Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 26

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Klik op "Commentaar", dan ziet u een stukje tekst dat slaat op dit stukje
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst)


1 En het gebeurde, wanneer °JezusJAH redt al deze °woorden tot een einde brengt*, dat Hij al deze woorden tot Zijn °leerlingen zei:
2 "Jullie hebben waargenomen dat het na twee dagen Paschahet paasmaal wordt en de Zoon van de mens wordt overgeleverd om te worden gekruisigd." 3 Spreekt tot heel de vergadering van Israël, zeggend: 'Op de tiende van deze maand nemen zij, een ieder voor zich, een stuk kleinvee, naar het huis van de vaders, een stuk kleinvee per huis. 4 En indien het huis te weinig is om een stuk kleinvee te verkrijgen, dan nemen hij en zijn buurman, de nabije, er een naar vaststelling van zielen. Overeenkomstig zijn eten stelllen jullie het stuk kleinvee vast. 5 Een onberispelijk stuk kleinvee, mannelijk, zoon van een jaar, zal van jullie worden. Van de mannelijke lammeren en van de geiten nemen jullie. 6 En het is voor jullie tot bewaring tot de veertiende dag van deze maand. En zij slachten het, heel de samenkomst van de vergadering van Israël, tussen de avonduren. 7 En zij nemen van het bloed en zij geven het op twee van de deurposten en op de bovenpost van de huizen waarin zij het eten. 8 En zij eten het vlees in die nacht, geroosterd op vuur, met ongezuurde broden), met bittere kruiden eten zij het. 9 Het moet niet zo zijn dat jullie er van eten als het niet gaar is of gekookt door te koken in waterp, maar alleen geroosterd met vuur, zijn hoofd met zijn poten en zijn ingewanden. 10 En jullie zullen niets van hem doen resteren tot aan de ochtend, en wat van hem resteert tot de morgen, verbranden jullie in het vuur. 11 En jullie zullen hem zo eten: jullie tailles omgord, jullie sandalen aan jullie voeten en jullie stok in jullie hand. En jullie eten hem in dringende haast. Het is het pascha tot JAHWEH.(SW)[Ex. 12:3-11] - 18 "neem waar, wij gaan omhoog naar Jeruzalem, en de Zoon van de mens zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en schriftgeleerden, en zij zullen Hem tot de dood veroordelen. 19 En zij zullen Hem overleveren aan de naties om te bespotten en te geselen en te kruisigen. En in de derde dag zal Hij gewekt worden." (SW)[Matt. 20:18,19]
3 Op dat moment werden de hogepriesters en de oudsten van het volk verzameld tot in de hof van de hogepriester die Kajafasals bevallig wordt genoemd.
4 En zij beraden* zich gezamenlijk opdat zij °JezusJAH redt met list zouden vatten en zij Hem zullen doden.
5 Maar zij zeiden: "Niet tijdens het feest, opdat er geen rumoer zal gebeuren onder het volk."
6 Bij de komst nu van °JezusJAH redt in BetaniëBetanië = huis der vijgen , in het woonhuis van Simongehoord (heeft JAH), de melaatse,
7 kwam een vrouw tot Hem, die een albasten kruikje met zalfolie van hoge waarde had. En zij goot* deze neer over Zijn °hoofd, toen Hij aan tafel aanlag. 37 En neem waar, een vrouw die in de stad was, een zondares. En te weten komend dat Hij neerligt in het woonhuis van de Farizeeër, een albasten kruikje met zalfolie ophalend 38 en achter Hem staande, bij de voeten van ° Jezus, huilend, begint zij met °tranen Zijn °voeten te beregenen. En met de haren van haar °hoofd droogde zij ze af en zij kuste met genegenheid Zijn °voeten en zij smeerde ze in met de zalfolie. (SW)[Luc. 7:37,38]
8 Dit nu waarnemend, ergeren* Zijn °leerlingen zich, zeggend: "Waarom deze °verspilling?
9 Want dit kon voor veel verhandeld worden en aan de armen gegeven* worden."
10 Dit nu wetend zei °JezusJAH redt tot hen: "Waarom verschaffen jullie de vrouw moeiten? Want zij werkt* een ideaal werk in Mij!
11 Want de armen hebben jullie altijd bij jullie, maar Mij hebben jullie niet altijd. 11 Want de behoeftige zal in het midden van het land niet ontbreken, daarom geef Ik jou tot instructie, zeggend: Jij zal jouw hand open doen. ja open doen, voor jouw broeder, voor jouw nederige en voor de behoeftige in jouw land. (SW)[Deut. 15:11]
12 Want zij, deze zalfolie op Mijn °lichaam werpend, doet* dit voor Mijn °ter aarde bestellen*.
13 Amen! Ik zeg tot jullie: Waar ook maar dit °evangeliegoede bericht geproclameerd zal worden, tot in de hele wereld zal ook wat deze doet* tot haar aandenken gesproken worden."
14 Op dat moment, weggegaan zijnde, sprak één van de twaalf, die Judalofs Iskariotman uit Keriot genoemd wordt, tot de hogepriesters.
15 Hij zei: "Wat willen jullie mij geven*, opdat ik Hem aan jullie zal overleveren?" En zij doen dertig zilverstukken voor hem staan*. 12 En ik zeg tot hen: Indien het goed is in jullie ogen, verleenm mij mijn loon. En indien niet, laat het dan na. En zij wegen mijn loon: dertig zilverstukken. (SW)[Zach. 11:12]
16 En vanaf dat moment zocht hij een goede gelegenheid opdat hij Hem zal overleveren.
17 Tijdens de eerste dag van de ongezuurde broden nu kwamen de leerlingen tot °JezusJAH redt, zeggend: "Waar wil U dat wij voor u zouden gereedmaken om het Paschahet paasmaal te eten?" 15 Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den eersten dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde eet, van den eersten dag af tot op den zevenden dag, diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit Israël.
16 En op den eersten dag zal er een heilige verzameling zijn; ook zult gij een heilige verzameling hebben op den zevenden dag; er zal geen werk op denzelven gedaan worden; maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelve alleen mag van ulieden toegemaakt worden.
17 Zo onderhoudt dan de ongezuurde broden, dewijl Ik even aan denzelfden dag ulieder heiren uit Egypteland geleid zal hebben; daarom zult gij dezen dag houden, onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting.
18 In de eerste maand, aan den veertienden dag der maand, in den avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot den een en twintigsten dag der maand, in den avond.
19 Dat er zeven dagen lang geen zuurdesem in uw huizen gevonden worde, want al wie het gedesemde eten zal, dezelve ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden, hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands.
20 Gij zult niets eten, dat gedesemd is; in al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. (SV)
[Ex. 12:15-20]

18 Hij nu zei: "Gaat heen tot in de stad, naar °die en die, en zegt tot hem: 'De Leraar zegt, Mijn °tijdstip is nabij. Bij jou houd Ik het Paschahet paasmaal met Mijn °leerlingen.'"
19 En de leerlingen doen zoals °JezusJAH redt het met hen afspreekt* en zij maken* het Paschahet paasmaal gereed.
20 En, avond wordend, lag Hij aan tafel aan met de twaalf leerlingen.
21 En terwijl zij aten, zei Hij: "Amen! Ik zeg tot jullie dat één vanuit jullie Mij zal overleveren."
22 En enorm bedroefd zijnde begon* een ieder van hen tot Hem te zeggen: "Ik ben het toch niet, Heer?"
23 Hij nu zei, antwoordend: "Die met Mij de hand in het kommetje doopt*, deze zal Mij overleveren. 8 Een zaak van ontaardheid is in hem uitgegoten, en hoe hij ook ligt, hij gaat niet voort met opstaan. (SW)[Psalm 41:8]
24 De Zoon van de mens gaat inderdaad heen, zoals aangaande Hem geschreven is, maar wee die °mens door wie de Zoon van de mens wordt overgeleverd. Het was ideaal voor Hem indien die °mens niet werd geboren!"
25 Antwoordend nu zei Judaslof, die Hem overleverde: "Ik ben het toch niet, RabbiLeraar of meester?" °JezusJAH redt zegt* tot hem: "Jij zegt het."
26 Terwijl zij eten, neemt °JezusJAH redt brood en zegenend* breekt* Hij het. En gevend aan de leerlingen zei Hij: "Neemt, eet, dit is Mijn °lichaam."
27 En de drinkbeker nemend en dankend*, geeft* Hij deze aan hen, zeggend: "Drinkt allen vanuit hem,
28 want dit is Mijn °bloed van het nieuwe verbond, het aangaande velen vergoten wordend, tot in het laten gaan van zonden. De drinkbeker van de zegening, die wij zegenen, is dat niet gemeenschap van het bloed van de Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap met het lichaam van de Christus? (SW)[1Kor. 10:16] - 31 Aanschouw!, de dagen komen, zegt JAHWEH met nadruk, dat Ik een nieuw verbond snij met het huis van Israël en met het huis van Juda, (SW)[Jer. 31:31]
29 Nu zeg Ik tot jullie: 'Ik zal vanaf dit moment niet drinken vanuit dit °voortbrengsel van de wijnstok, tot die °dag, wanneer ook maar Ik het met jullie nieuw zal drinken in het koninkrijk van Mijn °Vader.'"
30 En lofzingend* kwamen zij uit tot op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem.
31 Dan zegt °JezusJAH redt tot hen: "Jullie zullen allen in deze °nacht in Mij verstrikt worden, want het is geschreven: 'Ik zal de herder slaag geven en de schapen van de kudde zullen uiteen gestrooid worden.' 7 Zwaard, word wakker tegen Mijn Herder en tegen de Machtige, Mijn Metgezel, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk. Sla de Herder, want zij verstrooien de kudde kleinvee. En Ik herstel Mijn hand over de minderen. (SW)[Zach. 13:7]
32 Maar na Mijn gewekt* worden zal Ik jullie voorgaan tot in °Galileakring." 7 En ga snel, zeggen jullie tot Zijn °leerlingen dat Hij werd gewekt uit de doden. En neem waar, Hij gaat jullie voor tot in Galilea. Daar zullen jullie Hem zien. neem waar, ik zei het jullie!"... 16 De elf leerlingen nu gingen tot in °Galilea, op de berg waar °Jezus hen verordent. (SW)[Matt. 28:7,16]
33 Maar °Petrusrots, antwoordend, zei tot Hem: "Indien ook allen in U verstrikt zullen worden, ik zal nooit verstrikt worden!"
34 °JezusJAH redt zei met nadruk tot hem: "Amen! Ik zeg tot jou dat in deze °nacht, voordat de haan kraait, jij Mij drie maal zal verloochenen." 25 Simon Petrus nu stond en warmde zich. Zij dan zeiden tot hem: "Ben jij ook niet van zijn °leerlingen?" Deze ontkent en zei: "Ik ben het niet." 26 Eén van de slaven van de hogepriester, verwant zijnde aan die Petrus de oorschelp afhakt, zegt: "Nam ik jou niet waar in de tuin, met hem?" 27 Dan ontkent Petrus weer en onmiddellijk kraait een haan.(SW)[Joh. 18:25-27]
35 °Petrusrots zegt tot Hem: "Zelfs indien het mij zal binden samen met U te sterven, zal ik U niet verloochenen!" Evenzo zeiden ook al de leerlingen.
36 Dan komt °JezusJAH redt met hen bij een stuk grond genaamd Getsemaneolijvenpers. En Hij zegt tot Zijn °leerlingen: "Gaat zitten zodat Ik, wegkomend, daar zal bidden." Deze dingen zeggend, kwam Jezus uit met Zijn °leerlingen aan de overkant van de winterbeek van de Kidron, waar ook een tuin was waarin Hij binnen kwam, Hij en Zijn °leerlingen.(SW)[Joh. 18:1]
37 En °Petrusrots en de twee zonen van ZebedeüsZebedeüs = JAH schenkt (griekse vorm van Zebadja) meenemend, begint* Hij bedroefd te worden en gedeprimeerd te zijn. En na zes dagen neemt °Jezus °Petrus en °Jakobus en °Johannes, Zijn broer, mee en brengt hen omhoog op een hoge berg, alleen. (SW)[Matt. 17:1]
38 Dan zegt Hij tot hen: "Mijn °ziel is diep bedroefd, tot de dood. Blijft hier en waakt met Mij."
39 En een klein stukje verder komend, valt Hij op Zijn gezicht, biddend en zeggend: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze °drinkbeker aan Mij voorbij gaan. Evenwel niet zoals Ik wil, maar zoals U wil." 7 Die in de dagen van Zijn vlees zowel smeekbeden als smekingen, met luidkeels sterk roepen en met tranen, aanbiedt aan Hem Die Hem kan redden vanuit de dood, ook verhoord wordend vanaf de toewijding. 8 Hoewel Zoon zijnde, leerde Hij °gehoorzaamheid door wat Hij leed. (SW)[Hebr. 5:7,8]
40 En Hij komt bij de leerlingen en vindt hen sluimerend. En Hij zegt tot °Petrusrots: "Is het zo, zijn* jullie niet zo sterk dat je één uur met Mij kunt waken*?
41 Waakt en bidt dat jullie niet binnen zullen komen tot in beproeving! De geest is inderdaad bereidwillig, maar het vlees is zwak." en laat aan ons de zonden van ons gaan, want ook wijzelf laten elke aan ons verschuldigd zijnde gaan.(SW)[Luc. 11:4]
42 Weer wegkomend, vooreig. vanuit de tweede keer, bidt* Hij, zeggend: "Mijn Vader, indien dit niet aan Mij voorbij kan gaan, anders dan dat Ik zal drinken, laat de wil van U gebeuren!" Het koninkrijk van U, laat het komen! De wil van U, laat ze gebeuren, zoals in de hemel en ook op de aarde.(SW)[Matt. 6:10]
43 En weer terug komend, vond Hij hen sluimerend, want hun °ogen waren bezwaard.
44 En hen latend, weer wegkomend, bidt* Hij vooreig. vanuit de derde keer, weer hetzelfde woord zeggend. Ten behoeve van dit riep ik drie maal de Heer aan, dat hij afstand van mij zou nemen. (SW)[2Kor. 12:8]
45 Dan komt Hij naar de leerlingen toe en zegt tot hen: "Sluimerm verder en rust. Neem waar, want het uur is genaderd en de Zoon van de mens wordt overgeleverd tot in de handen van zondaars. °Jezus nu antwoordt hen, zeggend: "Het uur is gekomen opdat de Zoon van de mens verheerlijkt zou worden. (SW)[Joh. 12:23] - Bij hun samenzijn in °Galilea nu, zei °Jezus tot hen: "De Zoon van de mens staat op het punt overgeleverd te worden tot in de handen van mensen, (SW)[Matt. 17:22]
46 Komt overeind, opdat wij zullen gaan! Neem waar, die Mij overlevert is genaderd." Maar opdat de wereld zal weten dat Ik de Vader liefheb en zoals de Vader Mij instructie geeft, zo doe Ik. Kom overeind! Wij zullen hier vandaan gaan."(SW)[Joh. 14:31]
47 En nog terwijl Hij spreekt, neem waar, Judaslof, één van de twaalf, kwam en met hem een talrijke schare met zwaarden en stokken, vanaf de hogepriesters en oudsten van het volk.
48 Hij nu die Hem overlevert geeft* aan hen een teken, zeggend: "Wie ik zal kussen, hij is het. Vatm hem."
49 En onmiddellijk bij °JezusJAH redt komend, zei hij: "Verheug U, RabbiLeraar of meester!" En hij kust* Hem met genegenheid.
50 °JezusJAH redt nu zei tot hem: "Kameraad, voor wat ben jij aanwezig?" Dan, naar Hem toe komend, wierpen zij de handen op °JezusJAH redt en zij vatten* Hem.
51 En neem waar, één van die bij JezusJAH redt waren, de hand uitstrekkend*, rukt zijn °zwaard los en geeft* de slaaf van de hogepriester een slag. Hij slaat* diens °oorschelp af. Zij dan leiden °Jezus van Kajafas tot in het pretorium. Het was nu vroeg in de morgen en zij kwamen niet binnen tot in het pretorium, opdat zij niet verontreinigd zullen worden, maar het Pascha zouden eten.(SW)[Joh. 18:26]
52 Dan zegt °JezusJAH redt tot hem: "Keer jouw °zwaard af tot in haar °plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard omkomen. 6 Wie het bloed van de mens vergiet, in zijn bloed, in de mens, wordt hij vergoten, want in het beeld van Elohim maakte Hij de mens.(SW)[Gen. 9:6]
53 Of meen jij dat Ik niet Mijn °Vader kan oproepen en zal Hij Mij niet op dit moment meer dan twaalf legioenen boodschappers terzijde doen staan?
54 Hoe zullen dan de Geschriften vervuld worden? Want zo moet het gebeuren!"
55 In dat uur zei °JezusJAH redt tot de scharen: "Zoals tegen een rover komen* jullie uit met zwaarden en stokken om tezamen Mij te grijpen. Dagelijks was Ik gezeten in de gewijde plaats, jullie onderwijzend, en jullie vatten* Mij niet. En Hij onderwees dagelijks in de gewijde plaats, maar de hogepriesters en de schriftgeleerden en de voornaamsten van het volk zochten Hem om te brengen.(SW)[Luc. 19:47]
56 Dit geheel nu is gebeurd opdat de Geschriften van de profeten vervuld zullen worden." Dan vluchtten al de leerlingen, Hem verlatend. 7 Zwaard, word wakker tegen Mijn Herder en tegen de Machtige, Mijn Metgezel, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk. Sla de Herder, want zij verstrooien de kudde kleinvee. En Ik herstel Mijn hand over de minderen. (SW)[Zach. 13:7]
57 Die nu °JezusJAH redt vatten*, leidden Hem weg naar Kajafasals bevallig, de hogepriester, waar ook de schriftgeleerden en de oudsten verzameld werden.
58 °Petrusrots nu volgde Hem vanaf veraf, tot bij de hof van de hogepriester, en binnenkomend zat hij binnen bij de assistenten om het einde waar te nemen.
59 En de hogepriesters en de oudsten en het gehele Sanhedrinraadsvergadering zochten een leugenachtige getuigenverklaring tegen °JezusJAH redt, zodat zij Hem ter dood zouden brengen.
60 En zij vonden het niet. En vele leugenachtige getuigen benaderend vonden zij niets. Maar erna kwamen er twee leugenachtige getuigen,
61 zeggend: "Deze zei met nadruk: 'Ik kan de tempel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker slopen* en gedurende drie dagen hem bouwen*'." Want wij hebben van hem gehoord, zeggend dat Jezus, de Nazoreeër, deze °plaats zal slopen en de gebruiken zal veranderen die Mozes aan ons overlevert." (SW)[Hand. 6:14]
62 En opstaande* zei de hogepriester tot Hem: "Beantwoordt u niets van wat dezen tegen u getuigen?"
63 Maar °JezusJAH redt was stil en de hogepriester zei, antwoordend, tot Hem: "Ik bezweer u dringend bij de levende °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dat u ons zal zeggen of u de ChristusGezalfde bent, de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; maar Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. (SV)[Jes. 53:7] - En antwoordend zei Simon Petrus: "U bent de Christus, de Zoon van de levende °God!" (SW)[Matt. 16:16]
64 °JezusJAH redt zegt tot hem: "U zegt* het. Evenwel zeg Ik tot jullie: vanaf dit moment zullen jullie de Zoon van de mens zien, zittend aaneig. vanuit de rechterkanten van de macht en komend op de wolken van de hemel." 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1] - 3 Ik was aan het waarnemen in de visioenen van de nacht en aanschouw!, met de wolken van de hemelen kwam iemand aan als een zoon van een sterveling. Hij was tot aan de Verplaatser van Dagen en men bracht Hem naderbij, voor Hem. (SW)[Dan. 7:13]
65 Dan scheurt* de hogepriester zijn °bovenkleding door, zeggend: "Hij lastert*! Waarom hebben wij nog behoefte aan getuigen? Neem waar, nu horen* jullie Zijn °lastering!
66 Wat denken jullie?" En zij nu, antwoordend, zeiden: "Hij is de dood gedoemd." 16 En iemand die de naam van JAHWEH smaadt zal ter dood gebracht worden, ja ter dood gebracht worden. Heel de vergadering zal hem bekogelen, ja bekogelen met stenen, zowel de tijdelijke verblijver als de inheemse. Vanwege zijn lasteren van de Naam zal hij ter dood gebracht worden. (SW)[Lev. 24:16]
67 Dan spuwen* zij tot in Zijn °gezicht en zij slaan* Hem met vuisten. De anderen echter geven* slagen in het gezicht, 6 Mijn lichaam geef Ik aan die slaan en Mijn wangen aan die haar uittrekken. Mijn aangezicht verberg Ik niet van schaamrood en het gespuug. (SW)[Jes. 50:6]
68 zeggend: "Profeteer voor ons, ChristusGezalfde, wie is het die jou raakt*?"
69 °Petrusrots nu zat buiten, in de hof, en één dienstmeisje kwam tot hem, zeggend: "Ook jij was met JezusJAH redt, de Galileër!"
70 Maar hij ontkent* vlak voor hen allen, zeggend: "Ik heb niet waargenomen wat jij zegt!"
71 Maar buiten komend tot in het poortgebouw, nam een ander meisje hem waar en zij zegt tot hen daar: "Ook deze was met JezusJAH redt, de Nazoreeëruit Nazaret."
72 En weer ontkent* hij met een eed: "Ik heb de mens niet waargenomen!"
73 Na een kleine tijd, echter, naderden die daar stonden en zeiden tot °Petrusrots: "Waarlijk, ook jij bent vanuit hen, want ook jouw spreken maakt jou duidelijk."
74 Dan begint* hij te verdoemen en te zweren: "Ik heb de mens niet waargenomen!" En onmiddellijk kraait een haan.
75 En °Petrusrots wordt herinnerd* aan de uitspraak van JezusJAH redt, waarin Hij tot hem uitsprak dat "Voordat dan de haan kraait*, zal jij Mij drie maal verloochenen." En naar buiten komend huilt* hij op bittere wijze. En meteen, voor de tweede keer, kraait een haan. En °Petrus denkt terug aan de uitspraak die °Jezus tot hem zei: "Voordat een haan twee maal kraait, zal jij Mij drie maal verloochenen." En zijn hoofd omhullend huilde hij.(SW)[Mar. 14:72]

Terug naar de index.
Naar Mattheüs 27
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.