Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 23

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Dan spreekt* °JezusJAH redt tot de scharen en tot Zijn °leerlingen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Hoewel de SadduceeŽnrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) waarschijnlijk inbegrepen waren in de term schriftgeleerden, worden de FarizeeŽnafgescheidenen in het bijzonder apart gezet voor deze laatste aanklacht. Gedurende honderd en vijftig jaren hadden zij het hoogste respect van de bevolking genoten vanwege hun vurigheid en strikte naleving van de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. De SadduceeŽnrechtvaardigen (afgeleid van Sadokrechtvaardig) waren met betrekkelijk weinig en hadden niet veel invloed. Het is zeer opvallend dat onze Heer zelden streng sprak over het gewone volk. Hij legde de schuld niet bij de schapen, maar bij de herders.

Voor zoverre de FarizeeŽnafgescheidenen de leer van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen volgden berispte onze Heer hen niet, maar Hij deed het veeleer omdat zij zichzelf niet belastten met het volgen van de wet, maar het op de schouders van anderen legden. De hele religie bestond uit zelf-vleierij. Het is van groot belang dat we het feit zouden herkennen dat de dreigingen van onze Heer niet gericht waren tegen de zeden en de moraal en misdaad in de lagere lagen van de sociale schaal. Hij wees niet de corruptie af in de politiek en de onderdrukking en roofzucht van de heersers. De ergste overtreders, in Zijn gezalfde ogen, waren de erkende religieuze leiders, zij die de krachtigste betuigingen maakten over het dienen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zo is het altijd. De meest snode criminelen zijn niet zij die niet doen schijnen Hem te dienen, maar zij die er het meeste uiterlijke werk van maken.


2 zeggend: "Op de stoel van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen zijn de schriftgeleerden en Farizeeën gaan zitten*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Zie Nehemia 8:4-8; Maleachi 2:7


3 Alles dan, zoveel als zij tot jullie ook maar zullen zeggen, doet het en bewaart het overeenkomstig! Maar doet toch niet hun °werken, want zij zeggen en zij doen niet.
4 Zij nu binden zware en moeilijk te dragen lasten bijeen en zij plaatsen ze op de schouders van de mensen. Maar zij willen ze zelf niet met hun °vinger beroeren*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Zie Lukaslichtgevend 11:46

Zo slecht als de leer van de FarizeeŽnafgescheidenen was, hun gedrag was nog erger. De Heer keert Zich nu af van hun inzettingen om te waarschuwen tegen hun praktijken.


5 Maar al hun werken doen zij om gadegeslagen* te worden door de mensen, want zij verbreden hun °gebedsriemen en zij maken de kwastjes groot. 1 Past op dat jullie je įrechtvaardigheid niet doet voor de mensen, om door hen aangestaard te worden, want anders hebben jullie zeker geen loon bij jullie įVader, Die in de hemelen is.
...
5 En wanneer jullie zullen bidden, zullen jullie niet zijn als de hypocrieten, want zij zijn er gek op in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te staan om te bidden, opdat zij door de mensen gezien mogen worden. Amen, Ik zeg jullie: zij hebben hun įloon ten volle (SW)
[Matt. 6:1,5]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5-14

Vergelijk met Markuseen verdediging 12:38-40; Lukaslichtgevend 20:45-47

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zie Deuteronomium 6:6-8; 22.12; Numeri 15:37-41


6 Zij nu houden veel van de voorste aanligplaats in de avondmaaltijden en de voorste stoelen in de synagogen, En Hij zei tot hen die geroepen zijn een parabel, de aandacht vestigende op hoe zij de voorste aanligplaatsen uitkozen, tot hen zeggend:(SW)[Luc. 14:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Zie Lukaslichtgevend 11:43


7 en van de begroetingen in de markten en door de mensen 'RabbiLeraar of meester' genoemd te worden.
8 Maar jullie zullen niet 'RabbiLeraar of meester' genoemd worden, want Één van jullie is de Leraar, maar jullie zijn allen broeders.
9 En jullie zouden op de aarde niet ťťn van jullie 'vader' noemen, want Één is jullie Vader, de hemelse.
10 Ook zullen jullie niet leermeesters genoemd worden, want Één is jullie leermeester, de ChristusGezalfde. 26 Zo is het niet onder jullie. Maar in het geval iemand onder jullie groot zal willen worden, hij zal jullie bediende zijn, 27 en wie ook maar zal willen onder jullie eerste te zijn, hij zal jullie slaaf zijn, (SW)[Matt. 20:26,27]
11 De grotere nu van jullie zal jullie bediende zijn. 29 Wanneer zij omlaag brengen, dan zal jij zeggen: trots. En Hij zal de neergeslagene van ogen redden. (SW)[Job 22:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zie 20:25-28

Het voortdurende doel van de FarizeeŽnafgescheidenen was om van mensen de erkenning te krijgen waarvan zijn meenden er recht op te hebben.


12 Maar die zichzelf zal verhogen zal vernederd worden en die zichzelf zal vernederen zal verhoogd worden.
13 Wee echter jullie, schriftgeleerden en Farizeeënafgescheidenen, huichelaars! Want jullie sluiten het koninkrijk van de hemelen vlak voor de mensen. Want jullie komen niet binnen, noch laten jullie de binnenkomende binnenkomen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zie Lukaslichtgevend 11:52

Onze Heer begon Zijn bediening met een negen-voudige zegening van de armen, de rouwenden, de zachtmoedigen, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, en zij die omwille van Zijn Naam valselijk beschuldigd worden (5:3-11). Waar komen de FarizeeŽnafgescheidenen hier in beeld? Ze waren zo ongelijk aan dit als met maar kan zijn. Daarom sluit Hij Zijn bediening af met zeven vervloekingen over de hypocrieten die anderen in de weg staan om het koninkrijk binnen te gaan, die proselieteren voor hun eigen partij, die dat wat geheiligd is verhogen boven dat wat heiligt, die de verhoudingen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís geboden verstoren, die de buitenkant reinigen maar de binnenkant vol vuilte laten, die uiterlijk rechtvaardig schijnen, maar wetteloos zijn van binnen, die zichzelf meer rechtvaardig voordoen dan hun voorvaderen, maar ze overtreffen in ongerechtigheid.

Het koninkrijk van de hemelen werd op dat moment gesloten, om pas weer geopend te worden toen Petrusrots de aan hem toevertrouwde sleutels gebruikte, op de Pinksterdag. Dan sluiten, nogmaals, de FarizeeŽnafgescheidenen en de schriftgeleerden het koninkrijk door het getuigenis van de apostelen af te wijzen. Nu is het gesloten. Het zal pas geopend worden als ChristusGezalfde terugkomt in heerlijkheid.


14 (geen vers 14)
15 Wee jullie schriftgeleerden en Farizeeënafgescheidenen, huichelaars! Want jullie trekken rond de zee en het droge om ťťn proseliet te maken en wanneer ook maar hij dat zal worden, maken jullie hem meer dan dubbel dan jullie tot zoon van Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom - een vallei ten zuidwesten van Jeruzalem.
16 Wee jullie, blinde gidsen, die zeggen: 'Wie ook maar zou zweren bij de tempel, het is niets. Maar wie ook maar zou zweren bij het goud van de tempel, hij is verschuldigd.' Verlaat ze! Zij zijn blinde gidsen van blinden! Indien nu een blinde een blinde zal leiden, zullen beiden tot in de kuil vallen."(SW)[Matt. 15:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De FarizeeŽnafgescheidenen hadden de Schrift tot niets terug gebracht door valse interpretaties en in het bijzonder door menselijke toevoegingen. Hun commentaren waren vol van onderscheid dat de geestelijke kracht van de wet vernietigde. Alleen uiterlijkheden waren van belang. De glitter van het goud op de tempel verblindde hun ogen voor de kostbaarheid van de plaats die door de aanwezigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geheiligd werd. Het offeren op het altaar was, voor hen, veel heiliger dan het altaar dat het heiligde. Alle vitale waarden die geschapen werden door het contact met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had op hun blinden harten aantrekkingskracht.


17 Dommen en blinden! Want wat is groter, het goud of de tempel die het goud heiligt*?
18 'En wie ook maar zou zweren bij het altaar, het is niets. Maar wie ook maar zou zweren bij het naderingsgeschenk dat daar bovenop is, hij is het verschuldigd.'
19 Dommen en blinden! Want wat is groter, het naderingsgeschenk of het altaar dat het naderingsgeschenk heiligt? 37 Zeven dagen zal jij een beschutting maken over het altaar en jij heiligt het. En het altaar wordt heiligheid van heiligheden. Al wat het altaar aanraakt zal heilig zijn. (SW)[Ex. 29:37] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Zie Exodus 29:37


20 Hij dan die zweert* bij het altaar, zweert daarbij en bij alle dingen die er bovenop zijn.
21 En die zweert* bij de tempel, zweert daar bij en bij Hem Die hem bewoont. 13 Ik bouwde, ja bouwde een huis van residentie voor U, een terrein voor U om aionen in te wonen." (SW)[1Kon. 8:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Zie 1Koningen 8:13; Psalm 26:8


22 En die zweert* bij de hemel, zweert bij de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en bij Die daar bovenop zit. 1 Zo zegt JAHWEH: De hemelen zijn Mijn troon en de aarde is de voetenbank van Mijn voeten. Waar is dit huis dat jullie voor Mij zullen bouwen en waar is deze plaats van Mijn rust? (SW)[Jes. 66:1]
23 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want jullie geven tienden van de mint en de dille en de komijn, en jullie laten de gewichtiger dingen van de wet gaan*: de beoordeling en de ontferming en het geloof. Deze dingen was het bindend om te doen* en die dingen niet los te laten*. 30 En elke tiende van het land, van het zaad van het land en van de vrucht van de boom, is voor JAHWEH. Het is heiligheid voor JAHWEH. (SW)[Lev. 27:30] - 8 Hij vertelde jou, mens, wat goed is. En wat vereist JAHWEH van jou? Alleen dat jij oordeel doet en de vriendelijkheid liefhebt en zachtmoedig gaat met jouw Elohim. (SW)[Micha 6:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23-24

Zie 5:34; Psalm 11:4

Vergelijk Lukaslichtgevend 11:42

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Het is mogelijk dat deze in kleine hoeveelheden werden verbouwd voor huiselijk gebruik en daarom nauwelijks van zoveel waarde als het werk dat betrokken was bij het in tienen delen, maar het is goed om nauwgezet te zijn bij wat betrekking heeft op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar om dit te doen en de grote morele verplichtingen van de wet te ontlopen, kwam dicht bij de grenzen van hypocrisie.


24 Blinde gidsen, die de mug uitzeven, maar de kameel opslokken. Bovendien heb jij de overtuiging zelf gids van blinden te zijn, licht van hen in duisternis, (SW)[Rom. 2:19]
25 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want jullie reinigen de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze boordevol van roofzucht en gebrek aan zelfbeheersing. En komend van de markt, in het geval zij niet besprenkeld zouden worden, eten zij niet. En vele andere dingen zijn er die zij accepteerden te houden: onderdompelingen van drinkbekers en van waskannen en van koperen voorwerpen en ligbedden. (SW)[Mar. 7:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25-26

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11: 39-41


26 Farizeeër! Blinde! Reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en van de schotel, opdat ook de buitenkant er van rein zal worden. 40 En die van de FarizeeŽn die met Hem zijn, horen deze dingen en zij zeiden tot Hem: "Wij zijn toch ook niet blinden?" 41 įJezus zei tot hen: "Indien jullie blinden waren, hadden jullie geen zonde. Maar nu zeggen jullie: 'Wij kijken.' Jullie įzonde dan blijft."(SW)[Joh. 9:40,41]
27 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeënafgescheidenen, huichelaars! Want jullie lijken heel erg op graven die witgepleisterd zijn, welke aan de buitenkant inderdaad prachtig verschijnen, maar ze zijn boordevol van botten van doden en van elke onreinheid. Toen zei įPaulus tot hem: "įGod staat op het punt jou te slaan, witgepleisterde wand! En jij zit om mij te oordelen overeenkomstig de wet en in strijd handelend met de wet beveel jij mij geslagen te worden?" (SW)[Hand. 23:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27-28

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:44. Zie Handelingen 23:3.

Het is moeilijk een meer vernietigende vergelijking in te denken dan de schone, witgekalkte tombes en de verdervende lijken er in. Toch is zo alle religie die uiterlijk en pronkziek is, die niets weet van nederigheid van hart en zelf-vernedering.


28 Zo verschijnen jullie ook van buiten voor de mensen als rechtvaardigen, maar van binnen zijn jullie barstensvol van huichelarij en van wetteloosheid. En Hij zei tot hen: "Jullie zijn het die zichzelf rechtvaardigen in het zicht van de mensen, maar įGod kent jullie įharten, want het hoge in mensen is een gruwel in het zicht van įGod.(SW)[Luc. 16:15]
29 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want jullie bouwen de graven van de profeten en jullie versieren de grafgewelven van de rechtvaardigen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29-33

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:46-51.


30 en jullie zeggen: 'Indien wij in de dagen van onze °vaders waren, waren wij nooit deelgenoten geweest met hen aan het bloed van de profeten.'
31 Daarom geven jullie getuigenis aan julliezelf, dat jullie zonen zijn van die de profeten vermoorden*. Wie van de profeten werd niet door jullie įvaders vervolgd? En zij doden hen die tevoren verkondigen over de komst van de Rechtvaardige, van Wie jullie nu verraders en moordenaars werden (SW)[Hand. 7:52] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Zie Handelingen 7:51; 1Thessalonicenzen 2:15-16.


32 En jullie, maakt de maat van jullie °vaders vol! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

In plaats van af te zien van de boze daden van hun vaders en zo de mate van schuld van de natie terug te brengen, stonden deze religieuze FarizeeŽnafgescheidenen op het punt tot de uiterste grenzen van ongerechtigheid te gaan door de moord op de MessiasGezalfde. Alle kwaad wordt door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gemeten. Wanneer het afmetingen bevat die niet langer bijdragen aan Zijn doel, wordt het beteugeld.


33 Slangen! Voortbrengsels van gifslangen! Hoe zullen jullie vluchten vanaf de beoordeling van °Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom - een vallei ten zuidwesten van Jeruzalem? Hij dan zei tot de scharen, uitgaand om door hem gedoopt te worden: "Voortbrengsel van gifslangen! Waarom geven jullie te kennen te vluchten voor de op het punt staande verontwaardiging?(SW)[Luc. 3:7]
34 Vanwege dit, neem waar, Ik vaardig naar jullie profeten en wijzen en schriftgeleerden af. Sommigen vanuit hen zullen jullie doden en zullen jullie kruisigen, en sommigen vanuit hen zullen jullie geselen in jullie °synagogen en zullen jullie vervolgen, van stad tot stad, Geef de mensen op, want zij zullen jullie overleveren aan Sanhedrins en tot in hun įsynagogen zullen zij jullie geselen. (SW)[Matt. 10:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Zie Handelingen 5:40; 7:58,59; 2Korintheverzadigd 11:25,25.

Het verslag in Handelingen vervult deze belofte. Jakobhielenlichterus werd gedood door het zwaard (Hand. 12:2). Petrusrots werd waarschijnlijk gekruisigd (Joh. 21:18)


35 zodat ook maar over jullie alle rechtvaardig vergoten wordend bloed zal komen, vergoten wordend op de aarde, vanaf het bloed van Abelademtocht, ijdelheid, de rechtvaardige, tot het bloed van ZachariaJAH gedenkts, zoon van Berechjazegen van JAHs, die jullie vermoordden* tussen de tempel en het altaar. In geloof bood Abel meer offers aan God dan KaÔn, door welke hem getuigenis werd gegeven rechtvaardig te zijn, įGod van zijn naderingsgeschenken getuigenis gevend. En hierdoor, hoewel gestorven, spreekt hij nog steeds. (SW)[Hebr. 11:4] - 20 En geest van Elohim bekleedde Zecharja, zoon van Jojada, de priester, en hij staat tegenover het volk en hij zegt tot hen: "Zo zegt de Elohim: Waarom overschrijden jullie de instructies van JAHWEH? Jullie zullen niet voorspoedig zijn, want jullie verlieten JAHWEH en Hij verlaat jullie!" (SW)[2Kron. 24:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Zie Genesis 4:8.

Oordeel zal gebaseerd zijn op licht en voorrecht. Hij die een misdaad begaat die hij met opzet veroordeelde, is veel schuldiger van iemand die weinig kennis heeft van de morele maat. Deze mannen, die ChristusGezalfde veroordeelden en kruisigden, doodden niet alleen Hem, maar allen die vůůr Hem kwamen, want zij maken het overduidelijk dat niets hen teruggehouden zou hebben van de feitelijke daad, behalve hun afwezigheid.

Er werd een ZachariaJAH gedenkt gedood in de hof van het huis van de Heer in de dagen van koning Joas (2Kron. 24:20-22). Maar hij was de zoon van Jehoiada, terwijl ons nadrukkelijk door onze Heer verteld wordt dat Hij betrekking heeft op een andere ZachariaJAH gedenkt, wiens vader Berechiah heette. Hij was een van de kleine profeten (Zach. 1.1) en moet honderden jaren na de dagen van Joas vermoord zijn. De FarizeeŽnafgescheidenen hadden niet echt een hand in Zijn moord, noch dreven zij de spijkers die Hem aan het kruis nagelden, maar zij hadden de geest van KaÔnsmid en alle die echt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dienden waren hun wettige prooi. De eren die over die generatie kwamen, tot aan de vernietiging van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, hebben nauwelijks hun gelijk in de annalen van de geschiedenis.


36 Amen! Ik zeg tot jullie: al deze dingen zullen arriveren over heel deze °generatie.
37 Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, dat de profeten doodt en de naar haar afgevaardigden met stenen werpt, hoe vaak wil* Ik jouw °kinderen bijeen vergaderen op de wijze waarop een hen haar eigen kuikentjes bijeen vergadert onder haar °vleugels?  Maar jullie willen* niet. 58 En hem uitwerpend buiten de stad, wierpen zij met stenen. En de getuigen deden hun įbovenkleding weg bij de voeten van een jongeman, genaamd Saulus. 59 En zij wierpen įStefanus met stenen, die aanroept en zegt: "Heer! Jezus! Ontvang mijn įgeest!" (SW)[Hand. 7:58:59] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37-39

Vergelijk Lukaslichtgevend 13:34,35.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Dit aandoenlijke vaarwel sluit Zijn missie naar de heilige stad af. Als ze Hem niet willen hebben, dan moet Hij ze overlaten aan de machten van de duisternis. Met Hem laat de Aanwezigheid de tempel onbewoond achter, Haar lege grandeur gaat nog veertig jaren door en wordt dan platgelegd in het stof.


38 Neem waar, aan jullie wordt jullie °huis wordt eenzaam gelaten. 7 Ik verliet Mijn huis, ik liet Mijn lotbezit in de steek, ik gaf de geliefde van Mijn ziel in de handpalm van haar vijanden. (SW)[Jer. 12:7]
39 Want Ik zeg tot jullie: Jullie zullen Mij vanaf dit moment niet waarnemen, totdat jullie ooit zullen zeggen: 'Gezegend wordt Die komt in de naam van de Heer!'" 26 Gezegend is die komt in de Naam van JAHWEH. Wij zegenen jullie vanuit het huis van JAHWEH. (SW)[Psalm 118:26]Terug naar de index.
Naar Mattheüs 24
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.