Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 27

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken en de oudsten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God geven het volk instructie, zeggend: "Neem elke instructie in acht die ik jullie vandaag als instructie geef."
2 En het gebeurt in de dag dat jullie de JordaanJordaan = de afdalende zullen oversteken naar het land dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft, dat jij voor jezelf grote stenen opricht en jij kalkt ze wit met witkalk.
3 En jij schrijft op hen alle woorden van deze wet, wanneer jij oversteekt, opdat jij binnen komt in het land dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft, een land gutsend van melk en honing, zoals JAHWEH, Elohim van jouw vaders, tot jou sprak.
4 En het gebeurt wanneer jullie de JordaanJordaan = de afdalende oversteken, dat jullie deze stenen zullen oprichten waarover ik jullie vandaag instructie geef, bij de berg EbalEbal = steen of kale berg. En jij kalkt ze wit met witkalk.
5 En jij bouwt daar een altaar voor JAHWEH, jouw Elohim, een altaar van stenen. Jij zal op hen geen ijzer zwaaien.
6 Jij zal met voegzame stenen een altaar bouwen voor JAHWEH, jouw Elohim, en jij doet daarop opstijgoffers opgaan aan JAHWEH, jouw Elohim. En indien jij een altaar van stenen zal maken, zal jij het niet bouwen van gehouwen steen. Zodra jij jouw zwaard er over zwaait, dan ontheilig jij het. (SW)[Exo. 20:25]
7 En jij offert vredeoffers en jij eet daar en jij verheugt je voor het aangezicht van JAHWEH, jouw Elohim.
8 En jij schrijft op de stenen alle woorden van deze wet, ze grondig duidelijk makend." 30 Dan bouwt Jozua een altaar voor JAHWEH, Elohim van IsraŽl, op de berg Ebal, 31 zoals Mozes, dienaar van JAHWEH, de zonen van IsraŽl instructie gaf, zoals geschreven werd in de boekrol van de wet van Mozes, een altaar van voegzame stenen, waarover men geen ijzer deed zwaaien. En zij doen daarop opstijgoffers aan JAHWEH opgaan en zij offeren vredeoffers. 32 En hij schrijft daar op de stenen een duplicaat van de wet van Mozes, die hij schreef voor de aangezichten van de zonen van IsraŽl. (SW)[Joz. 8:30-32]
9 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken en de priesters, de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten, spraken tot heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God, zeggend: "Wees stil en luister, IsraŽlIsraŽl = strijder van God. Vandaag ben jij tot volk van JAHWEH, jouw Elohim, geworden.
10 En jij luistert naar de stem van JAHWEH, jouw Elohim, en jij doet Zijn instructies en Zijn statuten, die ik jou vandaag als instructie geef."
11 En MozesMozes = doen vergeten - uit het water halen - getrokken geeft het volk in die dag instructie, zeggend:
12 "Dezen zullen op de berg GerizimGerizim = afsnijdingen staan om het volk te zegenen wanneer jullie de JordaanJordaan = de afdalende oversteken; SimeonSimeon = gehoord (heeft JAH) en LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger en JudaJuda = lof en IssacharIssachar = iets met "loon" en JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) en BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind. Wanneer het gebeurt dat JAHWEH, jouw Elohim, jou zal brengen naar het land, waarin jij binnen gaat om het te bezitten, dan geef jij de zegen op de berg Gerazim en de geringschatting op de berg Ebal. (SW)[Deut. 11:29]
13 En dezen zullen op de berg EbalEbal = steen of kale berg staan om de vloek uit te spreken: RubenRuben = ziet, een zoon, GadGad = geluk en AserAser = geluk (wensen), en ZebulonZebulon = woning, DanDan = rechter en NaftaliNaftali = ik heb gestreden."
14 Dan antwoorden de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten en zij zeggen met een verheven stem tot elke man van IsraŽlIsraŽl = strijder van God:
15 "Vervloekt is de man die beeldsnijwerk maakt en een gegoten beeld, een verafschuwing voor JAHWEH, het maaksel van de handen van een vakman, en hij plaatst het in het verborgene." En heel het volk antwoordt en zij zeggen: "Amen!" Jullie zullen voor jezelf geen gesneden beeld hebben of enige gelijkenis van wat in de hemelen is, boven, en wat in het land is, beneden, en wat in de wateren, onder het land, is. (SW)[Exo. 20:4]
16 "Vervloekt is die zijn vader en zijn moeder onteert." En heel het volk zegt: "Amen!" Verheerlijk jouw vader en jouw moeder, zodat jouw dagen verlengd zullen worden op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, jou geeft (SW)[Exo. 20:12]
17 "Vervloekt die de grens van zijn naaste verplaatst." En heel het volk zegt: "Amen!" Jij zal het gebied van jouw naaste niet verplaatsen waarmee men vroeger jouw lotdeel verbond, dat aan jou is toebedeeld in het land dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft om te bezitten. (SW)[Deut. 19:14]
18 "Vervloekt die een blinde op de weg zich doet vergissen." En heel het volk zegt: "Amen!" Jij zal een dove niet geringschatten en voor het aangezicht van een blinde zal jij geen struikelblok leggen. En jij vreest voor jouw Elohim. Ik ben JAHWEH! (SW)[Lev. 19:14]
19 "Vervloekt die het oordeel van de tijdelijke verblijver, de wees en de weduwe doet afbuigen." En heel het volk zegt: "Amen!" En jij zal een bijwoner niet tiranniseren en jij zal hem niet verdrukken, want jullie werden bijwoners in het land van Egypte. (SW)[Exo. 22:21]
20 "Vervloekt die ligt met de vrouw van zijn vader, want hij ontbloot de zoom van zijn vader." En heel het volk zegt: "Amen! De naaktheid van de vrouw van jouw vader zal jij niet ontbloten. Het is de naaktheid van jouw vader (SW)[Lev. 18:8]
21 "Vervloekt die ligt met enig beest." En heel het volk zegt: "Amen!" Iedereen die ligt met een beest zal zeker ter dood gebracht worden. (SW)[Exo. 22:19]
22 "Vervloekt die ligt met zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder." En heel het volk zegt: "Amen!" De naaktheid van jouw zus, de dochter van jouw vader of de dochter van jouw moeder, een verwant van thuis of van buiten, hun naaktheid zal jij niet ontbloten (SW)[Lev. 18:9]
23 "Vervloekt die ligt met zijn schoonzuster." En heel het volk zegt: "Amen!" De naaktheid van een vrouw en van haar dochter zal jij niet ontbloten. De dochter van haar zoon en de dochter van haar dochter zal jij niet nemen om haar naaktheid te ontbloten. Zij zijn verwanten. Dat is geilheid. (SW)[Lev. 18:17]
24 "Vervloekt die zijn naaste neerslaat in het verborgene." En heel het volk zegt: "Amen!"
25 "Vervloekt die een omkoopgeschenk aanneemt om een ziel van onschuldig bloed neer te slaan." En heel het volk zegt: "Amen!"
26 "Vervloekt die niet de woorden van deze wet volbrengt, om ze te doen." En heel het volk zegt: "Amen!" Want allen die uit werken van wet zijn, zijn onder de vloek, want er werd geschreven: Vervloekt is degene die zich niet houdt aan alles wat is geschreven in de rol van de wet om ze te doen, (SW)[Gal. 3:10]

Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 28
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.