Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hebreeën
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Daarom, het woord rustend latend van het begin van °ChristusGezalfde, zouden wij tot volwassenheid gebracht worden, niet weer het fundament van de bezinning vanaf dode werken neerwerpend en van geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Want het bericht over jullie °gehoorzaamheid heeft allen bereikt, dus verheug ik mij over jullie. Maar ik wil dat jullie wijs zijn tot het °goede, ook onschuldig van het kwade (SW)[Rom. 16:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De zes beginselen die het fundament vormen dat de Hebreeërs worden aangemoedigd te verlaten voor meer volwassen onderwijs, zijn nauw verbonden met de verkondiging van het koninkrijk, en zijn niet de ondergrond van hedendaagse waarheid. Bekering en doop zijn de sleutels voor het koninkrijk, maar zijn dat niet voor het lichaam van ChristusGezalfde. Petrusrots verkondigt, op de Pinksterdag, bekering en doop aan de Joden – mogelijk aan enkelen die later deze brief ontvingen. Geloof is de basis waarop de huidige bediening van genade is gebouwd. De Joden waren vurige religionisten. Hun ritueel was de dode werken waarvan zij zich bekeerden wanneer ze zich op de MessiasGezalfde richtten. "Geloof Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" is waarschijnlijk het equivalent van ons "geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker," dat wil zeggen: geloven dat Hij er is en niet zozeer wat Hij heeft gezegd. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloven, zoals in Abrahamvader van vele volken’s geval, leidt tot rechtvaardiging, een genade die geheel aan deze lijst ontbreekt.


2 van onderdompelingen, van onderwijs, bovendien van oplegging van handen en bovendien van opstanding van doden en van aionisch oordeel. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine deed dopen niet in het fundament van zijn evangeliegoede bericht. Hij stond er op dat ChristusGezalfde hem niet had gezonden om te dopen, maar om te evangeliseren (1Kor. 1:17). Nu is er alleen één doop – die in geest, die ons verenigt in één lichaam (Efe. 4.1). In de koninkrijksverkondiging, echter, was dopen in water essentieel. Het opleggen van handen voor het overdragen van geestelijke voordelen, in het bijzonder door de apostelen, is ook een kenmerk van de koninkrijksbedeling.

Er schijnt hier geen verwijzing te zijn naar de "opstanding uit de doden," maar veeleer naar opstanding in het algemeen, zonder welke het koninkrijk niet kan worden opgericht. Op dat moment zullen de heiligen in Israëlstrijder van God ontwaken en het koninkrijk bezitten dat hen in de profeten was beloofd.

Dit zijn de zes fundamentstenen die neergeworpen werden door hen die wegvielen onder de Hebreeërs. Ze zouden ze hebben moeten verlaten voor volwassenheid. In plaats daarvan verlieten zij ze voor afvalligheid. In plaats van terug te gaan naar het Judalofïsme, zouden ze voor zichzelf opnieuw de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kruisigen.


3 En dit zullen wij doen, mits °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het zal toestaan.
4 Want het is onmogelijk voor die eenmaal verlicht zijn geworden en bovendien het geschenk van het hemelse geproefd* hebben, en partners geworden zijn van heilige geest, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Deze beschrijving past alleen op hen die deelnamen aan de Pinksterzegeningen. Zij waren verlicht, zij proefden van de hemelse gaven, zij werden deelnemers aan heilige geest en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers uitspraken, en alleen zij ervaarden de krachten van de Koninkrijks-aion, en velen van hen vielen af. Deze zegeningen waren gebaseerd op hun bekering of verandering van denken, die voornamelijk veroorzaakt werd door de wonderen die ze zagen. Toen het koninkrijk maar niet kwam, en de krachten er van verdwenen, ging ook hun bekering weg, Daarom was het ook onmogelijk het te vernieuwen, want de middelen die het voortbrachten waren niet langer aantoonbaar. Zo’n gang van zaken is niet mogelijk in een dag van genade, zoals waarin wij leven. In plaats van bekering en vergeving, hebben wij geloof en rechtvaardiging, die geen afval kent, omdat ze geheel uit genade bestaat, van begin tot einde.


5 en de ideale uitspraak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker proevend*, bovendien de machten van de op het punt staande te komen aion,
6 en, afvallig zijnde, hen weer nieuw te maken tot in bezinning, weer voor zichzelf de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kruisigend en openlijk te schande makend. 14 hoeveel meer zal het bloed van °Christus, Die door aionische geest Zichzelf smetteloos aanbiedt aan °God, jullie geweten reinigen vanaf dode werken tot het dienen van de levende en waarachtige God! (SW)[Hebr. 9:14]
7 Want de aarde, die de vele malen op haar vallende regenbui drinkt en kruid voortbrengt, geschikt voor diegenen vanwege wie ook het land wordt bewerkt, krijgt deel aan de zegen vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
8 maar als ze dorens en stervormige distels uitbrengt is ze ondeugdelijk en vervloeking nabij, waarvan het einde in verbranding is. 17 Sta op, wandel in het land, haar lengte en haar breedte, want Ik geef het aan jou." 18 En Abram verplaats zijn tent, en hij komt en hij verblijft te midden van de eiken van Mamre, wat in Hebron is, en Hij bouwt daar een altaar voor JAHWEH. (SW)[Gen. 3:17,18]
9 Maar wij zijn, indien ook wij zo spreken, overtuigd aangaande jullie, geliefden, de betere dingen en redding hebbend.
10 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet onrechtvaardig, dat Hij het werk van jullie vergeet en de liefde die jullie betonen* in Zijn °naam, de heiligen bedienend* en nog bedienend. 32 Denk nu terug aan de vroegere dagen, waarin, verlicht wordend, jullie veel krachtmeting van lijdenssmarten verduurden, 33 dit inderdaad in smaadwoorden en bovendien in verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt wordend, maar hierin deelgenoten geworden zijnde van degenen die zo verkerend geworden zijn. 34 Want jullie voelen ook mee met mijn °gevangenen en jullie zien met vreugde uit naar de plundering van de dingen die van jullie zijn, wetend dat jullie zelf een beter en blijvend eigendom hebben in de hemelen. (SW)[Hebr. 10:32-34]
11 Wij echter begeren dat ieder van jullie dezelfde ijver betoont naar de volle zekerheid van de hoop, tot op het einde, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Broederlijke genegenheid, uitgedrukt in het dienstbetoon van de heiligen, wordt in deze brief meerdere malen aanbevolen (10:34; 13.1), en zal beloond worden in overeenstemming met de belofte van Matt. 10:40-42.


12 opdat jullie niet sloom zullen worden, maar nabootsers worden van hen, door geloof en geduld de beloften als lotbezit ontvangend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

"Door geloof en geduld" kunnen de beloften genoten worden, zelfs door hen die in feite vreemdelingen en verbannenen op aarde zijn.


13 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, belovend* aan °Abrahamvader van vele volken, aangezien Hij niemand groter had om bij te zweren*, zweert* bij Zichzelf, 16 En hij zegt: "Ik zweer in mijzelf een nadrukkelijk zeggen van JAHWEH dat, om dit ding dat jij deed en dat jij niet jouw zoon terughield, jouw enige, (SW)[Gen. 22:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Dat niet allen zullen afvallen wordt duidelijk uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers eed aan Abrahamvader van vele volken. Deze waarheid wordt aangeboden als een aansporing aan hen die nog steeds trouw blijven om te volharden tot de voleinding. Het is alleen zo dat de redding van de Pinksterheilige zeker was gesteld. De algemene vervulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers eed aan Abrahamvader van vele volken was boven alle twijfel verheven, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zwoer bij de hoogst mogelijke macht dat Hij die zou vervullen, maar de speciale zegen van ieder van zijn lichamelijke afstammelingen hangt, in zeker mate, niet alleen af van hun geloof, maar van hun trouw. Dit is het grote onderscheidende kenmerk dat het ver onder de genade doet zinken die over ons, zondaars uit de naties, is uitgegoten. Wij hebben dit anker voor de ziel niet nodig, en daarom wordt het alleen uitgereikt aan hen die door vleselijke banden met Abrahamvader van vele volken zijn verbonden.


14 zeggend: "In waarheid, indien zegenend zal Ik jou zegenen en vermeerderend zal Ik jou vermeerderen." 17 dat Ik jou zal zegenen, ja zegenen, en Ik zal jouw zaad vermeerderen, ja vermeerderen, als de sterren van de hemelen en als het zand dat is aan de oever van de zee. En jouw zaad neemt de poort over van zijn vijanden. (SW)[Gen. 22:17]
15 En zo, geduldig zijnde*, verkreeg hij de belofte.
16 Want mensen zweren bij de grotere en voor hen is de eed tot bevestiging, een limiet aan alle tegenspraak, 11 de eed van JAHWEH zal komen tussen hen beiden, of hij nu wel of niet zijn hand op het werk van zijn naaste bracht, dan zal de bezitterp er van het nemen en hij zal niet terugbetalen. (SW)[Ex. 22:11]
17 in welke °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, des te bovenmatiger van plan zijnde aan de lotbezitters van de belofte het onveranderlijke van Zijn raad te laten zien*, als bemiddelaar optreedt* met een eed,
18 opdat, door twee onveranderlijke zaken waarin het voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onmogelijk is te liegen*, wij, die een toevlucht nemen, een sterke bemoediging zullen hebben, om de voorliggende hoop te vatten*, 19 El is geen man dat Hij liegt, of een zoon van een mens dat Hij spijt heeft. Zegt Hij, en doet Hij niet? En spreekt Hij, volbrengt Hij het dan niet? (SW)[Num. 23:19]
19 welke wij als anker van de ziel hebben, zowel zeker als bevestigd, en binnenkomend tot in het binnenste, achter het gordijn, 2 En JAHWEH zegt tot Mozes: "Spreek tot Aäron, jouw broeder, dat het niet zo moet zijn dat hij in enige tijd naar de heilige komt, aan de binnenkant van het gezicht van de beschutplaats die op de kist is en hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk over de beschutplaats. 3 Op deze wijze zal Aäron naar de heilige plaats komen: met een jonge stier, zoon van grootvee, als zondeoffer, en een ram als opstijgoffer. (SW)[Lev. 16:2,3]
20 waar ook de Voorloper, JezusJAH redt, ten behoeve van ons binnen kwam, Hogepriester wordend overeenkomstig de ordening van Melchisedekmijn koning is gerechtigheid, tot in de aion. 4 JAHWEH heeft gezworen en Hij zal geen spijt hebben. U bent priester voor de aion naar het woord van Melchisedek. (SW)[Psalm 110:4]
Terug naar de index.
Naar Hebreeën 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.