstrijder van God, die door het volk werd gekozen vanwege zijn lichamelijke superioriteit, goed passend bij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voordat hij door ChristusGezalfde werd geroepen en in overeenstemming met de gang van zaken in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, maar in het geheel niet in harmonie met zijn huidige bediening. Het wordt gewoonlijk afgeleid van het Latijn, en betekent klein, maar het kan ook afgeleid worden van de stam pau, in het Grieks, wat pauze betekent, waarvan de uitgang uiteraard de mannelijke vorm aanneemt en niet de vrouwelijke van de gewone Griekse uitdrukking. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus is Hebreeuws, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is Grieks. Deze verandering van naam valt samen met zijn nieuwe opdracht. Deze aanduiding is zeer toepasselijk voor zijn speciale bedieningen, die de pauze invullen waarin Israëlstrijder van God terzijde is geworpen.
Ze wordt ons voor het eerst voor ogen gebracht op het punt wanneer doem wordt uitgesproken over Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt. Het markeert het begin van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers nieuwe vertrek, dat zegeningen brengt aan de naties door Israëlstrijder van Gods afval. Ze werd gegeven toen de eerste echte heiden geloofde, want allen voor Sergius Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waren proselieten van het Judalofïsme, zoals Corneliusvan een hoorn. En het is des te meer opmerkelijk dat de eerste bekeerling in deze nieuwe voorwaarden ook Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine genoemd werd, omdat hij die nieuwe vorm van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen inwijdt die daar goed uitgebeeld wordt door de gezegende gelovige heiden en een verblindde ongelovige Jood. Voor Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus’ afscheiding kon zegen niet vloeien, behalve via een Jood. Samariawaker kon de geest niet ontvangen, behalve door Petrusrots en JohannesJAH is genadig (Hand. 8:14) en de proseliet Corneliusvan een hoorn had de bemiddeling nodig van de leider van de apostelen voordat hij met deze gift werd gezegend. Maar nu gelooft een vreemdeling, die geen band had met het Judalofïsme, en wordt gezegend, terwijl een Jood, een zoon van het verbond, verblind wordt. Dit nieuwe principe beheerst nu Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen, en introduceert een nieuwe bedeling, en krijgt kracht tot het vervuld wordt aan het einde van het boek.


7 die samen was met de proconsulstadhouder Sergiusuit de aarde geboren Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, een intelligent man. Deze, Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus tot zich roepend*, zoekt* er naar het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te horen*.
8 Elymaseen wijs man, de Magiër (want zo wordt zijn °naam letterlijk vertaald) echter, weerstond hen, zoekend de proconsulstadhouder vanaf het geloof weg te draaien*.
9 Saulusafgebeden (van God) - Griekse vorm nu, die ook Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine genoemd wordt, vervuld wordend van heilige geest, aandachtig naar hem kijkend*,
10 zei: "O, vol van alle bedrog en van alle schurkachtigheid, zoon van de duivelVerdachtmaker, vijand van alle rechtvaardigheid, zal jij niet ophouden met het verdraaien van de rechte wegen van de Heer? 9 Die gaat in integriteit gaat in vertrouwen, maar hij die zijn wegen verdraait zal bekend worden. (SW)[Spreu. 10:9]
11 En nu, neem waar, de hand van de Heer is op jou en jij zal blind zijn, niet de zon bekijkend tot op de periode." En ogenblikkelijk valt* een waas en duisternis op hem. En rondgaande zocht hij handgeleiders. Saulus nu werd opgericht van de grond, zijn ogen geopend, doch zijn °ogen zagen niets. Bij de hand leidend leidden zij hem Damascus binnen. (SW)[Hand. 9:8]
12 De proconsulstadhouder dan, het gebeurd zijnde waarnemend, gelooft*, versteld staande over het onderwijs van de Heer.
13 En wegvarend vanaf °Pafoskokend kwamen zij die rondom Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waren tot in Pergehoofdstad van Pamfylië in Pamfylië (land van) alle volkstammen. Maar JohannesJAH is genadig, van hen weggaand*, keert* terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

JohannesJAH is genadig had het, zonder enige twijfel, bij het verkeerde eind toen hij de apostelen verliet. Maar er schijnt een diepere reden te zijn voor zijn verlaten. Als inwoner van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en neef van Barnabaszoon van vertroosting, vertegenwoordigde hij de zwakte van het vlees en het onvermogen er van om zegen door te geven aan de naties, en was daarom geestelijk niet gekwalificeerd.


14 Zelf nu, doorheen komend vanaf °Pergehoofdstad van Pamfylië, kwamen zij aan tot in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya in °Pisidiëbergachtige streek in Galatië, in Klein Azië. En binnenkomend tot in de synagoge in de dag van de sabbatten, gaan zij zitten*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ preek en koers in het Pisidische Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya is zonder twijfel een voorbeeld. Gewoonlijk ging hij eerst naar de synagoge en predikte het evangeliegoede bericht van het koninkrijk aan de Joden van de verstrooiing en aan de heidense proselieten die de diensten in de synagoge bezochten. Zijn preken bevatten alles wat Petrusrots predikte over de MessiasGezalfde als de Zoon van Davidgeliefde, maar gingen verder om zo de proselieten te bereiken. De drie klassen tot wie Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine predikte zouden altijd onderscheiden moeten worden. Daar waren de mannen van Israëlstrijder van God, zijn broeders, die onder de wet waren en aan wie de verbonden en beloften toebehoorden.. Maar de synagogen onder de naties werden grotendeels door proselieten bezocht, die "Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkervrezenden," "vroom" of "eerbiedig" werden genoemd, en gewoonlijk een gezelschap vrouwen bevatten. De proselieten, als klasse, aanvaardden Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ boodschap, maar de Joden verwierpen die, met vele opmerkelijke uitzonderingen. Naast dezen waren er de echte heidenen, de afgodendienaren die niet neigden naar het Judalofïsme. Onder hen was het dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de grootste aanhang vond, maar men moet zich wel herinneren dat dit verslag niet veel nadruk legt op dit deel van zijn bediening. Het is bijvoorbeeld duidelijk uit zijn brieven dat de Thessalonische bekeerlingen over het algemeen afgodendienaren waren, maar hierover wordt niets gezegd in Handelingen, dat alleen spreekt van Joden en proselieten (17:1-4). Ook worden we niet geïnformeerd over alles wat de apostel predikte, maar alleen over dat wat verband hield met het lot van het aardse koninkrijk. Van de leer die in zijn brieven te vinden is, wordt in Handelingen niets terug gevonden, maar alles is onderscheiden en staat boven het hoogste punt dat in deze uiteenzetting wordt bereikt. Tot de Joden sprak Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine van ChristusGezalfde zoals verkondigd door JohannesJAH is genadig de Doper, en over Zijn leven voor Zijn dood en opstanding en hemelvaart, voordat hij Hem leerde kennen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven, echter, staan helemaal op opstandingsgrond. ChristusGezalfde werd niet buiten het land gezien, totdat Hij door Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus werd gezien op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Laten we nooit het getuigenis van Handelingen vermengen met de waarheid in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven, maar laten we veeleer het grote contrast tussen deze opmerken. Stel Petrusrots’ eerste preek met die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine! Beiden citeren Davidgeliefde. Petrusrots doet dat om te bewijzen dat JezusJAH redt Davidgeliefdes verhoogde Zoon is (2:30,31); Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat door zijn eerste citaat (13.33) zien dat JezusJAH redt de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is.


15 En na de lezing van de wet en van de profeten, vaardigen* de oversten van de synagoge naar hen af, zeggend: "Mannen, broeders, indien er in jullie enig woord van bemoediging is voor het volk, zegt het!" 21 Want Mozes heeft vanuit de generaties van de begintijd die hem stad na stad proclameren, gelezen wordend in elke sabbat in de synagogen." (SW)[Hand. 15:21]
16 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu, opstaand* en gebarend* met de hand, zei: "Mannen, Israëlstrijder van Godieten en die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vrezen, hoort!. 33 Vanuit de schare nu instrueren zij Alexander. De Joden werpen hem naar voren. °Alexander echter, gebarend met de hand, wilde zich verdedigen voor de bevolking. (SW)[Hand. 19:33]
17 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van dit °volk Israëlstrijder van God kiest* onze °vaders uit en Hij verhoogt* het volk in het bijwonerschap in het land van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) en met een hoge bovenarm leidde Hij hen vanuit haar.
18 En in een ongeveer veertig jarige tijd draagt* Hij hen als een voedster in de woestijn. 35 En de zonen van Israël aten het manna veertig jaren, totdat zij bij een bewoond land kwamen. Zij aten het manna tot zij aan de rand van het land van Kanaän kwamen. (SW)[Ex. 16:35]
19 En zeven natiën neerhalend in het land Kanaänpurper (-land), verdeelt* Hij hun °land door loting 1 "Wanneer JAHWEH, jouw Elohim, jou zal brengen naar het land waarin jij binnen zal gaan om het te pachten en Hij ontdoet Zich van vele naties voor jouw aangezicht: de Hethtieten en de Girgasieten en de Amorieten en de Kanaänieten en de Perizzieten en de Chiwwieten en de Jebusieten, zeven talrijkere en robuustere naties dan jij, (SW)[Deut. 7:1] - 1 En dezen zijn het van de zonen van Israël die lotbezit ontvingen in het land van Kanaän, dat Eleazar, de priester, en Jozua, zoon van Nun, en de hoofden van de vaders van de stamhuizen van de zonen als lotbezit toedeelden; (SW)[Joz. 14:1]
20 (ongeveer vierhonderd en vijftig jaren). En na deze dingen geeft* Hij rechters, tot Samuëlvan God gebeden, de profeet. 16 En JAHWEH doet rechters opstaan en zij redden hen uit de hand van hun berovers. (SW)[Rich. 2:16] - 20 En heel Israël weet, van Dan tot aan Ber-Sheba, dat Samuël geverifieerd was als profeet van JAHWEH. (SW)[1Sam. 3:20]
21 En van toen af aan verzoeken* zij een koning en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft* aan hen veertig jaren °Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, zoon van Kisboog, macht - of: geschenk, een man uit de stam van Benjaminzoon van de rechterzijde - gelukskind. En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen; zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben. ... 19 Doch het volk weigerde Samuels stem te horen; en zij zeiden: Neen, maar er zal een koning over ons zijn. (SV)[1Sam. 8:5,19 - 20 En Samuël doet alle stammen van Israël naderen, en de stam van Benjamin wordt door het lot geselecteerd. 21 En hij doet de stam van Benjamin naderen, naar hun families; en de familie van Matri wordt door het lot geselecteerd en Saul, zoon van Kis, wordt door het lot geselecteerd. En zij zochten hem en hij werd niet gevonden. ... 24 En Samuël zegt tot heel het volk: "Zien jullie wie JAHWEH gekozen heeft? Want er is geen zoals hij onder heel het volk." En heel het volk juicht en zij zeggen: "De koning leeft!" (SV)[1Sam. 10:20,21,24]
22 En hem van de plaats zettend* wekt* Hij °Davidgeliefde tot koning voor hen, tot wie Hij ook zei, getuigenis gevend*: "Ik vond Davidgeliefde, de zoon van °Isaïrijk - ik bezit, een man overeenkomstig Mijn °hart, die al Mijn °wil zal doen." 12 En hij zendt en hij doet hem komen. En hij is rossig met heel mooie ogen en hij is goed van aanblik. En JAHWEH zegt: "Sta op, zalf hem, want deze is het." 13 En Samuël neemt de hoorn van de olie en hij zalft hem te midden van zijn broeders. En geest van JAHWEH is voorspoedig op David van die dag en verder. En Samuël staat op en hij gaat in de richting van Rama. (SV)[1Sam. 16:12,13] - 14 Maar nu wordt jouw koningschap niet bevestigd. JAHWEH zoekt voor zich een man naar Zijn hart en JAHWEH zal hem instructie geven als bewindvoerder over Zijn volk, omdat jij niet in acht nam wat JAHWEH jou als instructie gaf." (SW)[1Sam. 13:14]
23 Vanaf het zaad van deze leidde °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, overeenkomstig de belofte, een Redder tot °Israëlstrijder van God: JezusJAH redt. 1 En een twijg zal uitgaan van de tronk van Isaï en een loot uit zijn wortels zal vruchtbaar zijn. (SW)[Jes. 11:1]
24 Het van tevoren proclameren* van JohannesJAH is genadig, vóór het gezicht van Zijn °entree, was de doop tot bezinning aan al het volk van Israëlstrijder van God. 1 In deze °dagen nu kwam Johannes de Doper aan, proclamerend in de woestijn van °Judea, 2 zeggend: "Bezinm je, want het koninkrijk van de hemelen is genaderd!" ... 5 Toen ging Jeruzalem en heel °Judea en geheel de omliggende streek van de Jordaan naar hem toe, (SW)[Matt. 3:1,2,5]
25 Als nu JohannesJAH is genadig de loopbaan vervulde, zei hij: "Ik ben niet wat jullie vermoeden dat ik ben, maar neem waar, na mij komt Iemand van wie ik niet waardig ben het schoeisel van de voeten los te maken*." 20 En hij belijdt en hij ontkent niet. En hij belijdt: "Ik ben de Christus niet." (SW)[Joh. 1:20] - 11 Want ik doop jullie inderdaad in water, tot in bezinning, maar Die na mij komt is sterker dan mij, van Wie ik niet toereikend ben de schoeisels te dragen. Hij zal jullie dopen in heilige geest en in vuur, (SV)[Matt. 3:11]
26 Mannen, broeders, zonen van het ras van Abrahamvader van vele volken, en hen onder jullie die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vrezen! Aan ons werd dit °woord van °redding gedelegeerd!
27 Want die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter wonen en hun ° oversten, van Deze onwetend* zijnde en van de stemmen van de profeten, die op elke sabbat worden gelezen, zij vervullen* ze, Hem oordelend*. En nu, broeders, ik heb waargenomen dat jullie handelen uit onwetendheid, net zoals ook jullie oversten. 18 Maar wat °God tevoren aankondigt door de mond van alle °profeten, dat Zijn °Christus moet lijden, vervult Hij zo. (SW)[Hand. 3:17,18]
28 En geen enkele reden van dood vindend, verzoeken* zij Pilatusmet een speer Hem uit de weg te ruimen*. 60 En zij vonden het niet. En vele leugenachtige getuigen benaderend vonden zij niets. Maar erna kwamen er twee leugenachtige getuigen, (SW)[Matt. 26:60] - 22 °Pilatus zegt tot hen: "Wat zal ik dan met Jezus doen, die °Christus genoemd wordt?" Zij allen zeggen: "Laat Hem gekruisigd worden!" 23 Maar de gouverneur zei met nadruk: "Welk kwaad doet Hij?" Maar zij schreeuwden op bovenmatige wijze, zeggend: "Laat Hem gekruisigd worden!" (SW)[Matt. 27:22,23]
29 En als zij alle dingen aangaande Hem geschreven zijnde tot een einde brengen*, plaatsen* zij Hem, Hem vaneig. vanaf het hout af halend, in een grafgewelf. 59 En het lichaam nemend, wikkelt °Jozef het in een reine linnen wikkeldoek, 60 en plaatst het in zijn nieuwe °grafgewelf, dat hij uithouwde in de rots. En een grote steen wentelend tegen de deur van het grafgewelf, ging hij weg. (SW)[Matt. 27:59,60]
30 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wekt* Hem vanuit de doden, Die °God opwekt, losmakend de weeën van de dood, waardoor het niet mogelijk is dat Hij er door wordt vastgehouden. ... 32 Deze °Jezus wekt °God op, van Wie wij allen getuigen zijn. (SW)[Hand. 2:24,32]
31 Die op meerdere dagen werd gezien door die samen met Hem opgaan* vanaf °Galileakring naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, die nu getuigen van Hem zijn naar het volk. aan wie ook Hij zich levend presenteert na Zijn °lijden, met vele tekenen veertig dagen lang aan hen verschijnend en sprekend dat wat betreft het koninkrijk van °God, (SW)[Hand. 1:3] - Maar jullie zullen kracht verkrijgen bij het komen van de heilige geest op jullie, en jullie zullen getuigen van Mij zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot de grenzen van de aarde. ... 22 beginnend vanaf de doop van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd opgenomen, een van deze getuige worden van de opstanding van Hem, samen met ons. (SW)[Hand. 1:8,22]
32 En wij evangeliseren jullie de belofte die naar de vaders toe kwam,
33 dat °GodGrieks: Plaatser of Onderschikker deze volledig heeft vervuld aan onze kinderen, JezusJAH redt doen opstaand*, zoals ook in de eersteIn de CPC grondtekst staat hier "eerste" - zie het commentaar. psalm werd geschreven: "Jij bent Mijn zoon, vandaag heb ik jou verwekt." 7 Ik zal verhalen van het statuut van JAHWEH. Hij zei tot mij: "Mijn Zoon ben Jij, Ik, Ik verwekte Jou vandaag. (SW)[Psalm 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

De weergave van de eerste Psalm in plaats van de tweede Psalm vereist om enige uitleg. Onze drie grote getuigen lezen allen "tweede" en we zouden het zo hebben weergegeven, ware het niet vanwege de verwarring die zou volgen wanneer we komen bij de uitgave van het boek Psalmen. Er is niet langer enige vraag dat de eerste en tweede Psalm van onze collectie in werkelijkheid één zijn en dat dit citaat uit de eerste en niet uit de tweede Psalm komt. Sommige oude Griekse versies bewaren deze lezing. Maar het werd algemeen zo vertaald om overeen te komen met de inhoud van de Griekse versie van de Hebreeuwse Schrift. In de Hebreeuwse tekst van de Psalmen gaat de tekst door, zonder enige onderbreking om de verdeling in Psalmen te geven, behalve waar het kopjes en bijschriften betreft. Verder werd ontdekt dat elke Psalm zo is aangegeven en dat die Psalmen die geen kopje of bijschrift heeft om ze te scheiden, fragmenten zijn van aanleunende Psalmen. Zo is de, zogeheten, tweede Psalm niet een onafhankelijke compositie, maar de afsluiting van de eerste Psalm.


34 Dat Hij Hem nu vanuit de doden doet opstaan*, niet meer op het punt staand terug te keren tot in ontbinding, heeft Hij zo uitgesproken: "Ik zal aan jullie de °rechtschapenheden van de betrouwbare Davidgeliefde geven." 3 Strek jullie oor uit en gam tot Mij! Hoor en jullie ziel zal leven. Dan zal Ik met jullie een aionisch verbond snijden, de getrouwheden van David, die betrouwbaar zijn. (SW)[Jes. 55:3]
35 Omdat hij namelijk ook op een andere plaats zegt: "U zal Uw °Rechtschapene niet geven ontbinding waar te nemen." 10 En vreugde en uitbundig gejubel vanaf het akkerland worden ten einde gebracht en in de wijngaarden jubelt men niet. Men schreeuwt niet luidkeels: Wijn in de wijnvaten! De treder treedt niet. Ik doe het oogstfeestgeroep ophouden. (SW)[Psalm 16:10]
36 Want Davidgeliefde, inderdaad de eigen generatie assisterend in de raad van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, werd ter ruste gelegd en werd toegevoegd* aan zijn vaders en hij nam ontbinding waar, 10 En David ligt neer bij zijn vaders. En hij wordt begraven in de stad van David. (SW)[1Kon. 2:10]
37 maar Die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wekt* nam geen ontbinding waar.
38 Laat het dan aan jullie bekend zijn, mannen, broeders, dat door Deze aan jullie het laten gaan van zonden wordt aangekondigd, En Petrus verklaarde tegen hen: Bekeer je en laat je dopen, ieder van jullie, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van jullie °zonden en jullie zullen ontvangen het geschenk van de heilige geest, (SW)[Hand. 2:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Hier hebben we de eerste aanduiding van de grote leer van rechtvaardiging of kwijtschelding. Maar hoe ver is dit beneden de verheven leer die onthuld wordt in de brief aan de Romekrachtinen! Daar staat rechtvaardiging apart van de wet; hier is ze verbonden met de wet. Waar aan het koninkrijk dat hij zojuist heeft aangekondigd, verkondigt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de vergeving van zonden. Maar vergeving is slechts een tijdelijk respijt dat verspeeld of ingetrokken kan worden (Matt. 18:23-25). Die Pinkstergelovigen die geen vergeving ontvangen hadden, zoals de schuldenaar van tien duizend talenten, maar weigerden deze zegen uit te breiden naar de heidenen, die veel minder schuldig waren, zagen hun pardon herroepen.
Nu, echter, biedt de apostel meer dan een pardon. Zij die gepardonneerd werden probeerden nog steeds de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen te houden (21:20). Hij belooft een kwijtschelding van hun schendingen van de wet, op grond van geloof. Vergeving neemt schuld voor vanzelfsprekend. Rechtvaardiging of kwijtschelding ontkent schuld. Ze worden hier voor een moment vermengd, maar in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven zijn zij die gerechtvaardigd zijn voorbij de noodzaak aan vergeving, want ze worden "niet schuldig" verklaard. Het contrast tussen Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en ChristusGezalfde wordt voor het eerst door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gemaakt en in verband met de prediking van rechtvaardiging.


39 en vanaf alle dingen waarvan jullie in de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen niet gerechtvaardigd* konden* worden, wordt in Deze elke gelovende gerechtvaardigd. 16 waargenomen hebbend dat de mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van de wet, anders dan door geloof van Christus Jezus, en wij in Christus Jezus geloven, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden vanuit het geloof van Christus en niet vanuit werken van de wet, ziende dat vanuit werken van de wet niet alle vlees gerechtvaardigd zal worden. (SW)[Gal. 2:16] - Die werd overgeleverd om onze overtredingen en werd opgewekt om onze rechtvaardiging. (SW)[Rom. 4:25]
40 Kijkt dan uit dat het in de profeten uitgesproken zijnde niet op jullie zal komen.
41 Neemt waar, °verachters, en verwondert jullie en verdwijnt, want Ik werk een werk in jullie °dagen, een werk dat jullie toch niet zouden geloven in het geval dat iemand het gedetailleerd aan jullie zal vertellen." 5 Zie onder de naties en kijk! En verbaas je, sta versteld! Want in jullie dagen wordt een tot standbrenging tot stand gebracht, maar jullie geloven het niet, ook al wordt het verhaald. (SW)[Hab. 1:5]
42 Nu buiten zijnde riepen zij hen op in de tussenliggende sabbat deze uitspraken tot hen te spreken*.
43 De synagoge nu ontbonden wordend, volgen* velen van de Joden en van de vererende proselieten °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en °Barnabaszoon van vertroosting, die, hen toesprekend, hen overreedden om bij de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te blijven. die, aankomende, de genade van °God waarnemend, verheugd werd en allen smeekte met als doelstelling van het hart om bij de Heer te blijven, (SW)[Hand. 11:23]
44 En in de komende sabbat werd bijna heel de stad verzameld om het woord van de Heer te horen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Dit is de eerste maal dat we het evangeliegoede bericht direct aan de naties gepredikt zien worden, afgezien van het enkele geval van Sergius Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Nooit tevoren hebben we enige aanwijzing gekregen dat het woord werd gesproken tot anderen dan Joden, Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria - waker of proselieten. Nu de hele stad kwam om het woord te horen, stonden de Joden, het voorbeeld van Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt volgend, op tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting. Pas dan horen we de memorabele woorden: "Zie!, wij keren ons naar de naties."


45 Maar de Joden, de scharen waarnemend, worden vervuld* van jaloezie en zij spraken lasterend de dingen tegen die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gesproken worden. 2 Maar de ongezeglijk zijnde Joden wekken op en behandelen de zielen van de natiën kwaad tegen de broeders. (SW)[Hand. 14:2]
46 Vrijmoedig zijnde* zeggen* zowel °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine als °Barnabaszoon van vertroosting: "Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gesproken*, daar immers zij Hem echter wegstoten. En jullie oordelen jezelf het aionische leven niet waardig. Neem waar, wij keren ons tot de natiën! Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht voor de redding van iedereen °die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. (SW)[Rom. 1:16] - 30 Maar de Farizeeën en de wetgeleerden wijzen in zichzelf de raad van °God af, toch niet door hem gedoopt wordend. (SW)[Luc. 7:30] - 6 Nu bij hun verzet en lastering zijn °bovenkleding uitschuddend, zei hij tot hen: "Jullie °bloed zij op jullie °hoofd! Ik ben rein! Vanaf °nu zal ik tot in de natiën gaan!" (SV)[Hand. 18:6]
47 Want zo heeft de Heer aan ons instructie gegeven: "Ik heb jou geplaatst tot een licht van de natiën, opdat jij zal zijn tot redding, tot aan het laatste van de aarde." 6 En Hij zei: Het is een geringe zaak voor jou om Mijn dienaar te zijn, om de stammen van Jakob op te richten en om de bewaarden van Israël te doen terugkeren. En Ik geef jou tot licht van de naties, om Mijn redding te zijn tot aan het einde van de aarde. (SW)[Jes. 49:6]
48 Dit nu horend verheugden de natiën zich en verheerlijkten het woord van de Heer en zij geloven*, zovelen als verordend zijn tot aionisch leven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

48

Het zou voor ons van het grootste belang zijn te weten wat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bij deze gelegenheid predikte aan de heidenen, maar er is geen verslag van zijn woorden. De reden is zonder twijfel dat hij buiten de koninkrijksverkondiging ging en, voor de eerste maal, het grote fundament aankondigde waarop Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst aan de naties is gebaseerd: de leer van de rechtvaardiging. Zijn eerdere verkondiging werd gedwarsboomd door het feit dat zijn toehoorders onder de wet waren. Nu is hij in staat het volledig en vrijelijk naar voren te brengen, zoals hij het doet in zijn brief aan de Romekrachtinen, want zijn gehoor zoekt nu geen rechtvaardiging onder wet. Hij kondigt een goddelijke rechtvaardigheid aan, buiten wet om.

Hoewel er maar weinig twijfel aan kan zijn dat de apostel bij deze gelegenheid in enige volledigheid de rechtvaardiging predikte waarvan zijn brieven getuigen, is het toch voor ons van het grootste belang op te merken dat het verslag in Handelingen nooit reikt tot aan de waarheid die in zijn brieven wordt onderwezen. Het leidt ons naar een weinig er van, maar maakt er nooit echt contact mee. Het bereidt voor, maar verkondigt het niet. In het boek Handelingen is geen enkele leer te vinden voor de huidige geheime bedeling, hoewel alles bekend was gemaakt en tijdens deze periode aan het papier werd toevertrouwd. We worden er voortdurend naar toe geleid, maar gaan nooit binnen in de genade die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Handelingen is geen verslag van het begin van het heden, maar een verhandeling over het einde van de voorafgaande bedeling. Het meeste van de ecclestiale verwarring die heerst zou verdwijnen als dit verslag van de koninkrijksafvalligheid wordt gelaten waar ze behoort, net als alle waarheid voor het heden, gebaseerd op Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ geschreven onthulling, die zich bezig houdt met dezelfde tijdsperiode, maar er mee handelt vanuit een totaal ander standpunt. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers programma is: enkele Joden, enkele heidenen, dan Joden en heidenen gelijk.


49 Het woord van de Heer nu werd gebracht doorheen heel de landstreek. Deze dingen nu horende komen zij tot rust en verheerlijken °God, zeggend: Zo geeft °God ook aan de naties de bekering tot leven. (SW)[Hand. 11:18]
50 Maar de Joden stoken* de vererende vrouwen, de achtenswaardige en de voornaamste mannen van de stad op en zij wekken* vervolging op tegen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting en zij dreven hen uit vanaf hun °grensgebieden. 4 En enigen vanuit hen worden overreed en zij werden het lot toegedeeld met °Paulus en met °Silas, bovendien een talrijke menigte van vererende Grieken, bovendien van de voornaamste vrouwen, niet weinigen. ... 12 Velen dan vanuit hen geloven inderdaad en de achtenswaardigen van de Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. (SW)[Hand. 17:4,12]
51 Dezen nu, het stof afschuddend* van op hun °voeten, kwamen tot in Ikoniumbeeld. 14 En wie jullie ook maar jullie niet zou ontvangen, noch jullie °woorden zou horen, ga weg, buiten het woonhuis of die °stad of dat dorp, en schud het stof vanuit jullie voeten.(SW)[Matt. 10:14]
52 De leerlingen werden bovendien vervuld* van vreugde en van heilige geest.

Terug naar de index.
Naar Handelingen 14


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.