Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst)
Klik met de muis op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst te zien dat op dit gedeelte slaat.

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK JOHANNES
Thema: "Zie uw koning"(Zach. 9:9)
1:1-28.   De voorloper.-----
De
viervoudige
bediening
van de Heer
----
1:29-34.     De doop - met water.
1:35-4:54.        Het Koninkrijk (verkondigd).
5:1-6:71.          De Koning (verkondigd).
7:1-11:54.          De Koning (verworpen).
11:54-18:1.        Het Koninkrijk (verworpen).
18:2-20:34.      De doop - van lijden
    (dood, begrafenis en opstanding).
21:1-25.   De opvolgers.

1 In het begin was het Woord en het Woord was naartoe °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was het Woord. En Hij is omhuld met bovenkleding, ondergedompeld zijnde in bloed. En Zijn naam wordt genoemd: Het Woord van įGod. (SW)[Openb. 19:13]
2 Dit was in het begin naartoe °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En het leven werd openbaar gemaakt en wij hebben gezien en wij geven getuigenis en we berichten jullie het aionische įLeven dat naartoe de Vader was en aan ons openbaar werd gemaakt. (SW)[1Joh. 1:1,2]
3 Alle dingen gebeurden door Hem en los van Hem gebeurde ook niet één ding dat gebeurd is. er is voor ons maar ťťn God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot in Hem, en ťťn Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem. (SW)[1Kor. 8:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Tyndale, de eerste vertaler van onze Engelse Bijbel, gebruikte het voornaamwoord "het" bij het verwijzen naar het Woord, en bij zijn herzieningen veranderde hij het nooit.

Gebaseerd op het Woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de schepping verbonden met ChristusGezalfde als het Beeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Kol. 1:15-17). De reden voor alle bestaan is duidelijk. Het levert een platform voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers zelfonthulling. Geluiden zijn niets zonder oren en zicht zonder ogen is nutteloos. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wil gekend worden, vandaar de noodzaak van schepselen en een middel van onthulling dat ook het middel van schepping is.


4 In Hem was leven en het leven was het licht van de mensen. Want net zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo geeft Hij ook aan de Zoon om leven in Zichzelf te hebben. (SW)[Joh. 5:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Het Woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt voorgesteld als het kanaal van leven in zowel het lichamelijke (Gen. 1:11, 20,24,27) als het geestelijke gebied (Psalm 119:25), en ook als een licht in de heersende duisternis (Psalm 119:105). Maar toch bleef zelfs de natie tot wie het Woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kwam in een diepe duisternis.


5 En het licht verschijnt in het donker en het donker greep het niet. Dit nu is de beoordeling: dat het licht tot in de wereld is gekomen en de mensen hebben de duisternis meer lief dan het licht, want hun įwerken waren boosaardig.)[Joh. 3:19]
6 Er kwam een mens, door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker afgevaardigd. Zijn naam was JohannesJAH is genadig. In deze įdagen nu kwam Johannes de Doper aan, verkondigend in de woestijn van įJudea, (SW)[Matt. 3:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De openingsparagraaf is een samenvatting van de Hebreeuwse onthulling. De wet en de profeten waren er tot JohannesJAH is genadig. Ook hij behoorde tot die periode en sloot het getuigenis af van de Komende.


7 Deze kwam tot een getuigenverklaring, opdat hij getuigenis zou geven aangaande het licht, opdat allen er door zouden geloven.
8 Deze was niet het licht, maar hij kwam opdat hij getuigenis zou geven aangaande het licht.
9 Het was het waarachtige °licht, dat elk mens verlicht, komend tot in de wereld.
10 Hij was in de wereld en de wereld gebeurde* door Hem, en de wereld kende Hem niet. 15 Die de afbeelding is van de onzichtbare God, Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want in Hem werd geschapen het al in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot Hem geschapen, 17 en Hij is vůůr alles en įalles staat samen in Hem. (SW)[Kol. 1:15-17] - Rechtvaardige Vader! Ook kende de wereld U niet, maar Ik kende U, en dezen weten dat U Mij afvaardigt.(SW)[Joh. 17:25]
11 Hij kwam tot in de eigen dingen en de eigen mensen accepteerden Hem niet.
12 Maar zovelen als Hem in ontvangst namen, aan hen geeft* Hij autoriteit kinderen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te worden, aan die in Zijn °naam geloven, Neem waar welk voor een liefde de Vader ons heeft gegeven, opdat wij kinderen van God genoemd zullen worden. En wij zijn het! Vanwege dit kent de wereld ons niet, omdat men Hem niet kende. (SW)[1Joh. 3:1]
13 die niet vanuit bloedmv, noch vanuit de wil van vlees, noch vanuit de wil van een man, maar vanuit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwekt werden. Besloten hebbend werpt Hij ons in het woord van de waarheid, opdat wij zekere eerste vrucht zijn van Zijn įschepselen.(SW)[Jac. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Een oude versie, bewaard door enkele van de vroege vaders, is buitengewoon gepast en suggestief. Ze heeft "Die verwekt was" en laat deze uitspraak slaan op de vleeswording van het Woord, en niet zozeer naar de geestelijke geboorte van gelovigen.


14 En het Woord werd* vlees en woonde* in een tent onder ons. En wij slaan* Zijn °heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enigverwekte bij de Vader, vol van genade en van waarheid. aangaande Zijn įZoon, Die voortkomt vanuit het zaad van David, overeenkomstig het vlees,(SW)[Rom. 1:3] - 1 Sta op, licht op, want jouw licht is gekomen en de heerlijkheid van JAHWEH gaat stralend over jou op! 2 Want aanschouw!, de duisternis zal de aarde bedekken en mistige donkerheid de volkstammen. Maar op jou zal JAHWEH stralend opgaan en Zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. (SW)[Jes. 60:1,2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Het voorbestaan van ChristusGezalfde wordt als vanzelfsprekend aangenomen in de uitspraak dat het Woord vlees werd. Het Woord had niet eerder een menselijke vorm aangenomen; nu wordt het een menselijk wezen. Op deze wijze kwamen genade en waarheid tot stand doorheen JezusJAH redt ChristusGezalfde. De goddelijke uitdrukkingen van de Hebreeuwse Schrift komen nu samen in de Mens. Zijn eerdere plaats wordt verder bevestigd door JohannesJAH is genadig, die er op staat dat Hij vůůr hem was, hoewel Hij naar het vlees na hem kwam.


15 JohannesJAH is genadig geeft getuigenis aangaande Hem en heeft geschreeuwd, zeggend: "Deze was van wie ik zei: 'Die na mij komt is vóór mij geworden,' want Hij was eerder dan ik." Ik doop jullie inderdaad in water, tot in bezinning, maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet bevoegd ben te dragen. Hij zal jullie dopen in heilige geest en vuur, (SW)[Matt. 3:11]
16 Want vanuit Zijn °volheid namen wij allen in ontvangst, ook genade in plaats van genade. En jullie zijn vervuld in Hem Die het hoofd is van iedere overheid en autoriteit, (SW)[Kol. 2:10]
17 Want de wet werd door Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen gegeven. De genade en de waarheid gebeurde door JezusJAH redt ChristusGezalfde. 18 En Hij geeft aan Mozes, als Hij eindigt tot hem te spreken op de berg van SinaÔ, twee platen van het getuigenis, platen van steen, beschreven door de vinger van Elohim. (SV)[Ex. 31:18]
18 Niemand heeft ooit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gezien. De enigverwekte Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die is in de boezem van de Vader, Die ontvouwt* Hem. Die alleen onsterfelijkheid heeft, huizend in een ontoegankelijk licht, Die niemand van de mensen waarnam en ook niet waarnemen kan, aan Wie zij eer en aionische kracht! Amen! (SW)[1Tim. 6:16] - En Zich kerend naar de leerlingen, zei Hij: "Alles werd Mij door Mijn įVader overgeleverd. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en aan wie ook de Zoon van plan is Hem te onthullen." (SW)[Luc. 10:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De verschillende theofaniŽn [zichtbare manifestaties van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan de mens] van de Hebreeuwse Schrift, zoals Jesajaheil is JAH zag (Jes. 6:1), waren geen echte ontdekkingen van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid, maar een blik op boodschappers doorheen wie Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in het verleden communiceerde met de mensheid (Hebr. 2.2).

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

18

U leest in dit vers:  "De eniggeboren God" en niet "De eniggeboren Zoon." Dit is een kwestie van grondteksten. De Byzantine Majority Tekst en de beide versies van de Textus Receptus hebben hier "huios"- "Zoon." Maar de Nestle Aland 26/27 variaties op Westcott Hort en de tekst van Concordant Publishing Concern (CPC), gebaseerd op de drie grote handschriften - Alexandrinus, Vaticanus en SinaÔticus - hebben hier  "Theos" - "God." Aangezien deze vertaling de CPC tekst volgt is hier met "God" vertaald.


19 En dit is de getuigenverklaring van °JohannesJAH is genadig, toen de Joden vanuit Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter priesters en Levietenaanhanger, aanhankelijk naar hem toe afvaardigden*, opdat zij hem een vraag zouden stellen: "Wie bent u?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De Joden deden er goed aan priesters naar JohannesJAH is genadig te zenden. Maar de priesters hadden geen gevoel van zonde, en vroegen daarom niet om een offer, maar of hij de heerser of profeet was naar wie zij uit zagen.

Regering en opvoeding zijn nog steeds hťt geneesmiddel dat door het merendeel van het priesterschap naar voren wordt gebracht. Maar JohannesJAH is genadig trekt zich wijselijk terug uit hun aandacht en verkondigt, als de Stem, de komst van de MessiasGezalfde Zelf.


20 En hij belijdt* en hij ontkent* niet. En hij belijdt*: "Ik ben de ChristusGezalfde niet." Jullie zelf geven voor mij getuigenis dat ik zei dat ik niet de Christus ben, maar dat ik vůůr Die afgevaardigd ben geworden. )[Joh. 3:28]
21 En zij vragen* hem weer: "Wat dan? Bent u Eliamijn God is JAH?" En hij zegt: "Ik ben het niet." "Bent u de profeet?" En hij antwoordde: "Nee." En indien jullie gewillig zijn hem te ontvangen, hij is Elia, die op het punt staat te komen. (SW)[Matt. 11:14] - 15 Een Profeet uit jouw midden, van jouw broeders, zoals ik, zal JAHWEH, jouw Elohim, doen opstaan. Naar Hem zullen jullie luisteren, ... 18 Een Profeet zal Ik voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals jij, en Ik geef Mijn woorden in Zijn mond; en Hij spreekt tot hen al wat Ik Hem als instructie geef. (SW)[Deut. 18:15,18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-34

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 3:3-17; Markuseen verdediging 1:2-11; Lukaslichtgevend 3:4-22,29-36.


22 Zij dan zeiden tot hem: "Wie bent u? - opdat wij antwoord zullen geven aan die ons zenden*. Wat zegt u aangaande uzelf?"
23 Hij zei met nadruk: "Ik ben de stem van een om hulp roepende in de woestijn: 'Maakt de weg van de Heer recht', zoals de profeet Jesajaheil is JAH zei." 3 Een stem van een roepende in de wildernis: Maak de weg van JAHWEH vlak, maak in de rotswoestijn de hoofdweg recht voor onze Elohim (SW)[Jes. 40:3]
24 En die afgevaardigd zijn waren vanuit de Farizeeënafgescheidenen.
25 En zij vragen* hem en zij zeiden tot hem: "Waarom dan doopt u indien u niet de ChristusGezalfde bent, noch Eliamijn God is JAH, noch de profeet?" De doop van įJohannes, van waar was die? Was die uit de hemel of uit de mensen?" Dezen nu redeneerden met elkaar, zeggend: "Indien wij zullen zeggen 'Uit de hemel', zal Hij ons verklaren: 'Waarom geloven jullie hem dan niet?' (SW)[Matt. 21:25]
26 °JohannesJAH is genadig antwoordde* hen, zeggend: "Ik doop in water. Te midden van jullie stond Hij Die jullie niet hebben waargenomen.
27 Hij is Die na mij komt, Die vůůr mij is geworden, van Wie ik niet waardig ben dat ik de riem van Zijn °schoeisel zou losmaken." Als nu Johannes de loopbaan vervulde, zei hij: "Ik ben niet wat jullie vermoeden dat ik ben, maar neem waar, na mij komt Iemand van wie ik niet waardig ben het schoeisel van de voeten los te maken." (SW)[Hand. 13:25]
28 Deze dingen gebeurden in Betaniëhuis van dadels of huis van ellende1), aan de overkant van de rivier de Jordaande afdalende, waar ook JohannesJAH is genadig was, dopend. Toen kwam įJezus aan bij de Jordaan, vanuit įGalilea, bij Johannes, om onder hem gedoopt te worden. (SW)[Matt. 3:13]
29 De volgende morgen bekijkt hij °JezusJAH redt, naar hem toe komend, en hij zegt: "Neem waar, het Lam van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat de zonde van de wereld wegneemt. 8 En Abraham zegt: "Elohim, Hij zal voor Zich in het stuik kleinvee voorzien als opstijgoffer, mijn zoon." En beiden gaan samen. (SW)[Gen. 22:8] - en door Hem het al wederzijds te verzoenen tot in Hem, vrede makend door het bloed van Zijn įkruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. (SW)[Kol. 1:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Eerst wijst JohannesJAH is genadig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Lam voor de zondaar aan, dan voor de heilige. Geen ander dier werd zo vrijelijk gebruikt in de offers van het MozaÔsche ritueel. Niet alleen werd een lam gedood bij het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egyptemaal (Exo. 13.3), maar het kon ook gebruikt worden als een zondeoffer (Lev. 4:32), of als schuldoffer (Lev. 5:6), en het werd voorgeschreven voor het reinigen van een melaatse (Lev. 14.12). Maar nooit, zoals hier, neemt het de zonde van de hele wereld weg. Maar het werd niet alleen voor zonde gedood, maar ook voor aanbidding en gemeenschap. Iedere morgen en iedere avond getuigde de rook van een opstijgend offer (Lev. 29:38). Het werd gebruikt als een vredeoffer (Exo. 3:7). Hiernaast werd het geofferd bij het beweegoffer (Lev. 23.11), een symbool van de opstanding. Zo werd bij zeven verschillende gelegenheden een lam gebruikt om het opofferende werk van de MessiasGezalfde uit te beelden. Ja, Zijn bediening van ongeveer vier jaren kan heel goed gezien worden als het antitype van de vier dagen waarin het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egyptelam gehouden werd voordat het kon worden geofferd (Exo. 12.6). Tijdens deze periode toonde Hij Zijn schitterende perfecties aan de wereld. Er werd aan Hem geen smetje gevonden. Geen wonder dat de discipelen, toen ze het ware Lam van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vonden, JohannesJAH is genadig verlieten en Hem volgden!


30 Deze is aangaande Wie ik zei: 'Na mij komt een man Die vůůr mij is geworden,' want Hij was eerder dan ik.
31 En ik had Hem niet waargenomen. Maar opdat Hij openbaar gemaakt zal worden aan °IsraŽlstrijder van God, vanwege dit kwam ik, dopend in water."
32 En JohannesJAH is genadig geeft* getuigenis, zeggend: "Ik heb de geest gadegeslagen, als een duif neerdalend vanuit de hemel en hij blijft* op Hem. Nu gedoopt zijnde, klom įJezus direct op uit het water en neem waar, aan Hem werden de hemelen geopend en Hij nam de geest van įGod waar, nederdalend als een duif en op Hem komend. (SW)[Matt. 3:16]
33 En ik had Hem niet waargenomen, maar Die mij zendt om te dopen in het water, Deze zei tot mij: 'Op wie ook maar jij de geest zal waarnemen, neerdalend en op Hem blijvend, Deze is Die doopt in heilige geest.' 17 En hij zal vooruit komen in Zijn zicht, in geest en macht van Elia, om de harten van de vaders om te keren op de kinderen en ongezeglijken in verstandigheid van rechtvaardigen, om een volk, toegerust zijnde, gereed te maken voor de Heer.... 77 om Zijn įvolk kennis te geven van redding in het laten gaan van hun zonden, (SW)[Luc. 1:17,77] - Ik doop jullie inderdaad in water, tot in bezinning, maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet bevoegd ben te dragen. Hij zal jullie dopen in heilige geest en vuur, (SW)[Matt. 3:11]
34 En ik heb het gezien en heb getuigenis gegeven dat Deze de Zoon is van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." En neem waar, een stem uit de hemelen, zeggend: "Deze is Mijn įZoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen vind."(SW)[Matt. 3:17]
35 De volgende morgen stond JohannesJAH is genadig er weer, en twee van zijn °leerlingen.
36 En kijkend* naar °JezusJAH redt, wandelend, zegt hij: "Neem waar, het Lam van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!"
37 En de twee leerlingen horen* hem spreken, en zij volgen °JezusJAH redt.
38 En °JezusJAH redt, Zich omkerend, hen die volgen gadeslaand*, zei tot hen: "Wat zoeken jullie?" Dezen nu zeiden tot Hem: "RabbiLeraar of meester (wat letterlijk vertaald wordend wil zeggen: Leraar), waar verblijft U?"
39 Hij zegt tot hen: "Komt en neemt waar. Zij dan kwamen en namen waar waar Hij ergens verblijft en zij blijven* die dag bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.
40 En Andreasde mannelijke, de sterke, de broeder van Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots, was ťťn van de twee die bij JohannesJAH is genadig hoorden* en Hem volgden*. 18 Nu wandelend bij de zee van įGalilea, nam Hij twee broers waar, Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn įbroer, een zakvormig sleepnet tot in de zee werpend, want zij waren vissers. 19 En Hij zegt tot hen: "Komm hier, achter Mij, en Ik zal jullie vissers van mensen maken." 20 Dezen nu verlaten onmiddellijk de netten. Zij volgen Hem. (SW)[Matt. 4:18-20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Het roepen van Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots is een zorgvuldige overweging waard, omdat het ongetwijfeld een verwijzing is naar zijn bediening. Het is in het bijzonder instructief wanneer we het zien in contrast met de roeping van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Hij werd aan de MessiasGezalfde geÔntroduceerd door een bloedrelatie. Daarom verkondigt hij, op zijn beurt, ChristusGezalfde aan de Besnijdenis. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ontmoette ChristusGezalfde Zelf toen Die uit de hemel kwam, buiten het land, en gaat daarom naar de Onbesnedenen met een hemelse boodschap. Petrusrots was een discipel van JohannesJAH is genadig, die maar wat graag de MessiasGezalfde wilde verwelkomen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was Zijn meest kwaadaardige vijand. Daarom predikt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een evangeliegoede bericht van onverdunde, allesoverstijgende genade, een boodschap die Petrusrots zelf zelfs niet begreep.


41 Deze vindt eerst de eigen °broeder, Simongehoord (heeft JAH), en hij zegt tot hem: "Wij hebben de MessiasGezalfde gevonden" (wat, letterlijk vertaald wordend, ChristusGezalfde is). 25 De vrouw zegt tot Hem: "Wij hebben waargenomen dat de Messias komt, Die Christus genoemd wordt. Wanneer ook maar Hij zal komen zal Hij ons alles verkondigen." ... 29 "Kom hier! Neem waar, een Mens Die mij alles zei zoveel als ik doe. Deze is toch niet de Christus?" (SW)[Joh. 4:25,29]
42 En hij leidde hem naar °JezusJAH redt toe. Hem aankijkend* zei °JezusJAH redt: "Jij bent Simongehoord (heeft JAH), de zoon van JohannesJAH is genadig. Jij zal Kefas=Petrus - rots genoemd worden" (dat is, vertaald, Petrusrots). De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: eerst Simon, die Petrus wordt genoemd ... (SW)[Matt. 10:2a] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Het contrast tussen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Petrusrots wordt verder benadrukt door hun namen. Simongehoord (heeft JAH), of Simeongehoord (heeft JAH), is Hebreeuws voor "hoor" of "gehoor geven". Hij gaf gehoor aan het vleesgeworden Woord, en werd Zijn discipel. "Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus" doet denken aan de ongehoorzaamheid van IsraŽlstrijder van Gods eerste koning, en de woorden van SamuŽlvan God gebeden, "Zie!, luisteren is beter dan offeren, aandacht schenken is beter dan het vet van rammen" (1Sam. 15:22;SW). Simongehoord (heeft JAH) werd gered door geluid, Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus werd gered door zien. De een werd beloond voor zijn gehoorzaamheid, de ander werd begunstigd vanwege zijn ongehoorzaamheid. De een is de leidende exponent van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers barmhartigheid voor IsraŽlstrijder van God, de ander van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers allesoverstijgende en gratis genade aan de naties.

Beide ontvingen ze nieuwe namen om overeen te komen met het karakter van hun opdracht. Simongehoord (heeft JAH) werd Cefas of Petrusrots genoemd, wat "rots" betekent, omdat hij gebruikt werd als een fundament. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus werd Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine genoemd, omdat zijn bediening de "pauze" vulde tussen de verwerping van IsraŽlstrijder van God in het verleden en hun ontvangst in de toekomst.


43 De volgende morgen wil* Hij uitkomen tot in °Galileakring en Hij vindt Filippuspaardenvriend. En °JezusJAH redt zegt tot hem: "Volg Mij!"
44 °Filippuspaardenvriend nu was van Betsaïdahuis van de visvangst, uit de stad van Andreasde mannelijke, de sterke en Petrusrots. Dezen dan kwamen tot Filippus, die uit Betsaida in įGalilea was, en zij vroegen hem, zeggend: "Heer, wij willen įJezus waarnemen."(SW)[Joh. 12:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Dit is het westelijke Bethsaidahuis van de visvangst.


45 Filippuspaardenvriend vindt °NatanaŽl (JAH) heeft gegeven en hij zegt tot hem: "Wij hebben gevonden van Wie Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen in de wet schrijft* en de profeten: JezusJAH redt, de zoon van °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), Die van Nazaretjonge spruit of bewaker!" 18 Een Profeet zal Ik voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals jij, en Ik geef Mijn woorden in Zijn mond; en Hij spreekt tot hen al wat Ik Hem als instructie geef. (SW)[Deut. 18:18]
46 En NatanaŽl (JAH) heeft gegeven zei tot hem: "Kan er iets goed zijn* vanuit Nazaretjonge spruit of bewaker?" °Filippuspaardenvriend zegt tot hem: "Kom en neem waar!" 41 Anderen zeiden: "Deze is de Christus!" Maar zij zeiden: "Nee! Want komt de Christus uit įGalilea? 42 Zei het Geschrift niet dat vanuit het zaad van David en uit Betlehem, het dorp waar David was, de Christus komt?" ... 52 Zij antwoordden en zeggen tot hem: "Ben jij niet ook uit įGalilea? Doorzoek en neem waar dat uit įGalilea geen profeet oprijst.")[Joh. 7:41,42,52] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Een vrome Jood had goede reden om te vragen of de MessiasGezalfde uit Nazaretjonge spruit of bewaker zou komen, tenzij hij wist dat Hij geboren was geworden in BetlehemBroodhuis en Zijn ouders daarheen waren gegaan als vluchtelingen voor Herodeszoon van heros - held of afgodí opvolger (Matt. 2:22). Bovendien: hoewel er een gesproken profetie was dat Hij Nazareneruit Nazaret genoemd zou worden (Matt. 2.23), komt de naam nergens in de Hebreeuwse Schrift of in de Talmud voor. "De Nazareneruit Nazaret" was een uitdrukking van verachting, en werd alleen gebruikt door hen die Hem wilden beledigen.


47 °JezusJAH redt nam °NatanaŽl (JAH) heeft gegeven waar, naar Hem toe komend, en Hij zei aangaande hem: "Neem waar! Waarlijk, een IsraŽlstrijder van Godiet in wie geen bedrog is!" 2 Gelukkig is de mens aan wie JAHWEH zijn verdorvenheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is.(SW)[Psalm 32:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

47

Nathan (JAH) heeft gegevenaŽl (geschenk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker) is een heerlijk type van de trouwen in IsraŽlstrijder van God. Zijn positie "onder de vijgenboom" doet denken aan hen die verlangden naar het koninkrijk van de MessiasGezalfde en uitkeken naar verlossing in IsraŽlstrijder van God, wetend uit de Schrift dat de tijd waarvan DaniŽlrechter is God sprak, dichtbij was gekomen. Nathan (JAH) heeft gegevenaŽl hoorde Zijn verkondiging en erkende Zijn recht op de troon, en Zijn hogere heerlijkheden als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Aan zulken beloofde Hij een plaats in het komende koninkrijk. De geopende hemel is een milleniaal beeld, wanneer allen zoals Nathan (JAH) heeft gegevenaŽl de zegeningen van hemel en aarde zullen genieten, verenigd onder de heerschappij van hun MessiasGezalfde.


48 NatanaŽl (JAH) heeft gegeven zegt tot Hem: "Vanwaar kent U mij?" °JezusJAH redt antwoordde en zei tot hem: "Vůůr het jou ontbieden* door °Filippuspaardenvriend, zijnde onder de vijgenboom, nam Ik jou waar!"
49 NatanaŽl (JAH) heeft gegeven antwoordde en hij zegt tot Hem: "RabbiLeraar of meester, U bent de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. U bent Koning van °IsraŽlstrijder van God!" 7 Ik zal verhalen van het statuut van JAHWEH. Hij zei tot mij: "Mijn Zoon ben Jij, Ik, Ik verwekte Jou vandaag. (SW)[Psalm 2:7] - 15 JAHWEH neemt jouw oordelen weg. Hij doet jouw vijand omwenden. De Koning van IsraŽl, JAHWEH, is in jouw midden. Jij zal het kwaad niet meer vrezen. (SW)[Zef. 3:15]
50 JezusJAH redt antwoordde en zei tot hem: "Geloof je omdat Ik tot jou zei dat Ik jou waarnam onder de vijgenboom? Jij zal grotere dingen dan deze zien!"
51 En Hij zegt tot hem: "Amen! Amen! Ik zeg tot jullie: Vanaf dit moment zullen jullie de hemel zien, geopend hebbend, en de boodschappers van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker omhoog gaand en afdalend op de Zoon van de mens." En ik nam de hemel waar, geopend zijnde, en neem waar, een wit paard en Die er op zit wordt genoemd Trouw en Waarachtig en Hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid. (SW)[Openb. 19:11]




1) - BetaniŽhuis van dadels of huis van ellende - volgens Nestle-Aland en CPC. De Textus Receptus heeft hier "Bethabara".



Terug naar de index.
Naar Johannes 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.