Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 21

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Opkijkend* nu nam Hij rijken waar die hun °naderingsgeschenken in de schatkistbewaarplaats werpen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-4

Vergelijk met Markuseen verdediging 12:41-44.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker schat een gift in naar het offer van de gever. De commerciële waarde betekent weinig voor Hem, Die alle dingen bezit en Die niets aanvaardt, behalve als teken van achting. De rijken werken zelden voor hun levensonderhoud, en daarom kunnen hun offers, tenzij buitengewoon groot, maar weinig voor hen of voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker betekenen. Maar een zwoegster als deze weduwe, die niets anders had dan het weinige dat ze kon verdienen, had een groot voordeel. Hoe weinig ze ook zou geven, in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ogen was het erg veel. En als ze alles zou geven, zoals de lieve vrouw deed, zou ze in feite grotere weelde aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker brengen dan het samengevoegde totaal of alle grote offers. Niemand ontbreekt het aan de middelen om veel aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te geven.


2 Hij nu nam ook een zekere ploeterende weduwe waar, daar twee leptonswij zouden zeggen: halve cent - het kleinste muntje in werpend.
3 En Hij zei: "Waarlijk, Ik zeg tot jullie dat deze °arme °weduwe meer dan allen in de schatkist werpt*,
4 want al dezen wierpen vanuit hun overvloed in de naderingsgeschenken van °God, maar deze werpt* vanuit haar °tekort al haar °levensonderhoud dat zij had." Want indien de bereidwilligheid voor ligt, in het geval naar hetgeen dat iemand zal hebben, is ze wel-aangenaam, niet naar hetgeen ze niet heeft. (SW)[2Kor. 8:12]
5 En toen sommigen aangaande de gewijde plaats zeiden dat hij versierd is met ideale stenen en met geloftegeschenken, zei Hij: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5-7

Vergelijk Mattheüsgeschenk van JAH 24:1-3; Markuseen verdediging 13:1-4; Micha 3.12.


6 "Deze dingen, die jullie aanschouwen, dagen zullen komen waarin hier geen steen op steen gelaten zal worden die niet gesloopt zal worden." En zij zullen jou, en jouw °kinderen in jou, met de grond gelijk maken en zij zullen in jou geen steen op steen laten, in plaats van dat jij niet de periode van jouw °omzien wist." (SW)[Luc. 19:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Aangezien de huidige pauze een absoluut geheim was, moeten we het geheel uit onze gezichtsveld bannen wanneer we de profetische voorzegging overdenken die hier wordt gegeven. Ze speelt zich af tijdens "de era's van de naties" (24), maar het gezicht van de toekomst is alsof we kijken naar twee bergkammen, de een voor de ander, die één lijken, en de vallei die er tussen ligt verbergen. We zien hier de turbulente tijden van de Joodse oorlogen, de vernietiging van de tempel bij de belegering van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, de verstrooiing - alles lang geleden – en dan bevinden we ons in de toekomstige vreselijkheden van het zesde zegel, en de komt van de Zoon van de Mensheid.


7 Zij nu stellen* Hem een vraag, zeggend: "Leraar! Wanneer zullen deze dingen dan zijn? En wat is het teken wanneer ook maar deze dingen op het punt zullen staan te gebeuren?"
8 Hij nu zei: "Kijkt uit dat jullie toch niet zullen dwalen! Want velen zullen komen in Mijn naam, zeggend dat Ik het ben, en 'De periode is genaderd.' Dan zullen jullie toch niet hen achterna gaan. 22 totdat de Verplaatser van Dagen aankwam en berechting werd verleend aan deallerhoogsten van de heiligen en de vastgestelde tijd kwam. En de heiligen beveiligden het koninkrijk. (SW)[Dan. 7:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8-11

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:4-8; Markuseen verdediging 13:5-8.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Er wordt gezegd dat er meer dan zestig verschillende zijn gekomen met messiaanse eisen en de grootste van hen moet nog komen in de eindtijd. De ruiter op het witte paard, onder het eerste zegel van het zesde hoofdstuk van Openbaringen, zal de valse messias van de eindtijd zijn.


9 En wanneer jullie ook maar zouden horen van oorlogen en ongeregeldheden, zullen jullie toch niet verschrikt worden, want het is bindend dat deze dingen eerst gebeuren. Maar het is niet onmiddellijk het einde."
10 Dan zei Hij tot hen: "Natie zal gewekt worden tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk, 2 En Ik schermde Egypte af tegen Egypte en zij vechten, een man tegen zijn broeder en een man tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (SW)[Jes. 19:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10-11

Het tweede zegel (Openb. 6:3,4) neemt de vrede weg van de aarde. Het komt overeen met het conflict van natie tegen natie en schijnt een wereldoorlog aan te geven met algemene dienstplicht, waarbij hele naties zich op een ander storten, in plaats van kleine groepen strijders zenden. Hongersnood wordt aangegeven door het zwarte paard met de weegschalen (Openb. 6:5,6). Een dag werk zal nauwelijks een dag voedsel opleveren. Het vierde zegel, met het vaalgroene paard (Openb. 6:7,8), komt overeen met de pestziekten die hier voorzegd worden.


11 bovendien zullen er grote aardbevingen zijn en, in plaatsen, hongersnoden en pestziekten. Er zullen vreesaanjagende dingen zijn en bovendien zullen er grote tekenen vanaf de hemel zijn.
12 Maar vóór al deze dingen zullen zij hun °handen op jullie werpen en zij zullen jullie vervolgen, jullie overleverend tot in de synagogen en cellen, weggeleid wordend naar koningen en gouverneurs wegens Mijn °naam. 17 Geef de mensen op, want zij zullen jullie overleveren aan Sanhedrins en tot in hun °synagogen zullen zij jullie geselen. 18 En jullie zullen ook voor gouverneurs en koningen geleid worden omwille van Mij, tot in een getuigenis voor hen en voor de naties. (SW)[Matt. 10:17,18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-19

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:9-14; Markuseen verdediging 13:9-13.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

In de verzen twaalf tot vijf en twintig hebben we een schets van de belegering van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, de verstrooiing onder de naties, de bezetting van de heilige stad, en de vervolgingen die verduurd moeten worden voor de eindtijd. We zouden er aan moeten denken dat het perspectief hier en in alle soortgelijke profetieën zodanig is dat de grote verdrukking die nog moet komen, spoedig schijnt te volgen na de verstrooiing. De huidige pauze wordt gewoon genegeerd.


13 En het zal voor jullie uitlopen op een getuigenis.
14 Plaatst dan toch niet in jullie °harten vooraf te bedenken hoe verdedigd* te worden, 19 Maar wanneer zij jullie zullen overleveren, zouden jullie geen angst moeten hebben hoe of wat jullie zouden moeten spreken, want in dat °uur zal aan jullie gegeven worden wat jullie moeten spreken, (SW)[Matt. 10:19]
15 want Ik zal aan jullie een mond en wijsheid geven die zij niet zullen kunnen weerstaan* of weerspreken, allen die jullie tegenstreven. En zij waren niet sterk genoeg om de wijsheid en de geest te weerstaan waarin hij sprak. (SW)[Hand. 6:10]
16 En jullie zullen ook overgeleverd worden door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van jullie ter dood brengen.
17 En jullie zullen onder allen gehaat worden vanwege Mijn °naam. 21 En een broer zal een broer verraden tot in de dood en een vader zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en zij zullen hen doden. 22 En jullie zullen onder allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar degene die volhardt tot in het einde, deze zal gered worden. (SW)[Matt. 10:21,22]
18 En een haar vanuit jullie °hoofd zal toch niet verloren gaan. Maar ook de haren van jullie °hoofd zijn alle geteld. Vrees dan toch niet, jullie zijn van meer belang dan vele musjes. (SW)[Luc. 12:7]
19 Door jullie °verduren zullen jullie je °zielen verwerven.
20 En wanneer ook maar jullie °Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zullen waarnemen, omringd wordend door legerkampen, weet dan dat haar °verwoesting is genaderd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

De belegering van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter onder Tituswilde duif was één van de meest verschrikkelijke aller tijden. Nadat de stad eenmaal omsingeld was, was de gelegenheid om te ontsnappen afgesneden, en velen die het toch probeerden werden gedood. Duizenden werden gekruisigd en bij vele deserteurs werd de buik opengereten vanwege een gerucht dat zij probeerden hun geld te verbergen door het in te slikken. Anderen aten teveel en barsten uiteen. Meer dan een miljoen vergingen op vreselijke wijze en bijna honderd duizend werden tot slaaf gemaakt en afgevoerd naar Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) en elders. De stad werd vrijwel geheel verwoest. Er wordt gezegd dat de Christenen in de stad de waarschuwing aannamen en naar de bergen van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde vluchtten, op tijd om aan de vreselijke verdrukking te ontsnappen.


21 Laat dan die in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde zijn vluchten tot in de bergen en laat hen die in haar °midden zijn uit het gebied weggaan, en laat die in de landstreken zijn toch niet in haar binnen komen.
22 Want deze zijn dagen van rechtverschaffing, van het vervuld* worden van alle dingen die geschreven zijn. 35 Aan Mij zijn wraak en terugbetaling. Op de gepaste tijd zal hun voet uitglijden. Want de dag van hun ramp is dichtbij en op het punt staande doem spoedt zich over hen.(SW)[Deut. 32:35]
23 Wee echter die in de buik hebben en de zogenden in die °dagen, want er zal grote nood zijn in het land en boosheid tegen dit °volk.
24 En zij zullen vallen in de mond van het zwaard en zij zullen in krijgsgevangenschap gebracht worden tot in alle °natiën en Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zal door de natiën vertreden worden, totdat de perioden van de natiën vervuld zullen worden. 1 Een psalm van Asaf. Elohim, de naties zijn binnen gekomen in Uw lotbezit. Zij verontreinigden de tempel van Uw heiligheid. Zij maakten Jeruzalem tot puinhopen. (SW)[Psalm 79:1] - 7 En ik hoorde de man die gekleed was in het linnen, die boven de wateren van de waterweg was, en hij hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemelen en hij zwoer bij de Levende van de aion, dat het is voor een afgesproken tijd, afgesproken tijden en een halve. En als het verbrijzelen van de hand van het volk van heiligheid beëindigd zal worden zullen al deze dingen beëindigd worden. (SW)[Dan. 12:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter is sinds die tijd in de handen geweest van vreemde naties. Zelfs de kruistochten gaven het niet terug aan de Joden. De verandering van Turkse overheersing naar die van de Britten was een zeer gunstig teken, maar gaf de stad zeer zeker niet terug aan de heilige natie. Ze wordt nog steeds betreden (niet vertreden, zoals gewoonlijk fout geciteerd) door een vreemde macht. Dit kan de laatste era zijn van de naties, maar het is nog niet het einde van "de tijd der heidenen."


25 En er zullen tekenen zijn in zon en in maan en in sterrenbeelden, en op de aarde spanning van natiën, in radeloosheid door de weergalming van de zee en van het schudden, 10 Want de sterren van de hemelen en hun sterrenbeelden, zij zullen hun licht niet doen stralen. De zon is donker bij zijn uitgaan en de maan zal zijn licht niet helder maken. (SW)[Jes. 13:10] - 3 Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, die beladen zijn vanaf de buik, die gedragen zijn vanaf de baarmoeder. (SW)[Jes. 46:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25-27

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:29-31.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het einde van de era’s van de naties zal bereikt worden door schitterende aanwijzingen van goddelijke tussenkomst. Dit wordt ons voor ogen gebracht onder het zesde zegel (Openb. 6.12-17) van Openbaringen. De zon wordt zwart als een haren zak en de maan wordt als bloed, en de sterren van de hemel vallen op aarde. Het is de tijd van goddelijke verontwaardiging en alleen zij in Israëlstrijder van God die door goddelijke kracht bewaard worden, zullen in staat zijn staande te blijven. De honderd en vier en veertig duizend zullen verzegeld worden en gered doorheen deze grote verdrukking, net als de ontelbare menigte (Openb. 7:2-17). Voortekenen die de mensheid zullen verbijsteren zullen vooraf gaan aan hun verlossing.


26 van flauwvallen van mensen door vrees, en van verwachting van de dingen die op de bewoonde wereld komen, want de machten van de hemelen zullen geschud worden. 6 Want zo zegt JAHWEH van legermachten: Nog één keer, een korte tijd en Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het opgedroogde land doen schudden. ... 21 Zeg tot Zerubbabel, gouverneur van Juda, zeggend: Ik zal de hemelen en de aarde doen schudden, (SW)[Hag. 2:6,21]
27 En dan zullen zij de Zoon van de mens zien, komend in een wolk, met macht en veel heerlijkheid. 13 Ik was aan het waarnemen in de visioenen van de nacht en aanschouw!, met de wolken van de hemelen kwam iemand aan als een zoon van een sterveling. Hij was tot aan de Verplaatser van Dagen en men bracht Hem naderbij, voor Hem. (SW)[Dan. 7:13]
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt je op en heft jullie °hoofden omhoog, omdat namelijk jullie °verlossing nadert."
29 En Hij zei een parabel tot hen. "Neemt de vijgenboom waar en al de bomen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29-33

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:32-35; Markuseen verdediging 13:28-31.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

De vijgenboom is een beeld van politiek Israëlstrijder van God. Net als die welke de Heer vervloekte, kwijnde de natie in die zin weg heeft geen politieke status meer gehad, tot in recente jaren. Toen hun recht op een thuis in Palestina werd bevestigd en zij onderwerp werden van internationale diplomatie, werd het noodzakelijk hen als natie te erkennen. Het Zionburchtisme heeft hun nationale verlangens aangestoken en was een teken dat de takken van de vijgenboom zich aan het voorbereiden waren om uit te lopen. De Britse verklaring, die hen een thuis in Palestina geeft, en hun inspanningen om het land van hun voorvaders op te eisen en te herbevolken, zijn zekere aanwijzingen dat Israëlstrijder van Gods winter bijna voorbij is en haar zomer nabij.


30 Wanneer ook maar zij reeds zouden uitbotten, en jullie kijken er zelf naar, weten jullie, omdat namelijk de zomer reeds nabij is.
31 Zo weten jullie ook, wanneer ook maar jullie deze dingen zullen waarnemen te gebeuren, dat het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nabij is.
32 Amen! Ik zeg tot jullie dat deze °generatie zeker niet voorbij zal gaan totdat ook maar alles zal gebeuren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Het is duidelijk dat al deze zaken niet plaats konden vinden in die ene generatie. En de Heer zei ook niet dat dit zou gebeuren. Hij zei gewoon dat het kon. Hij kon op dat moment aan hen niet het falen van de Pinksterperiode onthullen. De huidige genade was een absoluut geheim. Deze moet weggelaten worden uit deze profetie. Als je deze weglaat, dan hadden al deze zaken kunnen gebeuren in die ene generatie. Petrusrots toonde op de Pinksterdag aan dat alleen de bekering van de natie tussen hen en de dag van de Heer stond. Had de natie zijn boodschap ontvangen, dan zouden de tijden van verfrissing gekomen zijn (Hand. 3.19). Deze passage is, in plaats van een onoplosbaar probleem te zijn, echt de sleutel voor het juist verstaan van deze hele profetie. Het laat zien dat het geheel gezien wordt als een onmiddellijke profetie, en omvat niet de Pinksterperiode en de huidige bedeling van genade.


33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn °woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één haaltje van de wet vervalt. (SW)[Luc. 16:17]
34 Geeft nu acht op julliezelf, opdat jullie °harten niet bezwaard zullen worden in een roes en dronkenschap en bezorgdheden van de zaken van het leven, en die °dag onverwachts bij jullie erbij zal staan, 48 In het geval nu die boze °slaaf in zijn °hart zou zeggen: 'Mijn heer blijft lang uit,' 49 en zou beginnen zijn °mede-slaven te slaan, en zal eten en drinken met de dronkaards, 50 zal de heer van die °slaaf arriveren op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent (SW)[Matt. 24:48-50]
35 als een strik, want het zal zich opdringen aan allen die op de oppervlakte van heel de aarde zitten. En wanneer zij ook maar zullen zeggen: vrede en zekerheid, dan staat tegen hen onverwachts uitroeiing op, net zoals een barenswee die de vrouw in de buik heeft, en zij zullen niet ontsnappen. (SW)[1Thess. 5:3] - 17 Bangheid en valkuil en strik over jou, inwoner van het land! (SW)[Jes. 24:17]
36 Weest nu waakzaam, bij elke gelegenheid smekend, opdat jullie de overhand zouden krijgen om aan deze dingen te ontsnappen die op het punt staan te gebeuren, en te staan* vlak voor de Zoon van de mens." Kijk uit! Wees waakzaam en bid! Want het wordt niet waargenomen wanneer de periode is. (SW)[Marc. 13:33] - want de grote °dag van Zijn °verontwaardiging kwam en wie kan staan?"(SW)[Openb. 6:17]
37 En tijdens de dagen was Hij aan het onderwijzen in de gewijde plaats, maar in de nachten, naar buiten gaand, overnachtte Hij buiten op de berg die de Olijven wordt genoemd. En Hij onderwees dagelijks in de gewijde plaats, maar de hogepriesters en de schriftgeleerden en de voornaamsten van het volk zochten Hem om te brengen. (SW)[Luc. 19:47] - En naar buiten komend, ging Hij, overeenkomstig de gewoonte, naar de Olijfberg. Hem nu volgen ook Zijn leerlingen.(SW)[Luc. 22:39]
38 En al het volk kwam in de ochtendschemering naar Hem toe in de gewijde plaats, om van Hem te horen.Terug naar de index.
Naar Lucas 22
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.