Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 In die °dagen was de schare weer talrijk en zij hadden niets dat zij zullen eten. De leerlingen bij Zich roepend*, zegt Hij tot hen: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-3

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 15:32-34

Waarom waren er twee verschillende gelegenheden waarop onze Heer een groot gezelschap mensen voedde? Waarom vijf broden de ene keer en zeven de andere? Hoe groot ook het wonder is dat op beide gelegenheden werd verricht, we zijn pas tevreden wanneer we het teken kunnen lezen. Wat was hun betekenis?

"De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uitgaat uit de mond van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." Het geschreven en levende Woord zijn het ware brood van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het levende Woord kan niet verdeeld worden, maar het geschreven woord is samengesteld uit verschillende boeken. Deze kunnen zeer wel vertegenwoordigd worden door de broden die aan de menigten werden gegeven.

Deze tekenen zijn in de wildernis en kunnen daarom niet in het koninkrijk zijn, maar geven ons Zijn voorziening voor Zijn volk voordat het koninkrijk komt. De koninkrijksgetuigenis is verdeeld in twee onderscheiden perioden, één in de eerste eeuw, die voorbij is, en één die nog moet komen, aan het einde van de aion, die toekomstig is.

Het eerste teken, toen er vijf broden waren, brengt ons de voorbije middelen van onderhoud voor ogen, van de koninkrijksheiligen, de eerste drie "evangeliën," Handelingen en Hebreeën (JohannesJAH is genadig is bedoeld voor het koninkrijk zelf). Het was dit geestelijk voedsel dat volstond voor zovelen en zulk een grote overvloed achter liet. Mogen we deze kruimels niet aan de naties uitdelen, in overeenstemming met het eerdere teken? Erwakend (is God) wordt niets gezegd over wat er mee werd gedaan, maar we weten dat de naties er bij kwamen voor enige zegen, zoals opgetekend in het boek Handelingen.

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft voorzieningen gemaakt voor de toekomstige wildernis van Zijn koninkrijksvolk door middel van zeven brieven, overeenkomend met de zeven broden in het tweede teken. Het zijn Jakobhielenlichterus, één en twee Petrusrots, één, twee en drie JohannesJAH is genadig en Judalofs. Hoewel de kruimels niet zo overvloedig zijn, weten we dat er sommigen onder de naties zijn die zelfs op dat moment een paar kruimeltjes zullen vinden.


2 "Ik ben met mededogen bewogen over de schare, omdat zij reeds drie dagen bij Mij blijven en zij hebben niets dat zij zullen eten.
3 En in het geval dat Ik hen, niet gegeten hebbend, naar huis weg zou zenden, zullen van hen op de weg bezwijken en sommigen van hen zijn vanaf veraf gearriveerd."
4 En Zijn °leerlingen antwoordden Hem: "Waarvan zal iemand dezen hier, in de eenzame streek, kunnen verzadigen* van broden?"
5 En Hij stelde hen een vraag: "Hoeveel broden hebben jullie?" En zij nu zeggen*: "Zeven."
6 En Hij geeft de schare opdracht achterover te leunen op de aarde. En de zeven broden nemend, dankend*, breekt* Hij ze. En Hij gaf ze aan Zijn °leerlingen, opdat zij ze hen voor zouden zetten*. En zij zetten ze de schare voor. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6-10

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 15:35-39.


7 En zij hadden enkele visjes. En ze zegenend* zei Hij ook deze voor te zetten*.
8 En zij aten allen en worden verzadigd*. En zij pakken* de overvloed van de brokstukken op, zeven manden.
9 En degenen nu die eten waren met ongeveer vierduizend. En Hij zendt* hen weg.
10 En meteen tot in het schip instappend* met Zijn °leerlingen, kwam Hij tot in de delen van Dalmanutalangzaam brandend stuk hout.
11 En de Farizeeënafgescheidenen kwamen uit en zij begonnen* met Hem te discussiëren, zoekend bij Hem een teken vanuit de hemel waar te nemen, Hem beproevend. Op dat moment antwoorden Hem enige van de schriftgeleerden en Farizeeën, zeggend: "Leraar! Wij willen een teken van U waarnemen!"(SW)[Matt. 12:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11-21

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 16:1-12.

Zie Lukaslichtgevend 12:1-3.


12 En diep zuchtend* in Zijn °geest, zegt Hij: "Waarom zoekt deze °generatie naar een teken? Amen! Ik zeg tot jullie: Indien aan deze °generatie een teken zal worden gegeven... !" Maar antwoordend zei Hij tot hen: "Een boosaardige en overspelige generatie zoekt naar een teken, en haar zal geen teken gegeven worden, anders dan het teken van Jona, de profeet. (SW)[Matt. 12:39] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Na hen dit schitterende teken gegeven te hebben, vragen ze om een teken! Zijn uitroep laat zien hoe hopeloos Hij hen vond. Stel dat Hij het zou doen? Ze zouden het niet herkennen. Het is nutteloos tot een dove te spreken of een plaatje voor te houden aan de ogen van een blinde.


13 En hen verlatend, weer instappend* in het schip, kwam Hij weg tot in de overkant.
14 En zij vergaten broden mee te nemen en hadden niet één brood bij zich in het schip.
15 En Hij waarschuwde hen, zeggend: "Ziet, kijkt uit vooreig. vanaf het zuurdeeg van de Farizeeënafgescheidenen en het zuurdeeg van Herodeszoon van Heros - held of afgod." Als een schare van tienduizendtallen bijeenvergaderd wordt, zodat zij elkaar vertrappen, begint Hij eerst tot Zijn °leerlingen te zeggen: "Geef voor julliezelf acht op het zuurdeeg van de Farizeeën, dat huichelarij is.(SW)[Luc. 12:1]
16 En zij redeneerden met elkaar, zeggend: "Het is omdat wij geen broden hebben."
17 En het wetend, zegt °JezusJAH redt tot hen: "Waarom redeneren jullie? Dat jullie geen broden hebben? Verstaan jullie het nog niet en begrijpen ook jullie niet? Is jullie °hart nog versteend? Want zij begrijpen niets van de broden, maar hun °hart was versteend. (SW)[Marc. 6:52]
18 Ogen hebbend kijken jullie niet en oren hebbend horen jullie niet. En herinneren jullie je niet, 21 Hoor dit, alstublieft, onverstandig volk zonder hart, die ogen hebben en niet zien, die oren hebben en niet horen. (SW)[Jer. 5:21]
19 toen Ik de vijf broden brak* voor de vijfduizend, hoeveel draagmanden vol van brokstukken jullie toen oppakten*?" Zij zeggen tot Hem: "Twaalf." En zij pakken twaalf volle draagmanden brokstukken en van de vissen.(SW)[Marc. 6:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19-20

Zie 6:41-44; 8:7-9.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De vergelijking die hier door onze Heer voorgesteld wordt is zeer opvallend en belangrijk. Hij probeert hen te laten zien dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s zegen komt in een omgekeerde ratio aan menselijke voorziening. Dit is de hoogste mathematica en geheel buiten de macht van de ongeestelijke geest. Indien redeneren een weg kon bedenken om vijf duizend met vijf broden te verzadigen en nog wat over te houden, dan zou het overblijfsel kleiner zijn dan zeven broden die verdeeld werden onder slechts vier duizend. Maar het tegendeel is waar. Ieder woord dat gebruikt wordt, benadrukt, wanneer correct vertaald, de grote waarheid dat hoe minder werk van de mens er in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s handelen zit, hoe groter het werk en uitgebreider de overvloed. De volgende lijst woorden zal helpen om dit in ons denken en onze harten vast te leggen.

Vijf broden
Vijf duizend
Twaalf manden
Volgepropt
Zeven broden
Vier duizend
Zeven mandjes
Gevuld

Laten wij niet zijn als de apostelen die er niet in slaagde de formule voor deze vergelijkingen te ontdekken, en ze niet konden toepassen in hun eigen ervaringen.


20 "En wanneer met de zeven broden voor de vierduizend, hoeveel volgemaakte manden met brokstukken pakten* jullie toen op?" En zij zeggen tot Hem: "Zeven." En zij allen aten en worden verzadigd, en de overvloed van de brokken pakken zij op, zeven manden vol. (SW)[Matt. 15:37]
21 En Hij zei tot hen: "Hoe begrijpen jullie het nog niet?"
22 En zij komen tot in Betsaïdahuis van de visvangst en zij brengen een blinde tot Hem. En zij roepen Hem op opdat Hij hem zou aanraken. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Vele verklaringen zijn er gegeven voor deze zeer bijzondere methode van genezen, en alle schijnen ze niet helderder te zijn dan het zicht van de blinde man in het begin. Men kan zich afvragen of er wel een uitleg gegeven kan worden of aangeboden zou moeten worden op natuurlijke gronden. De Heer had hem in een oogwenk compleet kunnen genezen, maar Hij verkoos dat niet te doen. Het is duidelijk een ander teken, en we zullen de betekenis er van vinden in het herstel van Israëlstrijder van God’s geestelijk zicht. De genezing werd bereikt door dat wat uit ging uit Zijn mond – het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zoals zo vaak het geval was, was er een pauze. In het begin was het zicht van de man wazig, later zag hij helder. Zo was het ook met Israëlstrijder van God. In het verleden zagen zij dat er een geleidelijke groei zou zijn, als een boom, tot aan het koninkrijk. Maar er zal een andere toepassing van Zijn handen nodig zijn in de toekomst om hen te herstellen. Dan zullen niet langer door de gang van zaken in de war gebracht worden. Doorheen de voorbije verkondiging van het koninkrijk, in het bijzonder in de Pinksterperiode, was het uitzicht op het koninkrijk vaag. Dat zal niet zo zijn in de eindtijd.


23 En de hand van de blinde vastpakkend, brengt* Hij hem uit, buiten het dorp. En spuwend op zijn °ogen, de handen op hem leggend, stelde Hij hem een vraag:  "Zie jij iets?" Deze dingen zeggend spuwt Hij op de grond en maakt modder van de spuug en Hij strijkt hem de modder op de ogen van de blinde.(SW)[Joh. 9:6] - 32 En zij brengen Hem een dove en slecht sprekende en zij roepen Hem op opdat Hij de hand op hem zal leggen. 33 En hem meenemend, apart van de schare, stopte Hij Zijn eigen °vingers tot in zijn °oren en spuwend raakt Hij zijn tong aan. (SW)[Marc. 7:32,33]
24 En omhoog kijkend* zei hij: "Ik zie de mensen, dat ze zijn als bomen, ik zie ze wandelend!"
25 Daarna legt* Hij weer de handen op zijn °ogen en hij kijkt* scherp en werd hersteld. En hij keek naar alles op heldere wijze.
26 En Hij vaardigt* hem af tot in zijn °huis, zeggend: "Jij zal zelfs niet tot in het dorp binnen komen en jij zal het ook aan niemand in het dorp zeggen."
27 En °JezusJAH redt kwam uit, en Zijn °leerlingen, tot in de dorpen van °Caesareastad vernoemd naar de keizer Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote. En op de weg stelde Hij een vraag aan zijn °leerlingen, tot hen zeggend: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben*?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27-31

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 16:13-21; Lukaslichtgevend 9:18-22.


28 En dezen nu zeggen* tot Hem, zeggend: "JohannesJAH is genadig de Doper en anderen Eliamijn God is JAH, maar anderen één van de profeten." 7 Herodes, nu, de viervorst, hoort al het onder Hem gebeurde en was verbijsterd over wat door sommigen werd gezegd, dat Johannes werd gewekt uit de doden, 8 en door sommigen echter dat Elia verscheen en door anderen echter dat een zekere profeet van hen van de begintijd opstond." (SW)[Luc. 9:7,8]
29 En Hij stelde hen een vraag: "Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben*?" °Petrusrots, antwoordend, zegt tot Hem: "U bent de ChristusGezalfde, de Zoon van °God!" En wij hebben geloofd en wij hebben geweten dat U de Heilige van °God bent.(SW)[Joh. 6:69] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Hier vinden we het eerste scherpe onderscheid tussen de ongelovige natie en de kleine groep gelovigen, vertegenwoordigd door Petrusrots. Dit markeert de grote crisis in Zijn bediening. Vanaf nu is Hij niet langer bezig met de verkondiging van het koninkrijk aan de natie, maar leert Hij Zijn leerlingen over Zijn lijden. In feite waarschuwt Hij hen niet te vertellen dat Hij de ChristusGezalfde is. De natie heeft Hem en Zijn verkondiging afgewezen. Het koninkrijk, dat naderbij kwam, trekt zich nu terug. Het gevolg van Zijn werken ligt in de bekentenis van een paar, waarvan Petrusrots een type is, die Hem (h)erkennen als de MessiasGezalfde en als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Nu begint Hij Zijn nieuwe bediening en, vreemd genoeg, wordt Zijn boodschap onmiddellijk tegengewerkt door Petrusrots. Ondanks alles wat Hij hen, in de nu begonnen periode, had geleerd over Zijn lijden, was het pas nadat dit voorbij was dat de apostelen Zijn woorden ontvingen en geloofden. Zij wilden volharden in de verkondiging van het koninkrijk. Vandaag hebben we een soortgelijke situatie. Het koninkrijk werd nogmaals verkondigd tijdens de periode die door het boek Handelingen wordt beschreven. Sommigen volharden, zoals Petrusrots, door de verkondiging er van te blijven brengen.


30 En Hij vermaant* hen opdat zij aan niemand aangaande Hem zullen zeggen.
31 En Hij begint* hen te onderwijzen dat de Zoon van de mens veel moet lijden en verworpen* worden door de oudsten en de hogepriesters en de schriftgeleerden, en gedood* zal worden en na drie dagen opstaan*. Maar Ik zeg tot jullie dat Elia al kwam en zij herkenden hem niet, maar zij deden met hem al wat zij wilden. Zo staat ook de Zoon van de mens op het punt onder hen te lijden." (SW)[Matt. 17:12]
32 En Hij sprak het woord met vrijmoedigheid. En °Petrusrots, Hem bij zich nemend, begint* Hem te vermanen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32-33

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 16:22,23.


33 Maar JezusJAH redt , Zich omkerend en Zijn °leerlingen waarnemend, vermaant* °Petrusrots en zegt: "Ga heen, achter Mij, SatanTegenstander! Want jij bent niet gezind naar de dingen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar naar de dingen van de mensen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

De term "SatanTegenstander", hier toegepast op Petrusrots, is Hebreeuws voor "tegenstander". Het is een gewoon zelfstandig naamwoord, behalve wanneer het wordt gebruikt voor hem die anders de Slang of de Lasteraar wordt genoemd.


34 En de schare tot Zich roepend*, samen met de leerlingen, zei Hij tot hen: "Indien iemand achter wil komen, laat hem zichzelf verloochenen en laat hem zijn °kruis oppakken en laat hem Mij volgen! En wie niet zijn °kruis opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. (SW)[Matt. 10:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34-38

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 16:24-27; Lukaslichtgevend 9:23-26.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Niet alleen kijkt de Heer nu naar Zijn eigen lijden, maar ook Zijn volgelingen moeten proeven van Zijn beker. Terwijl ze het koninkrijk verkondigden, verwachtten ze een kroon te zullen dragen. Nu moeten zij al hun zelf afleggen en een kruis dragen.


35 Want in het geval dat hij de ziel van zichzelf zal willen redden*, zal hij haar verliezen; maar wie ooit zijn °ziel vanwege Mij en het evangeliegoede bericht zal verliezen, zal haar redden. Wie zijn °ziel vindt, zal haar verliezen en Wie zijn °ziel zal verliezen omwille van Mij, zal haar vinden. (SW)[Matt. 10:39] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Ziel betekent nooit leven. Leven is afhankelijk van geest. Ziel is het bewuste gevoel dat voortkomt uit de eenheid van het lichaam met de geest. Hij die zijn ziel wil redden, zoekt zijn eigen plezier en comfort, en deinst terug van zelf-ontkenning en kruisdragen. In het koninkrijk zal er alle genoegen zijn waarnaar een ziel maar kan hongeren. Daarom: de discipel die niet lijdt ten behoeve van Hem en zo zijn plaats in het koninkrijk verliest, redt zijn ziel voor dit moment, maar verliest die in het koninkrijk. Een ieder die de hele wereld zou winnen, maar er niet van kan genieten, verliest zijn ziel.


36 Want wat baat het de mens de hele wereld te winnen* en zijn °ziel verbeurd* zal worden?
37 Want wat zal de mens geven als ruilmiddel voor zijn eigen °ziel?
38 Want in het geval dat hij zich voor Mij en voor Mijn °woorden zal schamen in deze °generatie, de echtbreekster en zondares, zal ook de Zoon van de mens Zich voor hem schamen, wanneer Hij, met de heilige °boodschappers, ook maar zal komen in de heerlijkheid van Zijn °Vader.

Terug naar de index.
Naar Marcus 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.