Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)1 En het gebeurde toen °JezusJAH redt eindigde* Zijn twaalf °leerlingen voor te schrijven, dat Hij daar vandaan verder ging om te onderwijzen en te proclameren in hun °steden.
2 JohannesJAH is genadig nu, in de gevangenis horend* van de werken van °ChristusGezalfde, zendend* door zijn °leerlingen, want °Johannes was nog niet tot in de cel geworpen.(SW)[Joh. 3:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2-4

Vergelijk met Lukaslichtgevend 7:18-23

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

JohannesJAH is genadig was de grootste van alle profeten. Toch was zelfs hij zich niet bewust van het denken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Indien ChristusGezalfde de MessiasGezalfde is, en daaraan twijfelt hij niet, waarom wordt dan toegestaan dat hij wegkwijnt in een gevangenis?

De Joden hadden een probleem met het verzoenen van de profetieën over de MessiasGezalfde. Sommige leken Hem voor te stellen als de Lijdende, andere maakten Hem tot een glorieuze koning. Zo keken sommigen uit naar twee MessiasGezalfdesen, de ene, MessiasGezalfde ben JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), om te lijden, en een andere, MessiasGezalfde ben Davidgeliefde, om te heersen. Misschien had JohannesJAH is genadig zo’n gedachte. Hij berispte Herodeszoon van heros - held of afgod publiekelijk, maar de Heer deed geen poging om hem uit de handen van Herodeszoon van heros - held of afgod te krijgen, en deed niets om Zijn eigen kracht te doen gelden. Was Hij de Lijdende, en zou er een ander zijn om te heersen met een ijzeren staf? Wij kunnen nu zien dat JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) en Davidgeliefde een combinatie waren van lijden en heerlijkheid, en dat er in elk geval een pauze was tussen de twee. Maar dit kon niet goed bekend gemaakt worden op het moment dat Hij Zijn apostelen uitzond. Het zou hen ontmoedigd hebben als zij wisten dat hun verkondiging niet bestemd was om te slagen. Daarom geeft onze Heer geen bevestigend antwoord aan de boodschappers van JohannesJAH is genadig, maar zegt ze te getuigen van wat ze zagen. Hij maakt een toespeling dat JohannesJAH is genadig mogelijk door Zijn loopbaan in een valstrik zou komen. Maar, hoe onverklaarbaar het voor hem zou schijnen, Hij verzekerd hem dat dit zijn blije deel is om te vertrouwen waar hij niet kan begrijpen.


3 zei tot Hem: "Bent U de komende of zullen wij een andere verwachten?" Paulus nu zei: "Johannes doopt de doop van bezinning, zeggend tot het volk dat zij tot in de na hem Komende zouden geloven, dat wil zeggen: tot in °Jezus. (SW)[Hand. 19:4]
4 En antwoordend zei °JezusJAH redt tot hen: "Gaat! Gegaan zijnde, bericht aan JohannesJAH is genadig wat jullie horen en bekijken.
5 Blinden kijken weer en kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doofstommen horen, en doden worden gewekt en armen wordt het evangeliegoede bericht gebracht. 5 Dan zullen ogen van de blinden ontsloten worden en de oren van de doven zullen geopend worden. 6 Dan zal de verlamde springen als het hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de wildernis worden wateren open gereten en er zijn waterlopen in de rotswoestijn. (SW)[Jes. 35:5,6] - 1 De geest van mijn Heer JAHWEH is op mij omdat JAHWEH mij zalft om nieuws te brengen aan nederigen. Hij zendt mij om de verbrokenen van hart te verbinden, om vrijheid te roepen aan krijgsgevangenen en in vrijheid stelling aan die gebonden zijn,(SV)[Jes. 61:1]
6 En gelukkig is hij die niet in Mij gevalstrikt zal worden." En zij werden verstrikt in Hem. Maar °Jezus zei tot hen: "Een profeet wordt niet ongeëerd, behalve in de vaderstad en in zijn °huis."(SW)[Matt. 13:57]
7 Als dezen nu gegaan waren, begint °JezusJAH redt tot de scharen te zeggen aangaande JohannesJAH is genadig: "Waarom komen* jullie uit tot in de woestijn? Om riet gade te slaan*, geschud wordend door wind? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met Lukaslichtgevend 7:24-30

De Heer had op dit moment best kleinerend over JohannesJAH is genadig gesproken hebben. In plaats daarvan brengt Hij hem een lofrede die hem op de hoogste hoogten van menselijke roem brengt. Hij geeft hem een naam die groter is dan die van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en Eliamijn God is JAH. De Joden hebben hem nooit deze plaats toegewezen, deels omdat hij de voorloper van de MessiasGezalfde was die zij verworpen hebben, en deels omdat zijn loopbaan zijn top bereikte door de komst en aanwezigheid van zijn Heer.


8 Maar waarom komen* jullie uit om waar te nemen? Een mens, gekleed zijnde in zachte kleren? Neem waar, zij die de zachte kleren dragen zijn in de huizen van de koningen.
9 Maar voor wat komen* jullie uit? Om een profeet waar te nemen? Ja, zeg Ik jullie, en bovenmatiger dan een profeet! En jij nu, kleine jongen, zal profeet van de Hoogste genoemd worden. Want jij zal vooruitgaan in het zicht van de Heer om Zijn wegen gereed te maken(SW)[Luc. 1:76]
10 Deze is het aangaande wie het is geschreven: 'Neem waar, Ik vaardig Mijn °boodschapper af voor Jouw gezicht die Jouw °weg vlak voor Jou zal construeren.' 20 Aanschouw! Ik zend een boodschapper tot voor jouw aangezicht om jou op de weg te bewaren en om jou te brengen naar de plaats die Ik voorbereidde. (SW)[Ex. 23:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met Maleachi 3:1


11 Amen, Ik zeg tot jullie, onder geborenen van vrouwen is geen grotere gewekt dan JohannesJAH is genadig de Doper. Maar de kleinere in het koninkrijk van de hemelen is groter dan hij.
12 Vanaf de dagen nu van JohannesJAH is genadig de Doper tot op dit moment wordt het koninkrijk van de hemelen geweld aangedaan en geweldenaars roven haar. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-15

Vergelijk met Lukaslichtgevend 16:16,17.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

JohannesJAH is genadig’ methoden waren drastisch en gewelddadig. Hij zou het koninkrijk aan de natie hebben opgedrongen, net zoals de Heer dat zal doen wanneer de twee getuigen de regen zullen doen ophouden en water in bloed zullen omzetten en de aarde zullen slaan met rampen (Openb. 11:3-6). JohannesJAH is genadig kwam in de geest en kracht van Eliamijn God is JAHa. Voor dat moment was onze Heer uit een geheel andere geest.


13 Want al de profeten en de wet profeteren tot JohannesJAH is genadig. De wet en de profeten zijn tot Johannes. Vanaf dat moment wordt het koninkrijk van °God geëvangeliseerd, en iedereen dringt zich geweldadig in haar binnen en geweldenaars roven haar.(SW)[Luc. 16:16]
14 En indien jullie willen, ontvangt! Hij is Eliamijn God is JAH, die op het punt staat te komen. En zij vragen hem: "Wat dan? Bent u Elia?" En hij zegt: "Ik ben het niet." "Bent u de profeet?" En hij antwoordde niet.(SW)[Joh. 1:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Zie 17:10-13; Lukaslichtgevend 1:17: Maleachi 4:5.


15 Die oren heeft om te horen, laat hem horen!
16 Met wat nu zal Ik deze generatie vergelijken? Deze lijkt op kleine jongens en meisjes, zittend in de markten, die, tot de anderen toeroepen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16-19

Vergelijk met Lukaslichtgevend 7:31-35

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het verschil tussen JohannesJAH is genadig’ bediening en die van onze Heer wordt verder duidelijk door het verschil in de aanklachten tegen hen. Het volk was pruilend, als kleine kinderen die met geen enkel spel willen meespelen, of het nu moeilijk of makkelijk is. JohannesJAH is genadig jammerde, toch wilden zij niet verdrietig zijn. De Heer floot, toch weigerden zij om te dansen. JohannesJAH is genadig was een asceet, en zij beschuldigden hem van het hebben van een demon. Onze Heer was het tegendeel, en zij noemden Hem een gulzigaard en een drinkebroer. Ze zouden niet passend zijn. En toch was het de wijsheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om deze tegengestelden tegen elkaar uit te spelen, zo de ongeneselijke koppigheid van het volk aantonend.


17 zeggend: 'Wij spelen op de fluit voor jullie en jullie dansen niet! Wij weeklagen en jullie treuren niet heftig!'"
18 Want JohannesJAH is genadig kwam, niet etend en niet drinkend en zij zeggen: 'Hij heeft een demon.'
19 De Zoon van de mens kwam, etend en drinkend en zij zeggen: 'Neem waar, een mens, een eter en wijndrinker, een vriend van tol-incasseerders en van zondaars. En de Wijsheid werd gerechtvaardigd dooreig. vanaf haar °werken.' 1 Nu waren alle °tol-incasseerders en de zondaars naderend tot Hem om Hem te horen. 2 En de Farizeeën, en bovendien de , mopperden, zeggend: "Deze ziet uit naar zondaars en eet samen met hen!"(SW)[Luc. 15:1,2]
20 Dan begint* Hij de steden te smaden waarin de meeste van Zijn °machten waren gebeurd, omdat zij zich niet bezinnen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Vergelijk met Lukaslichtgevend 10:13-16

De nadrukkelijke verklaring dat Tyrus?rots en Sidonvisserij (-stad) berouw getoond zouden hebben als zij de gunst hadden ontvangen die de steden van Galileakring kregen, maakt het geheel onmogelijk hen te verdoemen tot eindeloze vernietiging, zonder daarbij de rechtvaardigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in het gedrang te brengen, geheel buiten Zijn mededogen om. De absolute bewering dat Sodombranden/brandend niet vernietigd zou zijn als het bevoorrecht zou zijn geweest als Kapernaümdorp van Nahum - getroost (door JAH), doet vragen rijzen over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s wijsheid en liefde. Beperkte Hij Zijn gunsten zodat deze steden zich niet zouden bekeren? Het antwoord is dat alles in overeenstemming is met die diepere uitdrukking van Zijn liefde, die wijs voorziet in de ultieme vertoning er van. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s rechtvaardigheid zal gezuiverd worden door het aanpassen van het oordeel in overeenstemming met voorrecht. In de voleinding zal Zijn liefde onthuld worden in hun redding.


21 "Wee jou, Chorazinrokende oven, wee jou, Betsaidahuis van de visvangst, want indien in Tyrus?rots en in Sidonvisserij (-stad) de machten waren gebeurd die in jullie gebeurden, hadden zij zich ooit, lang geleden, in zak en as bezonnen*. 9 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van Tyrus en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren. Vanwege hun uitleveren van een totale deportatie naar Edom en zij gedachten niet het verbond van broeders. 10 En Ik zal vuur zenden tegen de muur van Tyrus en het zal haar burchten verslinden. (SW)[Amos 1:9,10] - 6 En het woord bereikte de koning van Ninevé. En hij stond op van zijn troon en hij verbande zijn bontmantel van op hem. En hij bedekte zich met een rouwgewaad en zat neer op de as. (SW)[Jona 3:6]
22 Evenwel zeg Ik tot jullie: Voor Tyrus?rots en Sidonvisserij (-stad) zal het draaglijker zijn in de dag van de beoordeling dan voor jullie.'
23 En jij, Kapernaümdorp van Nahum, jij zal toch niet tot de hemel verhoogd worden! Tot het dodenrijkGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden zal jij neergedaald gemaakt worden! Want indien in Sodombranden/brandend de machten waren gebeurd die in jou gebeuren, blijft het tot °vandaag. 13 En jij, jij zei in jouw hart: Naar de hemelen zal ik opgaan! Boven de sterren van El zal ik mijn troon verhogen, en ik zal zitten op de berg van de afspraak, in de uithoeken van het noorden. 14 Ik zal opgaan op de hoge plaatsen van de dichte wolk. Ik zal mij gelijk stellen aan de Allerhoogste! 15 Ja, naar het dodenrijk zal jij neerwaarts gebracht worden, naar de uithoeken van het onderaards gewelf. (SW)[Jes. 14:13-15] - en de steden van Sodom en van Gomorra veroordeelde, ze in de as leggend in een omverwerping, tot een voorbeeld geplaatst hebbend voor hen die op het punt staan oneerbiedig te zijn, (SW)[2Petr. 2:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Dit is een zeer instructieve illustratie van de betekenis van het woord ongezien, gewoonlijk weergegeven met "hel" of "Hades". Sodombranden/brandend was weggezakt naar het ongeziene, zelfs in de dagen van onze Heer. En vandaag is de juiste plaats van Kapernaümdorp van Nahumgetroost (door JAH) onzeker. Als stad ging het voorbij het gebied van menselijke waarneming. Het ongeziene is niet beperkt tot de doodstoestand, maar wordt toegepast op onzichtbare geest en verdwenen steden. Het wordt hier gebruikt in dezelfde betekenis als hemel in de voorafgaande zin.


24 Evenwel zeg Ik tot jullie dat het voor het land van Sodombranden/brandend draaglijker zal zijn in de dag van de beoordeling dan voor jou." Ik zeg tot jullie dat het voor Sodom in die °dag dragelijker zal zijn dan voor die °stad(SW)[Luc. 10:12]
25 In die °periode zei °JezusJAH redt, antwoordend: "Ik juich U toe, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, omdat U deze dingen verbergt* vooreig. vanaf wijzen en intelligenten, en U ze onthult* aan onmondigen, 26 Want bekijk de roeping van jullie, broeders, dat er niet vele wijzen overeenkomstig het vlees waren, niet vele machtigen en niet vele edelen, 27 maar °God kiest de dommen van de wereld uit, opdat Hij de wijzen te schande zou maken, en °God kiest de zwakken van de wereld uit opdat Hij de sterken te schande zal maken. 28 En °God kiest de onedelijke dingen van de wereld en geminacht zijnde dingen en de dingen die niets zijn, opdat Hij de wel iets zijnde dingen buiten werking zou stellen, 29 opdat niet alle vlees zich zou beroemen in het zicht van °God. (SW)[1Kor. 1:26-29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25-27

Vergelijk met Lukaslichtgevend 10:21-24. Zie Psalm 8:2; 1Kor. 1:19-27.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Hoewel Zijn bediening leek te falen, erkent de Heer hier het feit dat dit in overeenstemming is met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s nog niet-geopenbaarde doestelling. Hij stemt in met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s kennelijke genoegen om de waarheid te verhullen voor hen die wijs waren en verstandig in de dingen van dit leven. Het irriteert Hem niet dat Hij ze niet kan bereiken, omdat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s werk kennelijk zonder de te verwachten gevolgen is, want Hij het bewustzijn dat, uiteindelijk, het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf is Die aan het werk is voor Zijn eigen doelstelling en heerlijkheid. Het is niet dat zij die Hem verwerpen verblind werden door de een of ander daad van henzelf, waarvoor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de verantwoordelijkheid afwijst. Zij zien niet omdat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het bewust voor hen verbergt.


26 ja, °Vader, want zo werd het een welbehagen vlak voor U.
27 Alles werd Mij overgeleverd door Mijn °Vader en niemand herkent de Zoon dan de Vader; ook herkent niemand de Vader dan de Zoon en wie de Zoon van plan zal zijn Hem te onthullen*, indien dat het geval is. Daarom ook verhoogt °God Hem uitermate en begunstigt Hem met de naam boven iedere °naam (SW)[Filip. 2:9] - zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. En Mijn °ziel plaats Ik ten behoeve van de schapen.(SW)[Joh. 10:15] - Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren God, Die is in de boezem van de Vader, Die ontvouwt Hem.(SW)[Joh. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Zie JohannesJAH is genadig 3:35; 17:2.


28 Komt hier, naar Mij toe, allen die zwoegen en beladen zijn en Ik zal jullie rust geven. 25 Want Ik zal de flauwvallende ziel oververzadigen en elke ziel die wegkwijnt zal Ik vullen. (SW)[Jer. 31:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Het is dit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker-bewustzijn, deze erkenning van Zijn hand in alle dingen, en meer in het bijzonder in dat wat tegengesteld is aan Zijn gekende wil, dat het hart van Zijn slaven op het gemak stelt en rust geeft in de geest. Dit is in het bijzonder nodig in dagen van afval. Wanneer we het succes zien van Zijn vijanden, het falen van Zijn vrienden, wanneer we de Zijnen verstrikt zien in de verleiding van de laatste dagen, zullen wij dan hen de schuld geven die deze last moeten dragen terwijl zij zwoegen? Hoe moeilijk is het voor hun trots om betrokken te zijn bij falen! Hoe groot is de verleiding om het juk af te werpen en succes te verzekeren door hun eigen methoden! O, mochten ze toch leren zich het juk op te leggen van Hem, nederig te buigen onder het falen dat in overeenstemming is met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s onderliggende doelstelling! Dan zouden ze instemmen wanneer Hij verblindt, net zoals wanneer Hij zegent. Dan zal het juk niet langer kwellen, en de last zal van hun pijnlijke schouders afvloeien. De valse gedachte dat falen niet van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker komt en dat succes altijd Zijn kenmerk is, heeft heiligen er toe geleid te denken dat iedere flagrante ongehoorzaamheid aan Zijn wil ten volle gerechtvaardigd is als het maar resulteert in een kennelijk succes. Laten we niet vergeten dat Hij dezen kenschetste als dagen van afval, zodat het Zijn wil is dat velen het geloof zouden verlaten, en, dientengevolge, groot succes zou uitlopen op groot verlies voor ieder van Zijn slaven die niet wettig strijden. Het is onze taak Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoegen te doen door verwerping te lijden, samen met Hem.


29 Heft mijn °juk op jullie en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van °hart en jullie zullen rust vinden voor jullie °zielen, 16 Zo zegt JAHWEH: Stam op de wegen en ziem! En vraagm naar sporen van de aion. Waar is deze weg van het goede? En gam er op en vindm respijt voor jullie ziel. Maar zij zeggen: Wij zullen niet gaan. (SW)[Jer. 6:16]
30 want Mijn °juk is mild en Mijn °last is lichtheid. Want dit is de liefde van °God: dat wij Zijn °voorschriften zullen bewaren, en Zijn °voorschriften zijn niet zwaar, (SW)[1Joh. 5:3]
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.