Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En na het verstrijken van de sabbat kopen* Mariahun opstand (??) de Magdaleensetoren en Mariahun opstand (??), de moeder van Jakobushielenlichter, en Salomévredig specerijen, opdat, komend, zij Hem zouden insmeren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk met Lukaslichtgevend 23:56.

In het hete klimaat van de Oriënt is het nodig de lichamen van de doden zo snel mogelijke te balsemen. Aangezien de eerste sabbat van het feest van Ongezuurde Broden zo nabij was, waarin geen dienstbaar werk gedaan kon worden (Lev. 23:7), zwachtelde men het lichaam gewoon in een mengsel van mirre en aloë, tot de tijd kwam dat men het kon wrijven met specerijen en het op de juiste wijze bewaren, want zij waren zich niet bewust hoe niet noodzakelijk dit was in Zijn geval, ziende dat Hij niet aangetast werd door verval, zelfs niet in de dood. Eerst schijnt het erg vreemd dat ze zo gehaast de specerijen nog die avond zouden kopen , voordat de sabbat kwam, want ze konden ze niet gebruiken voordat de sabbat voorbij was. We zouden verwachten dat ze zouden wachten tot de dag na de sabbat.

De reden hiervoor is te vinden in het feit dat er twee sabbatten waren die elkaar opvolgden. De wekelijkse sabbat volgde onmiddellijk na de eerste dag van Ongezuurde Broden, en daarom konden ze op die dag geen specerijen kopen. Zijn eigen onderwijs zou hen verlof hebben gegeven dit goede werk te doen op een gewone sabbat. Daarom hun haast met het kopen van de specerijen op de dag van de voorbereiding.


2 En heel erg vroeg in de morgen in de één van de sabbatten1), komen zij bij het grafgewelf, bij het opgaan* van de zon. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2-4

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 28:1; Lukaslichtgevend 24:1,2.


3 En zij zeiden tot zichzelf: "Wie zal voor ons de steen afwentelen vanuit de deuropening van het grafgewelf?"
4 En omhoog kijkend* aanschouwen zij dat de steen is terug gewenteld (want hij was enorm groot).
5 En binnenkomend tot in het grafgewelf namen zij een jongeling waar, zittend aan de rechterkant, omhuld zijnde met een wit gewaad. En zij waren van streek. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5-7

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 28:2-7; Lukaslichtgevend 24:3-7


6 Deze nu zegt tot hen: "Weest toch niet van streek! Jullie zoeken JezusJAH redt, de Nazareneruit Nazaret, de gekruisigd zijnde? Hij werd gewekt! Hij is niet hier! Neemt de plaats waar waar ook zij Hem plaatsten*.
7 Maar gaat heen! Zegt tot Zijn °leerlingen en tot °Petrusrots dat Hij jullie voorgaat tot in °Galileakring. Jullie zullen Hem daar zien, zoals Hij tot jullie zei." Maar na Mijn opwekking zal Ik jullie voorgaan tot in °Galilea." (SW)[Matt. 26:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Zie 14:28.


8 En naar buiten komend, vluchtten zij vanaf het grafgewelf, want het had voor hen siddering en ontzetting. En zij zeiden niemand iets, want zij vreesden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 28:8-10; Lukaslichtgevend 24:8-12.

Zie Mattheüsgeschenk van JAH 28:11-15.


9 Nu opstaand*, vroeg in de morgen in de eerste sabbat, verscheen Hij eerst aan Mariahun opstand (??) de Magdaleensetoren, bij wie Hij zeven demonen had uitgeworpen. En enige vrouwen, die genezen waren geworden van boosaardige geesten en zwakten, Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven demonen uitgekomen waren,(SW)[Luc. 8:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-12

Zowel de Vaticanus als de Sinaïnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligtticus laten de laatste twaalf verzen weg, maar de Sinaïnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligtticus geeft stilzwijgend een langere afsluiting van Markuseen verdediging toe, door in de tekst van de laatste paar paginas ruimte te laten, en door het feit dat de laatste vier paginas "weglaatpaginas" zijn, geschreven door een andere schrijver. De oorspronkelijke afsluiting van Markuseen verdediging was er uit gescheurd en een kortere er voor in de plaats gezet. Net zo geeft B toe dat er een langere afsluiting was door een lege kolom te geven na vers 8, de enige lege kolom in het hele manuscript. Onze tekst is genomen uit de Alexandrinus [A.E.Knoch duidt hier op de Concordante Engelse Vertaling;WJ]

De reden voor deze weglatingen wordt duidelijk uit het verhaal. Omdat men niet de juiste plaats van deze zending zag, en omdat het verslag zelf zegt dat het vervuld was (16:20), vond men de proclamatie onpraktisch, en daarom dacht men dat ze overbodig was. Zij die deze zending op zichzelf toepasten ondervonden dat zij niet demonen konden uitwerpen, slangen ter hand nemen, vergif drinken of de doden opwekken, ook al leek het er op dat ze nieuwe talen konden spreken of de zieken helpen.

Deze opdracht is voor heel de schepping. Ze is niet beperkt tot Israëlstrijder van God, of tot de mensheid, maar is gericht tot mensen als buiten het weidsere gebied van de schepping. Oorspronkelijk stond Adam (van) rode (aarde) op goede voet met de lagere schepselen. Deze opdracht zal in het koninkrijk hersteld worden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, in zijn eerder bedieningen, nam deel aan deze verkondiging. Toen hij op het eiland MeliteMalta was, beet een adder zich vast in zijn hand. De bewoners wachtten er op dat hij verlamd zou raken of plotseling dood zou neervallen, maar hij schudde die af in het vuur en ondervond geen nadelige gevolgen (Hand. 28:1-6). Daar, ook, geneest hij de vader van Publiuspopulair en anderen op het eiland. Het vreemde deel hiervan is dat dit gebeurde nadat hij zelf een gebrek had gekregen en zijn vrienden niet genas. De reden is dat dit evangeliegoede bericht gepredikt moest worden aan elk schepsel en niet eerder MeliteMalta had bereikt. Toen dit verhaal werd afgesloten was het overal verkondigd en werd bevestigd door tekenen die er op volgden. Verbonden met het koninkrijk wacht het nu op de meest volle vruchtwerping in die heerlijke dag. De tekenen er van draaien de vloek van Eden terug. De slang is krachteloos gemaakt en vergif heeft niet de macht om de dood voort te brengen.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 20:1-18.

"De eerste sabbat," die elders "één van de sabbatten" wordt genoemd, was de eerste van de serie van zeven sabbatten van het bewegen van de eersteling tot aan Pinksteren. Onze Heer werd opgewekt op de eerste dat die een voltooid werk aangaf, niet op de dag dat het wekelijks zwoegen begon.


10 Deze, gegaan zijnde, bericht* aan hen die bij Hem behoren, die rouwend en huilend waren.
11 En dezen, horend* dat Hij leeft en door haar werd gadegeslagen, geloven* het niet.
12 Na deze dingen echter werd Hij, in een andere gedaante, openbaar gemaakt aan twee vanuit hen die wandelden, aan die tot in een veld gingen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-13

Vergelijk met Lukaslichtgevend 24:13-35


13 Ook die, wegkomend, berichten* het aan de overigen. Ook dezen geloven* zij niet.
14 Er na nu werd Hij, bij het aan tafel aanliggen van hen, aan de elf openbaar gemaakt. En Hij smaadt* hun °ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen die Hem gewekt zijnde vanuit de doden hadden gadegeslagen* niet geloven*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met Lukaslichtgevend 24:36-44; JohannesJAH is genadig 20:19-25:

Zie 1 Korintheverzadigd 15:5.


15 En Hij zei tot hen: "Gegaan zijnde tot in heel de wereld, proclameerm het evangeliegoede bericht aan heel de schepping. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Zie Mattheüsgeschenk van JAH 28:18-20; Lukaslichtgevend 24:45-49; Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen 1:23.


16 Die gelooft* en gedoopt wordt zal gered worden, maar de niet gelovende* zal veroordeeld worden." En Petrus zegt met nadruk tot hen: "Bezin je en laat je dopen, ieder van jullie, op de naam van Jezus Christus, tot het laten gaan van jullie °zonden en jullie zullen het geschenk van de heilige geest in ontvangst nemen,(SW)[Hand. 2:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Zie Handelingen 16:29-34


17 Tekenen nu aan degenen die geloven*, deze dingen zullen terzijde volgen. In Mijn °naam zullen zij demonen uitwerpen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Want van velen van die onreine geesten hebben, met grote stem om hulp roepend, kwamen ze uit. Velen nu, de verlamden en kreupelen, werden genezen. (SW)[Hand. 8:7] - 4 En zij worden allen vervuld van heilige geest en zij beginnen te spreken in andere talen, zoals de geest aan hen gaf te verwoorden. ... 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen, in onze talen sprekend over de grootse dingen van °God." (SW)[Hand. 2:4,11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Zie Handelingen 28:5; 9:32-35; Jakobhielenlichterus 5:14-15.


18 Slangen zullen zij oppakken en indien zij iets dodelijks zullen drinken, zou het hen niet schaden. Zij zullen handen leggen op ziekelijken en zij zullen het op ideale wijze hebben." Neem waar! Ik heb aan jullie de autoriteit gegeven om te treden bovenop slangen en schorpioenen en over al de macht van de vijand. En niets zal jullie beschadigen.(SW)[Luc. 10:19] - En ook de menigte van de steden rondom Jeruzalem kwam samen, zwakken en door onreine geesten gemolesteerden brengend, die allen werden genezen. (SW)[Hand. 5:16]
19 En inderdaad dan werd de Heer JezusJAH redt, na tot hen te spreken*, opgenomen tot in de hemel en gaat* zitten aaneig. vanuit de rechterkant van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En zoals beaamd wordt, groot is het geheim van de eerbiedigheid, dat openbaar werd gemaakt in vlees, werd gerechtvaardigd in geest, werd gezien door boodschappers, werd geproclameerd in de naties, werd geloofd in de wereld, werd opgenomen in heerlijkheid. (SW)[1Tim. 3:16] - 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Vergelijk met Lukaslichtgevend 24:50-53; Handelingen 1:1-11.

Zie Psalm 110:1.


20 Dezen nu, uitkomend, proclameren* overal, de Heer met hen meewerkend en het woord bevestigend door de er op volgende tekenen. Zij dan vertoeven aanzienlijke tijd, vrijmoedig zijnde op de Heer, Die getuigenis geeft van Zijn °woord van °genade, door tekenen en wonderen die gebeuren door hun handen. (SW)[Hand. 14:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Zie Handelingen 5:12; Hebreeën 2:4.
1) "de sabbatten" - de periode van 7 weken plus 1 dag tussen Pascha en Pinksteren, beginnend met de zondag waarop het aanbieden (bewegen) van de eerste schoof van de gersteoogst plaatsvindt.

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.