Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 15

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Maar wij, de machtigen, zijn verschuldigd de zwakten van de onmachtigen te dragen en niet onszelf te behagen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Kennis maakt opgeblazen. Er is een trotse neiging om een show te maken van onze vrijheid in ChristusGezalfde. Maar genade overweegt het zwakke meer dan het sterke. Indien er vrede en eenheid moet zijn, moet die komen van de minzaamheid van hen die in de vrijheid staan. De zwakken in geloof worden niet gevraagd zich aan te passen aan de sterken. ChristusGezalfde is het meest briljante voorbeeld in deze, net als in andere gevallen. Wat toonde Hij een schitterende minzaamheid in Zijn omgang met Zijn discipelen, van wie de zwakte en gebrek aan geloof een voortdurende bron van benauwdheid voor Hem was! Als Hij de kloof tussen Hem en Zijn discipelen kon overbruggen, dan kunnen wij toch zeker hen verdragen wier zwakheden wij allen delen.


2 Laat ieder van ons de naaste behagen, tot in het goede, tot opbouw. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. (SV)[1Kor. 9:19]
3 Want ook °ChristusGezalfde behaagt* niet Zichzelf, maar zoals het is geschreven: "De smaadwoorden van die U smaden, vallen op mij." Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd; en de smaadheden dergenen, die U smaden, zijn op mij gevallen. (SV)[Psalm 69:10]
4 Want zoveel als tevoren werd geschreven*, werd tot onze °onderwijzing geschreven*, opdat door het verduren en de bemoediging van de Geschriften, wij de hoop zullen hebben. En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. (SV)[1kor. 10:11]
5 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu van het verduren en van de bemoediging, moge Hij jullie hetzelfde gezindzijn geven onder elkaar, overeenkomstig ChristusGezalfde JezusJAH redt,
6 opdat jullie eensgezind, in één mond, de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader van onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zullen verheerlijken.
7 Daarom, neemm elkaar bij je zoals ook °ChristusGezalfde jullie bij Zich nam*, tot heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.[Rom. 14:1]
8 Want ik zeg dat ChristusGezalfde bediende van besnijdenis is geworden ten behoeve van de waarheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om de beloften van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de vaders te bevestigen*. Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis IsraŽls. (SV)[Matt. 15:24] - Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt. (SV)[Micha 7:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

PAULUS' VOORAFGAANDE BEDIENING

Stel de twee bedieningen van ChristusGezalfde en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine eens tegenover elkaar (:16). ChristusGezalfde was de Dienaar van de Besnijdenis. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was een dienaar voor de naties. ChristusGezalfde komt overeen met de beloften aan de vaders. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine handelt als een priester in het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. ChristusGezalfde ging nooit buiten het land IsraŽlstrijder van God. Hij werd alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van IsraŽlstrijder van God. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, daarentegen, werd pas geroepen toen hij het land IsraŽlstrijder van God had verlaten. Hij werd naar de Onbesnedenheid gezonden. Het is van het grootste belang dat we deze onderscheiden bedieningen herkennen, want het onderscheid wordt vrijwel genegeerd. ChristusGezalfde wordt aangezien voor de dienaar van de naties en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is vergeten. Maar doorheen het publieke leven van de Heer benadrukte Hij het feit dat Zijn missie exclusief voor IsraŽlstrijder van God was. Inderdaad, een paar proselieten ontvingen zegen, maar zij werden als ťťn geteld met de begunstigde natie. De Syro-Foenitische vrouw moest de plaats innemen van een verworpene, voordat ze een kruimel kon krijgen van IsraŽlstrijder van Gods tafel.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is in directe tegenstelling met dit alles. Later beschrijft hij zichzelf als de apostel van de naties (2Tim. 1:11). Hij maakte een overeenkomst met Petrusrots en JohannesJAH is genadig, dat zij naar de Besnijdenis zouden gaan en hij naar de naties (Gal. 2:9). Hij werd van de rest afgescheiden om zo zijn bediening te vervullen. Als gevolg daarvan komt alle waarheid voor de naties voor de huidige tijd alleen door de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Zij die gevestigd willen worden in huidige waarheid zouden zich zijn brieven eigen moeten maken, in het bijzonder EfeziŽrs. Nadat zij de geheimen of mysteriŽn in zijn geschriften hebben geleerd en de hoogten ingeschat hebben waarheen alleen hij hen kan leiden, zullen ze nooit meer verleid worden om af te dalen naar het niveau dat te vinden is in de aardse bediening van onze Heer en de voortzetting daarvan door de twaalf, zoals opgetekend in het boek Handelen en in de brieven van hun pen.


9 Echter de natiën verheerlijken* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ten behoeve van Zijn ontferming, zoals werd geschreven: "Vanwege dit zal ik U toejuichen in de natiën en voor Uw °naam zal ik muziek maken." Want evenals jullie ooit ongehoorzaam zijn* aan God, maar nu mededogen werd betoond* door hun koppigheid[Rom. 11:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Barmhartigheid voor de naties "met zijn volk" is nu niet van kracht, want Zijn volk wordt niet gezegend. Wij worden gezegend vanwege hun afwijken. In de milleniale periode, echter, zullen de naties overvloedig gezegend worden door de herstelde natie IsraŽlstrijder van God, met ChristusGezalfde op de troon.


10 En weer zegt Hij: "Weesm vrolijk, natiën, met Zijn °volk."
11 En weer zegt Hij: "Alle °natiën, lofprijsm de Heer, en laten al de volken Hem prijzen*." Daarom zal ik U, o HEERE, loven onder de heidenen, en Uw Naam zal ik psalmzingen. (SV)[2Sam. 22:50] - Juicht, gij heidenen, met Zijn volk! want Hij zal het bloed Zijner knechten wreken; en Hij zal de wraak op Zijn tegenpartijen doen wederkeren, en verzoenen Zijn land en Zijn volk. (SV)[Deut. 32:43] - Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle naties! (SV)[Psalm 117:1]
12 En weer zegt Jesajaheil is JAH: "De wortel van °IsaïJAH is zal ook de Opstaande zijn om overste te zijn van de natiën; op Hem zullen de natiën hopen." Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. (SV)[Jes. 11:10]
13 Moge nu de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de hoop jullie vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, tot in het jullie overvloedig zijn in de hoop, in macht van heilige geest.
14 Maar ik ben ook zelf overtuigd aangaande jullie, mijn broeders, dat ook julliezelf barstensvol zijn van goedheid, vervuld zijnde met al de kennis, ook elkaar kunnende attenderen.
15 Maar ik schrijf* aan jullie op gedurfdere wijze, ten deleeig. vanaf deel , als jullie weer eraan herinnerend vanwege de genade, die aan mij vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gegeven wordt, Jezus Christus, onze įHeer, door Wie wij genade en het apostelschap ontvingen*, voor de geloofsgehoorzaamheid onder alle naties, omwille van Zijn Naam,[Rom. 1:5]
16 tot in het mij dienstverrichter van ChristusGezalfde JezusJAH redt te zijn* tot in de natiën een gewijde dienst verrichtend, het evangeliegoede bericht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat de offergave van de natiën wel aangenaam zal worden, geheiligd zijnde in heilige geest. Maar tot jullie, de naties, zeg ik: zeker omdat ik apostel van de naties ben, verheerlijk ik mijn įbediening[Rom. 11:13] - Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen. (SV)[Filip. 2:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Hoewel de priesters in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter nog steeds de offers brachten naar de wet, waren hun diensten niet aanvaardbaar voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, want zij hadden het ware Lam van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verworpen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had geen genoegen in het bloed van geslachte beesten, want de harten van de offeraars waren ver van Hem. Is het niet wonderlijk hoe Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in Zijn wijsheid, echte aanbidders vindt onder de verachte vreemdelingen, die zichzelf aanbieden als levende offers die Hem een genoegen doen? In geest neemt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí bediening onder de naties de plaats in van het goddelijk ritueel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Hij heeft een ambt als een priester. Hoewel niet geheiligd door het altaar in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, werden zij geheiligd door de heilige Geest. Zo hoort het ook vandaag te zijn. Hoewel de tempel heeft opgehouden te bestaan, is het ons voorrecht zo te wandelen dat we een zoete geur zijn van ChristusGezalfde.


17 Ik heb dan het beroemen in ChristusGezalfde JezusJAH redt aangaande de dingen naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werkte meer dan alle andere apostelen, en, voor deze crisis in zijn bediening, verrichtte grotere wonderen dan de rest. In Handelingen wordt ieder teken in het eerste deel, door Petrusrots, in het laatste deel door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gedupliceerd. Deze bediening is nu voltooid.


18 want ik durf niets te spreken van de dingen die ChristusGezalfde niet door mij bewerkt*, tot in gehoorzaamheid van de natiën, in woord en in werk, Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God; (SV)[2Kor. 3:5]
19 in de macht van tekenen en van wonderen, in de macht van geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zodat ik vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en er omheen, tot aan °IllyriŽstreek in het westen van MacedoniŽ - provincie in noord Griekenland, het evangeliegoede bericht van de ChristusGezalfde heb vervuld. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De voltooiing van de verkondiging van het evangeliegoede bericht van ChristusGezalfde markeert de centrale crisis in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí bedieningen. De eerste was zijn afscheiding van de rest in AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya. De laatste was in Romekracht en werd gevolgd door het schrijven van zijn gevangenisbrieven. Deze crisis ligt er tussenin, na de voltooiing van zijn AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya opdracht, en wordt gemarkeerd door de uitdrukking van zijn verlangen naar Romekracht te gaan. In Handelingen wordt zijn voorgaande bediening vervuld verklaard (Hand. 19:21). In KorinthiŽrs zou hij vanaf dan niemand meer kennen naar het vlees. Hij had ChristusGezalfde naar het vlees verkondigd Ė als IsraŽlstrijder van Gods MessiasGezalfde, maar zou dat nu niet langer doen (2Kor. 5:16). Het is ook bij deze crisis dat de verzoening voor het eerst wordt onthuld (2Kor. 5:17-20). Zijn tweede bediening hield zich bezig met rechtvaardiging (Hand. 13:39). Na deze crisis wordt zijn derde bediening gekenmerkt door verzoening, die voor het eerst uiteen gezet wordt in het vijfde tot en met achtste hoofdstuk van deze brief in haar individuele aspect, en in het elfde hoofdstuk in het nationale aspect. Zijn laatste bediening werd voortgezet in Romekracht, dat hij wil bezoeken bij deze crisis. Ze werd geheel voortgezet door middel van de volkomenheidsbrieven.


20 En zo heb ik er een eer in gesteld het evangelie te brengen waar ook maar ChristusGezalfde nog niet wordt genoemd*, opdat ik niet op andermans fundament zal bouwen, Niet roemende buiten de maat in anderer lieden arbeid, maar hebbende hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onzen regel; 16 Om het evangelie te verkondigen in de plaatsen, die op gene zijde van u gelegen zijn; niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen alrede bereid is. (SV)[2Kor. 10:15,16]
21 maar zoals het is geschreven: "Aan wie niet werd verkondigd* aangaande Hem, zij zullen zien, en wie niet gehoord hebben, zij zullen begrijpen." Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. (SV)[Jes. 52:15]
22 Daarom ook werd ik °vele malen verhinderd* naar jullie toe te komen. smekend of ik, hoe dan ook, eens, eindelijk, het voorrecht mag hebben, in de wil van įGod, naar u toe te komen*. 11 Want ik verlang er naar jullie te zien*, zodat ik enige geestelijke genade met u mag delen*, opdat jullie versterkt* worden; 12 dit is om samen vertroost* te worden door elkaars įgeloof, zowel dat van mij als dat van jullie. 13 Nu wil ik niet dat jullie onwetend zijn, broeders, dat ik vaak geprobeerd* heb naar jullie toe te komen (en tot dusverre werd verhinderd*), opdat ik ook onder jullie enige vrucht zou hebben*, net zoals onder de rest van de naties.[Rom. 1:10-13]
23 Maar nu heb ik geen plaats meer in deze °streken en heb aleig. vanaf vele jaren een verlangen naar jullie toe te komen,
24 zodra ik ook maar tot in °Spanjeschaarstes zal gaan. Want ik hoop, doorheen gaande, jullie gade te slaan* en door jullie daarheen voortgezonden* te worden, in het geval dat ik eerst enige mateeig. vanaf deel van jullie gelaafd zal worden; En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden, waar ik zal henenreizen. (SV)[1Kor. 6:16]
25 maar nu ga ik tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, bedienend voor de heiligen. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in den Geest, Macedonie en Achaje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggend: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. (SV)[Hand. 19:21]
26 Want Macedoniëlandstreek in het noorden van Griekenland en Achajenarigheid hebben* een welbehagen een zekere bijdrage te doen* tot de armen van de heiligen die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zijn. Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo. (SV)[1Kor. 16:1]
27 Want zij hebben* een welbehagen en zijn schuldenaars van hen, want indien de natiŽn deelnemen* aan hun °geestelijke dingen, zijn zij verschuldigd ook in de vleselijke dingen aan hen dienst te verrichten*. Zij zijn immers IsraŽlieten, van wie het zoonschap is en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de goddelijke dienst en de beloften[Rom. 9:4] - Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien? (SV)[1Kor. 9:11]
28 Dit dan volbrengend* en voor hen deze °vrucht verzegelend*, zal ik door jullie wegkomen tot in Spanjeschaarstes. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Tijdens Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí eerste drie bedieningen waren de naties afhankelijk van IsraŽlstrijder van God en ontvingen iets van hun geestelijke zaken. Daarom waren ze hen schuldig en probeerden ze hen te betalen door hulp te zenden in een tijd van hongersnood. Maar hierna maakt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de huidige geheime bedeling bekend, waarin de naties niet langer gasten van IsraŽlstrijder van God zijn (Efe. 2:12,19), maar nu hun eigen geestelijke zegeningen direct van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ontvangen. Hun bestemming is een hemelse, waar IsraŽlstrijder van God geen bezittingen heeft. Bij de afsluiting van het boek Handelingen is de voorrang van de Jood verdwenen, en sinds die tijd is er een nieuwe mensheid, waarin alle lichamelijk onderscheid weggedaan is.


29 Maar ik heb waargenomen dat, naar jullie komend, ik zal komen in volheid van zegen van ChristusGezalfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

De zegen van ChristusGezalfde die vult is zonder twijfel een aanduiding van de allesoverstijgende waarheden die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bekend werden gemaakt na zijn aankomst in Romekracht. Geen van de eerder gegeven zegeningen vulde, in de zin van completeren en perfectioneren. De volkomen presentatie van waarheid in de Efezetoegestaanbrief, geschreven in Romekracht, voldoet volledig aan de verwachting die hier door de apostel wordt uitgedrukt.


30 Maar ik roep jullie op, broeders, door onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde en door de liefde van de geest, samen met mij te strijden in de gebeden tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ten behoeve van mij, Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies; (SV)[Filip. 1:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí vrees dat hij niet goed ontvangen zou worden in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde was niet onterecht, zoals de gebeurtenissen bewezen. Hoewel hij kwam om giften te brengen aan zijn volk, scheen zijn latere onderwijs aan hen gericht te zijn tegen het volk en de wet en Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Ja, hij onderwees dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker overal aanbeden zou worden, en hij leidde weg van onder de slavernij van de wet (Hand. 21:28). Tien duizenden Joden geloofden, maar ze waren allen ijveraars voor de wet (Hand. 21:20). Zij wilden niet horen van de zegeningen aan de naties, buiten de wet om. Later, toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine tot hen sprak, hadden ze geen bezwaar tegen zijn eigen roeping, maar konden ze niet verdragen te horen over zijn opdracht voor de naties (Hand. 22:22).


31 opdat ik uitgered zou worden vanaf die ongezeglijk zijn in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en mijn °bediening tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter wel-aangenaam zal worden voor de heiligen,
32 opdat ik in vreugde naar jullie toe zal komen, door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat ik samen met jullie zou uitrusten.
33 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu van de vrede zij met allen van jullie. Amen. En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. (SV)[1Thess. 5:23]Terug naar de index.
Naar Romeinen 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.