Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En een zeker man, Ananiasgenadig is JAH genaamd, verkoopt*, samen met Saffiramooi (aramees), zijn °vrouw, zijn verworvenheid
2 en hij ontvreemdt* (ook de vrouw zich er van bewust zijnde) vanaf de prijs. En een zeker deel brengend*, plaatst* hij het bij de voeten van de afgevaardigden. want er was niemand arm onder hen, want alles wat behoorde aan verkrijgers van eigendommen of van huizen, brachten zij, verkopende, de prijs van het verkochte, 35 en zij plaatsten dit aan de voeten van de apostelen. En het werd uitgedeeld aan iedereen, naar mate iemand behoefte had. 36 En Jozef, de door de apostelen bijgenaamde Barnabas, wat na vertaling zoon van vertroosting is, een Leviet, geboren van Cyprus, ... 37 verkoopt een veld dat hem toebehoort, brengt het geld en plaatst het aan de voeten van de apostelen. (SW)[Hand. 4:34,35,37]
3 Maar °Petrusrots zei: "Ananiasgenadig is JAH, waarom vervult* de SatanTegenstander jouw °hart, om jou te laten liegen* tegen de heilige °geest en iets vanaf de prijs van het stuk grond te ontvreemden*? 2 En bij het begin van de avondmaaltijd, de duivel al tot in het hart van Judas, zoon van Simon Iskariot, geworpen hebbend dat hij Hem zal overleveren (SW)[Joh. 13:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Ananiasgenadig is JAH en Saffiramooi (aramees) verkochten onroerend goed dat zij verkregen hadden, bovenop hun eigen lotdeel in het land. Daar deden ze goed aan. Ze brachten een deel naar de apostelen. Ook dit was een prijzenswaardige daad. Hun zonde schijnt te zijn geweest, niet het terughouden van een deel, maar het geven van de indruk dat zij alles bijgedragen hadden ten gunste van het algemeen. Hier hebben we een praktische illustratie van de rechtvaardige heerschappij die het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal kenmerken. Het verborgen motief wordt aan het licht gebracht. Een daad die op het eerste gezicht zeer lofwaardig schijnt, wordt bevlekt met valsheid verklaard. Er zijn geen getuigen nodig. De apostel van de Heer kan kwaad ontdekken, ook al is die zeer vakkundig verborgen. Oordeel is onmiddellijk en beknopt.


4 Bleef het niet blijvend van jou? En verhandeld wordend was het onder jouw autoriteit. Waarom plaatste je deze °zaak in jouw °hart? Jij liegt* niet tot mensen, maar tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Ananiasgenadig is JAH was onder geen enkele dwang om het onroerend goed te verkopen. Noch was hij verplicht de som die hij verkreeg bij te dragen aan het gezamenlijk fonds. Maar zulk een gang van zaken zou hem lager doen staan in de ogen van de discipelen en hij wilde dat men goed over hem dacht. Maar zijn hebzucht was te sterk om hem toe te staan afstand te doen van heel de som, daarom steelt hij, in feite, een deel van de gift, en presenteert de rest alsof het heel het bedrag is. Dit was hypocrisie in de meest haatvolle vorm. In een bedeling van genade, zoals wie die vandaag mogen genieten, worden zulke zonden niet gevolgd door snel oordeel. Dat wacht tot het tribunaal van ChristusGezalfde (2Kor. 5.10). Maar in de bedeling van het koninkrijk zal rechtvaardigheid regeren en zal zonde onderdrukt worden.


5 En °Ananiasgenadig is JAH, deze °woorden horend, gaat* vallend ter ziele. En er kwam grote vrees op allen, deze dingen horend. 17 Dit nu werd bekend aan allen, Joden en bovendien Grieken, die in įEfeze wonen. En vrees valt op hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. (SW)[Hand. 19:17]
6 En opstaande* leggen* de jongeren hem af en uitdragend* begraven* zij hem.
7 En het gebeurde na een tussentijd van ongeveer drie uren, dat zijn °vrouw binnen kwam, het gebeurd zijnde niet waargenomen hebbend.
8 En Petrusrots antwoordde haar: "Zeg mij of je zoveel betaling van het stuk grond nam". En zij zei: "Ja, van zoveel."
9 En °Petrusrots zei tot haar: "Waarom is het dat jullie overeengestemd hebben de geest van de Heer te beproeven*? Neem waar, de voeten van die jouw °man begraven* zijn aan de deur en zij zullen jou uitdragen." Laten we niet įChristus beproeven, zoals sommigen van hen Hem beproefden, en zij werden door de slangen vernietigd (SW)[1Kor. 10:9]
10 Zij nu valt* ogenblikkelijk voor zijn °voeten en zij gaat* ter ziele. En de jongeren, binnen komend, vonden haar dood. En uitdragend* begraven* zij haar bij haar °man.
11 En grote vrees kwam op geheel de ekklesiauitgeroepen vergadering en op allen die deze dingen hoorden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het gevolg van het plotselinge en zware oordeel over Ananiasgenadig is JAH en Saffiramooi (aramees) was grote vrees, zowel onder de gelovigen als onder de anderen die er van hoorden. Het daarop volgende gedrag was niet het vrije, niet afgedwongen verlangen om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen te doen, dat geÔnspireerd wordt door Zijn liefde en genade, die ons zou aansporen in deze bedeling, maar weerhouding van kwaad door de dreiging van oordeel. Het is gebaseerd op kracht van buiten en niet een aandrang van binnenuit. Wij zijn niet in gevaar voor enig oordeel, daarom hebben we niet zoín motief om ons gedrag aan te passen. Onze levens zouden de vrucht van liefde zijn.


12 En door de handen van de afgevaardigden gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk, en zij waren allen eensgezind in de zuilengalerij van Salomoman van vrede. 8 Stefanus nu, vol van genade en van macht, deed grote wonderen en tekenen onder het volk. (SW)[Hand. 6:8] - 23 En įJezus wandelde in de gewijde plaats, in de zuilengalerij van įSalomo. (SW)[Joh. 10:23]
13 En van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen. Maar het volk maakt* hen groot. God lovend en genade hebbend naar heel het volk. En de Heer voegde dagelijks de geredden toe in dezelfde plaats. (SW)[Hand. 2:47] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

De vreselijke atmosfeer van de onbuigzame rechtvaardigheid, afstotend voor de ongelovige, was een afschaduwing van de dag wanneer een Koning zal heersen in rechtvaardigheid en door de grootheid van Zijn kracht zullen Zijn vijanden een geveinsde gehoorzaamheid voor Hem opbrengen (Ps. 18:44; 81:15; 66:3). De vrees voor het getrokken zwaard in de hand van de Koning zal kwaad en rebellie onderdrukken.


14 En veeleer werden gelovigen in de Heer toegevoegd*, menigten van mannen en bovendien van vrouwen, Zij, inderdaad, dan, zijn įwoord verwelkomend, worden gedoopt en worden toegevoegd, in die įdag ongeveer drieduizend zielen. (SW)[Hand. 2:41] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Het gebed van de discipelen, na de dreigingen van het Sanhedrinraadsvergadering, schijnt overvloedig beantwoord te zijn. Niet alleen werd het koninkrijk met kracht verkondigd, maar het woord werd bevestigd door vele tekenen en wonderen. Menigten sloten zich aan bij de discipelen en ze kwamen in het openbaar in het heiligdom bijeen.


15 zodat ook tot in pleinen de zwakken werden uitgedragen en geplaatst* op draagbedjes en ligmatten, opdat indien ook bij de komst van Petrusrots zijn °schaduw iemand van hen zou overschaduwen.
16 En ook de menigte van de steden rondom Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter kwam samen, zwakken en door onreine geesten gemolesteerden brengend, die allen werden genezen. 56 En waar Hij ook maar binnen ging, tot in dorpen of tot in steden of tot in velden, plaatsten zij die zwak zijn in de markten en zij riepen Hem op opdat zij maar het kwastje van Zijn bovenkleding zouden mogen aanraken. En zovelen als Hem maar aanraken werden gered. (SW)[Marc. 6:56]
17 Maar de hogepriester stond* op en al degenen samen met hem van de groepering van de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig). Zij worden vervuld* van jaloezie, en Annas, de hogepriesters en Cajafas en Johannes en zovelen als waren uit het ras van hogepriesters (SW)[Hand. 4:6 - En terwijl zij tot het volk spraken, stonden de priesters en de officier van het heiligdom en de SadduceeŽn bij hen (SW)[Hand. 4:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Zoals altijd was het grote punt van hun verkondiging de opstanding van ChristusGezalfde uit de doden. Niets kon meer aanstotelijk zijn voor de SadduceeŽnrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) dan dit, want het hield de FarizeeŽnafgescheidenen staande in het voornaamste punt van verschil tussen hen. Beide groepen, echter, verenigden zich in hun gezamenlijke vijandigheid tegen ChristusGezalfde. De toenemende populariteit en aantallen van de discipelen vulden hen met afgunst. Ze dachten dat ze hun gezag moesten tonen voordat de nieuwe beweging buiten hun controle zou gaan vallen.


18 en zij wierpen de handen op de afgevaardigden en plaatsten hen in publieke bewaring. En zij legden de handen aan hen en zij werden in bewaring geplaatst tot de morgen, want er was al avondschemering (SW)[Hand. 4:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Zoals tevoren (4:3) zijn de apostelen tijdens de nacht opgesloten, zodat zij in de morgen voor het Sanhedrinraadsvergadering kunnen verschijnen. Dan konden ze vastgehouden worden tot het Sanhedrinraadsvergadering om hen zou zenden. Nu, echter, staat de Heer minzaam toe de opstandige heersers een teken van Zijn macht en van hun onvermogen te geven. Hij zal een publiek vertoon geven van de ijdelheid van het tegen Hem opstaan. Er zal geen bewijs ontbreken om hen er van te overtuigen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker achter Petrusrotsí verkondiging zit.


19 Maar een boodschapper van de Heer opent* in de nacht de deuren van de cel. Bovendien zei hij, hen uitleidend: 7 En neem waar, een boodschapper van de Heer stond bij hen en licht schijnt in de kamer. En de zijde van įPetrus een slag gevend, wekt hij hem, zeggend: "Sta op, met snelheid!" En van hem vallen de ketenen van zijn įhanden. 8 De boodschapper nu zei tot hem: "Doe je gordel om en bind jouw įsandalen onder." En hij doet zo. En hij zegt tot hem: "Werp je įbovenkleding om en volg mij!" 9 En naar buiten komend volgde hij hem. En hij had niet waargenomen dat het waar is wat door de boodschapper gebeurt, maar hij meende een visioen te bekijken. 10 Nu komend doorheen de eerste cel en tweede, komen zij bij de ijzeren įpoort die tot in de stad brengt, die vanzelf voor hen werd geopend. En naar buiten komend kwamen zij ťťn straat verder. En onmiddellijk nam de boodschapper afstand van hem. (SW)[Hand. 12:7-10]
20 "Gaat en spreekt, staande in de gewijde plaats, tot het volk al de °uitspraken van dit °leven." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Zouden de apostelen de stad hebben verlaten en gevlucht hebben voor hun leven, zoals Petrusrots deed bij een andere gelegenheid, dan zou het getuigenis ineen gestort zijn en zou het Sanhedrinraadsvergadering de verdere verkondiging van het evangeliegoede bericht hebben onderdrukt. Hun angstvrije loop bij het weer opnemen van hun werk, precies waar ze het achtergelaten hadden, was nog indrukwekkender dan de wonderlijke verlossing uit de gevangenis. Het gaf hen een plaats in de ogen van het volk en voor het Sanhedrinraadsvergadering, dat respect, zo niet vrees, vereiste. Het koninkrijk dat zij verkondigden had niet slechts de macht om gevangenen vrij te laten, maar het hield hen staande in hun vrijheid.


21 En dit horend* kwamen zij in de ochtenschemering binnen tot in de gewijde plaats en onderwezen. En de hogepriester was aangekomen, en die samen met hem waren, roepen* het Sanhedrinraadsvergadering bijeen en heel de senaat van de zonen van IsraŽlstrijder van God, en zij vaardigen* hen af tot in de gevangenis geleid* te worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Opnieuw worden alle heersers van IsraŽlstrijder van God samengebracht en een gelegenheid gegeven om het evangeliegoede bericht te horen. Het lot van de natie hangt af van hun daad, want zij zijn de verantwoordelijke hoofden van het volk. Hun verwerping slaat terug op de rest.


22 Maar daar aankomend vonden de assistenten hen niet in de cel. En wederkerend* berichten* zij,
23 zeggend: "Wij vonden de gevangenis in alle zekerheid gesloten zijnde en de bewakers staande bij de deuren. Maar openend* vonden wij niemand binnen."
24 Als zij nu deze °woorden horen*, waren zowel de officier van de gewijde plaats als de hogepriesters verbijsterd aangaande hen. Wat mag hiervan ook maar worden? En terwijl zij tot het volk spraken, stonden de priesters en de officier van het heiligdom en de SadduceeŽn bij hen (SW)[Hand. 4:1]
25 Maar iemand, aankomend, bericht* aan hen: "Neem waar, de mannen die jullie in de cel plaatsten zijn in de gewijde plaats, staande en het volk onderwijzend." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

De gunst van het volk die door de apostelen werd genoten bereikte op dit moment haar toppunt. Het toenemende aantal discipelen, de vele voordelen die overgedragen werden aan de zieken, wat vrienden zou bijvoegen, alsook het welbekende feit dat de apostelen zonder aanklacht gevangen gezet waren en zonder menselijke hulp waren bevrijd, door de boodschapper van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dit alles zou zeer krachtig werken onder het gevoelige volk en de apostelen een prestige geven dat ze nooit tevoren hadden genoten. Ook is dit aanleiding voor de milde houding van de hogepriester en de vrijmoedige zekerheid van de apostelen, toen ze geroepen werden verantwoording af te leggen voor hun ongehoorzaamheid ten opzichte van de bevelen van het Sanhedrinraadsvergadering. Het is van belang dat de heersers geen vragen stellen en zwijgen voor de discipelen en de menigte over de wijze van hun vrijlating. Zij wilden niet verder getuigenis uitlokken over de bovennatuurlijke verlossingen, zowel die van de Heer uit het graf als die van Zijn dienaren uit de gevangenis.


26 Dan, wegkomend, leidt de officier, samen met de assistenten, hen weg, niet met geweld (want zij vreesden* het volk), opdat zij niet gestenigd zouden worden. 32 Maar zullen wij zeggen 'Vanuit de mensen'?" Zij vreesden het volk, want allen meenden dat įJohannes werkelijk profeet was. (SW)[Marc. 11:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Het is duidelijk dat, hadden de apostelen gewenst dit te doen, zij een opstand gestart konden hebben tegen het Sanhedrinraadsvergadering, en dit was wat de overste van het heiligdom en de hogepriester vreesden.


27 En hen leidend staan* zij in het Sanhedrinraadsvergadering en de hogepriester stelt* hen een vraag,
28 zeggend: "Geven* wij jullie niet opdracht met de opdracht niet te onderwijzen in deze °naam? En neem waar, jullie hebben °Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter vervuld van jullie °onderwijs en jullie zijn van plan het bloed van deze °mens op ons te brengen." En hen roepende, bevelen zij hen radicaal niet te spreken noch te onderwijzen in de Naam van įJezus. (SW)[Hand. 4:18] - 25 En antwoordend zei al het volk: "Zijn įbloed kome op ons en op onze įkinderen!" (SW)[Matt. 27:25]
29 Maar Petrusrots en de afgevaardigden, antwoordend, zeggen*: "Het is bindend veeleer aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe te geven dan aan mensen. Maar įPetrus en Johannes, antwoordend, zeiden tot hen: Als het juist is voor de ogen van įGod meer naar jullie te luisteren dan naar įGod, oordelen jullie dan! (SW)[Hand. 4:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Petrusrots begint met het Sanhedrinraadsvergadering er aan te herinneren dat zij tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in gingen en dat, in zulke omstandigheden, hij niet anders kon doen dan hun bevelen te negeren. Dit was precies wat hij hen eerder verteld had (4:19). Ze kunnen niet anders dan besluiten dat er aan enige andere aanklacht die zij op de apostelen zouden leggen geen gevolg gegeven zou worden. Petrusrots stopt niet om een antwoord te overwegen over dit ultimatum, maar gaat gewoon door en klaagt hen aan over de moord op hun MessiasGezalfde, Die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verhoogt aan Zijn rechterhand. Hij biedt hen vergeving aan. In plaats van voor hen te staan om geoordeeld te worden, brengt hij hen in een oordeel voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De hele situatie is omgedraaid,. De rechters worden door de gevangene schuldig verklaard.


30 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu van onze °vaders wekt* JezusJAH redt op, aan Wie jullie de hand slaan*, Hem hangend* op een hout. 31 omdat Hij een dag doet staan in welke Hij op het punt staat de bewoonde wereld te oordelen in rechtvaardigheid door de Man Die Hij bepaalt, geloof verschaffend aan allen, Hem doen opstaand vanuit doden." (SW)[Hand. 17:31] - laat het bekend zijn aan jullie allen en aan heel het volk van IsraŽl, dat in de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, die jullie kruisigen, Die įGod opwekt uit de doden, in Deze Naam, deze man gezond voor jullie staat. (SW)[Hand. 4:10]
31 Deze Initiatiefnemer en Redder verhoogt* °GodGrieks: Plaatser
Hebr. Onderschikker
aan Zijn °rechterhand, om aan IsraŽlstrijder van God bezinning te geven* en het laten gaan van zonden. 10 Want het betaamde Hem, vanwege Wie alle dingen en door Wie alle dingen zijn, vele zonen tot in heerlijkheid leidend, door lijdenssmarten de Initiatiefnemer van hun įredding tot volmaaktheid te brengen. (SW)[Hebr. 2:10] - Naar de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van het verkrijgen van de heilige įgeest van de Vader, stort Hij dit uit wat jullie en waarnemen en horen. (SW)[Hand. 2:10] - 47 En in Zijn įnaam zal bezinning geproclameerd worden tot het laten gaan van zonden, tot in alle įnatiŽn, beginnend vanaf Jeruzalem. (SW)[Luc. 24:47]
32 En wij zijn getuigen van deze °uitspraken en de heilige °geest, die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft* aan die aan Hem toegeven." 1 De oudsten dan onder jullie roep ik (de mede-oudste en getuige van de lijdenssmarten van įChristus en deelgenoot aan de heerlijkheid die ook op het punt staat om onthuld te worden) op: (SW)[1Petr. 5:1] - Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest. (SV)[Joh. 15:26,27]
33 En die horen* werden pijnlijk getroffen en zij waren van plan hen uit de weg te ruimen. 54 Deze dingen nu horende, werden zij pijnlijk in hun įharten getroffen en zij knarsten de tanden tegen hem. (SW)[Hand. 7:54] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Nu zij de Meester gedood hebben, aarzelen ze niet om Zijn dienaren te vermoorden.


34 Maar een zekere Farizeeërafgescheidene in het Sanhedrinraadsvergadering, genaamd Gamaliëlmijn loon is God, een leraar van de wet, bij al het volk in ere, staat* op en hij beveelt* de mensen een beetje buiten te doen*. 3 "Ik ben een Joodse man, geboren zijnde in Tarsus in įCiliciŽ, maar grootgebracht in deze įstad, gedisciplineerd zijnde aan de voeten van GamaliŽl overeenkomstig de exactheid van de van de vaders geŽrfde wet, een geestdriftige zijnde van įGod, zoals jullie allen vandaag zijn. (SW)[Hand. 22:3] - En hen opdragende buiten het Sanhedrin te gaan, overlegden zij met elkaar, (SW)[Hand. 4:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Dit is mogelijk dezelfde GamaliŽlmijn loon is God die de leraar van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm van Tarsuseen stad in CiliciŽ in Klein AziŽ was (22:3), een van de meest gevierde leraren van de wet in zijn dag. Zijn grootvader was de beroemde Hillel, en zijn kleinzoon, met dezelfde naam, verkreeg ook een hoge positie in het JudalofÔsme.


35 Bovendien zei hij tot hen: Mannen! IsraŽlstrijder van Godieten! Geeft acht op julliezelf in verband met deze °mensen, wat jullie op punt staan te verrichten.
36 Want vóór deze dagen stond Teudasgodsgeschenk op, zeggend zelf iemand te zijn*, bij wie het getal van vierhonderd mannen zich aansloten, die uit de weg werd geruimd*. En allen, zovelen als door hem overreed werden, vielen uiteen en werden tot niets. 38 Jij bent dus niet de Egyptenaar, die vůůr deze dagen de vierduizend mannen van de SicariŽrs opruide en uitleidde tot in de woestijn?" (SW)[Hand. 21:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Het feit dat deze Theudasgodsgeschenk niet wordt genoemd in de wereldlijke literatuur is niet een reden om te twijfelen aan de getrouwheid en accuraatheid van het verhaal. JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us, in zijn Oudheden, hint op vele rustverstoringen door deze persoon rond de aangegeven tijd. Hij vertelt ook over een andere Theudasgodsgeschenk, ongeveer vijftig jaren later, tijdens de heerschappij van keizer Claudiusmank, kreupel, wiens loopbaan nauw overeen komt met die door GamaliŽlmijn loon is God wordt genoemd, maar het was gewoon onmogelijk voor GamaliŽlmijn loon is God om te spreken van een opstand die nog niet was voorgekomen. Zoín uitspraak zou tijdens de vroege eeuwen van onze era niet onbetwist gebleven zijn, want er was in feite geen grond voor.


37 Na deze stond* Judaslof (Griekse vorm van Juda) op, de Galileeër, in de dagen van de registratie en trok volk achter hem. En ook die kwam om en allen, zovelen als door hem overreed werden, worden uiteen gestrooid*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Judaslof (Griekse vorm van Juda), de GalileeŽr, wordt vaak genoemd door JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us (Oudheden 18, 1, 1; Oorlogen van de Joden 2, 8, 1). Hij beschuldigt hem er van een nieuwe sekte van Joodse filosofie te zijn begonnen, die veel ongeluk en oorlogen voortbracht. Deze sekte stemde over het algemeen in met de FarizeeŽnafgescheidenen, maar had een niet te stoppen drang naar vrijheid en men zei dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hun enige Heerser en Heer zou zijn. Zij aarzelden niet welke vorm van dood ook te sterven, nog ontliepen ze de dood van hun verwanten en vrienden, noch kon welke vrees dan ook hen een mens heer doen noemen. In het boek over de oorlogen van de Joden kenmerkt JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us hem zo: "Een zekere GalileeŽr, wiens naam was Judaslof (Griekse vorm van Juda), zette zijn landgenoten aan om in opstand te komen en zei dat ze lafaarden waren als zij zouden doorgaan met het betalen van belasting aan de Romekrachtinen, en, na Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zich aan sterfelijke mensen zouden onderwerpen als hun heer. Deze man was een leraar van een bijzondere, eigen sekte en was in het geheel niet zoals de rest van hun leiders." Zijn volgelingen werden verstrooid, maar de liefde voor de vrijheid werd onder het volk verspreid en leidde later tot vele opstanden.


38 En nu zeg ik tot jullie: Neemt afstand vanaf deze °mensen en laat hen begaan, want in het geval dat deze °raad of dit °werk vanuit mensen zal zijn zal het gesloopt worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

GamaliŽlmijn loon is Gods laffe uitvlucht kwam het Sanhedrinraadsvergadering goed uit, want zij waren bang voor het volk. Hoewel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker deze toespraak gebruikte voor de redding van de apostelen, moet zijn schoonschijnend redeneren niet vertrouwd worden. Zo redeneerden ook Jobs vrienden valselijk. "Waarheid is machtig en zal overwinnen". Jazeker, uiteindelijk, maar niet noodzakelijk hier en nu. GamaliŽlmijn loon is God liet geloof weg, een weglating die zijn conclusies ongeldig maakt en het onmogelijk maakt ze te aanvaarden als getuigenis voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals "dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons, apostelen, de laagste plaats aanwijst, als ten dode gedoemden, want wij zijn een toneelstuk geworden voor de wereld en boodschappers en mensen." (1Kor. 4:9).


39 maar indien het vanuit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, zullen jullie hen niet kunnen slopen*, opdat jullie niet ook vechters tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gevonden zullen worden."
40 En zij worden door hem overreed*. En hen tot zich roepend*, de afgevaardigden ranselend*, geven* zij opdracht niet te spreken over de naam van °JezusJAH redt. En zij laten* hen vrij. En hen roepende, bevelen zij hen radicaal niet te spreken noch te onderwijzen in de Naam van įJezus. (SW)[Hand. 4:18]
41 Dezen gingen dan inderdaad weg vanaf het zicht van het Sanhedrinraadsvergadering, zich verheugend dat zij waardig werden gekeurd onteerd* te worden ten behoeve van de naam. 10 Gelukkig zijn die vervolgd zijn wegens rechtvaardigheid, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. [1Petr. 3:14] 11 Gelukkig zijn jullie wanneer zij jullie ook maar zouden smaden en jullie zouden vervolgen en, liegend, al het boosaardige tegen jullie zullen zeggen wegens Mij. 12 Verheug je en jubel, want jullie įloon in de hemelen is veel, want zo vervolgden zij de profeten die vůůr jullie waren. (SW)[Matt. 5:10-12]
42 Bovendien hielden zij niet op elke dag in de gewijde plaats en van huis tot huis te onderwijzen en het evangeliegoede bericht van °ChristusGezalfde JezusJAH redt te brengen. En dagelijks waren zij eendrachtig volhardend in het heiligdom, het brood thuis brekende, namen zij deel aan de maaltijd in blijdschap en eenvoud van hart (SW)[Hand. 2:46] - 3 ontsluitend en voorzettend dat de Christus moest lijden en opstaan vanuit doden, en dat deze de Christus is: de Jezus die ik aan jullie aankondig. (SW)[Hand. 17:3]

Terug naar de index.
Naar Handelingen 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.