Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hebreeën
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 De broederlijke genegenheid, laat haar blijven!
2 Vergeet de gastvrijheid niet! Want door deze waren sommigen onopgemerkt logies verlenend* aan boodschappers1). 1 En twee van de boodschappers komen in de avond in de richting van Sodom. En Lot zit in de poort van Sodom. En Lot ziet ze en Lot staat op om hen te ontmoeten. En hij buigt zich, met de neusgaten naar de aarde. 2 En hij zegt: "Aanschouw! Alstublieft! Mijne heren, trek u alstublieft terug in het huis van uw dienaar, en overnacht en was uw voeten. En sta vroeg op en ga op weg." En zij zeggen: "Nee, want wij overnachten op het plein." 3 En hij dringt uitermate bij hen aan en zij trekken zich terug bij hem. En zij komen binnen in zijn huis en hij maakt voor hen een feestmaal. En hij bakt ongezuurde broden. En zij eten. (SW)[Gen. 19:1-3]
3 Gedenkt de gevangenen alsof samen gebonden, die mishandeld worden, als ook zelf in het lichaam zijnde. 36 naakt en jullie omhulden Mij. Ik was zwak en jullie zagen naar Mij om. Ik was in de cel en jullie kwamen naar Mij toe.' (SW)[Matt. 25:36]
4 Het huwelijk zij in alles in ere en het bed onbezoedeld, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal ontuchtige mannen en echtbrekers oordelen. Het is duidelijk: de werken van het vlees zijn prostitutie, onreinheid, wellust, 20 afgoderij, tovenarij1), veten, twist, jaloersheid, verontwaardiging, partijschappen, tweedracht, sekten, 21 nijden, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Voor deze voorzeg ik aan jullie, zoals ik eerder gezegd heb, dat de dezen, die zulke dingen praktizeren, niet lotdeelgenieters zullen zijn in het koninkrijk van God. (SW)[Gal. 5:19-21 ]
5 Moge niet veel houden van geld de wijze van doen zijn, tevreden zijnde met de aanwezige dingen. Want Hij heeft uitgesproken: "Ik zal jou niet loslaten, noch zal Ik jou in de steek laten," 15 En aanschouw! Ik ben met jou en Ik bewaar jou, overal waarheen jij gaat. En Ik breng jou terug naar deze grond, want Ik verlaat jou niet, tot wanneer Ik doe wat Ik tot jou heb gesproken." (SW)[Gen. 28:15]
6 zodat wij moed hebben te zeggen: "De Heer is voor mij Helper en ik zal niet bevreesd zijn. Wat zal een mens mij doen?" 7 JAHWEH is voor mij onder die mij helpen en ik zal zien op mijn haters. (SW)[Psalm 118:6]
7 Herinnert je die jullie leiding geven, die tot jullie het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker spreken*. Bootst hun °geloof na, de uitkomst van het °gedrag overpeinzend. Daarom vermaan ik jullie: Wordt mijn navolgers! (SW)[1Kor. 4:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De leiders waren geen officiële heerser, maar mannen die leiding gaven bij de bediening van het woord en voorbeeldig gedrag.


8 JezusJAH redt ChristusGezalfde is gisteren en vandaag en tot in de aionen Dezelfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het zou herinnerd moeten worden dat "Dezelfde" een voornaamwoord is, en verwijst naar Zijn persoonlijkheid, niet naar zijn bedieningen of aannemingen. Dezelfde giet genade over ons uit en verontwaardiging over de naties, in de dag van de Heer. Dezelfde Die vermoeid was bij Sychardronkens bron, is nu al-machtig. Hij Die eens laag was, is nu verheven. Dezelfde Die honderden genas toen Hij op aarde was, weigerde Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ doorn in het vlees te verwijderen. Dezelfde Die hing aan het kruis van Golgothaschedel, en levenloos in de tombe lag, leeft nu en is opgevaren tot aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechterhand. Zijn persoon, dienstbetoon en bedelingen veranderen in overeenstemming met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling, maar Hijzelf blijft Dezelfde.


9 Wordt niet weggebracht in allerlei en vreemde onderwijzingen, want het is ideaal dat het hart in genade bevestigd wordt, niet in spijzen, in welke die wandelen* niet gebaat werden. opdat wij niet meer minderjarigen zouden zijn, heen en weer slingerend en rondgedragen op iedere wind van °leer, in de grilligheid van de mensen in hun sluwheid, tot de methodisering van de misleiding. (SW)[Efe. 4:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het is duidelijk dat de vreemde leer waar hier naar wordt verwezen, niet neigt naar genade, maar naar lichamelijke bevrediging.

Voedsel en drinken, die deel uitmaakten van het ritueel van de eerste tabernakel (9:9-10), kunnen het hart niet in genade bevestigen. In verband met ChristusGezalfde’ offer is er geen offermaaltijd. Het karkas van het zondoffer werd niet gegeten, niet door de priesters en niet door het volk, maar werd verbrand.


10 Wij hebben een altaar vanuit welk zij die in de tent dienen niet de autoriteit hebben te eten.
11 Want dieren waarvan het bloed door de hogepriester binnengebracht wordt in de heilige plaatsen aangaande de zonde, van deze worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. 27 En de jonge stier van het zondeoffer en de harige geit van het zondeoffer, waarvan hun bloed wordt gebracht tot een beschutting in de heilige plaats, doet hij uitgaan tot buiten de legerplaats en zij verbranden hun huiden en hun vlees en hun drek in het vuur. (SW)[Lev. 16:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het kamp kan naar niets anders verwijzen dan het gevestigde ritueel van het Judalofďsme. Het grote Zondoffer leed buiten de stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Daarom behaagde het Zijn volgelingen de stad en het systeem van religie te verlaten dat Hem uitgeworpen had, en Hem buiten dit alles te volgen. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was niet de permanente verblijfplaats van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen. Ze zou volkomen vernietigd worden. Dit werd gedaan, niet lang nadat deze brief werd geschreven. Het oog van geloof keek vooruit naar het hemelse Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter op de aarde.


12 Daarom leed ook JezusJAH redt buiten de poort, opdat Hij, door Zijn eigen °bloed, het volk zou heiligen.
13 Nu dan zullen wij naar Hem toe uitkomen buiten de legerplaats, Zijn °smaad dragend. de smaad van Christus grotere rijkdom achtend dan de schatten van Egypte, want hij keek weg tot in de beloning. (SW)[Hebr. 11:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Dit is het hoogtepunt van deze brief. De keuze is tussen geloof en afval. De verwijzing is naar het ritueel van het gouden kalf (Exo. 33). Het zou afvalligheid zijn geweest om buiten het kamp te gaan als er geen afvalligheid was geweest in het kamp. Israëlstrijder van God had wederom opgehouden "de gemeente van de Heer" te zijn, en zij moesten of de kant van de MessiasGezalfde kiezen, Die buiten de poort leed, of afvallig worden. Een afvallige herkent waarheid, maar weigert die te gehoorzamen.


14 Want wij hebben hier niet een blijvende stad, maar wij zoeken naar die op het punt staat te komen. 10 Want hij wachtte op de stad, die fundamenten heeft van welke °God de vakman en architect is. ... 16 Maar nu hunkeren zij naar beter, dat wil zeggen: naar het hemelse. Daarom schaamt °God Zich er niet voor door hen als God aangeroepen te worden, want Hij maakt voor hen een stad gereed.(SW)[Hebr. 11:10,16]
15 Door Hem dan zullen wij door alles het offer van lofprijzing aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ten offer brengen, dat is: de vrucht van onze lippen, Zijn °naam belijdend. 2 Neem woorden met jullie mee en keer terug naar JAHWEH. Zegm tot Hem: U zal alle verdorvenheid wegdragen. Neem het goede, dan zullen wij terugbetalen met de vrucht van onze lippen (SW)[Hos. 14:2] - 31 En Hizkia antwoordt en hij zegt: "Nu vullen jullie je hand voor JAHWEH. Komm dichtbij en brengm slachtoffers en toejuichoffers voor het huis van JAHWEH." En de samenkomst brengt slachtoffers en toejuichoffers, en elk die bereidwillig van hart was bracht opstijgoffers. (SW)[2Kron. 29:31]
16 Nu, vergeet niet het wel doen en de bijdrage, want in zulke offers heeft °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een welgevallen. Nu zamel ik alles in en ik heb overvloed. Ik ben vervuld, bij Epafroditus de dingen ontvangend die door jullie werden gezonden, een aromatische geur, een aangenaam, welgevallig offer aan °God.(SW)[Filip. 4:18]
17 Wordt overreed door jullie °leidinggevenden en weest hen volgzaam, want zij zijn waakzaam ten behoeve van jullie °zielen als hen die rekenschap zullen afgeven, opdat zij dit met vreugde zullen doen en niet zuchtend, want dit is onvoordelig voor jullie. 7 En het moet niet zo zijn dat jullie stilte aan Hem geven totdat Hij gereed maakt en totdat Hij Jeruzalem plaatst als lofprijzing in de aarde. (SW)[Jes. 62:6]
18 Bidt aangaande ons, want wij zijn er van overtuigd dat wij een ideaal geweten hebben, in alle dingen willend op ideale wijze te verkeren. Want ons °beroemen is dit: het getuigenis van ons °geweten, dat in heiligheid en oprechtheid van °God en niet in vleselijke wijsheid, maar dat in genade van God wij in de wereld verkeerden, maar des te bovenmatiger naar jullie toe. (SW)[2Kor. 1:12]
19 Des te bovenmatiger nu roep ik op dit te doen*, opdat ik sneller aan jullie hersteld zal worden.
20 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen omhoog leidt vanuit de doden, onze °Heer JezusJAH redt, in het bloed van het aionische verbond, 11 Maar Hij zal de dagen van de aion gedenken, Mozes, Zijn volk. Waar is Hij Die hen deed opgaan vanaf de zee met de herders van Zijn kudde kleinvee? Waar is Hij Die in hun midden Zijn geest van heiligheid plaatst? (SW)[Jes. 63:11] - 3 Strek jullie oor uit en ga tot Mij! Hoor en jullie ziel zal leven. Dan zal Ik met jullie een aionisch verbond snijden, de getrouwheden van David, die betrouwbaar zijn. (SW)[Jes. 55:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van vrede – wat een anker voor de roerige zielen van de Hebreeën in het tumult van de tijden waarin ze leefden! JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us kon een heel boek schrijven over het onderwerp van de Joodse oorlogen die Palestina in voortdurende beroering hielden, tot aan de vernietiging van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter onder Tituswilde duif. Wat is het passend de brief af te sluiten met deze titel! In het komende koninkrijk zal ChristusGezalfde de Koning van Salemheel of gaaf (vrede, welzijn) zijn, alsook Koning van rechtvaardigheid. In perfecte overeenstemming hiermee is het pastorale beeld van de grote Herder. Als de goede Herder gaf hij Zijn ziel voor de schapen. Nu, als de grote Herder, in opstanding, zorgt Hij nog steeds voor het Zijne en beschermt dat. Mooi als dit beeld is, het vindt z’n plaats op aarde, en kan alleen toegepast worden op Israëlstrijder van God, de natie van zijn keuze. De kerk is geen schaapskooi. Israëlstrijder van God is niet "one fold/één schaapskooi", maar één schaapskudde (Joh. 10:16). Binnen de schaapskooi hebben de schapen de zorg van de herder niet nodig, maar wanneer ze naar buiten, in de weide worden geleid, dan leidt en verdedigt hij hen. Deze Hebreeën waren ver weg van de kooi.


21 moge Hij jullie toebereiden in alle goed werk, tot het doen* van Zijn °wil, in ons het welgevallige doende in Zijn °zicht, door JezusJAH redt ChristusGezalfde, aan Wie de heerlijkheid zij tot in de aionen van de aionen. Amen!
22 Ik nu roep jullie op, broeders, verdraagt het woord van de oproep, want ook door beetjes schrijf* ik aan jullie de brief.
23 Weet dat onze °broeder Timoteüsgodsvereerder vrijgelaten werd, met wie, in het geval dat hij sneller zal komen, ik jullie zal zien.
24 Groet al jullie °leidinggevenden! En al de heiligen groeten jullie, die vanaf °Italiëals een kalf.
25 De genade zij met jullie allen! Amen.1). Boodschappers. Meestal vertaald met "engelen."

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.