Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Kronieken
Hoofdstuk 29

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En DavidDavid = lieveling, de koning, zei tot heel de samenkomst: "SalomoSalomo = man van vrede, mijn zoon, is de enige die Elohim heeft verkozen, een knaap en teer. Maar het werk is groot, want het is niet voor het kasteel van een mens, maar voor JAHWEH Elohim.
2 En met al mijn energie bereidde ik voor voor het huis van mijn Elohim: het goud voor het goud, het zilver voor het zilver en het koper voor het koper, het ijzer voor het ijzer en het hout voor het hout, en onyxstenen en opvulstenen, stenen van antimoon en veelkleurigheid en elke kostbare steen en stenen van marmer in veelheid. 2 En David zegt alle bijwoners die in het land van Israël zijn bijeen te brengen, en hij rekruteert die stenen houwen, op maat gemaakt om het huis van de Elohim te bouwen,
3 en David bereidde ijzer voor in overvloed voor de spijkers voor de deuren van de poorten en voor de verbindingsstukken, en koper in overvloed; er is geen gewicht,
4 en cederhout, er is geen aantal, want de Sidoniërs en de Tyriërs brachten cederhout in overvloed naar David.
5 Want David zegt: Salomo , mijn zoon, is jong en zacht, en het huis dat gebouwd moet worden voor JAHWEH moet groot zijn om de Naam te vergroten en de schoonheid, voor alle landen. Alstublieft, laat mij het voor hem voorbereiden. En David bereidt voor in overvloed, vóór zijn dood. (SW)
[1Kron.22:2-5]

3 En verder heb ik in mijn welgevallen voor het huis van mijn Elohim, dat ik van mijzelf speciaal goud- en zilverbezit geef voor het huis van mijn Elohim, bovenop alles wat ik voorbereidde voor het huis van de heiligheid:
4 drie duizend talenten goud van het goud van OfirOfir = in as veranderen en zeven duizend talenten verfijnd zilver, om de zijwanden van de binnenkanten te pleisteren,
5 goud voor het goudwerk, zilver voor het zilverwerk en voor al het werk door de hand van de vakmannen. En wie geeft zich als vrijwilliger om vandaag zijn hand te vullen voor JAHWEH?"
6 En oversten van de vaders en oversten van de stammen van IsraëlIsraël = strijder van God en oversten van de duizenden en de honderden en ook de oversten van het werk van de koning gaven zich vrijwillig.
7 En zij gaven voor de dienst van het huis van de Elohim vijf duizend talenten en tien duizend dariekeneen gouden munt en monetaire eenheid in het oude Perzië goud en tien duizend talenten zilver en achttien duizend talenten koper en honderd duizend talenten ijzer.
8 En zij die stenen bij zich hadden gaven ze aan de schatkamer van het huis van JAHWEH, door de hand van JechiëlJechiël = God leeft!, de Gersoniet.
9 En het volk verheugde zich over hun vrijwillig offeren, want zij offerden volkomen vrijwillig, vanuit hun hart, aan JAHWEH. En ook DavidDavid = lieveling, de koning, verheugde zich met grote vreugde.
10 En DavidDavid = lieveling zegende JAHWEH voor de ogen van heel de samenkomst. En DavidDavid = lieveling zei: "Wees gezegend, JAHWEH, Elohim van onze vader IsraëlIsraël = strijder van God, van de aion tot aan de aion.
11 Van U, JAHWEH, is de grootheid en de macht en de schoonheid en de bestendigheid en de pracht, alles in de hemelen en op de aarde. Voor U, JAHWEH, is het koningschap, U Die Zichzelf verheft tot Hoofd boven allen. En moge U ons niet in beproeving brengen*, maar redt* ons van de boze (SW)[Matt. 6:13]
12 En de rijkdom en de heerlijkheid zijn vanaf Uw aangezicht, en U bent de Heerser over allen. En in Uw hand is energie en macht, en in Uw hand is het om allen groot te maken en te versterken.
13 En nu, onze Elohim, wij zijn het die de Naam van Uw schoonheid toejuichen en lofprijzen.
14 Maar wie ben ik en wie is mijn volk, dat wij de energie behouden om vrijwillig te offeren zoals dit? Want van U komt het alles en uit Uw hand gaven wij aan U.
15 Want wij zijn tijdelijke verblijvers voor Uw aangezicht en gasten, net als onze vaders. Onze dagen zijn als de schaduw op de aarde en er is geen hoop. Wend U van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heenga, en ik niet meer zij. (SW) [Psalm 39:13]
16 JAHWEH, onze Elohim, al deze overvloed die wij voorbereid hebben om voor U een huis voor Uw Naam van heiligheid te bouwen, het is uit Uw hand en het is allemaal voor U.
17 En ik weet, mijn Elohim, dat U het hart toetst en in rechte dingen heeft U een welgevallen. Ik, in de oprechtheid van mijn hart, offer al deze dingen vrijwillig. En nu zie ik Uw volk, dat hier gevonden wordt, met vreugde aan U vrijwillig offeren.
18 JAHWEH, Elohim van AbrahamAbraham = vader is verheven, vader van een menigte, IsaäkIsaäk = lachen en IsraëlIsraël = strijder van God, onze vaders, bewaar dit voor de aion als een vorm van plannen van het hart van Uw volk en vestig hun hart naar U toe.
19 En geef aan SalomoSalomo = man van vrede, mijn zoon, een volkomen hart, om Uw instructies, Uw getuigenissen en Uw statuten in acht te nemen, alles doende, en om het kasteel te bouwen dat ik voorbereidde."
20 En DavidDavid = lieveling zei tot heel de samenkomst: "Zegent alstublieft, JAHWEH, jullie Elohim!" En heel de samenkomst zegende JAHWEH, Elohim van hun vaders en zij bogen hun hoofd en zij weirpen zich neer voor JAHWEH en voor de koning.
21 En zij offerden slachtoffers aan JAHWEH. En zij deden opstijgoffers opgaan aan JAHWEH in de ochtend van die dag: duizend jonge stieren, duizend rammen, duizend mannetjes lammeren, met hun drankoffers, en slachtoffers in veelheid voor heel IsraëlIsraël = strijder van God.
22 En zij aten en zij dronken die dag voor het aangezicht van JAHWEH, met grote vreugde. En zij maakten SalomoSalomo = man van vrede, zoon van DavidDavid = lieveling, voor de tweede keer koning en zij zalfden hem voor JAHWEH tot bewindvoerder en SadokSadok = rechtvaardig tot priester.
23 En SalomoSalomo = man van vrede zat als koning op de troon van JAHWEH, in plaats van DavidDavid = lieveling, zijn vader. En hij was voorspoedig en heel IsraëlIsraël = strijder van God luisterde naar hem.
24 En alle oversten en alle machtige mannen en ook alle zonen van koning DavidDavid = lieveling gaven hun hand onder SalomoSalomo = man van vrede, de koning.
25 En JAHWEH maakte SalomoSalomo = man van vrede groot in de ogen van heel IsraëlIsraël = strijder van God en Hij gaf op hem de koninklijke pracht, zoals die niet was op enige koning over IsraëlIsraël = strijder van God vóór hem .
26 En DavidDavid = lieveling, zoon van Isaï Isaï = JAH is, regeerde over heel IsraëlIsraël = strijder van God.
27 En de dagen die hij regeerde over IsraëlIsraël = strijder van God waren veertig jaren. In HebronHebron = (plaats van) het verbond regeerde hij zeven jaren en in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter regeerde hij drie en dertig jaren. 4 David is een zoon van dertig jaren als hij koning wordt. Hij regeerde veertig jaren.
5 In Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden, en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaren over heel Israël en Juda. (SW)
[2Sam. 5:4,5]

28 En hij stierf op een goede, grijsharige leeftijd, verzadigd van dagen, rijkdom en heerlijkheid, en SalomoSalomo = man van vrede, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. 10 En David ligt neer bij zijn vaders. En hij wordt begraven in de stad van David.
11 En de dagen waarin David regeerde over Israël waren veertig jaren. In Hebron regeerde hij zeven jaren en in Jeruzalem regeerde hij drie en dertig jaren.
12 En Salomo zat op de troon van David, zijn vader, en zijn koninkrijk werd zeer gevestigd. (SW)
[1Kon. 2:10-12]

29 En de zaken van DavidDavid = lieveling, de koning, de eerste en de laatste, aanschouw ze!, zij zijn geschreven in de annalen van SamuëlSamuël = van God gebeden, de ziener, en in de annalen van NatanNatan = JAH heeft gegeven, de profeet, en in de annalen van GadGad = geluk, de visioenziener,
30 met heel zijn regering en zijn macht en de tijden die over hem passeerden en over IsraëlIsraël = strijder van God en over alle koninkrijken van de landen.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.