Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En na Zijn uitgaan vanuit de gewijde plaats, zegt één van Zijn °leerlingen tot Hem: "Leraar, neem waar, wat voor een stenen en wat voor een gebouwen!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-8

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:1-8; Lukaslichtgevend 21:5-11.


2 En antwoordend zei °JezusJAH redt tot hem: "Bekijk je deze grote °gebouwen? Toch zal hier geen steen op steen gelaten worden die niet gesloopt zal worden." En zij zullen jou, en jouw °kinderen in jou, met de grond gelijk maken en zij zullen in jou geen steen op steen laten, in plaats van dat jij niet de periode van jouw °omzien wist."(SW)[Luc. 19:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Erwakend (is God) was zes en veertig jaar voor nodig om de tempel te bouwen (Joh. 2:20).. Onze Heer had er al op gezinspeeld dat hij met de grond gelijk werd gemaakt. Terwijl Hij in de heilige gebieden was, was het de verblijfplaats van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Toen Hij er voor de laatste maal was weggegaan, werd hij een bewonerloze cocon, verlaten door JAHWEH. Daarom voorzegt Hij dat hij verwoest zal worden. In de geestelijke woonplaats die er voor in de plaats komt, spreekt Petrusrots over de heiligen van de Besnijdenis als levende stenen (1Petr. 2:5).Daarom kunnen deze stenen van de tempel zeer wel staan voor de hele structuur van het priesterdom, want niet alleen het heiligdom, maar het hele Leviaanhanger, aanhankelijktische systeem werd bij de belegering van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, ongeveer veertig jaren later, vernietigd.


3 En toen Hij op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem was gaan zitten, ten aanschouwen van de gewijde plaats, stelden, onder elkaar, Petrusrots en Jakobushielenlichter en JohannesJAH is genadig en Andreasde mannelijke, de sterke Hem een vraag:
4 "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken wanneer ook maar al deze dingen op het punt staan voltooid te worden?"
5 °JezusJAH redt nu, antwoordend, begint* tot hen te zeggen: "Kijkt uit, dat niemand jullie zou doen dwalen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

We moeten er aan denken dat de huidige pauze van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s allesoverstijgende genade een absoluut geheim was, verborgen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Efe. 3:9), en dat zelfs de tijden en era's van het koninkrijk op dat moment niet onthuld konden worden (Hand. 1:7). Indien deze uit zicht zouden blijven, zouden de gebeurtenissen waar van hier door onze Heer wordt gesproken doorgaan, van Zijn tijd tot aan de tijd van het einde, pal voor de komst van het koninkrijk. Wij zijn de pauze tussen de afbraak van het heiligdom (ongeveer 70 n.Chr) en de nog toekomstige loop van gebeurtenissen, die in veel fijner detail worden gegeven in de eerste vier zegels van Openbaringen.

De ruiter op het witte paard (Openb. 6:2) is de valse messias die onder Zijn naam komt; het vurige rode paar brengt de veldslagen, het zwarte paard komt overeen met de hongersnood die hier voorzegd wordt, terwijl het vijfde zegel ons het lot brengt van hen die in die dag getuigen.


6 Want velen zullen komen in Mijn °naam, zeggend dat Ik het ben en zij zullen velen doen dwalen. Ik ben gekomen in de naam van Mijn °Vader en jullie nemen Mij niet in ontvangst. In het geval dat een ander zal komen in zijn eigen °naam, die zullen jullie in ontvangst nemen. (SW)[Joh. 5:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Vergelijk met Openbaring 6:2 – eerste zegel.


7 Wanneer nu jullie ook maar zullen horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen, ziet toch niet gealarmeerd te worden, want het moet gebeuren. Maar het is nog niet het einde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met Openbaring 6:4 – tweede zegel.


8 Want natie zal worden gewekt tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in diverse plaatsen en er zullen hongersnoden en verstoringen zijn. Deze zijn het begin van de barensweeën. 2 En Ik schermde Egypte af tegen Egypte en zij vechten, een man tegen zijn broeder en een man tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (SW)[Jes. 19:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Vergelijk met Openbaring 6: 5-8 – derde en vierde zegels.


9 Maar jullie, kijkt zelf uit, want zij zullen jullie overleveren tot in Sanhedrinraadsvergaderings en tot in synagogen; jullie zullen afgeranseld worden en wegens Mij staan voor gouverneurs en koningen, tot een getuigenis voor hen. 17 Hoedt je nu voor de mensen, want zij zullen jullie verraden in Sanhedrins en in hun °synagogen zullen zij jullie geselen.
18 En jullie zullen ook voor gouverneurs en voor koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en voor de naties. (SW)
[Matt. 10:17,18]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-13

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:9-14; Lukaslichtgevend 21:12-19.


10 En tot in al de natiën moet eerst het evangeliegoede bericht geproclameerd* worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Dit is niet het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s genade dat wij verkondigen, maar het evangeliegoede bericht van het koninkrijk, dat opnieuw verkondigd zal worden in de grote oordeels-era die onmiddellijk vooraf gaat aan de komst van ChristusGezalfde om te heersen over de aarde. Het zal gebracht worden door een uitgelezen gezelschap in Israëlstrijder van God dat, net als de twee getuigen (Openb. 11:3), staande gehouden wordt door goddelijke kracht. Zijn komst voor ons is niet afhankelijk van welk missionair programma van de "kerk" dan ook.


11 En wanneer ook maar zij, die jullie overleveren, jullie zullen wegleiden, maakm je dan niet tevoren zorgen over wat jullie zouden spreken; zet ook je hart er niet op! Maar wat jullie ook in dat °uur gegeven zal worden, spreekt dat. Want het zijn niet jullie die spreken, maar de heilige °geest. 19 Maar wanneer zij jullie zullen overleveren, zouden jullie geen angst moeten hebben hoe of wat jullie zouden moeten spreken, want in dat °uur zal aan jullie gegeven worden wat jullie moeten spreken, 20 want het zijn jullie niet die spreken, maar de geest van jullie °Vader, Die in jullie spreekt. (SW)[Matt. 10:19,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De methode van redding varieert met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s bedeling. Te zeggen dat het voor hen is die volharden tot het einde, in deze bediening van pure, onvermengde genade, zou zeer misleidend zijn. Alleen op de aangegeven tijd, kort voor de voleinding die het koninkrijk inluidt, wordt redding toegewezen aan die volharden. Hetzelfde is waar voor voorbereiding bij het spreken. Het heeft geen verwijzing naar het vandaag prediken van het evangeliegoede bericht, maar naar de verdediging van hen die antwoorden voor hun levens in de grote verdrukking.


12 En een broeder zal een broeder overleveren tot in de dood en een vader een kind. En kinderen zullen in opstand komen tegen de ouders en zij zullen hen ter dood brengen. 6 Want een zoon onteert de vader, een dochter staat op tegen haar moeder, een schoondochter tegen haar schoonmoeder. De vijanden van een man zijn de mannen van zijn huis (SW)[Micha 7:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-13

Zie Lukaslichtgevend 12:51-53


13 En jullie zullen onder allen gehaat worden vanwege Mijn °naam. Maar die verduurt* tot in het einde, deze zal gered worden. 18 Indien de wereld jullie haat, weten jullie dat ze Mij eerder dan jullie heeft gehaat. 19 Indien jullie vanuit de wereld waren hield de wereld veel van het eigene. Maar omdat jullie niet vanuit de wereld zijn, maar Ik jullie vanuit de wereld uitkies, vanwege dit haat de wereld jullie. 20 Herinner je het woord dat Ik tot jullie zei: 'Een slaaf is niet groter dan zijn °heer!' Indien zij Mij vervolgen, zullen zij ook jullie vervolgen. Indien zij Mijn °woord bewaren, zullen zij ook dat van jullie bewaren. 21 Maar al deze dingen zullen zij met jullie doen vanwege Mijn °naam, omdat zij niet waargenomen hebben Die Mij zendt. (SW)[Joh. 15:18-21] - 21 En een broeder zal een broeder verraden tot de dood en een vader zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en zij zullen hen doden.
22 En jullie zullen door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, Maar degene die volhardt tot de voleinding, deze zal gered worden (SW)
[Matt. 10:21,22]

14 Echter, wanneer ook maar jullie de gruwel van de verwoesting zullen waarnemen, uitgesproken wordend door DaniëlGod is mijn rechter de profeet, staande waar het niet moet (die leest, laat hem verstaan!), laten dan die in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde zijn vluchten tot in de bergen. Dan zal hij verbondsheerschappij hebben over de velen, één zeven. En in de helft van de zeven zal hij het offer en de geschenkaanbieding doen ophouden en op een vleugel van het heiligdom zijn er verwoesting brengende gruwelen. Tot aan de voleinding, zal wat besloten is worden uitgestort op die verlaten is. (SW)[Dan. 9:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-17

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:15-22

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Zie Daniëlrechter is God 9:27; 12:11

Het grote chronologische monument voor de tijd van het einde is het midden van de zeventigste heptade (jaarweek), wanneer de prins zijn verbond met Israëlstrijder van God verbreekt, het dagelijks offer ophoudt en de gruwel der verwoesting wordt gegeven (Dan. 12:11). Dit markeert het begin van de grote, niet geëvenaarde verdrukking, zoals die nooit gekend is, zelfs niet voor de vervolgde Jood. Het zal zo vreselijk zijn dat geen ziel gered zou worden als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de tijd niet zou beperken. Er schijnt een soort van asiel te zijn voor hen die naar de bergen van Judalof vluchten. In Openbaring wordt over deze vlucht gesproken als die van een vrouw. "En de vrouw vluchtte in de wildernis, waar zij een plaats heeft, daar klaargemaakt door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat zij haar daar twaalfhonderd-en-zestig dagen zouden verzorgen" (Openb. 12:6). Ze vluchten naar de wilde uitgestrektheden ten zuidoosten van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, voordat de furie van de satanische aanslag losbreekt, zonder voorbereidingen, zonder voorzieningen, niets om hen in leven te houden tijdens hun drie en een half jaar durende bijwonerschap. Toch zullen zij wonderbaarlijk gevoed worden en onderdak krijgen, net zoals ooit , tijdens de veertig jarige rondwandeling in dezelfde wildernis. In het gure weer van een Palestijnse winter. Zou zulk een vlucht niet te doen zijn, zeker niet voor hen die niet gewend zijn aan ontberingen. En toch is ondanks dat alles, hun veiligheid verzekerd, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft hun bewaring en redding voorzegd, en Hij is zeer wel in staat voor de Zijnen te zorgen.


15 En die nu op het dakterras is, laat hem toch niet afdalen tot in het woonhuis. Laat hem ook niet binnen komen om iets op te pakken* vanuit zijn °woonhuis. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Zie Lukaslichtgevend 17:31-33


16 En laat die in het veld is toch niet omkeren tot in de ruimten achter, om zijn °bovenkleding op te pakken*. Wie in die °dag op het dakterras zal zijn en zijn °gebruiksvoorwerpen zijn in zijn °woonhuis, laat hem toch niet afdalen om ze op te pakken, en die in het veld evenzo. Laat hem toch niet omkeren naar wat achter hem ligt.(SW)[Luc. 17:31]
17 Maar wee die in de buik hebben en die zogen in die °dagen. Want neem waar, er komen dagen waarin zij zullen uitspreken: 'Gelukkig zijn de sterielen en de buikholten die niet baren en borsten die niet voeden.' (SW)[Luc. 23:29]
18 Bidt nu opdat jullie vlucht niet in de winter zal gebeuren,
19 want de °dagen van die verdrukking zullen zodanig zijn als niet is voorgekomen vanaf het begin van de schepping, die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker schept*, tot nu toe, en niet meer zal gebeuren. 1 "En in die tijd zal Michaël opstaan, de grote overste die staat over de zonen van jouw volk. En het zal een tijd van benauwdheid zijn die niet is geweest vanaf het zijn van een natie tot aan deze tijd. En in deze tijd zal jouw volk ontsnappen, elk die gevonden wordt geschreven te zijn in de boekrol (SW)[Dan. 12:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Zie Daniëlrechter is God 12:1; Openbaring 6:9-11 – vijfde zegel.


20 En indien de Heer de dagen niet inkort werd geheel niet alle vlees gered. Maar vanwege de uitgekozenen, die Hij uitkiest*, kort* Hij de dagen in.
21 En in het geval dán iemand tot jullie zal zeggen: 'Neem waar, hier is de ChristusGezalfde, en neem waar, daar!,' gelooft het toch niet. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-23

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:23-28.

Zie Lukaslichtgevend 17:21,22

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De komst van ChristusGezalfde voor Zijn lichaam, de ekklesia waartoe wij behoren, zal meer dan drie en een half jaar plaatsvinden vóór deze tijd, misschien wel zeven en dertig of zeven en zestig. Maar niemand zal in staat zijn te zeggen wanneer Hij voor Israëlstrijder van God komt, totdat de gruwel der verwoesting wordt opgericht en de grote verdrukking begint. Dan mogen allen er zeker van zijn dat Hij pas over drie en een half jaar komt. Hierdoor zullen zij de vele valse messiassen herkennen die in die tijd zullen opstaan.

Maar na drie en een half jaar zullen schitterende voortekenen in de lucht de komst van de langverwachte MessiasGezalfde aankondigen. Hij zal komen als een lichtflits, gekleed in glorieuze majesteit en macht. Zijn eerste daad zal zijn de bevende verschoppelingen van Israëlstrijder van God bijeen te brengen uit alle hoeken en gaten van de aarde, rondom Hem, want voor hen is het koninkrijk voor de aionen der aionen.


22 Want pseudo-christusGezalfdesen en pseudo-profeten zullen gewekt worden en zij zullen tekenen en wonderen geven die tot dwaling leiden, indien mogelijk ook de uitgekozenen. 1 "Wanneer er in jouw midden een profeet opstaat of een dromer van een droom en hij geeft jou een teken of een wonder, 2 en het teken of het wonder komt uit, waarvan hij tot jou sprak, zeggend: 'Wij zullen achter andere elohim aan gaan die jullie niet kennen en wij zullen hen dienen', 3 zal jij niet naar de woorden van die profeet luisteren of naar de dromer van die droom, omdat JAHWEH, jullie Elohim, jullie beproeft om te weten of jullie JAHWEH, jullie Elohim, liefhebben met heel jullie hart en met heel jullie ziel. (SW)[Deut. 13:1-3]
23 Maar jullie, kijkt uit! Neem waar, Ik heb alles tevoren tot jullie uitgesproken. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Zie 2Petrusrots 3:17


24 Maar in die °dagen, na die °verdrukking, zal de zon duister gemaakt worden en de maan zal haar °lichtschijnsel niet geven, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24-27

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:29-31; Lukaslichtgevend 21:25-27; Openbaring 6:12-17 – zesde zegel.


25 en de sterren zullen vanuit de hemel vallend zijn en de machten die in de hemelen zijn zullen geschud worden. 10 Want de sterren van de hemelen en hun sterrenbeelden, zij zullen hun licht niet doen stralen. De zon is donker bij zijn uitgaan en de maan zal zijn licht niet helder maken. (SV)[Jes. 13:10]
26 En dan zullen zij de Zoon van de mens zien, komend in wolken, met veel macht en heerlijkheid. Want in het geval dat hij zich voor Mij en voor Mijn °woorden zal schamen in deze echtbrekende en zondige °generatie, zal ook de Zoon van de mens Zich voor hem schamen, wanneer Hij, met de heilige °boodschappers, ook maar zal komen in de heerlijkheid van Zijn °Vader. (SW)[Marc. 8:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Zie Daniëlrechter is God 7:13-14; 2Thessalonicenzen 1:7-10; Openbaring 1:7.


27 En dan zal Hij Zijn °boodschappers afvaardigen en Hij zal Zijn °uitgekozenen bijeen vergaderen vanuit de vier winden, vanaf het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. 4 Indien het zo is dat jij verdreven werd tot het einde van de hemelen, vanaf daar zal JAHWEH, jouw Elohim, jou bijeenroepen en van daar zal Hij jou nemen. (SW)[Deut. 30:4]
28 Leert nu van de vijgenboom de parabel: wanneer ook maar haar °tak reeds sappig zacht zal worden en de bladeren zullen uitspruiten, dan weten jullie dat de zomer nabij is. En van veraf één vijgenboom waarnemend die bladeren heeft, kwam Hij om te zien of Hij iets aan haar zal vinden. En bij haar komend vond Hij niets dan bladeren, want het was niet de periode van vijgen.(SW)[Marc. 11:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28-32

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:32-36; Lukaslichtgevend 21:29-31.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

De vijgenboom is politiek Israëlstrijder van God. Geen van de tekenen waarvan hier wordt gesproken, is tot nu toe gebeurd, zodat we niet kunnen zeggen dat de bladeren er van aan het uitspruiten zijn. Maar veel van wat in de afgelopen jaren is gebeurd geeft aan dat de takken zacht aan het worden zijn. De Zionburchtistische beweging, de Balfour Declaration, het erkennen van het recht van de Joden op hun eigen thuisland, het Britse mandaat, waaronder een grotere exodus naar Palestina op gang kwam dan onder Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, de Joodse kolonisering, de nieuwe Hebreeuwse universiteit op de berg Scopus, de verandering in houding van vele Joden ten opzichte van ChristusGezalfde – al deze daden en feiten geven aan dat Israëlstrijder van God een mensgemaakte politieke eenheid is met een land, een vlag, een volkslied en een patriottische geest – maar zonder MessiasGezalfde. Het is tijd voor de vijgenboom om bladeren te laten zien! Vóór die tijd zal ChristusGezalfde komen in de lucht om ons weg te grissen om bij Hem te zijn. Voordat Hij de oorlog kan verklaren aan de aarde, moeten Zijn ambassadeurs van vrede worden teruggetrokken.


29 Zo ook jullie. Wanneer ook maar jullie zullen waarnemen dat deze dingen gebeuren, weet dat het nabij is, aan de deuren.
30 Amen! Ik zeg tot jullie dat deze °generatie niet voorbij zal gaan voordat ook al deze dingen zullen gebeuren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Deze dingen hadden moeten gebeuren in die generatie. Maar Hij waarschuwt hen dat niemand de tijd weet. Het is een geheim dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan geen mens heeft medegedeeld, noch aan Zijn hemelse boodschappers – zelfs niet aan Zijn Zoon. De reden is duidelijk: hadden de apostelen alles geweten wat tussenbeide zou komen, dan zouden nooit hun Pinksterbediening hebben uitgevoerd, en had Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nooit Israëlstrijder van God’s weglopen kunnen gebruiken als basis voor een veel groter en grootser tentoonspreiden van genade dan het koninkrijk doet denken.


31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn °woorden zullen niet voorbijgaan. Want amen, Ik zeg jullie, tot ooit de hemel en de aarde voorbij zal gaan, zal geen jota of hoornachtig schrifttekentje van de wet voorbij gaan, totdat alles gebeurd zal zijn. (SW)[Matt. 5:18]
32 Wat nu die °dag of het uur aangaat, niemand heeft het waargenomen, ook niet de boodschappers die in de hemel zijn, ook niet de Zoon, behalve de Vader. Maar Hij zei naar hen toe: "Het is niet aan jullie te weten de tijden of perioden, die de Vader onder de eigen autoriteit plaatste. (SW)[Hand. 1:7]
33 Kijkt uit! Weest waakzaam en bidt! Want het wordt niet waargenomen wanneer de periode is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33-37

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:45-51


34 Het is als een mens, een reiziger, die zijn eigen °woonhuis verlaat en aan zijn °slaven de autoriteit geeft en aan ieder zijn °werk. En aan de deurwachter geeft* hij instructie, opdat hij zal waken. 13 Waak dan, want jullie hebben de dag, noch van het uur waargenomen. 14 Want het is zoals een reizend man. Hij roept de eigen slaven en draagt aan hen zijn °bezittingen over. (SW)[Matt. 25:13,14]
35 Waakt dan, want jullie hebben niet waargenomen wanneer de heer van het woonhuis komt, laat, of middernacht, of bij hanegekraai of vroeg in de morgen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Terwijl de Zoon niet de dag of het uur kende, kunnen wij zien dat Hij Zich bewust was dat er een uitstel zou zijn. Hij is het Licht der wereld, Zijn afwezigheid is nacht. Hij had ’s avonds kunnen komen. Dit verwijst mogelijk naar de vroege Pinksterverkondiging (Hand. 3:20). De grote crisis, of middernacht, was toen Israëlstrijder van God werd verstoten (Hand. 28:26,27). Misschien is het huidige ontwaken in Israëlstrijder van God het hanengekraai. Het donkerste uur ligt nog voor ons. Maar in de morgen zal Hij zeker komen. Wanneer deze tekenen beginnen te gebeuren, dan zal het mogelijk zijn de gebeurtenissen te zien. We, echter, zien niet uit naar gebeurtenissen die de toorn van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vergezellen, maar wachten op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s Zoon om ons te redden voor de komende verontwaardiging (1Thes. 1:10).


36 opdat hij niet, plotseling komend, jullie sluimerend zal vinden. En de hogepriesters en de schriftgeleerden horen het en zij zochten hoe zij Hem zouden ombrengen. Want zij vreesden Hem, want heel de schare stond versteld over Zijn °onderwijs. (SW)[Marc. 11:18]
37 Wat Ik nu tot jullie zeg, zeg Ik tot allen: Waakt!"


Terug naar de index.
Naar Marcus 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.