Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En Elohim spreekt al deze woorden, zeggend:
2 "Ik ben JAHWEH, jullie Elohim, Die jullie deed uitgaan uit het land van EgypteEgypte = (egypte) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), uit het huis van dienaren.
3 Er komen bij jullie geen andere elohim voor Mijn aangezicht.
4 Jullie maken voor jezelf geen beeldsnijwerk of enige representatie van wat in de hemelen is, boven, en wat op de aarde is, beneden, en wat in de wateren, beneden de aarde, is.
5 Jullie zullen je voor hen niet neerbuigen en jullie zullen hen niet dienen, want Ik, JAHWEH, jullie Elohim, ben een jaloerse El, Die gericht brengt over de verdorvenheid van de vaders over de zonen, op de derde generaties en op de vierde generaties van die Mij haten, Jij maakt voor jezelf geen gesmolten elohim. (SW)[Exo. 34:17]
6 en vriendelijkheid doet aan duizenden die Mij liefhebben en aan die Mijn instructies in acht nemen. 6 En JAHWEH passeert aan zijn aangezicht en Hij roept: "JAHWEH, JAHWEH, El Die medeldogend is en genadig, langzaam in boosheid en veel in vriendelijkheid en trouw, 7 vriendelijkheid bewarend aan duizenden, verdorvenheid en overtreding en zonde verdragend. Hij zal niet onschuldig houden om onschuldig te houden, gericht brengend over de verdorvenheid van de vaders op de zonen en op de zonen van zonen, op de derde generaties en op de vierde generaties." (SW)[Exo. 34:6,7]
7 Jullie zullen de Naam van JAHWEH, jullie Elohim, niet opnemen voor onbeduidendheid, want JAHWEH zal wie Zijn Naam voor een onbeduidendheid gebruikt niet onschuldig houden. En jullie zullen niet in Mijn naam bij onwaarheid zweren, want jij ontwijdt de naam van jouw Elohim. Ik ben JAHWEH! (SW)[Lev. 19:12]
8 Gedenk de dag van de sabbat, om hem te heiligen. En hij zegt tot hen: Dit is waarvan JAHWEH sprak. Morgen is er een ophouden, een sabbat van heiligheid voor JAHWEH. (SW)[Exo. 16:23]
9 Zes dagen dien jij en doe jij al jouw werk,
10 en de zevende dag is een sabbat tot JAHWEH, jouw Elohim. Jij zal geen enkel werk doen, jij en jouw zoon en jouw dochter, jouw dienaar en jouw dienstmeisje en jouw beest en jouw tijdelijke verblijver die in jouw poorten is. Zes dagen zal jij jouw werkzaamheden doen en in de zevende dag zal jij ophouden, opdat jouw stier zal rusten en jouw ezel. En de zoon van jouw dienstmeisje zal verfrist worden en de tijdelijke verblijver. (SW)[Exo. 23:12]
11 Want in zes dagen maakte JAHWEH de hemelen en de aarde, de zee en alles wat in hen is. En Hij stopte in de zevende dag. Daarom zegent JAHWEH de dag van de sabbat en heiligt Hij hem. de Maker van hemelen en aarde, de zee en al wat in hen is, de Bewaker van waarheid voor de aion, (SW)[Psalm 146:6] 1 En de hemelen en het land en al hun menigten worden voltooid.
2 En Elohim voltooit in de zevende dag Zijn werk dat Hij deed en Hij stopte in de zevende dag met al Zijn werk dat Hij deed.
3 En Elohim zegent de dag van de zevende en Hij maakt hem heilig, omdat Hij op die dag stopte met al Zijn werk dat Elohim schiep om te maken (SW)
[Gen. 2:1-3]

12 Verheerlijk jouw vader en jouw moeder, opdat jouw dagen verlengd zullen worden op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft. Elke man onder jullie vreest zijn vader en zijn moeder en jullie nemen Mijn sabbatten in acht. Ik, JAHWEH, ben jullie Elohim. (SW)[Lev. 19:3] Eer je įvader en įmoeder. Dat is het eerste gebod met een belofte,
3 opdat het wel moge zijn* met jou en jij lange tijd op de aarde zou zijn. (SW)
[Efe. 6:2,3]

13 Jij vermoordt niet. Wie het bloed van de mens vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld van Elohim maakte Hij de mens (SW)[Gen. 9:6]
14 Jij pleegt geen echtbreuk. Jullie horen* dat verklaard* was: Jij zal niet overspel plegen. (SW)[Matt. 5:27]
15 Jij steelt niet. En jullie zullen niet stelen en jullie zullen niet huichelen en jullie zullen niet in onwaarheid handelen, een ieder met zijn metgezel. (SW)[Lev. 19:11]
16 Jij antwoordt jouw naaste niet met een onwaar getuigenis. Jij zal geen ongefundeerd bericht meedragen. Jij zal jouw hand niet bij de boze stellen om getuige te worden van onrecht. (SW)[Exo. 23:1]
17 Jij begeert het huis van jouw naaste niet. Jij begeert de vrouw van jouw naaste niet en zijn dienaar en zijn dienstmeisje en zijn stier en zijn ezel en alles wat van jouw naaste is." Wat zullen wij dan zeggen? De wet is zonde? Moge dat er niet van komen*! Maar ik ken* de zonde niet, tenzij door de wet, want ook van het begeren zou ik niet weten*, indien de wet niet zei: jullie zullen niet begeren (SW)[Rom. 7:7]
18 En heel het volk neemt de geluiden en de fakkels en het geluid van de ramshoorn en de rokende berg waar. En het volk ziet het en zij dolen rond en zij staan van verre.
19 En zij zeggen tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Spreek met ons en wij luisteren. En het moet niet zo zijn dat Elohim met ons spreekt, opdat wij niet sterven." 18 Want jullie zijn niet genaderd tot dat wat aangeraakt kan worden en met vuur verbrand is geworden, en tot duisternis en tot somberheid en tot noodweer,
19 en het schallen van een trompet en het geluid van verklaringen, waarvan de horenden* smeekten* dat geen woord aan hen zou worden toegevoegd (SW)
[Hebr. 12:18,19]

20 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot het volk: "Het moet niet zo zijn dat jullie vrezen, want de Elohim komt teneinde jullie te beproeven en opdat vrees voor Hem over jullie gezichten is, zodat jullie niet zondigen."
21 En het volk staat van verre en MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen komt dichtbij de mistige donkerheid waar de Elohim was. En het gebeurde als jullie de stem vanuit het midden van de duisternis horen en de berg verteerd werd door het vuur, dat jullie tot mij naderden, alle hoofden van jullie stammen en jullie oudsten. (SW)[Deut. 5:23]
22 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Zo zeg jij tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God: 'Jullie, jullie zien dat Ik vanuit de hemelen met jullie spreek.
23 Jullie zullen niets naast Mij maken, geen elohim van zilver en elohim van goud zullen jullie voor julliezelf maken.
24 Een altaar van grond zal jij voor Mij maken, en jij offert er jouw opstijgoffers op en jouw vredeoffers, uit jouw kleinvee en jouw grootvee. In elke plaats waar Ik Mijn Naam vermeld, kom Ik tot jou en zegen Ik jou.
25 En indien jij een altaar van stenen maakt, bouw jij het niet van bijgesneden steen. Zodra jij jouw zwaard er over zwaait, dan ontwijdt jij het. 5 En jij bouwt daar een altaar voor JAHWEH, jouw Elohim, een altaar van stenen. Jij zal op hen geen ijzer zwaaien. 6 Jij zal met voegzame stenen een altaar bouwen voor JAHWEH, jouw Elohim, en jij doet daarop opstijgoffers opgaan aan JAHWEH, jouw Elohim. [Exo. 20:25] 7 En jij offert vredeoffers en jij eet daar en jij verheugt je voor het aangezicht van JAHWEH, jouw Elohim. (SW)[Deut. 27:5-7]
26 En jij gaat niet met trappen op Mijn altaar, opdat jouw naaktheid er niet op onthuld wordt."

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.