Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En er waren enigen aanwezig in dezelfde °periode, aan Hem berichtend aangaande de Galileeërs, van wie Pilatusmet een speer het bloed vermengt* met hun °offers. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk met Handelingen 5:37.

Er is een sterke natuurlijke neiging om calamiteiten met zonde te verbinden. Er hoeft maar een grote ramp te gebeuren of iemand probeert die te rechtvaardigen op de grond dat de slachtoffers wel buitengewone zondaars moeten zijn geweest. Zo redeneerden Jobs vrienden. In hun denken moeten deze calamiteiten veroorzaakt zijn door een paar grote overtredingen en werden ze als bestraffing gezonden voor zijn fouten. Maar terwijl zonde vaak lijden brengt in dit leven, doet het dat vaak ook niet. En lijden wordt niet eenvoudig gezonden als een bestraffing voor zonde, maar ook als middel waardoor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zichzelf onthult. Job werd door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gerechtvaardigd, maar hij gruwde van zichzelf. Doorheen zijn beproevingen werd hij naar een grotere zegen geleid en naar een nadere kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dan anders het geval zou kunnen zijn. Hij had eerder van Hem gehoord, nu zag hij Hem (Job 42:5). Laten wij hen die lijden niet oordelen, alsof zij verdienen wat ze moeten doormaken. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oordeelt en veroordeelt nu Zijn schepselen niet. Dat is voor gelovigen verleden tijd en voor ongelovigen nog toekomst. Bij het Grote Witte Troon oordeel zal met hen die ervoor verschijnen gehandeld worden overeenkomstig hun zonden. Dan zal het mogelijk zijn hun misdaden te herleiden middels het karakter en de zwaarte van hun straf. Maar al zulk redeneren is nu dwaas. De GalileeŽrs die door Pilatusmet een speer gedood werden, waren niet slechter dan anderen van hun soort, en de toren van Siloamuitzending, uitstroming, (water)leiding viel niet op de meest verdorven mensen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.


2 En antwoordend zei Jezus JAH redt tot hen: "Menen jullie dat deze °Galileeërs zondaars werden naast alle °Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? En Zijn įleerlingen vragen Hem, zeggend: "Rabbi, wie zondigde, deze man of zijn įouders, opdat hij blind geboren zal worden?"(SW)[Joh. 9:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 9:2,3.


3 Nee, zeg Ik jullie! Maar in het geval dat jullie je toch niet zullen bezinnen, zullen jullie allen evenzo omkomen.
4 Of die °achttien, op wie de toren in °Siloamuitzending, uitstroming, (water)leiding viel* en hen doodde*? Menen jullie dat zij schuldenaars werden naast al de mensen die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter wonen? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Vergelijk met Nehemia 3:15; JohannesJAH is genadig 9:7.


5 Nee, zeg Ik jullie! Maar in het geval dat jullie je toch niet zouden bezinnen, zullen jullie allen evenzo omkomen." 12 Indien hij niet terugkeert, zal Hij Zijn zwaard aanzetten, Zijn boog buigen en die gereed maken. (SW)[Psalm 7:12]
6 Hij nu zei deze °parabel: "Iemand had een vijgenboom, geplant in zijn °wijngaard, en hij kwam om vrucht in haar te zoeken. En hij vond niets. En een vijgenboom waarnemend langs de weg, kwam Hij op haar en vond niets in haar dan alleen bladeren. En Hij zegt tot haar: "Er zal niet langer vrucht van jou komen tot in de aion." En de vijgenboom verdort onmiddellijk. (SW)[Matt. 21:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6-9

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 5:1-7; MattheŁsgeschenk van JAH 21:19.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Drie jaren lang probeerden JohannesJAH is genadig en de Heer vrucht te vinden bij IsraŽl als natie. IsraŽlstrijder van God kon zich nauwelijks indenken dat hun verwerping van Zijn verkondiging al hun nationale streven ten onder zou doen gaan. Dezelfde waarheid wordt geleerd bij het vervloeken van de vijgenboom (Matt. 21:19; Markuseen verdediging 11:13), die inderdaad kan staan voor het omhakken. Het volgende wonder laat Hem nog steeds werkend zien in een laatste poging om vrucht voort te brengen.


7 Hij nu zei tot de wijngaardenier: 'Neem waar, drie jaren kom ik al vrucht zoeken in deze °vijgenboom en ik vind niets. Hak haar dan om. Waarom? Ook zij maakt de aarde onproduktief.'
8 Maar deze, antwoordend, zegt tot hem: 'Heer, laat haar ook dit °jaar, totdat ik ook rond haar zou spitten en ik mestdelen zou werpen.
9 En indien ze dan in het op het punt staande jaar inderdaad geen vrucht zou maken, zal u haar zeker omhakken.'"
10 En Hij was in de sabbatten onderwijzend in ťťn van de synagogen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

IsraŽlstrijder van Gods doem wordt uitgebeeld door een zielloze boom; haar verlossing wordt getoond door het herstel van de zieke vrouw. Dit herkent de reden voor IsraŽlstrijder van Gods zwakte: de bezetting door een geest die het oneens is met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De leider van de synagoge toonde deze zelfde geest, zodat, op een bepaalde manier, het lichamelijk lijden van de vrouw in geest de zijne wordt. Hij stond, net als heel de natie, op tegen de Heer en Zijn werk, in een schijnbaar vuur voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wet. Het morele effect van het wonder schijnt de leider van de synagoge er van weerhouden te hebben de Heer te verbieden om te werken. Daarom keert hij zich tot het volk en verbiedt hen te komen om genezen te worden. Hij was blind voor de grote waarheid dat redding van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, wanneer de mens niet kan werken, en is daarom veel meer passend op de sabbat dan tijdens de week.


11 En neem waar, een vrouw die achttien jaren een geest van zwakheid had; en zij was verkromd en kon zich totaal niet oprichten*.
12 Haar nu waarnemend, roept* °JezusJAH redt haar toe en zei tot haar: "Vrouw! Jij bent vrijgelaten van jouw °zwakheid!"
13 En Hij plaatst* de handen aan haar en ogenblikkelijk werd zij weer opgericht. En zij verheerlijkte °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
14 Antwoordend nu, ergerde de overste van de synagoge zich er aan dat °JezusJAH redt in de sabbat geneest*. En hij zei tot de schare: "Er zijn zes dagen in welke het bindend is te werken. Kom dan in hen om genezen te worden en toch niet in de dag van de sabbat." En neem waar, een man die een verdorde hand heeft. En zij stellen Hem een vraag, zeggend: "Is het toegestaan op de sabbatten te genezen?", zodat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. (SW)[Matt. 12:10] - 9 Zes dagen dien jij en doe jij al jouw werk, 10 en de zevende dag is een sabbat tot JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal geen enkel werk doen, jij en jouw zoon en jouw dochter, jouw dienaar en jouw dienstmeisje en jouw beest en jouw tijdelijke verblijver die in jouw poorten is. (SW)[Ex. 20:9,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 12:9,10.


15 De Heer nu antwoordde* hem en zei: "Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie in de sabbat zijn °rund of de ezel los vanaf de voerbak en geeft hem, hem wegleidend, te drinken? En tot hen antwoordend zei Hij: "Van wie van jullie zal de zoon of het rund in een waterput vallen en zal hem niet onmiddellijk in de dag van de sabbat omhoog trekken?"(SW)[Luc. 14:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Vergelijk met 14:3-6; MattheŁsgeschenk van JAH 12:11,12.


16 Deze nu, dochter van Abrahamvader van vele volken zijnde, die de SatanTegenstander bindt*, neem waar, achttien jaren! Was het niet bindend dat zij vanaf deze °boei losgemaakt* wordt in deze °dag van de sabbat?" įJezus nu zei tot hem: "Vandaag gebeurde dit įhuis redding, omdat ook hij zoon van Abraham is. (SW)[Luc. 19:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Een opmerkelijke noot klinkt wanneer onze Heer de zieke vrouw een dochter van Abrahamvader van vele volken noemt. Het veronderstelt dat ze geloof had, en dat de redding die het aankondigde beperkt zou zijn tot hen die het geloof hadden van hun grote voorvader Abrahamvader van vele volken.


17 En deze dingen van Hem zeggend, werden allen die Hem tegenstreven te schande gemaakt. En heel de schare verheugde zich over al de glorieuze dingen die door Hem gebeurden.
18 Hij zei: "Op wat dan lijkt het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? En met wat zal Ik haar gelijkend maken? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18-19

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 13:31.32; Markuseen verdediging 4:30-32.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Aangezien zowel vogels (Matt. 13:31,32) en gist (Luk. 12.1) beelden zijn van dat wat kwaad is, en dit wordt gesproken, net als in het 13e hoofdstuk van MattheŁsgeschenk van JAH, na de verwerping van de Koning, zien we in deze vergelijkingen een vertegenwoordiging van de koers van het koninkrijk voordat Hij terugkeert in rechtvaardigheid. Aan het einde van de aion zal het opnieuw verkondigd worden en een verbazingwekkende groei hebben, maar ook boze geesten en kwade praktijken herbergen.


19 Het lijkt op een zaadkorrel van mosterd, die een mens, hem nemend, werpt* in zijn eigen tuin. En het groeit* en het werd tot een grote boom en de vliegende schepsels van de hemel nestelen* in zijn takken." 23 Op de berg van de hoogte van IsraŽl zal Ik hem over planten en hij zal grote takken dragen en hij maakt vrucht en hij wordt tot een edele ceder. En onder hem verblijft elke vogel, elke vleugel. In de schaduw van zijn takken zullen zij verblijven. (SW)[Eze. 17:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Vergelijk met DaniŽlrechter is God 4:10-12.


20 En weer zei Hij: "Met wat zal Ik het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelijkend maken? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20-21

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 13:33; ZachariaJAH gedenkt 5:5-11


21 Het lijkt op zuurdeeg, dat een vrouw, het nemend, verbergt* in drie seahs1) meel, totdat het geheel werd doorzuurd."
22 En Hij ging doorheen steden en dorpen, onderwijzend en voortgang makend tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22-27

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 7:13,14 en 21-23.


23 Iemand nu zei tot Hem: "Heer! Worden weinigen gered?" Hij nu zei tot hen: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De Heer vermijdt een rechtstreeks antwoord op de vraag en keert de gedachten van de vragensteller naar zichzelf. Het lijkt er op dat op dit moment de brede poorten naar het koninkrijk gesloten zijn geworden en toegang alleen verkregen kon worden door de privť ingangen, die gesloten werden wanneer de avond valt. De verkondiging van het koninkrijk had de poorten tot op dit moment wijd open gezet en het was gemakkelijk om door bekering en doop binnen te gaan. Maar bij deze crisis werd de verkondiging terug getrokken en daarom konden velen van hen die worstelden niet binnen gaan. Deze gelijkenis zou zeer zeker niet, zonder onderscheid te maken, toegepast mogen worden op het evangeliegoede bericht, of dit nu het evangeliegoede bericht van het koninkrijk is of het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers goede nieuws is nooit nauw of bekrompen. In de Tabernakel, in de wildernis, was de poort die toegang gaf naar de hof, waar het altaar en het wasvat waren, zeer wijd en de ingang van de heilige plaats was zo groot als de hele voorzijde van de tent. Ze had niet wijder kunnen zijn. Dit waren de types van de weg van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tijdens de verkondiging van het koninkrijk. Het evangeliegoede bericht voor vandaag is nog wijder, want het omvat alle naties en legt geen voorwaarden op. Geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woord kan niet door welke worsteling dan ook verkregen worden. Ook is er geen enkele terughouding van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers zijde, maar Hij smeekt alle mensen om verzoend te worden. Dit kan alleen verstaan worden door hen die of verzuimd hebben in te gaan terwijl de wijde poorten van het Koninkrijks evangeliegoede bericht open stonden en nu proberen een ingang te vinden nadat de verkondiging is afgesloten.


24 "Strijdt om binnen te komen door de nauwe deur, want Ik zeg tot jullie dat velen zullen zoeken binnen te komen en zij zullen niet sterk genoeg zijn.
25 Vanaf het moment dat de huiseigenaar ook maar gewekt zal worden en dat hij de deur zou vergrendelen en dat jullie zouden beginnen buiten te staan en te kloppen op de deur, zeggend: 'Heer, heer, doe* voor ons open!', zal hij antwoordend tot jullie uitspreken: 'Ik heb jullie niet waargenomen. Waarvandaan zijn jullie?,' 10 En bij hun weggaan om te kopen kwam de bruidegom en die gereed waren gingen met hem binnen tot in de huwelijksfestiviteiten. En de deur werd gesloten. 11 Daarna komen nu ook de andere maagden, zeggend: 'Heer, heer, doe voor ons open!' 12 Maar hij, antwoordend, zei: 'Amen, ik zeg tot jullie, ik heb jullie niet waargenomen!' (SW)[Matt. 25:10-12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 25:10-12.


26 dan zouden jullie beginnen te zeggen: 'Wij aten en wij dronken in uw zicht en u onderwijst* op onze °pleinen!'
27 En hij zal uitspreken: 'Ik zeg tot jullie, ik heb jullie niet waargenomen. Waar zijn jullie vandaan? Neemt afstand vanaf mij, alle °werkers van °onrechtvaardigheid! 8 Trek je van mij terug, alle verrichters van wetteloosheid, want JAHWEH hoorde het geluid van mijn huilen. (SW)[Psalm 6:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Vergelijk met 2 TimotheŁsgodsvereerder 2:19.


28 Daar zal het huilen zijn en het knarsen van °tanden, wanneer jullie ook maar Abrahamvader van vele volken en Isaäklachen en Jakobhielenlichter zouden zien en alle °profeten in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar jullie buiten uitgeworpen wordend.
29 En zij zullen arriveren vanaf het oosten en van het westen en vanaf het noorden en van het zuiden en zij zullen zich neervlijen in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 3 vanaf de landen riep Hij hen bijeen, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. (SW)[Psalm 107:3] - 11 Maar Ik zeg tot jullie dat velen van het oosten en westen zullen arriveren en zullen neerzitten met Abraham en Isašk en Jakob in het koninkrijk van de hemelen,
12 maar de zonen van het koninkrijk zullen geworpen worden in de buitenste įduisternis. Daar zal het weeklagen en het knarsen van įtanden zijn (SW)
[Matt. 8:11,12]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Oosterse etiquette is zeer duidelijk waar het gaat om het plaatsen van gasten bij een banket. De meest eerbare moet de eerste plaats hebben en de minst eerbare de laatste. Zo zal het ook gaan in het koninkrijk. Het is waarschijnlijk dat geen van de groten van Zijn dag, als ze al toegang hebben, hun waardigheden zouden behouden. Arme, verachte vissers, uit de laagste sociale laag van het land, zullen de eersten zijn, want zij zullen de stammen regeren. En sommigen van hen die in het verleden op hoge posten zaten, zullen zonder twijfel een nederige plaats innemen, en al blij zijn dat ze geŽerd worden door de aanwezigheid van hen die ze eens verachtten.


30 En neem waar, zij zijn laatsten die eersten zullen zijn, en zij zijn eersten die laatsten zullen zijn. Maar vele eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten (SW)[Matt. 19:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Vergelijk met HebreeŽn 11:39,40.


31 In dit °uur kwamen enige Farizeeënafgescheidenen naderbij, tot Hem zeggend: "Kom uit en ga hier vandaan, want °Herodeszoon van heros - held of afgod wil u doden*!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Vergelijk met 23:7.

Herodeszoon van heros - held of afgod was geÔnteresseerd geweest in de Heer en wilde van Hem een teken zien (23:8). Hij had JohannesJAH is genadig gedood, maar de Heer vreest hem niet. Hem een jakhals of vos noemend, zendt Hij hem een bericht dat Hij Zijn bediening zal voortzetten zoals gepland en nog drie dagen in zijn gebied zal blijven, op weg naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Daar moet het offer gebracht worden. Hij wist dat de haat van de mensen teruggehouden zou worden, zodat Hij niet ver weg van de stad gedood kon worden. Indien een IsraŽlstrijder van Godiet een offer wilde brengen aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dan kon hij dat niet op iedere plaats doen. Hij moest het naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter brengen of het omzetten in geld om zijn offer daar te kopen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal niet tegen Zijn wet in gaan. Hij leidt het Slachtoffer naar de juiste plaats.


32 En Hij zei tot hen: "Gegaan zijnde, zegt tot deze °vos: 'Neem waar, Ik werp demonen uit en Ik voltrek gezondmakingen, vandaag en morgen, en in de derde dag word Ik tot volmaaktheid gebracht.' 7 Ik verliet Mijn huis, ik liet Mijn lotbezit in de steek, ik gaf de geliefde van Mijn ziel in de handpalm van haar vijanden. (SW)[Jer. 12:7]
33 Het is voor Mij evenwel bindend vandaag en morgen en in die komt te gaan, want het is niet aannemelijk voor een profeet buiten Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter om te komen.
34 Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, dat de profeten doodt en met stenen werpt naar die tot haar afgevaardigd zijn. Hoe vaak wil* Ik jouw °kinderen bijeen vergaderen* op de wijze zoals een hen haar kroost onder de vleugels? En jullie willen niet. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34-35

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23:37-39; Psalm 118:26.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, het centrum van regering en religie in IsraŽlstrijder van God, de meest begunstigde stad op het oppervlak van de aarde, was ook het centrum van afvalligheid en rebellie. Zouden de priesters van haar tempel trouw zijn gebleven aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dan zouden ze geen behoefte hebben gehad aan profeten en speciale boodschappers om hen terug te roepen naar JAHWEH. Maar zij wilden geen gehoor geven aan de profeten en, in plaats van het volk te leiden naar de wegen van rechtvaardigheid en heiligheid, keerden zij hen tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woordvoerders. Deze gedachten werden gewekt in Zijn denken door de dreiging van Herodeszoon van heros - held of afgod. Hoewel Hij voor hem niet bang was, wist Hij heel goed wat Hem zou overkomen door de handen van de priesters en heersers van IsraŽlstrijder van God, die Hem hadden moeten beschermen tegen Herodeszoon van heros - held of afgod. Zij, hoewel de geaccrediteerde vertegenwoordigers van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, waren dorstiger naar Zijn bloed dan de Edomiet. Religie, zonder de geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, is de meest valse en immorele van alle menselijke motieven.


35 Neem waar, aan jullie wordt het huis van jullie gelaten. Ik nu zeg tot jullie dat jullie Mij niet zullen waarnemen tot ooit de tijd zal arriveren wanneer jullie zullen zeggen: 'Gezegend wordt die komt in de naam van de Heer!'" 26 Gezegend is die komt in de Naam van JAHWEH. Wij zegenen jullie vanuit het huis van JAHWEH. (SW)[Psalm 118:26]

1. Seah. 1 seah is gelijk aan een inhoud van 7 literTerug naar de index.
Naar Lucas 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.