Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Judas
[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Judas - Inleiding

Judas, de laatste van de Besnijdenisbrieven, is de inleiding tot de apocalyptische oordelen. De structuur er van onthult het feit dat het centrale thema de komst is van de Heer in oordeel over de oneerbiedigen (:14-15). Ja, hij schijnt te veronderstellen dat Henochtoegewijd, leraar zelf zal profeteren, als een van de twee getuigen (Openb. 11:3-12) tegen (niet over) deze, in de dag van de Heer. Net als Petrusrots’ tweede brief in het bijzonder betrokken is bij deze zelfde oordeelsperiode, zo bevat de brief vele parallelle passages. Vergelijk Judas :8 met 2Pet 1:5, Judas :4 met 2Pet 2:1, Judas :6 met 2Pet 2:4, Judas :7 met 2Pet 2:6-10, Judas :8 met 2Pet 2:10, Judas :9 met 2Pet 2:11, en Judas :10 met 2Pet 2:12, Judas :11 met 2Pet 2:15, Judas :12-13 met 2Pet 2:13-17, Judas :16 met 2Pet 2:18, Judas :17-18 met 2Pet 3:1-3.

Omdat Judas over de apostelen spreekt (:17), is hij niet de apostel van die naam (Joh. 14:22). Noch was Jakobushielenlichter, zijn broer, een apostel, want Jakobushielenlichter en JohannesJAH is genadig waren de twee zonen van ZebedeüsJAH schenkt (Matt. 26.37). De andere Jakobushielenlichter was niet prominent genoeg om op deze wijze naar te verwijzen. Daarom was Judas duidelijk de broer van Jakobushielenlichter, de broer van de Heer, die de verreweg meest vooraanstaande plaats innam onder de heiligen van de Besnijdenis, ook al was hij geen apostel. Dit maakt Judas zelf een broer van de Heer.

Dit feit werpt veel licht op het karakter van de leer er van, de harmonie met de andere Besnijdenisbrieven, en het sterke contrast met de latere leer van de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wijst zelfs de verre lichamelijke band van tussen hem en de Heer, en baseert alles op een geestelijke verwantschap in genade. Judas handelt over het oordeel van hen die nauw in het vlees met Hem zijn verbonden.

Hoewel de afval die hier uiteen wordt gezet niet toegepast moet worden op de Onbesnedenheid tijdens de huidige periode van genade, kan het begin er van duidelijk worden gezien onder de Joden, wanneer Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen bijeen brengt uit de naties en hen herstelt in hun eigen land. Net als in de exodus van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) zal Hij met de natie Israëlstrijder van God omgaan als een geheel, maar de afvalligen onder hen vernietigen tijdens de era van Zijn verontwaardiging. Met dit voor ogen verstuurt Judas deze brief aan de trouwen, opdat ook zij niet betrokken zouden worden in de afval.

Anders dan hen aan wie Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine schreef, zullen dezen geen rechtvaardiging hebben, maar alleen een vergeving van zonden, die ingetrokken kan worden. Daarom kunnen zelfs gelovigen onder de Besnijdenis wegvallen, in het bijzonder tijdens de te vrezen bezoekingen van de eindtijd.

De structuur laat zien dat het hoofdthema, het oordeel over de afval, als gewoonlijk eerst wordt gepresenteerd vanaf de goddelijke kant en dan, in omgekeerde orde, herzien vanuit de menselijke kant.

Zoals te zien in de structuur, keren we vanaf vers vijftien terug over dezelfde grond als waarover we kwamen, maar vanuit een ander gezichtspunt. In het voorafgaande deel werd alles bekeken in het op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gerichte aspect; daarna kijken we naar de mens gerichte zijde. Eerst hebben we het mededogen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (:2), tenslotte hebben we het mededogen dat aan de mens wordt getoond (21-28). En zo met ieder onderwerp.

De afsluitende toeschrijving is in nauwe harmonie met de brief. Heerlijkheid, majesteit en gezag behoren toe aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wanneer Hij Zijn vreemde werk van het oordelen van de aarde en het inwijden van de heerschappij van Zijn ChristusGezalfde uitvoert, zoals in detail in het boek van Zijn onthulling wordt uiteengezet.

STRUCTUUR VAN JUDAS

OP GOD GERICHT

OP DE MENS GERICHT

  • De komst van de Heer met oordeel :14-15
  • Mopperaars :16
  • Herinnering – apostelen :17
  • Spotters van de eindtijd :18-19
  • Zichzelf opbouwen in geloof :20
  • Mededogen over anderen :21-23
  • Bewaakt en gevestigd :24-25

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK JUDAS
1:1,2.   Begroeting.
3.     Aanmoediging.
4.       Ongoddelijk - ontkenning.
5a.         Herinnering.
5b-16.            Vergelding.
17.         Herinnering.
18,19.        Ongoddelijk - scheiding.
20-23.     Aanmoediging.
24,25.   Lofzang.

1 JudasJudas = Griekse vorm van Juda = lof , slaaf van JezusJAH redt ChristusGezalfde, maar een broeder van Jakobusonderkruiper, aan hen die geliefd zijn in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de Vader en in JezusJAH redt ChristusGezalfde bewaard zijnde geroepenen. 11 En niet meer ben Ik in de wereld. En zij zijn in de wereld en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar in Uw °naam hen die U aan Mij heeft gegeven, opdat zij één zullen zijn, zoals Wij. (SW)[Joh. 17:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Judas’ nadruk op menselijke relaties is erg sterk, in het bijzonder omdat Jakobushielenlichter, zijn broer, de overhand won onder de Besnijdenis, vanwege zijn lichamelijke verwantschap met de Heer. Zelfs Petrusrots en JohannesJAH is genadig werden door Jakobushielenlichter overtroffen, in het laatste deel van Handelingen, ook al was hij geen apostel.


2 Moge ontferming en vrede en liefde aan jullie vermeerderd worden! Moge genade en vrede aan jullie vermenigvuldigd worden in bovenkennis van °God en van Jezus, onze Heer (SW)[2Pet. 1:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De afwezigheid van genade van deze begroeting is zeer opvallend. Omdat de brief z’n hoogste vervulling zal krijgen in een era van goddelijke verontwaardiging, kan niet hoger dan mededogen mogelijk zijn.


3 Geliefden! Alle ijver doende om jullie te schrijven aangaande onze gemeenschappelijke °redding en leven, had ik noodzaak jullie te schrijven*, jullie oproepend tot het uiterste te strijden in het eenmaal aan de heiligen overgeleverd wordende geloof. Ik vertrouw deze °opdracht aan jou toe, kind Timotheüs, volgens de voorafgaande profetieën over jou, opdat jij onder hen de goede oorlog mag strijden, (SW)[1Tim. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Dit geloof, ooit overgedragen aan de heiligen, is het evangeliegoede bericht van de Besnijdenis (Gal. 2:7), dat aan Petrusrots was toevertrouwd en aan de twaalf apostelen. Het is radicaal anders dan het evangeliegoede bericht van de Onbesnedenheid, dat aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was toevertrouwd. De vergissing van de huidige dag, het vermengen van hun mededogen met de huidige genade, zal z’n tegenhanger krijgen wanneer zij proberen onze genade te vermengen met hun mededogen. Dan zal de gebruikelijke tegenwerping tegen genade worden vervuld, want, omdat het niet past, zal het degenereren in een vergunning om kwaad te doen en zal leiden tot opstand. Nu is de allesoverstijgende genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de meest krachtige aansporing voor een goddelijk leven; dan zal het een excuus zijn voor een lakse moraal. Misplaatste waarheid is een machtige fout.


4 Want sommige mensen sluipen* onopgemerkt binnen, die lang geleden tevoren werden geschreven tot in dit °oordeel, oneerbiedigen die de genade van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker omzetten in losbandigheid en onze alleen Eigenaar en Heer loochenend: JezusJAH redt ChristusGezalfde. Doch het was vanwege de binnen gesmokkelde valse broeders, die binnen geslopen waren om onze °vrijheid te bespieden die wij hebben in Christus Jezus, opdat zij ons tot slavernij zouden brengen (SW)[Gal. 2:4] - En er kwamen ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder jullie valse leraren zullen zijn, die vernietigingssekten binnen zullen smokkelen en de hen kopende Eigenaar verloochenen, over henzelf snelle vernietiging brengend. (SW)[2Pet. 2:1]
5 Ik ben nu van plan jullie in herinnering te brengen* dat jullie alles hebben waargenomen, dat de Heer, eenmaal het volk vanuit het land van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) reddend*, de tweede maal die niet geloven* ombrengt*. Daarom zal ik altijd bezig zijn jullie aan deze dingen te herinneren, hoewel waargenomen hebbend en gevestigd zijnde in de huidige waarheid (SW)[2Petr. 1:12] - En op deze zelfde dag leidde de Here de Israëlieten uit het land Egypte, volgens hun legerscharen. (SW)[Ex. 12:51] - 29 In deze wildernis zullen jullie lijken vallen, allen die van jullie gemonsterd zijn, heel jullie aantal, vanaf de zoon van twintig jaren en daarboven die tegen Mij morden. 30 Jullie, jullie zullen niet komen in het land waarover Ik Mijn hand optilde om jullie er in te doen verblijven, behalve alleen Kaleb, zoon van Jefunne en Jozua, zoon van Nun. ... 35 Ik, JAHWEH, sprak. Indien Ik dit niet zal doen aan heel deze kwade vergadering, zij die tegen Mij samengekomen zijn, zullen zij in deze wildernis ten einde komen en daar zullen zij sterven." (SW)[Num. 14:29,30,35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het verval van moraal en minachting voor de overheid is vandaag niets anders dan een index van de afval in Israëlstrijder van God in de laatste dagen. Net als in de exodus, waarin Israëlstrijder van God verlost werd uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), maar waar vrijwel alle botten in de wildernis verbleekten, zo zal het opnieuw gaan. Slechts een overblijfsel zal het koninkrijk binnengaan, wegens gebrek aan geloof en het volgen van het vlees.


6 En bovendien boodschappers1) die niet hun °oorsprong bewaarden*, maar de eigen behuizing2) achterlieten, heeft Hij in onwaarneembareGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden boeien gehouden, onder donkerheid bewaard, tot in de beoordeling van de grote dag, Want indien °God niet de zondigende boodschappers spaart, maar hen in de duistere grotten van Tartarus werpt, hen overgeeft om vastgehouden te worden voor oordeel ... 9 De Heer heeft godvruchtigen waargenomen om hen te redden uit de beproeving, doch houdt onrechtvaardigen vast om gekastijd te worden in de dag van het oordeel, (SW)[2Petr. 2:4,9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Deze boodschappers zijn mogelijk de vier die gebonden zijn aan de grote rivier de Eufraat. Bij het klinken van de zesde trompet worden ze losgelaten, opdat ze een derde van de mensheid zouden doden.


7 zoals Sodombranden/brandend en Gomorraonderdompeling en de steden rondom hen, op gelijke wijze als dezen uitzonderlijk ontucht plegend* en achter andersoortig vlees aan wegkomend, voor ons liggen als toonbeeld, de gerechtigheid ondergaande van aionisch vuur. 23 al haar land is een verbrande woestenij van zwavel en zout; er zal niet gezaaid worden en er zal niets doen uitspruiten en er komt in haar geen enkel kruid op, zoals bij de ondersteboven kering vanSodom en Gomorra, Adama en Seboïm, die JAHWEH omkeerde in Zijn boosheid en woede. (SW)[Deut. 29:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De vernietiging van Sodombranden/brandend en de omringende steden is nog steeds duidelijk zichtbaar voor hen die de regio bezoeken. Op deze manier ervaren deze steden de rechtvaardigheid van het aionische vuur. Het vuur is al lang geleden gedoofd, maar de gevolgen er van zullen blijven en getuigen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordeel tot aan het einde van deze aion, waarna Sodombranden/brandend zal terugkeren naar haar eerdere staat (Eze. 16:53-56).


8 Niettemin, evenzo ook verontreinigen deze dromers inderdaad het vlees en wijzen zij heerschappij af en lasteren zij heerlijkheden. maar in het bijzonder die achter het vlees aan gaan in bevuilende lust en de heerschappij verachten, vermetelen, overgegeven aan zelfgenoegzaamheid; zij sidderen niet wanneer zij heerlijkheden lasteren, (SW)[2Petr. 2:10]
9 Toen nu °Michaelwie is als God?, de overste van de boodschappers, met de duivelVerdachtmaker in tweestrijd stond en argumenteerde aangaande het lichaam van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, durfde* hij niet de beoordeling van lastering op te brengen, maar zei hij: "Moge de Heer jou vermanen!" 13 En de overste van het koninkrijk van Perzië stond één en twintig dagen voor mij en aanschouw!, Michaël, één van de eerste oversten, kwam om mij te helpen; en ik werd daar gelaten, naast de koningen van Perzië. (SW)[Dan. 10:13] - aangezien boodschappers, groter zijnde in kracht en macht, tegen hen geen lasterend oordeel inbrengen bij de Heer. (SW)[2Petr. 2:11] - De Here echter zeide tot de satan: De Here bestraffe u, satan, ja de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? (SW)[Zach. 3:2]
10 Maar dezen lasteren zoveel als zij inderdaad niet waargenomen hebben en zoveel als waarvan zij van nature op de hoogte zijn, zoals de irrationele dieren; in deze dingen worden zij verdorven. Deze nu, als onredelijke dieren, van nature voortgebracht voor gevangenschap en verderf, lasteren dat waarin zij onwetend zijn in hun verderf, en zij zullen verdorven worden, (SW)[2Pet. 2:12]
11 Wee hen, want zij gingen in de weg van °Kaïnsmid en in de dwaling van het loon van °Bileamverslinder van het volk werden zij uitgegoten, en in de tegenspraak van °Korachkaal vergingen zij. niet zoals Kaïn, die uit de boze was en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn °werken boos waren, doch die van zijn °broer rechtvaardig (SW)[1Joh. 3:12] - 7 En de oudsten van Moab en de oudsten van Midjan gaan, met waarzeggerijbetalingen in hun hand, en zij komen bij Bileam en zij spreken tot hem de woorden van Balak. (SW)[Num. 22:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De weg van Kaïnsmid is de bloedloze religie die de vrucht van eigen zwoegen aanbiedt (Gen. 4:3; 3.17), maar ondanks haar afschuw voor offeren, niet aarzelt broederbloed te laten vloeien. Ze willen werken voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst, maar vernederen zich niet om zo het als Zijn geschenk te kunnen aanvaarden, door het bloed van Zijn Gezalfde.

De verleiding om voordeel te halen uit het priesterlijke of profetische ambt schijnt het heersende principe te zijn van alle religies. Balak (God heeft) verwoest, toen hij wenste dat Israëlstrijder van God vervloekt werd (Num. 22), werd door Bileamverslinder van het volk verteld dat hij een groot loon eiste voor zijn werk. Zo zal de religie van de eindtijd een populaire roeping zijn, de gelegenheid scheppend voor het verkrijgen van geld.

De wetteloze aanname van heilige taken door hen die er niet voor gekwalificeerd waren, trok Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordeel over Korachkaal en zijn gezelschap in de wildernis (Num. 16). Ze werden levend opgeslokt door de grond vanwege hun vooringenomenheid (Num. 16:32). De vreselijke tijd van Jakobhielenlichters verdrukking zal al deze zwerende kwaden samenbrengen in de dag van Zijn verontwaardiging.


12 Dezen zijn die in de verborgen riffen in jullie liefdemalen, samen feestend, op onbevreesde wijze zichzelf hoeden, wolken zonder water, door winden weggebracht wordend, onvruchtbare bomen van de late herfst, tweemaal afstervend, ontworteld wordend; beschadigd worden met het loon van onrecht. Overdag voldoening een luxe achtend, zijn zij vlekken en gebreken, zwelgend in hun verleidingen, met jullie zuipend, (SW)[2Pet. 2:13] - 8 Zo waar Ik leef, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk, indien niet Mijn kudde kleinvee tot plundering werd en Mijn kudde kleinvee tot voedsel werd voor elk dier van het veld, omdat er geen herder is, en Mijn herders Mijn kudde kleinvee niet ernstig zoeken, en de herders zichzelf weiden, maar Mijn kudde kleinvee weiden ze niet, (SW)[Eze. 34:8] - opdat wij niet meer minderjarigen zouden zijn, heen en weer slingerend en rondgedragen op iedere wind van °leer, in de grilligheid van de mensen in hun sluwheid, tot de methodisering van de misleiding. (SW)[Efe. 4:14]
13 wilde golven van de zee, de eigen schanden opschuimend, dwalende sterren, voor wie de donkerheid van de duisternis is bewaard tot in de aion. 20 Maar de slechten zijn als de zee die zich uitstort, want die kan niet rustig zijn. En zijn wateren storten vuilheid en modder uit. (SW)[Jes. 57:20] - Dezen zijn waterloze bronnen, en misten, voortgedreven door storm, voor wie de somberheid van de duisternis wordt bewaard (SW)[2Pet. 2:17]
14 Henochtoegewijd, leraar nu, de zevende vanaf Adam (van) rode (aarde), profeteert* over dezen: "Neem waar, de Heer kwam in Zijn heilige tienduizendtallen, 2 En hij zei: "JAHWEH kwam van Sinaï en Hij gaat stralend op vanaf Seïr voor hen. Hij scheen van de berg van Paran. En Hij arriveerde met tienduizenden heiligen. Aan Zijn rechterzijde was voor hen het vuur van een edict. (SW)[Deut. 33:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De aanwijzing van Henochtoegewijd, leraar als de zevende vanaf Adam (van) rode (aarde) (Gen. 5:18) is van belang voor het einde van de eerste cyclus van menselijke geschiedenis en komt overeen met de zeven aardse bedelingen die vooraf gaan aan het oordeel. Deze zijn: Adam (van) rode (aarde) in onschuld, Sethplaatsvervanger met geweten, Noachrust met menselijke heerschappij, Abrahamvader van vele volken met de belofte, Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen met de wet, de Vleeswording (de Pinksterdag, overgangs- en geheime bedelingen zijn tussengevoegd) en de dag van de verontwaardiging. Hierna begint een hele nieuwe cyclus van menselijke geschiedenis onder de heerschappij van de Zoon des Mensen.

De uitspraak dat Henochtoegewijd, leraar "profeteert" is oneindig voor wat de tijd betreft. Het erkent niet noodzakelijk het zogeheten "Boek van Henochtoegewijd, leraar", dat in een Ethiopische vertaling is gevonden, en een passage bevat die inhoudelijk dezelfde is als die door Judas wordt gegeven. De eindeloze vorm van het werkwoord staat de mogelijkheid toe dat Henochtoegewijd, leraar, als een van de twee getuigen (Openb. 11:3) alsnog deze profetie zal afleveren aan de oneerbiedigen in de grote crisis van de eindtijd.

De volgende citaten uit een Engelse vertaling van het Boek van Henochtoegewijd, leraar zijn opmerkelijk. "Ik, ben als de zevende geboren in de eerste heptade [zevenheid of zevental], terwijl recht en oordeel werden uitgesteld" (Hen. 93:3). Dit is waar voor de periode van Adam (van) rode (aarde) tot de MessiasGezalfde. Een andere passage bevestigt dit: "In de zevende heptade zal er een afvallige generatie opstaan (Hen. 60:8).


15 om beoordeling te doen* tegen allen, en om al de oneerbiedigen te ontmaskeren* aangaande al hun °werken van oneerbiedigheid, in welke zij oneerbiedig zijn* en aangaande alle harde °woorden die oneerbiedige zondaars tegen Hem spreken*."
16 Dezen zijn morrenden, klagers, gaande overeenkomstig hun °begeerten, en hun °mond spreekt grootsprekerijen, zich verwonderend over gezichten, terwille van baat.
17 Maar jullie, geliefden, wordm herinnerd aan de uitspraken die tevoren uitgesproken zijn door de afgevaardigden van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde,
18 dat zij tot jullie zeiden dat in het laatste van de tijd spotters zullen komen, gaande overeenkomstig hun eigen begeerten van °oneerbiedigheden. opdat jullie herinnerd worden aan de tevoren gedane uitspraken van de heilige profeten en het gebod van jullie apostelen van de Heer en Redder, 3 dit eerst wetend dat in het laatste van de dagen spotters zullen komen met spot, wandelend naar hun eigen °verlangens, (SW)[2Pet. 3:2,3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Petrusrots (2Petr. 3:1-4) vertelt ons van de spotters en hun spotten. Het komt allemaal samen in de uitdaging "Waar is de belofte van Zijn komst?" Sinds Adam (van) rode (aarde) zich in de hof verborg, is het hét grote verlangen van de mens om de goddelijke aanwezigheid kwijt te raken.


19 Dezen zijn zij die zich buiten sluiten, zielse mensen, niet de geest hebbend. Maar een zielse mens ontvangt niet wat van de geest van °God is, want voor hem is het dwaasheid, en hij kan het niet weten, omdat het alleen geestelijk onderzocht kan worden (SW)[1Kor. 2:14]
20 Jullie nu, geliefden, julliezelf opbouwend in het heiligste van jullie geloof, biddend in heilige geest, geworteld zijnde en opgebouwd wordend in Hem, gevestigd zijnde in het geloof, zoals jullie geleerd werden in overstijgende dankzegging (SW)[Kol. 2:7] - Door alle gebed en smeking biddend bij iedere gelegenheid, in geest, en in dit wakend zijnde in alle volharding en smeking voor al de heiligen (SW)[Efe. 6:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Dit geloof, zoals in het begin van de brief, is het evangeliegoede bericht van de Besnijdenis. De precieze verwoording van de aanmoediging laat zien dat het niet is voor hen die de diepten en hoogten van de aan ons onthulde genade kennen. "Onszelf opbouwen" en "bewaart jezelf in de liefde van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" is vreemd aan de fraseologie van onopgedrongen gunst die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt. We verwachten bij Zijn komst niet de barmhartigheid" van JezusJAH redt ChristusGezalfde, maar de allesoverstijgende rijkdommen van heerlijke genade in Zijn aanwezigheid.


21 bewaart julliezelf in de liefde van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, uitziende naar de ontferming van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, tot in aionisch leven.
22 En ontfermt je over die twijfelen,
23 maar redt die, hen vanuit het vuur grissend, en ontfermt je over hen in vrees, ook het onderkleed hatend dat vanaf het vlees is bevlekt. 11 Ik keer in jullie ondersteboven zoals de onderstebovenkering door Elohim in Sodom en Gomorra en jullie worden als een houten pook die gered wordt van verbranding. Maar jullie keren niet terug naar Mij, zegt JAHWEH met nadruk. (SW)[Amos 4:11]
24 Nu, aangaande Hem Die jullie kan bewaken*, zonder struikelen, en smetteloos, in gejubel, te doen staan* voor het aangezicht van Zijn °heerlijkheid, zoals Hij ons verkiest in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heilig zijn, vlekkeloos voor Zijn aangezicht, in liefde (SW)[Efe. 1:4]
25 aan alleen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Redder, door JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en autoriteit vóór de hele aion, én nu én tot in al de aionen. Amen. Maar °God zij dank, dat jullie slaven van de zonde wáren, maar dat jullie van harte gehoorzamen aan het type onderwijs dat jullie werd overgeleverd (SW)[Rom. 6:17]
1) Boodschappers = engelen
2) Behuizing - Grieks: oiketerion. Denk hier niet aan een huis of stad (of in dit geval de hemel), maar aan een bestaansvorm.

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.