Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En na het ophouden* van het rumoer laat °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de leerlingen halen*. En bemoedigend* en groetend* kwam hij uit om tot in °Macedoniëeen streek in het noorden van Griekenland te gaan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Tijdens Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verblijf in Efezetoegestaan schreef hij de twee brieven aan de Korinthiërs. Daarin vinden we een volledig verslag van veel dat buiten het bereik van Handelingen ligt. Ze traceren de geleidelijke verandering die over zijn onderwijs komt, want zijn bediening ging van "heerlijkheid tot heerlijkheid" (2Kor. 3.18). Omdat ze verbonden was met het koninkrijk, lijkt zijn bediening te falen, net als die van de twaalf. Dit is wat is vastgelegd in Handelingen. Maar omdat ze verbonden was het geheim dat niet publiek bekend was gemaakt tot na zijn laatste beroep op de Joden in Romekracht, steeg zijn bediening in geleidelijke stappen tot de hoogten van Efezische waarheid.


2 Nu doorheen die °delen komend en hen met vele woorden oproepend*, kwam hij tot in °Griekenland. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Terwijl hij in Korintheverzadigd was schreef hij de brief aan de Galaten en die aan de Romekrachtinen. Zo schreef hij binnen een paar maanden alle voorbereidende brieven, tijdens de centrale crisis van zijn bediening, na zijn besluit het vlees niet langer een plaats te geven.


3 En na drie maanden te zijn gebleven*, gebeurde door de Joden een aanslag tegen hem, toen hij op het punt stond weg te varen tot in °Syriëverheven. Hij werd van mening om terug te keren door Macedoniëeen streek in het noorden van Griekenland.
4 En het werd afgesproken dat hij in °Asia zou ontmoeten: Sopaterredder van zijn vader van Pyrrusvuurrood, een Bereër, maar van de Tessalonicenzen Aristarchusopperheerser en Secundustweede, en Gajusheer, de Derbiër, en Timoteüsgodsvereerder; en van de Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heetten Tychikusgelukskind en Trofimusvoedende.
5 Dezen nu, vooruit komend, bleven voor ons in Troasnaar de Frygische koning Tros.
6 Wij nu varen*, na de dagen van ongezuurde broden, uit vanaf Filippi (stad van) Filippus, naar de vader van Alexander de Grote en kwamen in vijf dagen tot hen in Troasnaar de Frygische koning Tros, waar ook wij zeven dagen vertoeven*. 15 Zeven dagen eten jullie ongezuurde broden. Ja, in de eerste dag doen jullie gist uit jullie huizen weg, want van een ieder die zuurdesem eet, van de eerste dag tot de zevende dag, zal de ziel worden afgesneden uit Israël. (SW)[Ex. 12:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Lukaslichtgevend schijnt zich op dit punt weer bij de apostel te hebben gevoegd, want nu gebruikt hij het voornaamwoord wij.


7 In één van de sabbatten nu, verzameld zijnde om ons brood te breken*, argumenteerde °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine met hen. Op het punt staande de volgende ochtend weg te zijn*, verlengde hij bovendien het woord tot aan middernacht. En zij waren volhardende in het onderwijs van de apostelen en in de gemeenschap van het breken van het brood en in de gebeden. ... 46 En dagelijks waren zij eendrachtig volhardend in het heiligdom, het brood thuis brekende, namen zij deel aan de maaltijd in blijdschap en eenvoud van hart (SW)[Hand. 2:42,46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Bij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerste bezoek aan Troasnaar de Frygische koning Tros deed het visioen van de man uit Macedoniëprovincie in noord Griekenland hem zonder uitstel verder gaan. De deur was gesloten (16:8,9). Bij zijn tweede bezoek was de deur geopend, in de Heer, maar omdat hij geen rust had in zijn geest vanwege de afwezigheid van Tituswilde duif, vertrok hij opnieuw naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland (2Kor. 2:12,13). Ondanks dit schijnt een aanzienlijk aantal te hebben geloofd. Zich bewust dat hij ze waarschijnlijk nooit meer zou zien, treuzelt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was en verlengt hij zijn afscheidstoespraak.


8 Er waren nu aanzienlijk veel fakkels in het bovenvertrek waar wij waren, verzameld zijnde.
9 En er was een zekere jongeman met de naam Eutychusgelukkige, gezeten zijnde in het raam, overmand wordend door een diepe slaap tijdens het argumenteren van °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Nog meer overmand wordend dooreig. vanaf de slaap valt* hij vanaf de derde verdieping naar beneden en werd als een dode opgepakt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Er is een tegenstelling en ook een overeenkomst tussen de wonderen die door Petrusrots en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werden verricht. Petrusrots bracht Dorcasgazelle terug tot leven zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine Eutychusgelukkige opwekte. Veel nadruk wordt gelegd op de goede werken die zij deed en het geven van aalmoezen. Bij Eutychusgelukkige wordt niets van deze opgeschreven. Ja, hij was niet voldoende bij zinnen om wakker te blijven toen de apostel aan het preken was. Zijn dit niet de typen van de opstanding van Israëlstrijder van God en van de ekklesia die het Lichaam van ChristusGezalfde is? Die van de eerdere opstanding (Openb. 20:4,5) hebben zowel gewerkt als geloofd, en hun opstanding is, in mate, verdiend. Maar de heiligen van de huidige bedeling van genade zijn als Eutychusgelukkige. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ preken slaagt er niet in hen wakker te houden. Ze dommelen en ze verdienen het niet. Toch is de allesoverstijging van genade zo groot, dat, in de geheime opstanding (1Kor. 15:51) die rond deze tijd door de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt onthuld, verdienste geen plaats heeft, want wij zullen samen met Hem leven, of we nu wakker zijn of dommelen (1Thess. 5:10).


10 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu, afdalend*, valt* op hem. En hem omhelzend zei hij: "Maakt geen rumoer, want zijn °ziel is in hem." 21 En hij meet zichzelf uit over de jongen, drie keer, en hij roept tot JAHWEH en hij zegt: "JAHWEH, mijn Elohim, alstublieft, de ziel van deze jongen zal in zijn binnenste terugkeren." (SW)[1Kon. 17:21]
11 Nu omhoog gaande* en het brood brekend* en proevend*, bovendien aanzienlijke tijd converserend* tot op het ochtendgloren, zo kwam hij uit.
12 Zij nu leidden de jongen levend weg en werden niet met mate bemoedigd*.
13 Wij nu, vooruit komend op het schip, voeren weg naar °Assusnaderbij, op het punt staand van daar °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine op te nemen, want zo was het voorgeschreven, zelf op het punt staande te voet te gaan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

We mogen in zijn daden iets zien van de zware zorg in het hart van de apostel. Omwille van een paar meer uren in Troasnaar de Frygische koning Tros, wandelde hij ruim dertig kilometer, na het grootste deel van de nacht te hebben gepreekt. Hij wilde zichzelf niet aan Efezetoegestaan toevertrouwen, anders zou hij daar blijven hangen en niet zijn doelstelling halen om met Pinksteren in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te zijn. Toch kon hij er niet aan voorbij varen zonder tenminste een afscheidswoord te zeggen tot de oudsten van de ekklesia waarvan hij zo was gaan houden. Het wordt meer en meer duidelijk dat het nieuwe begin in zijn bediening het ophouden inhield van zijn eigen lichamelijke aanwezigheid bij de ekklesias. Het moest in ware geestelijke gecommuniceerd worden door middel van brieven.

We moeten ons herinneren dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening voortdurend veranderde. Omdat de afvalligheid van de Joden steeds voortging, werd het evangeliegoede bericht van het koninkrijk steeds minder uitgesproken en werd aan hem een geheim toevertrouwd, dat, afhankelijk van Israëlstrijder van Gods falen, niet publiekelijk bekend kon worden gemaakt totdat Israëlstrijder van God terzijde was gezet. Daarom is er een grote kloof tussen deze toespraak en de Efezetoegestaanbrief, die hij aan hen schreef toen hij een paar jaren later in Romekracht was. Zijn loopbaan was op dit moment nog onvolledig. Schrijvend aan de Korinthiërs, korte tijd daarvoor, zegt hij dat de heiligen nog in de periode van onvolwassenheid waren en dat volwassenheid, of perfectie, nog niet was verkregen (1Kor. 13:9-12).


14 Als hij nu ons samen trof in °Assusnaderbij, kwamen wij, hem opnemend, tot in Mitylenehaven op het eiland Lesbos.
15 En van daar wegvarend* in de aansluitende dag, geraken* wij ter hoogte van Chioseiland in de Aegeďsche zee, ten westen van Smyrna, maar in de andere dag legden wij aan in Samoseiland in de Aegeďsche zee, ter hoogte van Efeze, en in de daarna volgende dag kwamen wij tot in Miletehaven aan de westkust van Turkije,
16 want °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had geoordeeld voorbij °Efezetoegestaan te varen*, zodat het hem niet zal gebeuren dat hij in de provincie °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet tijd zal slijten*, want hij haastte zich, zodat het voor hem mogelijk zou mogen zijn de dag van de VijftigstePinksteren in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te zijn.
17 Vanaf °Miletehaven aan de westkust van Turkije nu, zendend* tot in Efezetoegestaan, laat hij de oudsten van de ekklesia komen*.
18 Als zij nu bij hem aankwamen, zei hij tot hen: "Jullie zijn op de hoogte vanaf de eerste dag waarop op ik tot in de provincie °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet opstapte, hoe ik alle °tijd met jullie doorbracht,
19 slaaf zijnde voor de Heer, met alle nederigheid en tranen en beproevingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden.
20 Onder niets onttrek* ik mij van het aan jullie verkondigen* van de nuttig zijnde dingen en jullie publiekelijk en van huis tot huis te onderwijzen*,
21 betuigend aan Joden en bovendien aan Grieken de bezinning tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en geloof in onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde . [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Bekering had z’n plaats in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ prediking toen hij nog het koninkrijk verkondigde. Het was verbonden met vergeving. Vanaf nu verkondigt hij deze niet langer, maar leert hij rechtvaardiging en verzoening door geloof alleen, zoals uiteengezet in zijn brieven aan de Romekrachtinen, Korinthiërs en Galaten, die niet lang voor deze laatste ontmoeting met de Efezische oudsten werden geschreven. De roep om bekering wordt zeer vaak aan het verbondsvolk gedaan, met gewoonlijk als doel om het komende oordeel te ontlopen.


22 En nu, neem waar, ik, gebonden zijnde in de geest, ga tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, niet waargenomen hebbend de dingen die mij in haar tegemoet komen, Toen nu deze dingen vervuld waren, nam °Paulus zich in de geest voor, gaande door Macedonië en Achaia, naar Jeruzalem te gaan, zeggend dat: Na mijn komst daar moet ik ook Rome zien (SW)[Hand. 19:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had een uitgesproken overtuiging dat het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil was dat hij naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zou gaan en dan naar Romekracht. De verdere aanwijzing van de geest dat banden en droefheden hem wachtten, deden hem niet terugdeinzen. Het onderscheiden karakter van zijn bediening is te zien door hem met Petrusrots te vergelijken, die Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter verliet nadat hij van banden was verlost. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gaat naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter toe, zich wel bewust dat zijn lichamelijk gestel onder spanning zou komen te staan. Dit komt nauw overeen met de verandering die zijn bediening aan het ondergaan was. Het koninkrijk en de lichamelijke zegeningen liepen snel terug en geestelijke genadegaven namen hun plaats in. Vanaf dan is Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ lichamelijke omgeving een uitdrukking van de waarheid die bij bedient.


23 behalve dat de heilige °geest stad na stad betuigt*, mij zeggend dat er voor mij boeien en verdrukkingen blijven. want Ik zal hem bekendmaken hoeveel hij moet lijden ten behoeve van Mijn naam. (SW)[Hand. 9:16]
24 Maar van niets heb ik een woord, noch maak ik de ziel kostbaar voor mijzelf, totdat ik mijn °loopbaan en de bediening tot volmaaktheid zou brengen, die ik in ontvangst nam bij de Heer JezusJAH redt, om het evangeliegoede bericht van de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te betuigen*. 13 Dan antwoordde °Paulus en hij zei: "Wat doen jullie, huilend en mijn °hart zenuwachtig makend? Want ik sta gereed niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem ten behoeve van de naam van de Heer Jezus." (SW)[Hand. 21:13] - Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn °loop volbracht, ik heb het geloof behouden (SW)[2Tim. 4:7]
25 En nu, neem waar, ik heb waargenomen dat jullie mijn °gezicht niet meer zullen zien, jullie allen bij wie ik doorheen kwam, het koninkrijk proclamerend,
26 omdat ik namelijk aan jullie getuigenis geef in deze dag, vandaag, dat ik rein ben vaneig. vanaf het bloed van allen. 18 opdat jullie in staat zouden zijn, samen met alle °heiligen, te grijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, (SW)[Eze. 3:18]
27 Want ik onttrek* mij niet van het aan jullie alle °raad van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te verkondigen*. 30 Maar de Farizeeën en de wetgeleerden wijzen in zichzelf de raad van °God af, toch niet door hem gedoopt wordend. (SW)[Luc. 7:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De raad van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker over het koninkrijk, zoals onthuld in de Hebreeuwse Schrift, moet niet verward worden met het nog steeds geheime doel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat de apostel pas aan de Efeziërs bekend maakte na zijn aankomst in Romekracht. Zie Efezetoegestaan 1.9; 3:1-9, en Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen 1:25-27.


28 Geeft acht op julliezelf en op heel het kuddetje, in welke de heilige °geest jullie als toezichthouders plaatste om de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te hoeden, die Hij Zich verwerft* door het bloed van de Eigene. 2 hoed het kuddetje van °God onder jullie, er op toeziend, niet op gedwongen wijze, maar uit vrije beweging, overeenkomstig God, ook niet op inhalige wijze, maar op bereidwillige wijze,(SW)[1Pet. 5:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

De leiding in Efezetoegestaan schijnt in handen te zijn geweest van een aantal opzichters, die voor hen zorgden zoals een herder zorgt voor zijn kudde. Geen van de ekklesiastale regelingen van latere dagen was aanwezig.


29 Ik heb echter waargenomen dat, na mijn buiten °bereik zijn, zware wolven tot in jullie binnen zullen komen, het kuddetje niet sparend. 15 Geef acht op de pseudo-profeten die tot jullie komen in schaapskleding, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. (SW)[Matt. 7:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

De apostel tekent een donker beeld van de afval. Wolven van buitenaf zouden binnen komen. Van deze wordt gesproken als "zwaar" en verwijst mogelijk naar hen die binnen kwamen om te nemen en niet om te geven. Maar nog erger was de afval binnenin. In Korintheverzadigd zien we de bereidheid waarmee de discipelen een leider volgden, zelfs wanneer de leider een gevolg afwees. In Efezetoegestaan begon het destructieve werk van hen die zichzelf aanstellen als de hoofden van groepen of afdelingen. Hadden ze gehandeld zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine deed met de Korinthiërs, dan zou de breuk geheeld kunnen zijn. Maar omdat ze liever een persoon volgden, leidde het tot de veelvuldige verdeling van vandaag.


30 En vanuit jullie zelf zullen mannen opstaan, verdraaide zijnde dingen sprekend, om de leerlingen los te rukken, achter henzelf. 19 Zij komen vanuit ons, maar zij waren niet vanuit ons, want indien zij vanuit ons waren, waren zij ooit met ons gebleven. Maar dit is gebeurd opdat zij openbaar gemaakt zullen worden, want zij zijn niet allen vanuit ons. (SW)[1Joh. 2:19]
31 Daarom: waakt, herinnerend dat drie jaren, nacht en dag, ik niet ophoud*, met tranen een ieder attenderend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ tranen werden veroorzaakt door de vrees dat ze zich zouden afkeren van zijn evangeliegoede bericht, zoals ze uiteindelijk deden (2Tim. 1:15).


32 En nu zet ik jullie voor aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en aan het woord van Zijn °genade, aan dat kan bouwen* en het lotbezit geven* in allen die geheiligd zijn. verlicht zijnde de ogen van jullie °harten, in jullie °waarnemen van de verwachting van Zijn °roeping, wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn lotdeel onder de heiligen is (SW)[Efe. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

"Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het woord van Zijn genade" betekent veel meer voor ons dan het mogelijk betekend kan hebben voor de Efezische oudsten in Milete.

De rijkste voorraadkamer van Zijn genade was nog niet geopend. De brief aan de Efeziërs was nog niet geschreven. Toch verwees Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ongetwijfeld naar deze latere onthullingen en vertrouwde ze toe aan die verdere onthulling, die hem op dat moment nog niet was toegestaan te uiten (2kor. 12:4). Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het woord van Zijn genade zijn ons enige, maar afdoende, toevlucht in de huidige afval.


33 Ik begeer* van niemand zilvergeld of bewerkt goud of kledij. 3 Aanschouw mij! Antwoordm tegen mij tegenover JAHWEH en tegenover Zijn gezalfde. Wiens stier nam ik? En wiens ezel nam ik? En wie buitte ik uit? Wie mishandelde ik en uit wiens hand nam ik een beschuttend geschenk aan en maakte ik mijn ogen onduidelijk tegen hem? Dan zal ik het aan jullie doen terugkeren." (SW)[1Sam. 12:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Omdat Priscillaeerbiedwaardig en Aquilla in Efezetoegestaan waren, is het waarschijnlijk dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bij hen werkte voor zijn levensonderhoud, zoals hij had gedaan in Korintheverzadigd. Wat een prachtig voorbeeld van zelf-opoffering heeft hij achtergelaten! Hoe enorm ook de geestelijke weelde was die hij aan Efezetoegestaan bracht, hij nam niet eens de magere beloning die nodig was voor zijn onderhoud.


34 Jullie weten zelf dat in mijn °behoeften, en van die met mij zijn, deze °handen mij assisteren*. Want jullie herinneren je, broeders, ons °gezwoeg en het werk, nacht en dag werkend om niemand van jullie tot last te zijn, verkondigen wij aan jullie het evangelie van °God (SW)[1Thess. 2:9]
35 Alles geef* ik aan jullie te kennen, dat, zo zwoegend, het bindend is de zwak zijnde te ondersteunen, zich bovendien de woorden van de Heer JezusJAH redt te herinneren, dat Hij Zelf zei: "Het is veeleer gelukkig te geven* dan in ontvangst te nemen."
36 En deze woorden zeggend, samen met hen allen zijn °knieën plaatsend, bidt* hij.
37 En er kwam een aanzienlijk huilen over allen. En vallend om de nek van °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, kusten zij hem met genegenheid, Groet elkaar met een heilige kus. U groeten al de uitgeroepenen van de Christus (SW)[Rom. 16:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

De aanleiding voor hun meest scherpe verdriet was het teken van hun grootste voordeel. Ze stonden op het punt een ondergeschikte plaats aan Israëlstrijder van Gods tafel in te ruilen voor "alle geestelijke zegen te midden van de ophemelsen" (Efe. 1:3). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gezicht mag dan uit zicht raken op aarde, het was een symptoom van een hogere en grotere gemeenschap in de hemel.


38 vooral pijn lijdend over het woord dat hij had uitgesproken, dat zij op het punt staan niet meer zijn °gezicht te aanschouwen. Zij nu zonden hem voort tot in het schip.
Terug naar de index.
Naar Handelingen 21


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.