Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 19

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En binnenkomend kwam Hij doorheen °Jericho?maanstad. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk met JozuaJAH redt 6:26; 1Koningen 16:34.


2 En neem waar, daar was een man die Zacheüszuiver genoemd wordt. En hij was hoofdtol-incasseerder en hij was rijk. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De zaak van Zacheüszuiver betekende veel meer voor een patriottische Jood dan we mogelijk kunnen denken. De meest gehate en onpopulaire klasse in de hele natie was de "belastingboeren", die de belasting voor een district betaalden en die dan weer inden bij het volk, daarbij hun eigen lasten er aan toevoegend. Niet alleen waren de belastingen een zware druk, maar de heffers legden gewoonlijk er genoeg bovenop om er zelf rijker van te worden. Zacheüszuiver was duidelijk een leider in deze snode handel en werd door zijn landgenoten hoffelijk geminacht.

De Heer verkondigt een koninkrijk. Hoe vreemd moet het Hem geleken hebben dat Hij niet alleen een van deze gehate heffers onder Zijn apostelen had, maar dat Hij Zichzelf uitgenodigd zag in het huis van een leider van deze onpatriottische verraders! Maar weinig feiten over Zijn loopbaan laten duidelijker zien dat Hij kwam om zondaars te roepen, niet de rechtvaardigen. Het was voor hen een moeilijke les om te leren, daarom kiest Hij de meest opvallende middelen om het in hun denken in te prenten.


3 En hij zocht °JezusJAH redt waar te nemen, om te zien wie Hij is. En hij kon het niet vanwege de schare, omdat hij klein van °postuur was. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 12:21.

Er is een verrukkelijke parallel tussen Zacheüszuiver’ lichamelijke staat en zijn geestelijke toestand. Zijn kleine figuur doet denken aan de lage achting die hij had onder zijn landgenoten. Wij zouden zeggen: (i)men keek op hem neer. Maar hij slaagde er in zichzelf te verhogen door middel van een moerbeivijgenboom, of wilde vijg, een uitstekende weergave van de Romekrachtinse heerschappij, die hem zijn positie en weelde gaf. Israëlstrijder van God wordt politiek uitgebeeld door de tamme vijgenboom.

Het was niet de wil van de Heer dat hij daar zou blijven; vandaar Zijn woorden: "Wees snel, klim naar beneden!" Het resultaat van de gunst van de Heer is onmiddellijk duidelijk. Zonder enige aanleiding kondigt hij aan de helft van zijn bezittingen weg te geven aan de armen, en meer dan al het verkeerde recht te maken dat tijdens zijn praktijken gebeurd kan zijn. Wat een contrast met de zelfrechtvaardige overste (18:18), die, hoewel er op werd aangedrongen en hem een grote beloning beloofd werd, niet wilde scheiden van zijn bezittingen, en deze leider van zondaars, wiens rijkdommen vrijelijk gegeven worden, zonder zelfs maar een hint van de Heer! Het is de drang van de liefde die alleen uit de diepten van zonde naar boven welt.


4 En vooruit lopend tot vooraan, klom hij omhoog, op een wilde vijgenboom, opdat hij Hem zal waarnemen, omdat Hij op het punt stond daar doorheen te komen.
5 En toen Hij op die °plaats kwam, nam °JezusJAH redt, omhoog kijkend*, hem waar en zei tot hem: "Zacheüszuiver, je haastend*, daal af, want vandaag is het voor Mij bindend in jouw °huis te blijven*."
6 En zich haastend* daalde hij af en ontvangt* Hem gastvrij, zich verheugend.
7 En het waarnemend mopperden allen, zeggend dat Hij binnen kwam bij een man die zondaar is, om te overnachten*. En de Farizeeën en hun °schriftgeleerden morden tegen Zijn °leerlingen, zeggend: "Waarom eten jullie en drinken jullie met de tol-incasseerders en zondaars?" (SW)[Luc. 5:30]
8 Staande nu zei °Zacheüszuiver tot de Heer: "Neem waar, de helften van de mij toebehorende dingen, Heer, geef ik aan de armen en indien ik iemand afpers*te geef ik hem viervoudig terug." 1 "Wanneer een man een stier steelt of een stuk kleinvee, en hij slacht hem of hij verkoopt hem, zal hij vijf stuks grootvee terugbetalen in plaats van de stier en en vier stuks kleinvee in plaats van het stuk kleinvee. (SW)[Ex. 22:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Vergelijk met 3:8,12,13; Jakobushielenlichter 2:21-24; Exodus 22:1.


9 °JezusJAH redt nu zei tot hem: "Vandaag gebeurde aan dit °huis redding, omdat ook hij zoon van Abrahamvader van vele volken is. Deze nu, dochter van Abraham zijnde, die de Satan bindt, neem waar, achttien jaren, is het niet bindend dat zij van deze °boei losgemaakt wordt in deze °dag van de sabbat?" (SW)[Luc. 13:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Romekrachtinen 4:11,12; Galaten 3:7.


10 Want de Zoon van de mens kwam om het verlorene te zoeken* en te redden*." 16 Het verloren zijnde zal Ik zoeken en het verdrevene zal Ik terug brengen en de verbrokene zal Ik verbinden en de onwel zijnden zal Ik standvastig maken, maar de vadsige en de ontoegevende zal Ik uitroeien. Ik zal ze weiden in oordeel. (SV)[Eze. 34:16]
11 Toen zij deze dingen nu hoorden, zei Hij, toevoegend, een parabel, vanwege dat Hij dichtbij Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was* en zij menen dat het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ogenblikkelijk op het punt staat op te doemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11-27

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 25:14-30; Handelingen 1:6.


12 Hij dan zei: "Een zekere mens, een edele, ging tot in een ver gelegen landstreek om voor zichzelf een koninkrijk in ontvangst te nemen en dan terug te keren*. Het is als een mens, een reiziger, die zijn °woonhuis verlaat en aan zijn °slaven de autoriteit geeft en aan ieder zijn °werk. En aan de deurwachter geeft hij instructie, opdat hij zal waken. (SW)[Marc. 13:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergelijk met Daniëlrechter is God 7:13,14; Handelingen 1:11.

Het beeld dat in deze gelijkenis wordt uitgebeeld was voor Zijn toehoorders welbekend. Inheemse notabelen waren verplicht om naar Romekracht te gaan "om een koninkrijk te verwerven". De eerste Herodeszoon van heros - held of afgod en Archelaüs gingen beide naar Romekracht om op de troon gezet te worden. De laatste had een paleis gebouwd in Jericho?maanstad, in de buurt waarvan deze gelijkenis werd gesproken, en Zijn toehoorders herinnerden zich zonder twijfel dat, toen hij terugkeerde als Etnarch van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Samariawaker, hij zijn aanhangers had beloond en zijn vijanden had verslagen.

Zijn discipelen schenen totaal doof voor Zijn herhaalde waarschuwingen dat Hij op het punt stond te gaan lijden, en niet regeren. Zelfs de menigte scheen het grote feit te voelen dat de tijd voor het koninkrijk was gekomen, maar was zich niet bewust van de groeiende tegenstand. Daarom grijpt Hij met een schitterend onderscheidingsvermogen naar een parallel die zij begrepen, om zo hen uit te leggen wat zo moeilijk leek. Hij ontkende niet hun verwachting van een koninkrijk, nee, Hij bevestigde die eerder. Net als de Herodeszoon van heros - held of afgodsen ging ook Hij weg om een koninkrijk te ontvangen. De reden hiervoor ligt in de haat van de burgers. Zo hadden de Joden zelfs een gezant naar keizer Augustusverheven gestuurd en hem gesmeekt hun land met Syriëverheven te verenigen, liever dan een Idumeër als koning te hebben. Maar hun protesten liepen op niets uit en Archelaüs werd tetrarch gemaakt. Ze brachten alleen maar zijn wraak over hun hoofden toen hij terug kwam. Dat de Heer een zelfde koers zal volgen en Zijn vijanden zal slaan als Hij het koninkrijk opricht, laat zien dat dit niet de huidige periode van genade is, maar de letterlijke soevereiniteit van onze Heer, die vooraf gegaan zal worden door de schrikbeelden van de apocalyptische oordelen.

De hoofdgedachte schijnt te draaien om de dienst van Zijn slaven tijdens Zijn afwezigheid. Ook hier verschilt deze gelijkenis nogal met de hedendaagse waarheid. Er kan enige gelijkheid zijn tussen ons en de eerste twee slaven, maar het is tegengesteld aan de geest die wij ontvangen hebben om te denken en handelen als de boze slaaf. Welke echte gelovige in ChristusGezalfde JezusJAH redt, die geproefd heeft van Zijn liefde en genade, zou er aan denken Hem hardvochtig en inhalig te noemen? Wij allen, hoe beperkt onze kennis over Hem kan zijn, denken aan Hem als liefdevol en vrijgevig. Hoe weinig we ook voor Hem doen, of hoe krakkemikkig dat weinige is, het gebrek is nauwelijks te wijten aan zulke ondankbare motieven als het excuus van deze slaaf.


13 En tien van zijn eigen slaven roepend*, geeft* hij aan hen tien mina's1) en zei tot hen: 'Weest bezig, totdat ik kom."
14 Maar zijn °burgers haatten hem en zij vaardigen* een gezantschap af, hem achterna, zeggend: 'Wij willen niet dat deze koning is* over ons.' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 1:11; 19:15.


15 En het gebeurde* bij zijn °terugkomen, het koninkrijk in ontvangst nemend, dat hij zei deze °slaven tot hem te ontbieden* aan wie hij het zilvergeld had gegeven, opdat hij zal weten welke zaken zij doen*.
16 De eerste nu kwam aan, zeggend: 'Heer! Uw °mina maakt* winst, tien mina's.'
17 En hij zei tot hem: 'Voortreffelijk, goede slaaf! Want in het minste werd jij betrouwbaar. Wees autoriteit hebbend over tien steden.' De betrouwbare in het minste, is ook in veel betrouwbaar. En die in het minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig.(SW)[Luc. 16:10]
18 En de tweede kwam, zeggend: 'Heer! Uw °mina maakte* vijf mina's.'
19 Hij nu zei ook tot deze: 'En jij, word gezaghebber over vijf steden.'
20 En de andere kwam, zeggend: 'Heer! Neem waar, uw °mina, die had ik weggelegd in een zweetdoek,
21 want ik vreesde u. Want u bent een hardvochtig mens. U neemt weg wat u niet plaatst* en u oogst wat u niet zaait*.'
22 Hij nu zegt tot hem: 'Vanuit jouw °mond zal ik jou oordelen, jij boosaardige slaaf. Jij had waargenomen dat ik een hardvochtig mens ben, wegnemend wat ik niet plaats* en oogstend wat ik niet zaai*.
23 En waarom gaf* jij mijn °zilvergeld niet aan de bank, en ik, ooit komend, er samen met rente ooit mee handel*.'
24 En tot die er bij staan zei hij: 'Neemt van hem de mina af en geeft ze aan die de tien mina's heeft.'
25 En zij zeggen* tot hem: 'Heer, hij heeft tien mina's!'
26 'Ik zeg tot jullie dat aan elk die heeft gegeven zal worden, maar vanaf die niet heeft zal ook wat hij heeft vanaf hem weggenomen worden. Want die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben. Maar die niet heeft, van hem zal ook wat hij heeft weggenomen worden.(SW)[Matt. 13:12]
27 Evenwel, dezen, mijn °vijanden, die niet willen* dat ik koning over hen ben*, leidt hen hier en maakt hen totaal af, vlak voor mij!'" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Vergelijk met Openbaring 19:11-21


28 En deze dingen zeggend, ging Hij van voren, omhoog gaand tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28-36

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:1-8; Markuseen verdediging 11:1-8.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Deze intrede in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter markeert een van de belangrijkste dagen in de geschiedenis van het heilige volk. De zeventig heptaden van Daniëlrechter is Gods profetie zijn verdeeld in zeven, twee en zestig en één. De negen en zestigste heptade, waarna de MessiasGezalfde afgesneden moest worden (Dan. 9:26), moet voor de kruisiging vervuld worden. Niets in Zijn leven tot dusverre komt overeen met Zijn presentatie aan het volk als Prins. Zijn geboorte, Zijn doop, het begin van Zijn bediening, niets hiervan bevredigt zo volledig de woorden "tot aan een Prins, MessiasGezalfde", als Zijn intrede zoals op deze dag opgetekend. Tot dusverre had Hij Zich voortgesleept als welke reiziger dan ook, maar nu komt Hij zoals een koning zou komen, rijdend op een jong veulen, over een pad dat bezaaid is met de kledingstukken van Zijn trouwe onderdanen.


29 En het gebeurde als Hij tot Betfagehuis van de vijgen en Betaniëhuis van dadels of huis van ellende nadert*, tegenover de berg die de Olijven wordt genoemd, dat Hij twee van Zijn °leerlingen afvaardigt*,
30 zeggend: "Gaat heen tot in het ten aanschouwen van ons liggende dorp, waarin jullie, binnengaand, een veulen zullen vinden, vastgebonden zijnde, waarop nooit iemand van de mensen is gaan zitten* en leidt hem, losmakend*, tot hier.
31 En in het geval dat iemand jullie zal vragen: 'Vanwege wat maken jullie het los?,' zullen jullie zo tot hem spreken: 'Omdat zijn °Heer behoefte heeft!'" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Dit is mogelijk de enige daad waarin Hij Zijn koninklijk gezag uitoefent. Een koning kon in zijn koninkrijk voor alles opdracht geven, zo ook Hij, en de Koning van Israëlstrijder van God en de Heer van allen in het gebied (al was Hij te arm voor een rijdier van Zichzelf!) aarzelt niet om iemand te zenden om het veulen te halen. Hij heeft geen koninklijke kledij, maar de kleding van Zijn armzalige begeleiders.


32 En wegkomend vonden die afgevaardigd zijn het, zoals Hij tot hen zei. Weggaand nu vonden zij zoals Hij tot hen had uitgesproken. En zij maken het Pascha gereed.(SW)[Luc. 22:13]
33 Bij hun losmaken van het veulen zeggen* zijn °heren tot hen: "Waarom maken jullie het veulen los?"
34 Zij nu zeggen*: "Omdat zijn °Heer behoefte heeft."
35 En zij leidden het naar °JezusJAH redt toe. En hun °bovenkleding op het veulen gooiend*, doen zij °JezusJAH redt opstijgen*.
36 En bij Zijn gaan strooiden zij hun eigen °bovenkleding op de weg. 13 En zij haasten zich. En elk neemt zijn mantel en zij plaatsen ze onder hem op de overloop van de trappen. En zij blazen in de ramshoorn en zij zeggen: "Jehu is koning!" (SW)[2Kon. 9:13]
37 En reeds bij Zijn naderen tot de afdaling van de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, beginnen* zij, heel de menigte van de leerlingen, zich verheugend, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met grote stem te lofprijzen om alle machten die zij waarnamen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37-38

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:9-11; Markuseen verdediging 11:9,10; JohannesJAH is genadig 12:12-19.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Hoe waardig en inspirerend was het toneel, bij het naderen van de afdaling van de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, als op de trappen het uitzicht zichtbaar werd naar de heilige stad! Hoe lang had Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter op die dag gewacht! Profeten hadden het gezien en heiligen hadden er om gezucht, maar waar was het antwoord van de stad toen de processie in beeld kwam? En paar van de Zijnen doorbraken de lucht met hun lofroep, maar de grote stad met haar priesters en leiders wordt vertegenwoordigd door de korzelige Farizeeënafgescheidenen, die Zijn koninklijke aspiraties afwezen. Sinds die dag heeft de heilige stad veel geleden vanwege het Hem negeren. Ja, die toekomstige dag zal gezegend zijn wanneer Hij, opnieuw, zal staan op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem en de koninklijke eren zal opeisen die zij Hem toen weigerden (Zach. 14:4).


38 zeggend: "Gezegend wordt de Koning Die komt in de naam van de Heer! In de hemel vrede en heerlijkheid onder de hoogsten!" 26 Gezegend is die komt in de Naam van JAHWEH. Wij zegenen jullie vanuit het huis van JAHWEH. (SW)[Psalm 118:26] - Heerlijkheid aan God onder de Hoogsten en vrede op Aarde! In mensen een welbehagen! (SW)[Luc. 2:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Vergelijk met 2:14; Psalmen 118:28.


39 En enigen van de Farizeeërs uit de schare zeggen* tot Hem: "Leraar! Vermaan uw ° leerlingen!"
40 En antwoordend zei Hij tot hen: "Ik zeg tot jullie, in het geval dat dezen stil zullen zijn, de stenen zullen schreeuwen!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Vergelijk met Habakuk 2.11.

Er wordt een opmerkelijke verandering zichtbaar in de houding van onze Heer. Aangezien Zijn verwerping door de natie duidelijk was, drong Hij er bij Zijn discipelen op aan Hem niet meer bekend te maken. Hij sloot de verkondiging van het koninkrijk af en stond niet toe dat het nog langer uitgeroepen werd. Nu, echter, ontvangt Hij de lofroep van de discipelen, en berispt Hij de tegenstand van de Fazrizeeën in plaats van Zijn discipelen te berispen. Zij vervulden de Schrift (Zach. 9:9).

"Verheug u zeer, gij dochter Sionburchts!
juich, gij dochter Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichters!
Ziet, uw Koning zal u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland;
arm, en rijdende op een ezel,
en op een veulen, een jong der ezelinnen."
(SV)


41 En als Hij, waarnemend, de stad nadert*, huilt* Hij over haar, Jezus weent (SW)[Joh. 11:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Vergelijk met Hoseahulp (van JAH) 11:8


42 zeggend: "Indien jij maar wist, zeker ook in deze °dag, ook jij, de dingen die naar vrede toe leiden! Maar nu werd het vanaf jouw ogen verborgen. 9 En Hij zei: "Ga en zeg tot dit volk: Hoor, ja hoor, maar het moet niet zo zijn dat jullie begrijpen; en zie, ja zie, maar het moet niet zo zijn dat jullie weten. (SW)[Jes. 6:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Vergelijk met Deuteronomium 5:29; Jesajaheil is JAH 48:18.

Dit was de dag die zo lang geleden door Daniëlrechter is God, de profeet (Dan. 9:25) werd voorzegd, dat de MessiasGezalfde, de Prins, zou komen. Sinds het uitgaan van het woord van de koning om Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te herstellen en herbouwen, waren er negen en zestig heptaden voorbij gegaan. Precies vier honderd en drie en tachtig jaren van drie honderd zestig dagen waren voorbij gegaan sinds het edict van Artaxerxes (Neh. 2). Alle voorgaande bediening van de MessiasGezalfde was met het oog op Zijn publieke proclamatie op deze dag. Vandaar Zijn klaagzang over de afvallige stad, De dag van haar bezoeking was gekomen en ze had het in het geheel niet in de gaten. De schriftgeleerden konden feitelijk rekenkundig aantonen dat Hij de MessiasGezalfde was, door de dagen te tellen van Daniëlrechter is Gods profetie, maar ze zijn zo verblind dat ze Hem verwerpen. Het was Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichters laatste mogelijkheid. Zeven maal had Hij de stad bezocht en meer dan voldoende bewijs geleverd van Zijn MessiasGezalfdeschap. Dit was de laatste keer. Hadden ze Hem ontvangen, dan was vrede hun deel geweest. Nu zij hem verwerpen kan er geen blijvende vrede zijn totdat ze haar beslissing omkeert bij Zijn wederkomst in kracht.


43 Want dagen zullen op jou arriveren en jouw °vijanden zullen een pallisadewal om jou heen werpen en zij zullen jou van alle kanten omsingelen en zij zullen jou van alle kanten samendrukken. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

Vergelijk met 21:20; Daniëlrechter is God 9:26

Dit alles werd letterlijk vervuld bij de belegering van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter door Tituswilde duif en de latere verwoesting onder keizer Hadrianus. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter heeft maar weinig vrede gezien, behalve tijdens haar verwoesting. Het recente terugwinnen van de stad is slechts de inleiding van de vreselijke tijden die nog moeten komen.


44 En zij zullen jou, en jouw °kinderen in jou, met de grond gelijk maken en zij zullen in jou geen steen op steen laten, omdat jij niet de periode van jouw °omzien wist." Want pseudo-Christussen zullen worden opgewekt en pseudo-profeten, en zij zullen grote tekenen en wonderen geven, zodat zij, indien mogelijk, ook de uitgekozenen doen dwalen.(SW)[Matt. 24:2] - "Gezegend zij de Heer, de God van °Israël, want Hij ziet om en maakt een loskoping voor Zijn °volk (SW)[Luc. 1:68] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Vergelijk met Micha 3.12; Mattheüsgeschenk van JAH 24:2.


45 En binnenkomend tot in de gewijde plaats begint* Hij die er in verkopen en kopen uit te werpen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45-48

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:12-17; Markuseen verdediging 11:11,15-19.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45

Zijn koninkrijk zal een combinatie zijn van kerk en staat en Hij zal Hoofd van beide zijn. Daarom presenteert Hij Zich niet alleen als koning, maar gaat Hij de tempel binnen en reinigt Hij die van haar onwettige handel.


46 tot hen zeggend: "Het is geschreven: 'En Mijn °huis zal een huis van gebed zijn', maar jullie maken* het een grot van rovers ." 7 Ik zal hen naar de berg van Mijn heiligheid brengen en Ik doe hen verheugen in het huis van Mijn gebed. Hun opstijgoffers en hun slachtoffers zullen aanvaard worden op Mijn altaar, want Mijn huis zal een huis van gebed geroepen worden voor alle volken. (SW)[Jes. 56:7] - 11 Werd dit huis waarover Mijn Naam werd uitgeroepen in jullie ogen een grot van inbrekers? Ook Ik, aanschouw, Ik zie het, zegt JAHWEH met nadruk. (SW)[Jer. 7:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 56:7; Jeremiaverhogen doet JAH 7:11


47 En Hij onderwees dagelijks in de gewijde plaats, maar de hogepriesters en de schriftgeleerden en de voornaamsten van het volk zochten Hem om te brengen*. En Jezus antwoordde hem: "Ik heb in vrijmoedigheid tot de wereld gesproken. Altijd onderwijs Ik in de synagoge en in de gewijde plaats, waar al de Joden samenkomen. En in het verborgene spreek Ik niets.(SW)[Joh. 18:20]
48 En zij vonden het niet wat zij zouden doen, want al het volk, horend, hing Hem aan. En pogend Hem vast te nemen, waren zij bevreesd voor de scharen, aangezien zij Hem voor een profeet hielden.(SW)[Matt. 21:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

48

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 12:17-19.1) Minas. De mina was oorspronkelijk een oosterse gewichtseenheid, die door de Grieken werd overgenomen. Een Atheense mina woog ongeveer 431 gram.Terug naar de index.
Naar Lucas 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.