Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 1

[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven zijn voor het heden. Heel de rest van de Schrift vindt z’n interpretatie en toepassing of voor of na de huidige, geheime bediening. Alleen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geeft de waarheid voor de ekklesia die het lichaam van ChristusGezalfde is. Dit is nergens buiten zijn geschriften te vinden. Israėlstrijder van God en de naties bezetten alle andere delen van goddelijke onthulling. Wat er van waar is in andere tijden en aionen moet niet vermengd worden met de hedendaagse waarheid, anders zal het alleen maar leiden tot verwarring en fouten. Alle Schrift is nuttig, als een onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wegen, maar het moet niet toegepast worden buiten de bijhorende plaats.

Het hoofdonderwerp van de Griekse Schriften is het koninkrijk van Israėlstrijder van God. Het wordt in de vier verslagen over de bediening van onze Heer afgewezen en het wordt opnieuw verworpen in de uiteenzetting die Handelingen wordt genoemd. Het wordt herbevestigd in Hebreeėn, Jakobushielenlichter, Petrusrots, JohannesJAH is genadig en Judaslof (Griekse vorm van Juda), en tot werkelijkheid gebracht in Openbaring. In Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven is het tijdelijk opgeschort. Het is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling om doorheen Israėlstrijder van God de naties te zegenen. Maar wanneer Israėlstrijder van God, het zegenkanaal, faalt, wordt dit onmogelijk. In Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven worden de naties gezegend tijdens Israėlstrijder van God’s afvalligheid. Het zegengebied wordt verlegd van de aarde naar de hemelen. Bekering en vergeving worden vervangen door rechtvaardiging en verzoening. Genade vervangt barmhartigheid.

Het bereik van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven, zowel in tijd als in ruimte, gaat heel de rest van onthulling ver te boven. Het is niet beperkt tot de aarde, maar omsluit heel het universum in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grote climax van verzoening (Kol. 1:20). Het is niet beperkt tot de aionen, of tijden, maar onthult een doel dat gevormd werd voordat ze begonnen, en wordt pas afgesloten na hun voleinding. Het bereik er van reikt van een tijd in het verre verleden tot het eerste deel van Genesis, naar een periode die ver voorbij is aan het laatste visioen in Openbaring.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ geschriften vallen van nature uiteen in twee delen: zijn brieven aan de ekklesias en zijn persoonlijke brieven aan Timotheüsgodsvereerder, Tituswilde duif en Filemoniemand die kust. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine schreef negen brieven aan de zeven ekklesias. Zij arrangeren zichzelf in drie groepen. De brieven in elke groep zijn zeer nauw met elkaar verbonden, de eerste brief in elk (Romekrachtinen, Efeziėrs, en 1 Thessalonicenzen) zet de waarheid didactisch uiteen, terwijl de andere brieven van dezelfde groep uitleg geven en corrigeren. De beste commentaren op Romekrachtinen zijn Korinthiėrs en Galaten; op Efeziėrs zijn het Filippenzen en Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen, en 2 Thessalonicenzen vult de eerste brief aan.

De Thessalonicenzengroep hebben we de Belofte Brieven genoemd, omdat zij gaan over de verwachting van de terugkeer van onze Heer. De Romekrachtinengroep hebben we de Voorbereidende Brieven genoemd, omdat ze gaan over de overgangstijd die de heiligen voorbereidde voor de laatste onthulling die te vinden is in de Efeziėrsgroep, die we daarom de Volkomenheids Brieven noemen.

Elke groep is gekenmerkt door een van de blijvende drie-eenheden van genades: geloof, verwachting en liefde (1Kor. 13:13). De volgende opstelling zal dienen om de groepen te laten zien en de relatie die elke brief onderhoudt met de andere in die groep.

PAULUS' BRIEVEN
DE VOORBEREIDENDE BRIEVEN
GELOOF
ROMEINEN - Rechtvaardiging
               - Verzoening
               - Gedrag

1 Korinthiėrs - Gedrag
2 Korinthiėrs - Verzoening
GALATEN - Rechtvaardiging

DE VOLKOMENHEIDS BRIEVEN
LIEFDE
EFEZIĖRS - Leer
               - Gedrag
FILIPPENZEN - Gedrag
KOLOSSENZEN - Leer

DE BELOFTE BRIEVEN
VERWACHTING
1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen

DE PERSOONLIJKE BRIEVEN
1 Timotheüsgodsvereerder
2 Timotheüsgodsvereerder
Tituswilde duif
Filemoniemand die kust

Zondaar, zou u willen weten hoe rechtvaardig u bent voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Lees Romekrachtinen! Heilige, wil je perfecte vrede hebben met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Overdenk Romekrachtinen!

De schrijver van deze woorden raakte met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bekend door een studie van deze brief. Het is met nadruk het deel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woord dat geschikt is om aan alle mensen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huidige genade te laten zien, voorbereidend op de hogere ontvouwingen van Efeziėrs. Alle onthulling die vooraf gaat aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ afscheiding voor de bedieningen die in Romekrachtinen worden uiteengezet, zoals gegeven door de Heer en Zijn apostelen, was beperkt tot de Besnijdenis en had betrekking op het koninkrijk zoals aan Israėlstrijder van God beloofd door de profeten, en lijdt gebrek aan genade zoals die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in deze brief onthuld wordt. Zij beloofden een voorwaardelijke vergeving op grond van bekering, maar hier hebben we een complete zuivering of rechtvaardiging of vrijspraak die geheel op geloof is gebaseerd.

Zoals te zien is in de literaire structuur, wordt Romekrachtinen gedomineerd door drie grote leerstellingen: Rechtvaardiging, Verzoening en Soevereiniteit. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers eigen rechtvaardigheid, die Hij met de zondaar deelt, Zijn eigen vrede, die Hij aan de gelovige toedeelt, en Zijn eigen onbedwingbare wil, die de onbeweeglijke basis vormt voor alle zegen, zijn de kern en opdracht van deze brief. Omdat rechtvaardiging gewoonlijk gedegradeerd worden tot niet meer dan vergeving en verzoening onbekend is, en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers soevereiniteit ontkend wordt, is er de noodzaak aan te dringen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geliefde heiligen om de grote waarheden van deze brief in hun harten en levens de plaats te geven die ze verdienen.

Iedere leerstelling in deze brief wordt twee maal besproken: eerst vanuit het gezichtspunt van het individu en opnieuw vanuit het grotere, nationale standpunt. De laatste helft van het derde en het vierde hoofdstuk laten duidelijk en diepgaand zien hoe iemand rechtvaardig bewezen kan worden in de ogen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De laatste helft van het negende en het tiende hoofdstuk laten zien hoe zijn gunst z’n weg vindt naar de naties, terwijl Israėlstrijder van God er niet in slaagt het te bereiken door de wet. Zo wordt ook Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huidige houding van vrede naar heel de mensheid en naar die gerechtvaardigd zijn volledig uiteengezet in het vijfde, zesde, zevende en een deel van het achtste hoofdstuk. De betrekking hiervan op Israėlstrijder van God en de naties wordt volledig ontvouwd in het elfde hoofdstuk. Dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor Zijn volk is valt te zien aan het einde van het achtste hoofdstuk. Zijn soevereine wil met betrekking tot Israėlstrijder van God en de naties wordt getoond het volgende hoofdstuk.

Het is buitengewoon belangrijk de nationale reikwijdte van het negende, tiende en elfde hoofdstuk te (h)erkennen. Er is veel verwarring voortgekomen uit het toepassen van deze hoofdstukken op individuen en niet op naties. Niets in deze hoofdstukken dat van het nationale Israėlstrijder van God wordt gezegd, was waar voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf en de weinige trouwen in de natie. Dezen waren niet verhard, hoewel de natie, als zodanig, dat wel was. Israėlstrijder van God heeft, nationaal, niet tot rechtvaardigheid gereikt, maar toch kunnen velen in de natie niet onder deze generaliserend bewering worden besloten. De natie op zich, niet het trouwe overblijfsel, is gestruikeld. Het is Israėlstrijder van God als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers nationale getuige op aarde dat wordt afgebeeld door de olijfboom. Sommige van de takken (de ongelovige meerderheid) zijn afgebroken. De naties als geheel (de wilde olijfboom) zijn geėnt op de gecultiveerde olijfboom. Nu de naties, als zodanig, afvallig zijn geworden, staan ze op het punt afgesneden te worden. Individuele gelovigen in de naties zullen niet afgesneden worden, want hun geloof zou hen binnen houden.

LITERAIRE STRUCTUUR
Omkering met leerstellige verandering
Evalevendengelie, bekend gemaakt. Rechtvaardiging1:1-6
  Groeten kort 1:7
|   Gebed
| |   Reisplannen 1:10 - 1:13
| | |   Eerdere bediening 1:14 - 1:17
| | | |    Het gedrag van de mensheid1:18 - 3:20
                         |DOCTRINE
  INDIVIDUEEL     |Rechtvaardiging 3:21-4:25
                        |Verzoening 5:1 - 8:30
                 Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker's Soevereiniteit 8:31 - 8:39
                 Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker's Soevereiniteit 9:1-9:29
                       |DOCTRINE
  NATIONAAL     |Rechtvaardiging 3:21 - 4:25
                      |Verzoening 11:1 - 11:36
| | | |    Het gedrag van de heiligen 12:1 - 15:7
| | |   Eerdere bediening 15:8-15:21
| |   Reisplannen 15:22-15-29
|   Gebed 15:30-15:33
  Groeten, uitgebreid 16:1 - 16:23
Evalevendengelie, verzwegen, Verzoening 16:25 - 16:27


   
(Klik op de oranje cijfers voor het commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN
1:1-6.   Het evangeliegoede bericht - tevoren beloofd door de profeten
    en door hen onthuld, nooit verborgen
1:7.     Begroeting.-----


Brief


----
1:8-10.        Gebed over Paulus' bezoek aan hen.
1:10-13.          Paulus' verlangen hen te bezoeken.
1:14-16.              Zijn bediening van het evangeliegoede bericht.
1:16-8:39.                Leerstellig.
9:1-11:35.                Bedelingen
11:36.                    De toeschrijving - de wijsheid van God -                        voor wat de bedelingen betreft.
12:1-15:7.                Praktisch.
15:8-12.                Over de bedelingen.
15:13-21.             Zijn bediening van het evangeliegoede bericht.----


Brief


----
15:22-29.            Paulus' verlangen hen te bezoeken.
15:30-33.         Gebed over Paulus' bezoek aan hen.
16:1-24.      Groeten.
16:25,26.   Het geheimenis - nooit tevoren beloofd of onthuld,
   maar geheim gehouden doorheen alle aionen.
16:27.   De toeschrijving aan de alleen wijze God,
   voor waar het het geheimenis betreft.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, een slaaf van ChristusGezalfde JezusJAH redt , een geroepen afgevaardigde, afgezonderd zijnde voor het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 15 Maar de Heer zei tot hem: "Ga! Want deze is voor Mij een gebruiksvoorwerp van uitverkiezing om Mijn °naam te dragen in het zicht van zowel de natiėn als koningen en bovendien van de zonen van Israėl, (SW)[Hand. 9:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine dateert zijn apostelschap vanaf de opdracht die hij in Antiochiėstad van Antiochus - nu Antakya ontving (Hand. 13:2), toen hij afgescheiden werd van de rest om het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan de naties te brengen. Tot dan toe hadden alleen Joden en proselieten zoals Corneliusvan een hoorn het evangeliegoede bericht gehoord. Nu wordt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geroepen om rechtvaardiging te preken aan de andere naties. Dit evangeliegoede bericht was eerder beloofd. Het staat in tegenstelling tot dat geheime evangeliegoede bericht (16:25-27), dat nooit eerder was onthuld, maar voor het eerst in het vijfde tot het achtste hoofdstuk wordt uiteengezet, genaamd "de verzoening."


2 dat Hij tevoren belooft* door Zijn °profeten in de heilige Geschriften, 10 Aangaande welke redding de profeten opzoeken en uitvorsen, profeterend aangaande de in jullie zijnde genade, 11 doorzoekend tot in wat of welke periode de geest van Christus in hen duidelijk werd gemaakt, tevoren getuigend van de lijdenssmarten van Christus en de heerlijkheden na deze dingen. (SW)[1Petr. 1:10,11]
3 aangaande Zijn °Zoon, Die voortkomt vanuit het zaad van Davidgeliefde, overeenkomstig het vlees, 42 zeggend: "Wat denken jullie aangaande de Christus? Van Wie is Hij de Zoon?" (SW)[Matt. 22:42] - 5 van wie de vaders zijn en vanuit wie de Christus is overeenkomstig het vlees, Die is boven alles. God zij gezegend tot in de aionen. Amen. (SW)[Rom. 9:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het evangeliegoede bericht gaat niet over de zondaar, maar over de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Net als alle mensen was Hij een eenheid van twee elementen, vlees en geest. Voor zover het zijn vlees betreft was Hij een afstammeling van Davidgeliefde, maar waar het Zijn geest betreft was Hij van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Dit wordt krachtig bewezen door het feit dat Zijn vader Hem leven in Zichzelf had gegeven (Joh. 5:26), zodat Hij nooit de aanwezigheid van de dood binnen ging zonder die te overwinnen. Het feit dat Hij de dochter van Jaļrus deed opstaan (Mar. 5:35-42) en de zoon van de weduwe van Naļnlieflijk (Luk. 7:11-16) en LazarusGod heeft geholpen (Joh. 11:44), bewijst zonder meer dat Hij de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is.


4 Die °Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bepaald wordt, in macht, overeenkomstig de geest van het heilig zijn, vanuit opstanding van doden, Jezus JAH redt ChristusGezalfde , onze °Heer, 33 Dat °God deze volledig heeft vervuld aan onze kinderen, Jezus doen opstaand, zoals ook in de eerste psalm werd geschreven: "Jij bent Mijn zoon, vandaag heb ik jou verwekt." 34 Dat Hij Hem nu vanuit de doden doet opstaan, niet meer op het punt staand terug te keren tot ontbinding, heeft Hij zo uitgesproken: "Ik zal aan jullie de °rechtschapenheden van de betrouwbare David geven." 35 Omdat hij namelijk ook op een andere plaats zegt: "U zal Uw °Rechtschapene niet geven ontbinding waar te nemen." 36 Want David, inderdaad de eigen generatie assisterend in de raad van °God, werd ter ruste gelegd en werd toegevoegd aan zijn vaders en nam ontbinding waar, 37 maar Die °God wekt nam geen ontbinding waar. (SW)[Hand. 13:33-37]
5 door Wie wij genade en afvaardiging in ontvangst namen, tot in gehoorzaamheid van geloof, in alle °natiën, ten behoeve van Zijn °naam, 16 Maar sta op en sta op jouw °voeten, want voor dit werd Ik door jou gezien: om jou voor te bestemmen tot assistent en bovendien tot getuige van dat wat jij waarnam. Bovendien zal Ik door jou gezien worden, 17 jou uittillend vanuit het volk en vanuit de natiėn, tot in welke Ik jou afvaardig, 18 om hun °ogen te openen, hen om te keren vanaf de duisternis in het licht en van de autoriteit van °Satan naar °God, opdat zij het laten gaan van zonden in ontvangst nemen en een lot in die geheiligd zijn in het geloof in Mij. (SW)[Hand. 26:16-18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had deze niet geėvenaarde genade gekregen van de opgestane Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, toen Hij Hem ontmoette op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig, en kreeg later, in overeenstemming met deze genade, een aparte opdracht, om alle naties te evangeliseren aan wie de twaalf apostelen niet waren gezonden (Gal. 2:9). Jakobushielenlichter en Petrusrots schreven aan hun Joodse broeders onder de naties, maar niemand van de Besnijdenis, zelfs niet ChristusGezalfde Zelf, ging ooit naar enige natie dan Israėlstrijder van God. Alleen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, van zij van wie wij de geschriften hebben, was de dienaar van ChristusGezalfde JezusJAH redt voor de naties (15:16).


6 in Wie ook jullie geroepenen van JezusJAH redt ChristusGezalfde zijn.
7 Aan allen die in Romekracht zijn, geliefden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, geroepen heiligen. Genade met jullie en vrede van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde. 2 aan de ekklesia van °God die in Korinte is, aan die geheiligd zijn in Christus Jezus, aan geroepen heiligen, samen met allen die de naam aanroepen van onze °Heer, Jezus Christus, in elke plaats van hen en bovendien van ons. (SW)[1 Kor. 1:2] - 25 JAHWEH doet Zijn aangezicht naar jou oplichten en Hij is jou genadig. (SW)[Num. 6:25]
8 Eerst dank ik inderdaad mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door JezusJAH redt ChristusGezalfde aangaande allen van jullie, dat het geloof van jullie in geheel de wereld wordt aangekondigd.8 Want vanaf jullie heeft het woord van de Heer weerklonken. Niet alleen in °Macedoniė en in °Achaje, maar in elke plaats is jullie geloof, dat tot °God is, uitgekomen, zodat er voor ons geen behoefte is iets te spreken (SW)[1 Thess. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De nadruk op geloof is kenmerkend voor deze en haar begeleidende brieven. De Besnijdenis mengde geloof en werken, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat op totaal niet geholpen geloof, waarop alleen de pure, onverdunde genade gegrondvest kan worden die hij mag uitdelen.


9 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is mijn getuige, Die ik dien in mijn °geest in het evangeliegoede bericht van Zijn °Zoon, hoe ik op ononderbroken wijze gedachtenis van jullie maak, 8 Want °God is mijn getuige hoe ik verlang naar jullie allen in innerlijke gevoelens van Christus Jezus. (SW)[Filip. 1:8] - 16 houd ik niet op te danken, ten behoeve van jullie gedachtenis makend in mijn °gebeden (SW)[Efe. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

In grote mate afgesneden van de ceremoniėle aanbidding van zijn natie in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, houdt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het vol, waar hij ook is, in geest, door de proclamatie van dit evangeliegoede bericht, want de verhoging van ChristusGezalfde’ offer in het evangeliegoede bericht is een veel zoetere geur voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dan de letterlijke offers van de wet.


10 altijd smekend in mijn °gebeden, indien ik, op de een of andere manier, eindelijk, eens voorspoedig gemaakt zal worden in de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om naar jullie toe te komen. 21 Als deze dingen nu werden vervuld, plaatste de geest in °Paulus door °Macedoniė en °Achaje te gaan, om tot in Jeruzalem te gaan, zeggend: "Na wat mij daar gebeurt, is het voor mij bindend ook Rome waar te nemen." (SW)[Hand. 19:21]
11 Want ik verlang er naar jullie waar te nemen, opdat ik enige geestelijke genadegave aan jullie mee zal geven, opdat jullie standvastig gemaakt* worden;
12 dit nu is om samen bemoedigd* te worden door elkaars °geloof, zowel dat van jullie als dat van mij.
13 Maar ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, dat ik mij vele malen voornam naar jullie toe te komen (en ik werd tot op heden hiertoe verhinderd), opdat ik ook in jullie enige vrucht zou hebben, zoals ook in de overige natiën. 16 "Na deze dingen zal Ik wederkeren en Ik zal de tent van David weer opbouwen, die gevallen is. Ik zal haar naar beneden gekeerd zijnde dingen weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten," (SW)[Joh. 15:16]
14 Voor zowel Grieken als voor barbaren allen die niet de Joodse of Griekse cultuur hadden , voor zowel wijzen als voor dwazen, ben ik een schuldenaar. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De "Griek" moet niet verward worden met de zogeheten "heiden", of man van de naties. De Griek is de beschaafde, verfijnde persoon, soms in contrast met de Jood, de religieuze man, maar hier in contrast met de onbeschaafde of de "barbaar".

"Barbaar" schijnt de enig beschikbare term in onze taal te zijn voor dit Griekse woord. Het geeft in het bijzonder hen aan die geen Grieks spraken, de taal waarin vrijwel heel de wereld in die tijd sprak.


15 Zo ben ik bereidwillig om ook jullie, die in Romekracht zijn, het evangeliegoede bericht te brengen*.
16 Want ik schaam mij niet voor het evangeliegoede bericht, want het is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker's macht tot redding voor elk die gelooft, eerst voor de Jood en bovendien voor de Griek. 46 Ik zal vóór koningen spreken over Uw getuigenissen en ik zal niet beschaamd staan. (SW)[Psalm 119:46] - 18 Want het woord, het van het kruis, is inderdaad domheid voor die verloren gaan, maar voor ons, die gered worden, is het macht van God, (SW)[1 Kor. 1:18] - 46 Vrijmoedig zijnde zeggen zowel °Paulus als °Barnabas: "Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van °God werd gesproken, daar immers zij Hem echter wegstoten. En jullie oordelen jezelf het aionische leven niet waardig. Neem waar, wij keren ons tot de natiėn! (SW)[Hand. 13:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het evangeliegoede bericht is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers kracht voor redding – niets anders kan de plaats er van innemen. Er is geen andere kracht in het universum die mensen naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan keren. Alle moderne vervangers en hulpmiddelen, hygiėnisch of sociaal, gepassioneerd spreken of emotionele opwinding, zijn niet in staat mensen te redden of goed te maken voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Alleen het evangeliegoede bericht, zonder enige toevoeging of verontschuldiging, is in staat iemand die gelooft te rechtvaardigen.


17 Want daarin wordt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker's rechtvaardigheid onthuld, vanuit geloof tot in geloof, zoals het is geschreven: "De rechtvaardige nu zal vanuit geloof leven." 21 Maar nu is, los van wet, rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, getuigenis gegeven wordend onder de wet en de profeten, [Hand. 10:43] [Commentaar] 22 rechtvaardigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid. (SW)[Rom. 3:21,22] - 4 Aanschouw!, zijn ziel wordt aanmatigend gemaakt, hij is niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. (SW)[Hab. 2:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Dit evangeliegoede bericht deelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers eigen rechtvaardigheid toe aan hen die het aanvaarden. Dit is onuitspreekbaar meer dan de vergeving zoals die door de twaalf apostelen werd uitgesproken.

Toen de wet totaal faalde en Israėlstrijder van God al ver in de afvalligheid was gegaan, viel de profeet terug op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onvoorwaardelijke beloften, en deed de memorabele uitspraak: "De rechtvaardige zal door zijn geloof leven" (Hab. 2:4).


18 Want boosheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt onthuld vanaf de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen, van hen die de waarheid tegenhouden in onrechtvaardigheid, 6 Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want vanwege deze dingen komt de verontwaardiging van °God op de zonen van de ongezeglijkheid. (SW)[Efe. 5:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

HET GEDRAG VAN DE MENSHEID

De apostel neemt nu het gedrag ter hand van hen van de mensheid die geen geschreven onthulling hadden. De natuur alleen al behoort hen over de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid te leren. Zijn kenmerken zijn tot op bepaalde hoogte onthuld in Zijn werken in de schepping.


19 omdat namelijk het gekende van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in hen openbaar is, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker maakt* het aan hen openbaar. 12 opdat zij geoordeeld zullen worden, allen die niet in de waarheid geloven, maar een welbehagen hebben in de onrechtvaardigheid. (SW)[2Thess. 2:12] - 15 en zeggend: "Mannen, waarom doen jullie deze dingen? Ook wij zijn mensen, met soortgelijke emoties als jullie, jullie evangeliserend om om te keren vanaf deze °zinloze dingen naar de levende God, Die de hemel en de aarde en de zee en al wat in hen is maakt. 16 Die in de vervlogen zijnde generaties al de natiėn toelaat te gaan in hun °wegen, 17 hoewel Hij Zichzelf niet zonder getuigenis laat, het goede werkend van de hemel, regenbuien gevend en vruchtbrengende perioden, onze °harten lavend met voedsel en blijdschap." (SW)[Hand. 14:15-17]
20 Want de onzichtbare dingen van Hem, vanaf de schepping van de wereld in de maaksels verstaan wordend, worden doorzien, zowel het OnwaarneembareGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden van Hem als de macht en goddelijkheid. Zij zijn* niet te verdedigen, 7 En daarentegen, alstublieft, vraag een van de beesten en het zal jou onderrichten, en de vogel van de hemelen, en ze zal het jou vertellen. 8 Of dring voortdurend aan bij de aarde en ze zal jou onderrichten en de vissen van de zee zullen het je vertellen. 9 Wie onder al dezen weet niet dat de hand van JAHWEH dit deed, (SW)[Job 12:7-9]
21 omdat zij namelijk, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kennend, Hem niet als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijken* of danken*, maar zij werden zinloos gemaakt in hun °redeneringen en het onintelligente van hun °hart wordt duister gemaakt*. 17 Dit dan zeg ik, en ik geef getuigenis in de Heer, dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiėn wandelen, in de zinloosheid van hun °denken, 18 verduisterd zijnde in de denkwijze, vervreemd zijnde van het leven van °God, vanwege de in hen zijnde °onwetendheid, vanwege de verstening van hun °hart,(SW)[Efe. 4:17,18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Zo’n kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker riep om aanbidding en dankzegging. In plaats daarvan degradeerden zij Zijn heerlijkheid door beelden van Hem te maken die op hen zelf leken of zelfs de lagere rangen van de schepping. Afgoden kunnen op zich gezien niets zijn, maar omdat zij verondersteld worden de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid uit te beelden, is het van het allergrootste belang dat zij geen valse gedachten over Hem doen opwellen. Daarom gruwt Hij van alle beelden en wilde Hij Zijn volk niet toestaan ze te koesteren. ChristusGezalfde is het enige beeld dat Hem echt uitbeeldt.


22 Bewerend wijs te zijn*, worden zij dom gemaakt*, 14 Elke mens toont zich irrationeel, zonder kennis. Elke edelsmid wordt beschaamd door zijn beeldsnijwerk, want zijn gegoten beeld is onwaarheid en in hen is geen geest. (SW)[Jer. 10:14]
23 en zij veranderen* de heerlijkheid van de onvergankelijke Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in de gelijkenis van een afbeelding van een vergankelijk mens en van vliegende schepsels en van viervoeters en van kruipende dieren. 15 En jullie nemen je uitermate in acht voor jullie zielen. Want jullie zagen geen enkele representatie in de dag dat JAHWEH tot jullie sprak bij Horeb, vanuit het midden van het vuur, 16 opdat jullie geen verderf over jezelf brengen en jullie voor julliezelf beeldsnijwerk maken, een representatie van enig figuur, een model van een mannelijke of een vrouwelijke, 17 een model van enig beest dat op de aarde is, een model van enige gevleugelde vogel die in de hemelen vliegt, 18 een model van enig bewegend dier op de grond, een model van enige vis die in het water onder de aarde is, 19 opdat jij niet jouw ogen opheft naar de hemelen en jij de zon ziet en de maan en de sterren, heel het leger van de hemelen, en jij wordt aangedreven en jij jezelf voor hen neerbuigt en hen dient die JAHWEH, jouw Elohim, toebedeelde aan alle volken onder alle hemelen. (SW)[Deut. 4:15-19]
24 Daarom levert* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen over in de begeerten van hun °harten, in de onreinheid van het in hen onteren van hun °lichamen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Er is geen zekerder weg naar ontaarding dan het ontaardden van het voorwerp van onze aanbidding.


25 die de waarheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vervangen* door de leugen en eerbiedig vereerd* worden en de schepping dienen* naast de Scheppende*, Die gezegend is tot in de aionen! Amen! 25 Dit is jouw lot, de toegewezen portie, jouw afgemeten deel van Mij, zegt JAHWEH met nadruk, jij die Mij vergat en die vertrouwde op onwaarheid. (SW)[Jer. 13:25] - 5 van wie de vaders zijn en vanuit wie de Christus is overeenkomstig het vlees, Die is boven alles. God zij gezegend tot in de aionen. Amen. (SW)[Rom. 9:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Er kan hier een zinspeling zijn op de veel voorkomende gewoonten van het aanbidden van de keizer van Romekracht. Het is vaak voorgekomen dat, wanneer mensen grote hoogte bereikten, zij goddelijke eer eisten en ontvingen. Alexanderafweerder van mannen de Grote claimde zo’n eerbetoon.


26 Vanwege dit levert* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen over tot in hartstochten van oneer. Want bovendien vervangen* die van het vrouwelijk geslacht de natuurlijk bepaalde gebruikmaking tot in die naast de natuur. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

De heersende immoraliteit was in oude tijden grotendeels te wijten aan het karakter van de goden die zij aanbaden. Het jongere ras goden dat heerste op de Olympus, was plaatsvervangers die de oudere goden hadden gedood, en waren schuldig aan ontelbare daden van geweld en vol van sensualiteit en onrecht. Indien hun goden zich zo gedroegen was het niet moeilijk voor mensen om hun voorbeeld na te volgen en zulke acties in anderen onderschrijven.

Het falen van het Christendom is grotendeels te wijten aan het feit dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onbekend is, en Zijn plaats ingevuld wordt door een krachtige, wrekende karikatuur, die van wie de dorst naar wraak wordt tegengehouden door de tussenkomst van een verwijfde bemiddelaar die de plaats inneemt van de ChristusGezalfde van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


27 Evenzo ook werden bovendien die van het mannelijk geslacht, de door de natuur bepaalde gebruikmaking van degenen van het vrouwelijk geslacht loslatend, ontbrand in hun °hunkering naar elkaar, die van het mannelijk geslacht in die van het mannelijk geslacht de onfatsoenlijkheid bewerkend, in zichzelf de vergelding terugkrijgend die bindend was voor hun °dwaling. 22 En met een mannelijke zal jij niet in bed liggen als met een vrouw. Het is een afschuwelijkheid. (SW)[Lev. 18:22]
28 En zoals zij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet toetsen*, erkenning hebbend, levert* Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen over aan ondeugdelijk denken, om de dingen te doen die niet behoren,
29 vervuld zijnde met elke onrechtvaardigheid, boosaardigheid, kwaadaardigheid, hebzucht, barstensvol van afgunst, van moord, van ruzie, van bedrog, van kwaadwillendheid, fluisteraars,
30 ten nadele sprekers, afschuw van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hebbers, beledigers, hoogmoedigen, arroganten, uitvinders van kwade dingen, aan ouders ongezeglijken,
31 onintelligenten, onbetrouwbaren, zonder natuurlijke genegenheid, onverzoenlijken, zonder ontferming,
32 die, de rechtvaarigheidsdaad van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beseffend, dat °zij die zulke dingen verrichten de dood waardig zijn, ze niet alleen doen, maar ze ook goedkeuren voor die ze verrichten.Terug naar de index.
Naar Romeinen 2.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.