Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
HebreeŽn
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Vanwege dit is het voor ons bindend des te bovenmatiger acht te geven op de dingen die gehoord worden, opdat wij niet zullen afdrijven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-4

Hier wordt de leer van HebreeŽn beslist verbonden met die van de Heer in de evangeliŽn en die deze hoorden in Handelingen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí bedieningen worden zo zorgvuldig buitengesloten. Het feit dat deze bedieningen er niet in waren geslaagd om uit te lopen in het koninkrijk, is de grond voor deze aansporing, want zonder twijfel gaven velen geen verder gevolg aan de beloften, nu het scheen dat ze er niet in slaagden het tot stand te brengen. Dat het koninkrijk in beeld is, is te zien in de volgende paragraaf. Een studie van de context van bovenstaande citaten onthult het feit dat zij allen gaan over "de toekomstige bewoonde aarde waarvan wij spreken."


2 Want indien het door boodschappers gesproken wordend woord werd bevestigd en elke overtreding en ongehoorzaamheid een terechte beloning in ontvangst nam,
3 hoe zullen wij ontsnappen, redding van zulke proporties veronachtzamend*, dat, een begin in ontvangst nemend, gesproken wordend door de Heer onder degenen die het horen*, in ons werd bevestigd, 29 Hoeveel ergere straf, menen jullie, zal degene waardig geacht worden die de Zoon van įGod vertrapt en het bloed van het verbond ongewijd acht in welke hij wordt geheiligd en de geest van de genade krenkt? (SW)[Hebr. 10:29]
4 °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dit met getuigenis ondersteunend zowel in tekenen en in wonderen en in allerlei machten en in toedelingen van heilige geest, overeenkomstig Zijn °willen? Er zijn verscheidenheden in genadegaven, maar het is dezelfde geest ... 11 Maar dit alles bewerkt de ene en dezelfde geest, die een ieder het eigene toedeelt naar Zijn wil. (SW)[1Kor. 12:4,11]
5 Want niet aan boodschappers onderschikt* Hij de op het punt van komen staande bewoonde wereld, aangaande welke wij spreken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Nergens wordt aan boodschappers of engelen een plaats van heerschappij toegewezen. Op de aarde zullen de Besnijdenisheiligen de heerschappij hebben. Zelfs nu worden de soevereiniteiten en gezaghebbers in de hemelen onderscheiden van de boodschappers (Openb. 5:8-12).


6 maar ergens betuigt* iemand, zeggend: "Wat is de mens, dat U hem gedenkt, of een zoon van een mens, dat U naar hem omziet? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De minderwaardigheid van mensen aan engelen is maar tijdelijk. In de opstanding zullen zij niet langer groter in kracht en macht zijn (2Petr. 2:11).


7 U maakt* hem een beetje minder dan de boodschappers. U lauwerkranst* hem met heerlijkheid en met eer, en U stelt hem aan over de werken van Uw °handen; [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Zelfs in de hemelen zullen de heiligen van deze bedeling boven hen zijn. Hierop wordt alleen in HebreeŽn gehint.


8 alle dingen onderschikt* U onder zijn °voeten." Want in het aan hem onderschikken* van alle dingen laat* Hij niets aan hem niet-onderschikt. Maar nu zien wij nog niet dat alle dingen aan hem onderschikt zijn. Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? 5 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? 6 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; (SV - LXX)[Psalm 8:4-6] - Want alles onderschikt Hij onder Zijn įvoeten. Maar wanneer Hij zou zeggen dat alles onderschikt is geworden, dan is dat duidelijk buiten de Hem het al Onderschikkende. (SW)[1Kor. 15:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het "alles" verwijst alleen naar de aarde (Psa. 8)

De opstanding en verhoging van de lijdende Redder is de belofte en de zekerheid dat hij allen zal verhogen die van Hem zijn tijdens de aionen in een plaats van heerschappij over het universum. Alleen Een Die de laagste is geweest kan de allerhoogste plaats opeisen.


9 Maar wij bekijken JezusJAH redt, een beetje minder gemaakt zijnde dan de boodschappers, vanwege het lijden van de dood gelauwerkranst zijnde met heerlijkheid en met eer, zodat in genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Hij zou proeven van de dood ten behoeve van allen. maakt Hij Zich nederig en wordend gehoorzaam tot de dood, ja de dood van het kruis. 9 Daarom ook verhoogt God Hem hooglijk en geeft Hem genadevol de Naam boven iedere naam (SW)[Filip. 2:8,9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De woorden "door de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" kunnen, oorspronkelijk, "buiten Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om" geweest zijn. Deze lezing wordt ondersteund door verscheidene vroege vaders en vertalingen, alsook door de context.


10 Want het betaamde Hem, vanwege Wie alle dingen en door Wie alle dingen zijn, vele zonen tot in heerlijkheid leidend, door lijdenssmarten de Initiatiefnemer van hun °redding tot volmaaktheid te brengen*.
11 Want zowel de Heiligende als die geheiligd worden zijn allen vanuit Één, vanwege welke reden Hij Zich er niet voor schaamt hen broeders te noemen, 40 En antwoordend zal de Koning tot hen uitspreken: 'Amen! Ik zeg tot jullie, zoveel als jullie dat doen voor ťťn van dezen, de minste van Mijn įbroeders, doen jullie het voor Mij.' (SW)[Matt. 25:40]
12 zeggend: "Ik zal Uw °naam aan Mijn °broeders berichten; te midden van de ekklesia zal Ik U lofzingen." 23 Zij die JAHWEH vrezen, lofprijs Hem! Al het zaad van Jakob, verheerlijk Hem! En heb eerbied voor Hem, al het zaad van IsraŽl! (SW)[Psalm 22:23]
13 En weer: "Ik zal vertrouwen hebben in Hem." En weer: "Neem waar! Ik en de kleine jongens en meisjes die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan Mij geeft*!" (SW)[Jes. 8:17] - 18 Aanschouw!, ik en de kinderen die JAHWEH aan mij gaf, zijn tot tekenen en tot wonderen in IsraŽl vanaf JAHWEH van legermachten, Die verblijft op de berg van Sion. (SW)[Jes. 8:18]
14 Omdat dan de kleine jongens en meisjes deelgenomen hebben aan bloed en aan vlees, had Hij ook op nagenoeg gelijke wijze aan dezelfde dingen deel, opdat, door de dood, Hij degene buiten werking zou stellen die de kracht van de dood heeft - dit is de duivelVerdachtmaker, 31 Nu is de beoordeling van deze įwereld, nu zal de overste van deze įwereld buiten uitgeworpen worden. (SW)[Joh. 12:31]
15 en dat Hij dezen zou doen loskomen, zovelen als in vrees van de dood zijn, die door alles van het leven gedoemd waren tot slavernij.
16 Want zeer zeker pakt het niet boodschappers vast, maar het pakt van het zaad van Abrahamvader van vele volken vast. 8 En jij, IsraŽl, Mijn dienaar Jakob, die Ik heb gekozen, het zaad van Abraham, die Mij lief had, 9 die Ik bemoedigde vanaf de uiteinden van de aarde, en van haar vergelegen delen riep Ik jou. En Ik zeg tot jou, Mijn dienaar: Ik koos jou en Ik heb jou niet verworpen. (SW)[Jes. 41:8,9]
17 Daarom was Hij verschuldigd overeenkomstig alle dingen gelijkend gemaakt* te worden aan de broeders, opdat Hij een ontfermende en trouwe Hogepriester zal worden in de dingen naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe, tot het beschut worden van de zonden van het volk. 7 maar Zichzelf leeg maakte, de gedaante van een slaaf in ontvangst nemend, in gelijkenis van mensen wordend en in Zijn manier van doen gevonden wordend als een mens(SW)[Filip. 2:7] - 2 En Hij is de beschutting aangaande onze įzonden, echter niet aangaande alleen de onze, maar ook aangaande geheel de wereld. (SW)[1Joh. 2:2]
18 Want door wat Hij heeft geleden, Zelf beproefd wordend, kan Hij die beproefd worden helpen*. 15 Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet kan meevoelen met onze įzwakheden, maar Die beproefd is, overeenkomstig alle dingen op ons gelijkend, los van zonde. (SW)[Hebr. 4:15]
Terug naar de index.
Naar HebreeŽn 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.