Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 28

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Het is nu laat in de sabbatten. Bij het oplichten tot in één van de sabbatten kwam Mariahun opstand (??), de Magdaleense, en de andere Mariahun opstand (??) om het graf te aanschouwen*. Onder hen was Maria °Magdalena, en Maria, de moeder van °Jakobus en van Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. (SW)[Matt. 27:56] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:1-4; Lukaslichtgevend 24:1-2; JohannesJAH is genadig 20:1.

De raadselachtige zinsnede "de avond van de sabbatten", toen de Romekrachtinse wacht werd ingesteld, is de sleutel tot een probleem dat door scherpzinnige theologen onoplosbaar is verklaard. De Hebreeuwse dag, beginnend bij zonsondergang, begon in het midden van een "avond". De avond van een dag duurde tot zonsondergang, nadat hij was geteld als de avond van de volgende dag. Zo had elke dag twee avonden, één aan het begin en één aan het einde er van. Elke avond vond plaats in twee dagen. De avond dat de wacht werd ingesteld was tussen twee sabbatten. De een, de eerste dag van Ongezuurde Broden, was een speciale sabbat, die maar eens per jaar voorkomt. De andere was de gebruikelijke wekelijkse sabbat. Het samenvallen van deze twee bij hun gezamenlijke avond bevredigt de zinsnede "de avond van de sabbatten" en levert de sleutel voor de chronologie van de passieweek.

"Een van de sabbatten" is de enig juiste vertaling van de zinsnede die gewoonlijk met "de eerste dag van de week" wordt weergegeven. Het woordje eerste staat hier niet. Het is gewoon één en wordt toegepast op het elfde uur (Matt. 20:12), dat in dat geval het laatste en niet het eerste was. Het woord dag staat in het geheel niet in de tekst. Het woord "week" staat in het meervoud en is precies hetzelfde als de vorm in de voorafgaande zin. Indien het daar wordt weergegeven met "sabbatten," moet het ook hier "sabbatten" zijn. Zo is er geen reden om hier niet met "een van de sabbatten" te vertalen.

De sleutel tot deze uitdrukking ligt in de wet van de Eerstelingen (Lev. 23:9-14). Eindigend met de dag voor Pinksteren waren er zeven sabbatten (Lev. 23:15) van de dag voor het bewegen van de "schoof". Er wordt naar verwezen in de zinsnede "een van de sabbatten". Iedere vermelding van deze zinsnede plaatst het tussen Pasen en Pinksteren (1Kor. 16:2 en Handelingen 20:1 en 6). En de andere plaatsen verwijzen naar de opstanding van onze Heer (Mark. 16.2; Luk. 24:1; Joh. 20:1-19). Hij werd opgewekt op een sabbat, niet op de eerste dag van de week, wat onze Zondag zou zijn. Zijn opstanding op de sabbat is een teken dat Zijn werk compleet was. Verlossing is nu een zaak van binnen gaan in Zijn stoppen, niet het beginnen van een nieuwe week van zwoegen en werken.


2 En neem waar, een grote aardbeving gebeurde, want een boodschapper van de Heer daalde* af vanuit de hemel en wentelt*, er naar toe komend, de steen vanaf de deuropening en zat er bovenop. En neem waar, het gordijn van de tempel wordt gespleten, van boven naar beneden, tot in twee delen, en de aarde beeft en de rotsen worden gespleten. (SW)[Matt. 27:51]
3 De aanblik van hem nu was als een bliksemflits en zijn °kledingstuk was wit als de sneeuw. En als zij aandachtig tot in de hemel kijkend waren bij Zijn weg gaan, neem waar, twee mannen zijn bij hen in witte kleren, (SW)[Hand. 1:10]
4 Vaneig. vanaf °vrees nu beven* de bewaarders en zij werden als doden.
5 De boodschapper nu, antwoordend, zei tot de vrouwen: "Vreest toch niet! Want ik heb jullie waargenomen, dat jullie JezusJAH redt, de Gekruisigde, zoeken! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5-8

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:5-8; Lukaslichtgevend 24:3-11.


6 Hij is niet hier, want Hij werd gewekt, zoals Hij zei. Komt hier, neemt de plaats waar waar de Heer lag. Vanaf dat moment begint °Jezus aan Zijn °leerlingen te tonen dat Hij tot in Jeruzalem moet gaan en veel zal lijden door de oudsten en Hogepriesters en schriftgeleerden en gedood zal worden en in de derde dag opgewekt zal worden. (SW)[Matt. 16:21]
7 En snel gegaand zijnde, zegt tot Zijn °leerlingen dat Hij werd gewekt vanaf de doden. En neem waar, Hij gaat jullie voor tot in Galileakring. Daar zullen jullie Hem zien. Neem waar, ik zei het jullie!" Maar na Mijn opwekking zal Ik jullie voorgaan tot in °Galilea." (SW)[Matt. 26:32]
8 En snel wegkomend vanaf het grafgewelf, liepen zij met vrees en grote vreugde, om het Zijn °leerlingen te berichten*.
9 Als zij nu gingen om aan Zijn leerlingen te berichten*, neem waar, JezusJAH redt komt* hen tegemoet, zeggend: "Verheugt je!" Zij nu, naderend, vatten* Zijn °voeten en zij aanbidden* Hem. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-10

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:9-11.


10 Dan zegt °JezusJAH redt tot hen: "Vreest toch niet! Gaat heen, bericht aan Mijn °broeders opdat zij weg zullen komen tot in °Galileakring en daar zullen zij Mij zien." °Jezus zegt tot haar: "Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet omhoog gegaan naar Mijn °Vader. Ga nu naar Mijn °broeders toe en zeg tot hen: 'Neem waar, Ik ga omhoog naar Mijn °Vader en jullie Vader en Mijn God en jullie God.'"(SW)[Joh. 20:17] - Maar na Mijn opwekking zal Ik jullie voorgaan tot in °Galilea." (SW)[Matt. 26:32]
11 En bij hun gaan, nu, neem waar, enigen van de wachtpost, tot in de stad komend, berichten* al het gebeurde aan de hogepriesters.
12 En verzameld wordend met de oudsten is er een beraadslaging; bovendien een aanzienlijke som zilverstukken nemend, geven* zij aan de soldaten,
13 zeggend: "Zegt dat Zijn °leerlingen, vannacht komend, hem gestolen* hebben, terwijl wij ons ter ruste legden.' Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de derde dag, zodat, komend, zijn °leerlingen hem niet zouden stelen en zij tot het volk zullen zeggen: 'Hij werd opgewekt uit de doden.' En de laatste misleiding zal erger zijn dan de eerste." (SW)[Matt. 27:64]
14 En in het geval dat dit door de gouverneur gehoord zou worden, zullen wij hem overreden. En wij zullen jullie onbezorgd maken."
15 Dezen nu, de zilverstukken in ontvangst nemend, doen* zoals zij werden onderwezen. En dit °woord werd ruchtbaar gemaakt* bij de Joden, tot aan de dag van vandaag.
16 De elf leerlingen nu gingen tot in °Galileakring, tot op de berg waar °JezusJAH redt hen verordent*.
17 En Hem waarnemend, aanbidden* zij Hem, maar zij aarzelen*.
18 En naar hen toe komend spreekt* °JezusJAH redt tot hen, zeggend: "Aan Mij werd gegeven alle autoriteit in de hemel en op de aarde. 24 En de tien horens. Van haar koninkrijk zullen tien koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan en hij zal verschillend zijn van de oostelijken en hij zal drie koningen omlaag brengen. (SW)[Dan. 7:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Dit verslag houdt zich in principe bezig met de verwerping van het koninkrijk. Hoe passend is het dat zou sluiten met een vooruitblik van de vestiging er van in de komende aion!

De plaats is belangrijk. SatanTegenstander nam Hem mee naar een hoge berg om Hem de koninkrijken van de aarde te tonen. De transformatie was op een berg. De plaats spreekt van Zijn verhoging. Dit zal pas verwezenlijkt worden bij Zijn komst in heerlijkheid. Hij heeft Zijn grote macht nog niet op Zich genomen (Openb. 11.17).

De apostelen ging nooit uit naar de naties. Integendeel. Petrusrots was er op tegen toen hij naar de proseliet Corneliusvan een hoorn moest gaan (Hand. 11:3). Ze doopten nooit in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest. Ze gebruikten, als zij doopten, verstandig de titels van ChristusGezalfde. Ze gebruikten "JezusJAH redt ChristusGezalfde" bij het dopen van Israëlstrijder van Godieten en "Here JezusJAH redt" voor Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria (= waker) (Hand. 8:16): Ze gebruikten nooit "ChristusGezalfde JezusJAH redt", de titel van Zijn huidige hemelse heerlijkheid. Ze gebruikten nooit de hier gegeven formule, omdat ze wisten dat deze gereserveerd was voor de toekomstige koninkrijksverkondiging. Ze maakten nooit de naties als zodanig tot discipelen. De Heer was niet bij hen tot de afsluiting van de aion, maar liet hen al spoedig achter toen Hij opsteeg. Deze opdracht kan niet uitgevoerd worden tot Zijn terugkeer in macht en heerlijkheid om alle naties te zegenen door Zijn volk Israëlstrijder van God.


19 Gegaan zijnde, dan, maakt alle °natiën tot leerling, hen dopend tot in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geestlees het commentaar , Maar jullie zullen macht in ontvangst nemen bij het op jullie komen van de heilige geest, en jullie zullen van Mij getuigen zijn, bovendien in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het laatste van het land." (SW)[Hand. 1:8] [Commentaar]
Commentaar Wim Janse

19

Er is wat aan de hand met deze doopformule. De leerlingen van de Heer hebben deze formule namelijk nooit gebruikt. Zij gebruikten altijd de formule "in de naam van Jezus Christus" voor de doop van Israëlieten, en "in de naam van de Here Jezus" voor de doop van Samaritanen. Als deze tekst (die overigens in alle grote grondteksten voorkomt) juist zou zijn, dan zouden de leerlingen van Jezus Hem ongehoorzaam zijn geweest. Dat is ondenkbaar.

Zeer waarschijnlijk is deze tekst (met "in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest") een latere toevoeging. Eusebius van Caesarea (±260-339), van wie bekend is dat hem één van de oudste handschriften van het Matteüs-evangeliegoede bericht ter beschikking stond, citeerde dit vers in een van zijn brieven. Volgens dit citaat stond dit oorspronkelijk in Mattheüs 28:19:

"Gaat dan henen, discipelt alle volken in mijn naam en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

Latere Bijbelonderzoekers hebben over dit vers geschreven:

Ethelbert W. Bullinger (de man achter de Companion Bible) schreef in "Word studies on the HOLY SPIRIT":

"... er is één groot probleem in verband met de woorden: ... dat de apostelen zelf nooit gehoorzaam zijn geweest aan dit gebod; en in de rest van het Nieuwe Testament is geen aanwijzing dat het ooit gehoorzaamd is door wie dan ook (...) Het is moeilijk te veronderstellen dat men een zo duidelijk gebod universeel veronachtzaamde (...) Wat de Griekse handschriften betreft, geen van hen gaat verder terug dan de vierde eeuw en het lijkt duidelijk dat het Syrisch deel van de kerk niets wist van deze woorden."

The International Standard Bible Encyclopedia, onder "Baptism":

"Matteüs 28:19 in het bijzonder canoniseert een latere kerkelijke situatie (...) de drie-eenheids formule is vreemd aan de mond van Jezus."

Zie ook het Commentaar van A.E. Knoch bij vers 18.


20 hen onderwijzend alles te bewaren zoveel Ik jullie instructie geef*. En neem waar, Ik ben met jullie al de dagen, tot de voltooiing van de aion." Amen! En toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen Zijn °leerlingen alleen bij Hem, zeggend: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van Uw komst en van de voltooiing van de aion? (SW)[Matt. 24:3]


Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.