Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 25

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Spreek tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van elke man die gewillig is in zijn hart zullen jullie Mijn hefoffer nemen. 4 En Mozes spreekt tot heel de vergadering van de zonen van IsraŽl, zeggend: "Dit is het woord dat JAHWEH ter instructie geeft, zeggend: 5 'Neemm van wat met jullie als een hefoffer aan JAHWEH. Een ieder die bereidwillig is in zijn hart, zal het brengen, een hefoffer van JAHWEH: goud en zilver en koper, 6 en blauw en purper en herhaald gedompelde karmozijn, en glanzend batist en geitenhaar, 7 en rood gemaakte huiden van rammen en huiden van hemelsblauwen en acaciahout, 8 en olie voor de lichtgever en geurige stoffen voor de zalfolie en de specerijen voor de wierook, 9 en onyxstenen en stenen voor de opvullingen van de efod en voor het borstschild. (SW)[Exo. 35:4-9]
3 En dit is het hefoffer dat jullie van hen nemen: goud en zilver en koper,
4 en blauw en purper en herhaald gedompeld karmozijn en glanzend batist, en geitenhaar,
5 en roodgemaakte huiden van rammen en hemelsblauwe huiden en houtmv van acacias,
6 olie voor de lichtgever, geurige stoffen voor de zalfolie, en specerijen voor de wierook,
7 onyxstenen, en stenen van opvullingen voor de efod en voor het borstschild.
8 En zij maken voor Mij een heiligdom en Ik verblijf in hun midden.
9 Naar alles wat Ik jou toon, het model van de verblijfplaats en het model van al zijn voorwerpen, zo zullen jullie die maken.
10 En zij maken een kist van acaciahoutmv, twee en een halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog.
11 En jij overtrekt hem met puur goud aan de binnenkant en aan de buitenkant overtrek jij hem. En jij maakt op hem een opstaande randkraag van goud, rondom.
12 En jij maakt voor hem een gietsel van vier ringen van goud en jij geeft die aan zijn vier voetsteunen, met twee van de ringen aan zijn ene hoekwand en twee van de ringen aan zijn tweede hoekwand.
13 En jij maakt draagstokken van acaciahoutmv en jij overtrekt ze met goud.
14 En jij brengt de draagstokken in de ringen aan de hoekwanden van de kist, om daarmee de kist te dragen.
15 De draagstokken zullen in de ringen van de kist zijn. Zij zullen er niet uit teruggetrokken worden.
16 En jij geeft aan de kist het getuigenis dat Ik aan jou zal geven.
17 En jij maakt een beschutplaats van zuiver goud. De lengte er van is twee en een halve el en haar breedte is anderhalve el. [Commentaar]
Commentaar Ė W. Janse

De meeste vertalingen hebben hier "verzoendeksel." Echter, het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, kaporeth, duidt meer op beschermen dan op bedekken door verzoening. Het woord, kaporeth, is afgeleid van kaphar, wat beschermen betekent. De gedachte achter "beschermdeksel" is dat als er geen deksel op de kist van het verbond gezeten zou hebben, de wet open zou hebben gelegen en dat dan de wet zonder pardon alle overtredingen van de wet zou hebben veroordeeld. Er zou niemand overleefd hebben. Daarom beschermde het beschermdeksel de IsraŽlieten tegen de harde werking van de wet.


18 En jij maakt twee gouden cherubim*1). Gedreven werk zul je ze maken, aan de twee einden van de beschutplaats.
19 En maak ťťn cherub aan het einde hiervan en ťťn cherub aan het andere einde hiervan. Op de beschutplaats zullen jullie de cherubim maken, aan de twee einden er van.
20 En de cherubim zullen zijn met naar boven gespreide vleugels, de beschutplaats overschaduwend met hun vleugels, met hun gezichten naar elkaar. De gezichten van de cherubim zullen naar de beschutplaats gericht zijn.
21 En jij zet de beschutplaats van bovenaf op de kist en aan de kist zul jij het getuigenis geven dat Ik jou zal geven.
22 En Ik maak daar een afspraak met jou en Ik spreek met jou vanaf de beschutplaats, van tussen de twee cherubim die op de kist van het getuigenis zijn, al wat Ik jou instructie geef voor de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God. 15 En Hizkia bad voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: O HEERE, God IsraŽls, Die tussen de cherubim woont! Gij zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde, Gij hebt den hemel en de aarde gemaakt. (SV)[2Kon. 19:15]
23 En jij maakt een tafel van acaciahoutmv. Twee ellen is zijn lengte en ťťn el zijn breedte en anderhalve el zijn hoogte.
24 En jij overtrekt hem met zuiver goud en jij maakt voor hem een opstaande randkraag van goud, rondom.
25 En jij maakt voor hem een rand, een hand breed, rondom, en jij maakt een opstaande randkraag van goud voor zijn rand, rondom.
26 En jij maakt voor hem vier gouden ringen en jij geeft de ringen aan vier van de zijkanten, die tot zijn vier voeten zijn.
27 De ringen zullen overeenstemmen met de rand, als behuizingen voor de draagstokken om de tafel te dragen.
28 En jij maakt de draagstokken van acaciahoutmv en jij overtrekt ze met goud, en de tafel wordt door hen gedragen.
29 En jij maakt zijn schotels en zijn lepels en zijn kelken en zijn offerkommen, waarin het drankoffer gegoten wordt. Van zuiver goud zal jij ze maken.
30 En jij geeft op de tafel voortdurend toonbrood voor Mijn aangezicht. 5 En jij neemt fijn meel en jij bakt er twaalf geperforeerde koeken van. Twee tiende delen zal er zijn voor ťťn geperforeerde koek. 6 En jij plaatst ze in twee opstellingen, zes per opstelling, op de zuivere tafel voor het aangezicht van JAHWEH. 7 En jij doet smetteloze wierook op de opstelling, en het is voor het brood, tot een gedenkportie, een vuuroffer voor JAHWEH. 8 Sabbatdag na sabbatdag zal hij ze rangschikken voor het aangezicht van JAHWEH, voortdurend, vanwege de zonen van IsraŽl. Het is een aionisch verbond. (SW)[Lev. 24:5-8]
31 En jij maakt een lampenstandaard van zuiver goud. Gedreven werk zal jij de lampenstandaard maken, haar schacht en haar buis, haar kegelvormige bekers, haar bollen en haar bloemknoppen zullen uit haar komen.
32 Zes buizen zullen uit haar zijden uitgaan, drie buizen van de lampenstandaard komen uit haar ene zijde en drie buizen van de lampenstandaard komen uit haar tweede zijde.
33 Drie kegelvormige bekers, die de vorm hebben van amandelbloesem, zullen in de ene buis zijn, een bol en een bloemknop; en drie kegelvormige bekers, die de vorm hebben van amandelbloesem, zullen in de andere buis zijn, een bol en een bloemknop. Zo zal het zijn voor de zes buizen die uitgaan vanuit de lampenstandaard.
34 En in de lampenstandaard zijn vier kegelvormige bekers, die de vorm hebben van amandelbloesem, haar bollen en haar bloemknoppen,
35 en een bol onder twee van haar buizen en een bol onder twee van haar buizen en een bol onder twee van haar buizen. Zo zijn er zes buizen die uit de lampenstandaard uitgaan.
36 Hun bollen en hun buizen zullen alle uit ťťn gedreven werk van zuiver goud zijn.
37 En jij zal haar zeven lampen maken en men zal haar lampen opzetten en hij zal licht geven tot aan de overkant van haar gezicht. 2 "Spreek tot Ašron en zeg tot hem: Wanneer jij de lampen opzet, tegenover het gezicht van de lampenstandaard, zullen de zeven lampen licht geven." 3 En zo doet Ašron. Tegenover de lampenstandaard zet hij haar lampen op, zoals JAHWEH Mozes instructie gaf. 4 En dit is het handwerk van de lampenstandaard: gedreven werk van goud; van haar schacht tot aan haar bloemknop is het een gedreven werk, naar de verschijning die JAHWEH aan Mozes toonde, maakte hij de lampenstandaard. (SW)[Num. 8:2-4]
38 Haar uitdovers en haar vuurpannen zullen van zuiver goud zijn.
39 Men zal haar van een talent*2) zuiver goud maken met al deze voorwerpen.
40 En zie! Maak het naar hun model dat jou op de berg getoond werd." die, als voorbeeld en schaduw, goddelijk dienstbetoon leveren van de hemelse dingen, zoals door Mozes werd onderricht, die op het punt stond de verblijfplaats te completeren. Want zie, Hij zegt: Jij zal alles doen naar het aan jou op de berg getoond* zijnde įmodel. (SW)[Hebr. 8:5]


*1) Cherubim. Meervoud van cherub. Een engel met een bewakingstaak - zie bv. Gen. 3:24.
*2) Een talent. Ongeveer 60 kilo. Een normaal talent is ongeveer 30 kilo, maar een heilig talent is dubbel (volgens Jarchi en Ben Melech).

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 26
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.