Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam op de rechterhand van Die op de troon zit een boekrol waar, van voren en van achteren beschreven, en goed verzegeld zijnde met zeven zegels. Onmiddellijk kwam ik in de geest en zie, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb. 4:2] - 11 En het visioen van het alles zal voor jullie zijn zoals de woorden van de verzegelde boekrol, die zij geven aan hem die bekend is met schrift, zeggend: Lees dit, alstublieft! Dan zegt hij: Ik kan het niet, want hij is verzegeld. (SW)[Jes. 29:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TROONSECTIE HET LAMMETJE

De rol is niet een "boek." Het werd toegepast op een wettelijk document (Matt. 19:7; Mark. 10:4). Dit is hier waarschijnlijk ook de betekenis, want het werd op de rugzijde vermeld en verzegeld zoals een hypotheek, volgens de wet en gewoonte die in oude tijden in Isralstrijder van God werd verkregen (Jer. 32:8-14). Wat het verbreken van de zegels inhoudt wordt duidelijk uit het nieuwe lied van de dieren en de oudsten (5:9), wanneer het Lammetje de rol krijgt. De soevereiniteit over de aarde, die van Isralstrijder van God is, werd van hen weggenomen. Ze wordt nu beheerd door vreemde machten die er uit gezet moeten worden. Het is JAHWEHs doel dat Isralstrijder van God zal heersen over de gehele aarde. De verlossing van hun verloren erfgoed is het onderwerp van deze sectie. Niets kan meer passend het proces van deze verlossing uitbeelden dan het geleidelijk verbreken van de zegels van de rol. Wanneer alle verbroken zijn, wordt de last verwijderd de soevereiniteit over de aarde wordt van onze Heer en Zijn MessiasGezalfde voor de aionen van de aionen (11:15).


2 En ik nam een sterke boodschapper waar, met een grote stem proclamerend: "Wie is waardig de boekrol te openen* en de zegels er van los te maken*?"
3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon de boekrol openen*, noch die bekijken.
4 En ik huilde veel, omdat niemand waardig werd gevonden de boekrol te openen*, noch die te bekijken.
5 En n vanuit de oudsten zegt tot mij: "Huil niet! Neem waar, de leeuw vanuit de stam van Judalof, de wortel van Davidgeliefde, overwint* om de boekrol te openen* en de zeven zegels er van los te maken*." 9 Een welp van een leeuw is Juda. Van prooi ga jij mijn zoon, op, hij kromt zich, hij ligt neer als een leeuw. En als leeuwin, wie doet hem oprijzen? 10 De scepter trekt zich van Juda niet terug, en de staf van de statuutmaker is tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En voor Hem is het eerbetoon van de volken. (SW)[Gen. 49:9,10] - 1 En een twijg zal uitgaan van de tronk van Isa en een loot uit zijn wortels zal vruchtbaar zijn.... 10 En er zal in die dag de Wortel van Isa zijn, Die zal staan als Vaandel van de volken. Naar Hem zullen de naties raadplegen en Zijn rust zal heerlijkheid zijn. (SW)[Jes. 11:1,10]
6 En ik nam waar: in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de oudsten was een Lammetje, staande als afgeslacht zijnde, hebbend zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die afgevaardigd zijn tot in heel de aarde. 7 Hij heeft het hard te verduren en Hij wordt vernederd, maar Hij opent Zijn mond niet. Als het stuk kleinvee wordt Hij naar de slachting gehaald. En zoals een ooi stom is voor het aangezicht van haar scheerders, opent Hij Zijn mond niet. (SW)[Jes. 53:7] - 10 Want wie veracht de dag van de kleine dingen? En zij zullen zich verheugen en zij zien de pasloodsteen in de hand van Zerubbabel. Deze zeven zijn de ogen van JAHWEH. Zij zijn het die heen en weer gaan in heel de aarde. (SW)[Zach. 4:10] - Johannes aan de zeven ekklesias, die in Asia. Genade aan jullie en vrede van Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn (SW)[Openb. 1:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Lammetje, de verkleinende vorm, wordt gebruikt om het te onderscheiden van het gebruikelijke woord lam (Joh. 1:29,38; Hand. 8:32; 1Petr. 1:19). Het wordt slechts n maal elders gebruikt (Joh. 21.15), in contrast met een volgroeid schaap. Deze zachte en breekbare vorm voegt veel toe aan de liefdevolle hoogdravendheid van deze profetie. De volkomen zwakte van een zeer jong lam staat in opvallende antithese met Zijn karakter als de Leeuw en met de machtige daden die Hij verricht als gevolg van Zijn lijden en dood. Het is in prachtige overeenstemming met de nieuwe naam van Zijn vrouw, die nu de bruid wordt genoemd. Jeugd wordt vernieuwd in opstanding.


7 En het kwam en heeft de boekrol genomen vanuit de rechterhand van Die zit op de troon. Onmiddellijk kwam ik in de geest en zie, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb.4:2]
8 En toen Hij de boekrol nam, vielen* de vier dieren en de vierentwintig oudsten in het zicht van het Lammetje, ieder hebbend een harp en gouden schalen, boordevol zijnde van reukwerken; dit zijn de gebeden van de heiligen. 2 Mijn gebed zal gevestigd worden als wierook voor Uw aangezicht, de opheffing van mijn handen als het erkenningsoffer van de avond. (SW)[Psalm 141:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De oude "harp" had de vorm van de lier en werd gebruikt in profetie (1Sam. 10:5; 1Kron. 25:1) en bij dankzegging en lofprijzing (1Kron. 25:3; Psa. 92:1-3; 149:3), die te zien zijn in dit nieuwe lied dat zij zingen.

De gebeden van de heiligen kunnen in n klein zinnetje samengevat worden: "Uw koninkrijk kome!" (Matt. 6:10). Wat is het passend dat deze woorden herinnerd zullen worden wanneer Hij op het punt staat hun verzoek te vervullen!


9 En zij zingen een nieuw lied, zeggend: "U bent waardig de boekrol te nemen en de zegels er van te openen*. Want U werd afgeslacht en U koopt* ons voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met Uw °bloed, vanuit elke stam en taal en volk en natie. 3 Zingt voor Hem een nieuw lied. Weest goed in het muziek spelen met gejuich. (SW)[Psalm 33:3] - 7 En aan hem werd gegeven oorlog te doen met de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd autoriteit gegeven over elke stam en volk en taal en natie. (SW)[Openb. 13:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De oudsten en dieren zijn gekocht, niet verlost. Zij vieren Isralstrijder van Gods verlossing. Het falen dit onderscheid op te merken en de consequente poging om de twee delen van dit lied met elkaar te verzoenen, heeft tot veel verwarring in de handschriften geleid.


10 En U maakt* hen voor onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot een koninkrijk en priesterambt en zij zullen koningen zijn op de aarde." 6 En jullie zullen voor Mij zijn tot een koninkrijk van priesters en een heilige natie.' Deze zijn de woorden die jij zal spreken tot de zonen van Isral." (SW)[Ex. 19:6] - 5 En er zal niet meer nacht zijn en zij hebben geen behoefte aan het licht van een lamp en aan het licht van de zon, want de Here God zal hen verlichten. En zij zullen koningen zijn tot in de aionen van de aionen. (SW)[Openb. 22:5]
11 En ik nam waar en ik hoorde* als het geluid van vele boodschappers rondom de troon en van de dieren en van de oudsten, en hun °getal was tienduizendtallen van tienduizendtallen en duizendtallen van duizendtallen, 10 Er was een stroom van een vlam aan de voorkant gingen voor Hem uit en duizenden van duizenden verrichtten dienst voor Hem. En tienduizend van tienduizenden stonden voor Hem op. De berechting was gezeten en boekrollen werden geopend. (SW)[Dan. 7:10]
12 zeggend met een grote stem: "Waardig is het afgeslachte °Lammetje om de macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en zegen in ontvangst te nemen."
13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is en allen die in hen zijn, hoorde* ik zeggen: "Aan Die zit op de troon en aan het Lammetje zij de zegen en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen." Onmiddellijk kwam ik in de geest en zie, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb. 4:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

DE TROONSECTIE DE ZEGELS

Er is wel verondersteld dat de Aramhoogese versie hier de echte lezing bewaart. Na "zegen" gaat het gelijk verder en geeft elk schepsel aan het Lammetje, in plaats van dat Het lof van hen krijgt, dus (gecombineerd met Vaticanus b):

En eer en heerlijkheid en zegen
En elk schepsel dat in de hemel is
En op de aarde en onder de Aarde
En in de zee en allen [hen] die daarin zijn!
En ik hoor allen [boodschappers] zeggen:
"Aan hem die zit op de troon --
Aan het Lammetje
Zij de zegen en eer en heerlijkheid en macht
Voor de aionen van de aionen!"


14 En de vier dieren zeiden: "Amen". En de oudsten vallen* en aanbidden*.
Terug naar de index.
Naar Openbaring 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.