Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Het gebeurde in een sabbat, op één na de eerste, dat Hij door de gezaaide velden heen gaat en Zijn °leerlingen de aren afplukten en aten, ze stuk wrijvend met hun °handen. 25 Wanneer jij komt in het staande koren van jouw naaste, dan zal jij korensnippers in jouw hand afplukken, maar jij zal geen zeis zwaaien in het staande koren van jouw naaste." (SW)[Deut. 23:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-5

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 12:1-8; Markuseen verdediging 2:23-28; Deuteronomium 34:25.

Van het ietwat verhullende woord tweede-eerste in het Grieks is bewezen dat het zo onuitlegbaar is dat vele teksten het hebben weggelaten, en slechts een enkele bewerker heeft het behouden. Veel uitleggingen zijn voorgesteld, maar de meeste van hen zijn gebaseerd op vermoedens. De oplossing lijkt simpel. De Joden hadden verscheidene sabbatten naast de zevende dag van de week. De vijftiende en de een-en-twintigste van de maand Nisan waren sabbatten, zijnde de eerste en laatste dag van het feest van Ongezuurde Broden. Viel de wekelijkse sabbat op de zestiende, dan zouden er twee sabbatten op rij zij, de een "een grote dag" (Joh. 19:31) en de volgende een gewone sabbat. Om onderscheid te kunnen maken tussen de vijftiende/zestiende sabbat en de dubbele sabbat een week later, werd het de eerste genoemd, en om de tweede dag te onderscheiden van de eerste werd ze de tweede-eerste genoemd (Lev. 23:6-8). Dit was mogelijk de dag van Zijn opstanding.


2 Sommigen nu van de Farizeeënafgescheidenen zeiden tot hen: "Waarom doen jullie wat niet is geoorloofd te doen in de sabbatten?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Volgens de wet_Deut. 23:25) hadden de discipelen een perfect recht om de aren te plukken en ze op te eten, hoewel dit in de westerse wereld niet legaal is. De Farizeeënafgescheidenen hadden daar geen bezwaar tegen, maar tegen het wrijven, dat zij zagen als werk dat onwettig was op de sabbatdag. Als we het masker afscheuren, zullen we zien dat zij de wet braken, niet de discipelen. Het was waarschijnlijk het feest van Ongezuurde broden. De discipelen, die het graan aten zoals het van de plant kwam, aten zeker ongezuurd brood! Maar in geestelijke zin is hypocrisie gist (of zuurdeeg) (12:1), en waren zij schuldig aan hypocrisie, want zij gebruikten gist, bij het prille begin van het feest, wat onwettig was!


3 En antwoordend zei °JezusJAH redt tot hen: "Lazen jullie ook dit niet, wat Davidgeliefde deed* toen hij ooit honger had* en die met hem waren? 1 En David komt in de buurt van Nob, bij Achimelech, de priester. En Achimelech beeft om David te ontmoeten en hij zegt tot hem: "Wat is de reden dat u alleen bent en er niemand met u is?" 2 En David zegt tot Achimelech, de priester: "De koning gaf mij instructie over een zaak op en hij zei tot mij: Het moet niet zo zijn dat iemand iets weet van de zaak waarvoor ik jou zend en die ik jou als instructie gaf. En de knapen heb ik plaats zus en zo bekend gemaakt. 3 En nu, wat is er onder uw hand? Geef vijf broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt." 4 En de priester antwoordt David en hij zegt: "Er is geen ongewijd brood onder mijn hand, behalve alleen brood van heiligheid; indien de knapen zich echter bij vrouwen in acht nemen." 5 En David antwoordt de priester en hij zegt tot hem: "Maar de vrouwen van ons werden beteugeld, zoals gisteren en eergisteren, bij mijn uitgaan. En de wapens van de knapen zijn heiligheid en het is een ongewijde weg; en inderdaad, vandaag wordt men geheiligd in het wapen." 6 En de priester geeft aan hem het heilige brood, want er was daar geen brood, behalve alleen brood van de aanwezigheid die weggenomen werden van voor het aangezicht van JAHWEH, om plaats te maken voor warm brood in de dag dat het weggenomen wordt. (SW)[1Sam. 21:1-6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De discipelen hadden de wet niet gebroken, maar wat als ze het wel gedaan hadden? De priesters werken in de tempel. Davidgeliefde at voor de ogen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Sam. 21:1-6), en zij waren in de aanwezigheid van de Heer van de Sabbat Zelve. Als Hij niet overtrad, waarom zouden zij dan in overtreding zijn?


4 Hoe hij binnen kwam tot in het huis van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de broden van de voorplaatsing nam? En hij at en gaf* aan die met hem waren, die het niet geoorloofd is er van te eten, uitgezonderd alleen de priesters?" 5 En jij neemt fijn meel en jij bakt er twaalf geperforeerde koeken van. Twee tiende delen zal er zijn voor één geperforeerde koek. 6 En jij plaatst ze in twee opstellingen, zes per opstelling, op de zuivere tafel voor het aangezicht van JAHWEH. 7 En jij doet smetteloze wierook op de opstelling, en het is voor het brood, tot een gedenkportie, een vuuroffer voor JAHWEH. 8 Sabbatdag na sabbatdag zal hij ze rangschikken voor het aangezicht van JAHWEH, voortdurend, vanwege de zonen van Israël. Het is een aionisch verbond. 9 En het is voor Aäron en voor zijn zonen en zij eten het in de heilige plaats, want het is voor hem heiligheid van heiligheden van de vuuroffers van JAHWEH. Het is een aionisch statuut." (SW)[Lev. 24:5-9]
5 En Hij zei tot hen: "De Zoon van de mens is Heer, ook van de sabbat."
6 En het gebeurde echter ook in een andere sabbat dat Hij binnen komt tot in de synagoge en onderwijst. En er was daar een mens en zijn °hand, de rechter, was dor. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6-11

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 12:9-14; Markuseen verdediging 3:1-6.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De Joodse traditie bracht het houden van de sabbat tot in het belachelijke. Ze discussieerden zwaar of het toegestaan was je hand uit te strekken om iets aan een bedelaar te geven! Ze waren het er niet over eens of het toegestaan was de zieken op die dag te troosten! Het is opvallend hoe veel malen er over de Heer bericht wordt dat Hij op de sabbat genas. De reden is duidelijk. Deze voorvallen zijn tekenen die duiden op het genezen van de natie. Maar wanneer de natie genezen zal zijn, zal ze ingaan in de grote sabbat van de dag van de Heer, gewoonlijk het millennium genoemd. Genezing brengt ontspanning, rust. Hoe passend is dat op de sabbat!


7 De schriftgeleerden nu en de Farizeeënafgescheidenen observeerden Hem, of Hij in de sabbat geneest, opdat zij een beschuldiging tegen Hem zullen vinden. En het gebeurt bij Zijn komen in het huis van een van de oversten van de Farizeeën om brood te eten in de sabbat. En zij waren Hem aan het observeren.(SW)[Luc. 14:1]
8 Hij echter had hun °redeneringen waargenomen. Hij nu zei tot de man die de dorre hand heeft: "Kom overeind en sta tot in het midden!" En opstaand* stond hij. En de schriftgeleerden en de Farizeeën beginnen te redeneren, zeggend: "Wie is deze, die lasteringen spreekt? Wie kan zonden laten gaan dan toch alleen °God?" (SW)[Luc. 5:21]
9 °JezusJAH redt nu zei tot hen: "Ik zal jullie een vraag stellen, of het geoorloofd is in de sabbat goed te doen* of kwaad te doen*, een ziel te redden* of verloren te doen gaan*?"
10 En naar allen om Zich heen kijkend*, zei Hij tot de mens: "Strek jouw °hand uit!" Hij nu doet* het en zijn °hand werd hersteld, zoals de andere.
11 Zij nu worden vervuld* van dwaasheid en spraken er over onder elkaar wat zij met °JezusJAH redt mogen doen.
12 En het gebeurde in deze °dagen dat Hij op de berg was uitgekomen om te bidden*. En Hij was de nacht doorbrengend in het gebed van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Gemeenschap met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de enig juiste en afdoende voorbereiding voor Zijn werk. De apostelen werden niet gekozen zonder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers leiding. Ze werden niet gekozen vanwege hun eigen voortreffelijkheid, maar vanwege hun geschiktheid de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te vervullen en Zijn doelstelling uit te voeren. Zo werd een van hen in feite vanfa het begin uitgekozen om zijn Heer te verraden.


13 En toen het dag werd riep* Hij Zijn °leerlingen. En twaalf van hen uitkiezend*, noemt* Hij die ook afgevaardigden: °Jezus antwoordde hen en zei: "Kies niet Ik jullie, de twaalf? En één van jullie is een duivel!" (SW)[Joh. 6:70] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-16

Vergelijk Mattheüsgeschenk van JAH 10:1-4; Markuseen verdediging 3:13-19.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

De titel "apostel" is echt ons "gevolmachtigde". Zij moesten Zijn gezaghebbende vertegenwoordigers zijn, wanneer Hij niet aanwezig was. Zoals Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen een volmacht had gegeven, met het gezag om het uit te voeren, zo delegeerde Hij het aan hen. Na Zijn hemelvaart werden zij de erkende leiders, tot de toenemende afval hen afzette en Jakobushielenlichter, de broer van de Heer naar het vlees, in hun plaats aanstelde. In het koninkrijk zullen zij de twaalf stammen regeren, met Matthiasgeschenk van Jah in de plaats van Judaslof (Griekse vorm van Juda).


14 Simongehoord (heeft JAH), die Hij ook Petrusrots noemt*, en Andreasde mannelijke, de sterke, zijn broeder, en Jakobusonderkruiper en JohannesJAH is genadig en Filippuspaardenvriend en Bartholomeüsde broederlijke, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Simongehoord (heeft JAH), of Petrusrots. Is altijd de eerste onder de apostelen. Zijn naam was tot nu toe Simongehoord (heeft JAH), wat Horende betekent, maar de Heer verandert het in Petrusrots, wat Rots betekent, aangezien hij de eerste steen is in het geestelijk gebouw dat Hij op punt staat te bouwen. Zijn vader’s naam was JohannesJAH is genadig, maar ook dit wordt door onze Heer veranderd in Jonaduif, wat Duif betekent, symbool van de geest en van Petrusrots’ geestelijke afstamming. Simongehoord (heeft JAH), de zoon JohannesJAH is genadig, is de fysiek man; Petrusrots, zoon van Jonaduif, de geestelijke.


15 en Mattheüsgeschenk van JAH en Tomastweelingbroer en Jakobusonderkruiper van °AlfeüsGod heeft (voor een dood kind) een plaatsvervanger gegeven en Simongehoord (heeft JAH), die de Zelootgeestdriftige - ijveraar (een sekte) genoemd wordt,
16 en Judaslof (Griekse vorm van Juda), van Jakobusonderkruiper, en Judaslof (Griekse vorm van Juda) Iskariotman uit Keriot, die ook Zijn verrader werd. En toen zij binnen kwamen, gingen zij omhoog tot in het bovenvertrek, waar zij verbleven, zowel Petrus als Johannes als Jakobus als Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus van Alfeüs en Simon de Geesdriftige en Judas van Jakobus.(SW)[Hand. 1:13]
17 En met hen afdalend* stond Hij op een vlakke plaats. En een talrijke schare van Zijn leerlingen en een talrijke menigte van het volk vanaf heel °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en van het naast de zee gelegen Tyrus?rots en Sidonvisserij (-stad), die kwamen om Hem te horen* en om gezond gemaakt* te worden vanaf hun °ziekten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 12:15:21; Markuseen verdediging 3:7-12.


18 En die overlast bezorgd worden door onreine geesten, zij werden genezen*.
19 En de hele schare zocht Hem aan te raken, omdat er macht bij Hem uitkwam*. En Hij maakte* allen gezond.
20 En Hij, Zijn °ogen omhoog heffend* naar Zijn °leerlingen, zei: "Gelukkig de armen, want van jullie is het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20-23

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 5:1-12.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Er is geen reden voor het creëren van een probleem door er op te staan dat dit Lukaslichtgevend’ versie is van de Bergrede, die te vinden is in Mattheüsgeschenk van JAH’ verslag. Onze Heer herhaalde ongetwijfeld veel van Zijn boodschap voor nieuwe toehoorders. De variaties en verschillen in detail zijn opzettelijk en komen overeen met het karakter van het verslag. Mattheüsgeschenk van JAH neemt Hem mee naar een berg en omringt Hem met Zijn discipelen. Lukaslichtgevend neemt Hem mee naar beneden, naar een vlak gebied, en omringt Hem met een grote menigte, hoewel Hij alleen tot de discipelen sprak.

Het wel en wee dat over de armen en rijken, de hongerigen en verzadigden, de klagenden en de lachenden, over die haten en die gevleid worden, wordt uitgesproken, is strikt beperkt door het woord nu. Omstandigheden op aarde die vooraf gaan aan de komst van het koninkrijk, betrekken de ware discipel in de armoede, honger, benauwdheid en haat. Dezelfde toestanden zullen heersen pal voor het koninkrijk echt verschijnt. Deze zaligsprekingen zullen vervuld worden in de grote menigte die uit de grote verdrukking komt (Openb. 7:13-17). Over hen wordt gezegd: "Zij zullen niet meer hongeren noch zullen zij dorsten, … Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal iedere traan uit hun ogen wegpoetsen." Het wee is gelijkelijk toepasbaar in dezelfde periode voor de afvalligen in het grote Babylonwirwar. De rijke, afvallige Joden, vertegenwoordigd door de valse vrouw van Openbaring (Openb. 17 en 18), die zichzelf tegoed doen en geen verdriet hebben, dezen zullen de dood ondergaan en rouw en hongersnood. En zij die hun oordeel zien, zullen de woorden van onze Heer herhalen: "Wee! Wee!" (Openb. 18:10). In de huidige pauze van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers allesoverstijgende genade, terwijl zegen komt tot de naties vanwege Israëlstrijder van Gods verwerping van het koninkrijk, wordt er geen wee uitgesproken over de rijken, maar hen wordt opgedragen hun rijkdom te gebruiken voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Tim. 6:17-19).


21 Gelukkig die nu honger hebben, want jullie zullen verzadigd worden. Gelukkig die nu huilen, want jullie zullen lachen. 25 Want Ik zal de flauwvallende ziel oververzadigen en elke ziel die wegkwijnt zal Ik vullen. (SW)[Jer. 31:25] - 5 Die met een traan zaaien, zullen met gejubel oogsten. 6 Die uitgaat, gaande en huilend, de trekbuidel van het zaad dragend, zal komen met gejubel, zijn graanschoven dragend. (SW)[Psalm 126:5,6]
22 Gelukkig zijn jullie wanneer ook maar de mensen jullie zouden haten en wanneer ook maar zij jullie zouden afzonderen en dat zij zouden smaden en zij jullie °naam als boosaardig zouden uitwerpen, vanwege de Zoon van de mens. Indien jullie gesmaad worden in de naam van Christus, wees gelukkigen, want de geest van heerlijkheid en van macht en de geest van °God is op jullie tot rust gekomen. (SW)[1Petr. 4:14]
23 Want jullie zullen je in die dag verheugen. En huppelt, want neem waar, jullie °loon is veel in de hemel, want overeenkomstig °dezelfde dingen deden hun °vaders aan de profeten. 30 en jullie zeggen: 'Indien wij in de dagen van onze °vaders waren, waren wij nooit deelgenoten geweest met hen aan het bloed van de profeten.' 31 Daarom getuigen jullie aan jezelf, dat jullie zonen zijn van die de profeten vermoordden. (SW)[Matt. 23:30,31]
24 Evenwel, wee jullie, de rijken, want jullie zamelen jullie °bemoediging in. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Vergelijk met Jakobushielenlichter 5:1-6


25 Wee jullie die nu gelaafd zijn, want jullie zullen honger hebben! Wee jullie die nu lachen, want jullie zullen rouwen en jullie zullen huilen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Vergelijk met Spreuken 14.13


26 Wee wanneer ook maar alle °mensen op ideale wijze van je zullen spreken, want overeenkomstig °dezelfde dingen deden hun °vaders aan de pseudo-profeten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 15:19; Jakobushielenlichter 4:4


27 Maar tot jullie zeg Ik, tot die horen: "Hebt jullie °vijanden lief, doet op ideale wijze aan die jullie haten. 21 Indien jouw hater hongerig is, geef hem brood te eten, en indien hij dorstig is, geef hem water te drinken, (SW)[Spreuk. 25:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27-31

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 5:38-44; 7:12; Exodus 23:4; Spreuken 25:21; Romekrachtinen 12:20.

Deze inzettingen geven de vervolgingen weer die vooraf gaan aan het koninkrijk, en geven het gedrag dat past bij hen die ingaan.


28 Zegen die jullie vervloeken, bidt aangaande die jullie smadelijk behandelen. Zegen hen die jullie vervolgen, zegen en vervloek toch niet; (SW)[Rom. 12:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Vergelijk 23:34; Handelingen 7:60


29 Aan die jou op de kaak slaat, verschaf hem ook de andere. En jij zal die jouw °bovenkleding wegneemt niet verhinderen ook van jou het °onderkleed te nemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Vergelijk met 1Korintheverzadigd 6:7


30 Geef aan elk die aan jou verzoekt en vraag toch niet terug van die vanaf het jouwe wegneemt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Vergelijk met Deuteronomium 15:7-8, 10


31 En zoals jullie willen dat de mensen aan jullie zullen doen, doen jullie aan hen evenzo. Alles dan wat je ook maar zou willen dat de mensen aan jullie doen, doen jullie ook zo aan hen, want dit is de wet en de profeten. (SW)[Matt. 7:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Vergelijk met Galaten 5.14


32 En indien jullie liefhebben die jullie liefhebben, wat is jullie dank? Want ook de zondaars hebben hen lief die hen liefhebben. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32-36

Vergelijken met Mattheüsgeschenk van JAH 5:44-48


33 En in het geval dat jullie goed zullen doen aan die jullie goed doen, wat is jullie dank? Want ook de zondaars doen hetzelfde.
34 En in het geval dat jullie zouden lenen aan wie jullie hopen het terug te krijgen, wat is jullie dank? Want ook zondaars lenen aan zondaars opdat zij het gelijke terug zullen krijgen.
35 Evenwel, hebt jullie °vijanden lief en doet goed en leent, niets terug hopend, en jullie °loon zal veel zijn in de hemelen en jullie zullen Zonen van de Hoogste zijn, want Hij is vriendelijk over de ondankbaren en boosaardigen. 25 Wanneer jouw broeder verarmd is en hij van zijn bezit verkoopt, dan komt zijn schuld inlossende verwant, de nabije, naar hem toe en hij lost de schuld in, de verkoop van zijn broeder. 26 En een man die voor zich geen schuld inlossende verwant heeft, en zijn hand veroorlooft het hem en hij vindt voldoende middelen voor zijn schuldinlossing, (SW)[Lev. 25:25,26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Wij hebben hier de substantie van het nieuwe verbond, dat de Heer met Israëlstrijder van God zal maken wanneer Hij hen herstelt in hun land en in Zijn gunst (Jer. 31:27-34). Na deze dagen zegt Hij:

" Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; "

Het tweede grootste gebod, je naaste lief te hebben als jezelf, werd nooit meer dan oppervlakkig en in een sleur gehouden. Maar Ezechiël verklaart dat in die dag Hij hen een nieuw hart zal geven en een nieuwe geest, en het steenachtige hart zal wegnemen en hen een hart van vlees zal geven (Eze. 36:26). Dit is de essentiële basis van het koninkrijk in Israëlstrijder van God. De wet zal niet afgedwongen worden van buitenaf, maar door een levende kracht in hen. Zij zullen echt zorgen voor het welzijn van anderen en niet zozeer voor dat van hen zelf. Zolang een ieder bezorgd is over zichzelf, is het beste dat een regering kan doen het daaruit volgende kwaad te beteugelen. Deze blije vorm van heersen zal niet verder gaan dan het volk van het verbond. De naties zullen met een ijzeren staf geregeerd worden (Openb. 19:15). Hun gehoorzaamheid zal niet uit het hart komen, maar afgedwongen worden, zodat, wanneer SatanTegenstander wordt losgelaten, zij klaar staan om te rebelleren tegen de meest weldadige vorm van regeren die de wereld ooit heeft gezien (Openb. 20:7-10).


36 Wordt dan medelijdend, zoals ook jullie °Vader medelijdend is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Het principe dat ten grondslag ligt aan deze inzettingen is goed toepasbaar in deze dag van genade, maar een letterlijke vervulling van de beloften is niet aan de orde. Zeker, genade gaat veel verder dan de geest van deze passage, want ze geeft vrijelijk zonder de belofte van beloning.


37 En oordeelt toch niet en jullie zullen niet geoordeeld worden; en verklaart toch niet schuldig en jullie zullen niet schuldig verklaard worden; laat vrij en jullie zullen vrijgelaten worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37-38

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 7:1,2; Spreuken 19:17; Jakobushielenlichter 2:13.


38 Geeft en het zal aan jullie gegeven worden, een ideale maat, aangedrukt en geschud zijnde. En overlopend zullen zij in jullie °boezem geven, want met dezelfde maat met welke jullie meten zal het aan jullie terug gemeten worden. En Hij zei tot hen: "Kijkm uit wat jullie horen! Met welke maat jullie meten, zal het aan jullie gemeten worden en het zal aan jullie toegevoegd worden. (SW)[Marc. 4:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Het beeld is zeer expressief voor iemand die graan gemeten heeft zien worden in het oosten. Door te drukken, het te schudden, en hoog op te voeren tot het over loopt, wordt een maat graan gegeven die overvloedig is. Graan werd gedragen in de losse plooien van hun kledij.


39 Hij nu sprak ook een parabel tot hen: "De blinde kan de blinde toch niet de weg leiden? Zullen beiden niet in de kuil vallen? Verlaat ze! Zij zijn blinde gidsen van blinden! Indien nu een blinde een blinde zal leiden, zullen beiden tot in de kuil vallen." (SW)[Matt. 15:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 15:14

Naast de algemene toepassing verwees de Heer ongetwijfeld naar de religieuzen leiders in Israëlstrijder van God. Bij meerdere gelegenheden kenschetste Hij de schriftgeleerden en Farizeeënafgescheidenen als blinde gidsen (Matt. 15:14; 23:16,24). Het licht dat in hen was, was duisternis; daarom was die erg diep.


40 Een leerling is niet boven zijn °leraar, maar elk die toebereid is zal zijn als zijn °leraar. 24 De discipel is niet boven de leraar, noch is de slaaf boven zijn °heer. 25 Het zij voldoende voor de leerling dat hij zal mogen worden als zijn °leraar en de slaaf als zijn heer. Indien zij de huiseigenaar de bijnaam Beëlzebul geven, hoeveel meer die tot zijn huis behoren.(SW)[Matt. 10:24,25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 10:24,25; JohannesJAH is genadig 12:36.


41 Maar waarom bekijk jij de spaander in het oog van jouw °broeder, maar de balk in het eigen °oog beschouw jij niet? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41-42

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 7:3-5.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Zelfs zij die niet blind zijn zouden hun eigen ogen niet moeten vertrouwen. We kunnen alle obstakels zien bij het waarnemen van anderen. Erfelijkheid, omgeving, religieuze banden, alle dringen ze binnen in onze waarneming van goddelijke zaken. Indien een ieder er naar verlangde zijn eigen gebreken te ontdekken, dan zouden we meer geschikt zijn om anderen te helpen. Maar hoe zullen we de balk in ons eigen oog uittrekken? Door zeer zorgvuldig onze conclusies te vergelijken met de bewijzen van onthullingen! Te velen van ons maken de waarheid tot een "stereotype" en houden niet vast aan de feiten waar alle waarheid van afhangt. Waarheid die niet een microscopische vergelijking kan verdragen met het kleinste feit van de geïnspireerde Schrift, heeft geen recht op die naam. Een nauwkeurige presentatie van alle feiten in beschikbare vorm zou de meest efficiënte van alle hulpmiddelen zijn om onze vooroordelen te verwijderen en de waarheid te onthullen.


42 Of hoe kan jij tot jouw °broeder zeggen: 'Broeder, laat mij toe dat ik de spaander die in jouw °oog is zou uitwerpen,' zelf niet de balk in jouw °oog bekijkend. Huichelaar! Haal eerst de balk vanuit jouw °oog en dán zal jij scherp kijken om de spaander die in het oog van jouw °broeder is er uit te halen.
43 Want een ideale boom maakt geen rotte vrucht, noch maakt een rotte boom een ideale vrucht. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43-45

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 7:16-20; 12:33-37.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

In het koninkrijk is het: "Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom" (Micha 4:4;SV) De vijgenboom staat voor hun rechtvaardige regering, vandaar dat de profeet toevoegt: "en er zal niemand zijn, die ze verschrikke." De wijnrank beeldt de blijdschap en vreugde uit die volgt. De natie Israëlstrijder van God zal nooit vijgen of druiven voortbrengen, zolang ze doornen en doornenstruiken zijn. En de naties van de wereld kunnen het nog minder, want zij hebben niet de beschaving die toegewezen werd aan het verbondsvolk. Goede regering en blije huizen komen uit het hart en kunnen niet door strafwetten opgelegd worden op de niet wedergeborene.


44 Want iedere boom wordt gekend vanuit de eigen vrucht. Want niet vanuit dorens rapen zij vijgen bijeen, noch plukken zij een druif vanuit een doornstruik.
45 De goede mens brengt vanuit de goede schat van zijn °hart het goede tevoorschijn, en de boosaardige mens brengt vanuit de boosaardige schat van zijn °hart het boosaardige tevoorschijn, want vanuit de overvloed van het hart spreekt zijn °mond. 33 Of maakm de boom goed en de vrucht er van goed, of maakm de boom verrot en de vrucht er van verrot, want door de vrucht wordt de boom gekend. 34 Voortbrengsels van slangen, hoe kunnen jullie goede dingen spreken, boosaardig zijnde, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. 35 De goede mens trekt uit de goede schat goede dingen en de boosaardige mens haalt boze dingen uit de boosaardige schat. (SW)[Matt. 12:33-35]
46 Waarom nu noemen jullie Mij Heer, Heer, en doen jullie niet de dingen die Ik zeg? 21 Niet iedereen die tot Mij zegt: "Heer, Heer," zal binnen komen tot in het koninkrijk van de hemelen, maar die de wil doet van Mijn °Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen tot Mij zeggen in die dag: "Heer! Heer! Profeteren wij niet in Uw °Naam? En in Uw °Naam wierpen wij demonen uit en in Uw °Naam doen wij vele krachten!" (SW)[Matt. 7:21,22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46-48

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 7:21.25; Jesajaheil is JAH 26:3,4; 28:16; 1korinthe 3:10,11.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Deze gelijkenis presenteert het blijvende karakter van het koninkrijk. Het fundament er van ligt diep in het gesteente van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling, en niet in het onveilige zand van menselijke geschiktheid. Aan het oppervlak mag het veilig schijnen, maar de druk van politieke stormen zal elke staat verwoesten, behalve die ene die hen zal vervangen en geen einde heeft. Zo ook zijn zij die met deze koningen verbonden zijn. Zij die Hem gehoord hebben en gehoorzamen, bouwden een huis waarvan de fundamenten zouden blijven voor de aion. Zij die niet gehoorzamen, worden gevangen in de ineenstorting die vooraf gaat aan het koninkrijk.


47 Elk die tot Mij komt en Mijn °woorden hoort en ze doet, Ik zal aan jullie te kennen geven op wie hij lijkt.
48 Hij lijkt op een mens die een woonhuis bouwt, die spit en diep maakt* en het fundament plaatst* op de rots. Nu, bij het gebeuren van een watervloed, barst* de rivier los op het °woonhuis en ze is* niet sterk genoeg om haar te schudden, omdat het op ideale wijze gebouwd is geworden.
49 Die nu hoort* en toch niet doet*, lijkt op de mens die een woonhuis bouwt* op de aarde, zonder fundament, tot welk de rivier losbarst*. En meteen valt* het ineen. En de ineenstorting van dat °woonhuis werd* groot."Terug naar de index.
Naar Lucas 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.