Nieuwe
Testament


Toelichting

Mattheüs
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinte
2 Korinte
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring