Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 5

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Dan gerechtvaardigd wordend vanuit geloof, zullen wij vrede hebben naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, om niet gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus Jezus; ... Want wij houden een mens voor gerechtvaardigd door geloof, buiten werken van de wet om.[Rom. 3:24,28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

VERZOENING

Rechtvaardiging is de basis voor vrede. Zonde blokkeert niet langer weg naar de aanwezigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Toch is vrede een gunst die oneindig veel verder gaat dan rechtvaardiging. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aanhankelijkheden worden niet bevredigd door ons te bevrijden van alle schuld. Hij hongert naar onze liefde en bewondering. Rechtvaardigheid alleen geeft ons geen paspoort naar Zijn aanwezigheid, maar deze verdere genade van verzoening dringt ons in een volle en aanhankelijke gemeenschap met Hem. En we zijn ons bewust dat Hij niet zal blijven bij het ons kleden in forensische rechtvaardigheid alleen, maar ons alles zal maken wat Hij verlangt, om Zijn eigen liefde te bevredigen.


2 door Wie wij ook, in het geloof, de toegang hebben gehad tot in deze °genade, in welke wij staan en roemen op de hoop van de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. (SV)[Efe. 2:18]
3 En niet alleen dat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, waargenomen hebbend dat de verdrukking het verduren bewerkt, Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. (SV)[Jac. 1:2,3]
4 en volharding beproefdheid, en beproefdheid hoop.
5 En de hoop maakt niet te schande, omdat de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in onze °harten is uitgegoten, door heilige geest, die aan ons gegeven wordt. Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden. (SV)[Psalm 22:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zijn wijze van het winnen van ons antwoord is door eerst Zijn eigen liefde in ons uit te gieten, zoals bijvoorbeeld in de dood van ChristusGezalfde voor ons, hoewel wij Zijn gunst totaal niet verdienden. De genade er van ligt in het totale ontbreken van iets in ons om Zijn aanhankelijkheden naar ons toe te trekken.


6 Want toen wij nog zwak waren,geheel overeenkomstig de periode, stierf ChristusGezalfde, ten behoeve van oneerbiedigen.
7 Want nauwelijks zal iemand ten behoeve van een rechtvaardige sterven; misschien dat iemand zal durven ten behoeve van de goede te sterven,
8 maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beveelt Zijn liefde tot in ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaars waren, ChristusGezalfde ten behoeve van ons stierf. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. (SV)[Joh. 3:16,17] - Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. (SV)[1Joh. 4:10]
9 Veel meer dan, nu gerechtvaardigd wordend in Zijn °bloed, zullen wij door Hem gered worden vanaf de boosheid. En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. (SV)[1Thess. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het bloed van ChristusGezalfde is een gedenkteken van de blijvende doeltreffendheid van Zijn dood. Het beschermt ons tegen alle toekomstige verontwaardiging. Indien ChristusGezalfde stierf voor ons als zondaars, dan hoeven we zeker niet te vrezen, want wij zijn gerechtvaardigd.


10 Want indien wij, vijanden zijnde, verzoend* werden met °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door de dood van Zijn °Zoon, veel meer zullen wij, verzoend wordend, gered worden in Zijn °leven. Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. (SV)[Rom. 8:7,8] - Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. (SV)[Hebr. 7:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

We nemen nu het nieuwe onderwerp van verzoening ter hand. We verlaten de atmosfeer van het hof voor de nauwere banden van de familiekring. Nu is het niet ChristusGezalfde’ sterven voor zondaars, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Zoon Die sterft voor Zijn vijanden! Het gevolg is niet rechtvaardiging, maar verzoening, vrede. Verder zijn we niet meer bang voor toekomstige toorn, vanwege de blijvende waarde van Zijn dood, zoals uitgebeeld door het bloed, maar we hebben de levende Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf als de zekerheid van onze redding. We zullen gered worden door Zijn leven.


11 Maar niet alleen dat, maar wij roemen ook in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde, door Wie wij nu de verzoening in ontvangst namen. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, (SV)[Kol. 1:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

ChristusGezalfde verkreeg niet een "bedekking". Dat was slechts een tijdelijke overdekking van zonde, gemaakt door het bloed van stieren en geiten, en slaagde er in geheel niet in om de zonde weg te nemen. Laten we ChristusGezalfde’ werk niet degraderen door het een "bedekking" te noemen, maar laten we ons verheerlijken in verzoening, de gerijpte vrucht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grote inspanning om de trouw en aanhankelijkheid van Zijn schepselen te winnen. Maar weinig dingen geven duidelijker de noodzaak aan voor het gebruik van gezonde woorden dan de voortdurende verwijzing naar het werk van ChristusGezalfde als "bedekking".


12 Vanwege dit: net zoals door één mens de zonde de wereld binnen kwam en door de zonde de dood, zo kwam de dood doorheen tot in alle mensen, waarop allen zondigden; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. (SV)[Gen. 2:17] - Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige (SV)[Rom. 6:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

De dood kwam in het begin binnen door zonde, maar nu wordt zonde overgebracht door de dood. Allen zondigen omdat ze sterveling zijn. ChristusGezalfde brengt ons leven dat zowel dood als zonde wegdoet.


13 want tot op de wet was de zonde al in de wereld, maar zonde wordt niet in rekening gebracht als er geen wet is. want de wet brengt verontwaardiging voort. Waar nu geen wet is, daar is ook geen overtreding[Rom. 4:15]
14 Maar de dood is koning vanaf Adam (van) rode (aarde) tot aan Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, ook over die niet zondigden* op de gelijkenis van de overtreding van Adam (van) rode (aarde), die een type is van Die op het punt staat te komen. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. (SV)[1Kor. 15:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Het type bedekt de periode van tijd tot aan het geven van de wet, van Adam (van) rode (aarde) tot Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Tijdens deze periode was er geen overtreding, want er was geen wet. Zo is het ook vandaag. De wet werd niet aan de naties gegeven, en daarom kunnen ze die niet overtreden. Toch heerst de dood, net zoals die heerste voordat de wet werd gegeven. Het type, echter, is in de aard van een schaduw, waarvan de donkere omlijning niet helder de huidige genade afbeeldt. De heerschappij van Zonde komt overeen met de heerschappij van Genade, Adam (van) rode (aarde)s enkele overtreding met ChristusGezalfde’ ene rechtvaardige daad op Golgothaschedel, leven brengend waar Adam (van) rode (aarde) dood bracht. Maar het type faalt volkomen in een aantal bijzonderheden.


15 Maar het is niet: zoals de misstap, zo ook de genadegave. Want indien door de misstap van de ene de velen stierven, veel meer is de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het geschenk in genade, in die van de Ene Mens, JezusJAH redt ChristusGezalfde, tot in de velen overvloedig. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Een eenvoudige omkering van de overtreding zou ons brengen waar Adam (van) rode (aarde) was voordat hij overtrad. Maar het geschenk door ChristusGezalfde is oneindig veel meer dan slechts een herstel van de gevolgen van Adam (van) rode (aarde)s overtreding.


16 En niet zoals door één zondigende* is de schenking. Want inderdaad: het oordeel is vanuit één tot in veroordeling, maar de genadegave is vanuit vele misstappen tot in de rechtvaardigheidsdaad. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Één zonde bracht veroordeling naar alle mensen. Genade herovert, niet alleen van één zonde, maar van vele overtredingen.


17 Want indien door de misstap van de ene de dood koning is* door de ene, veel meer zullen zij die de overvloedigheid van genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen in leven koningen zijn door de Ene, JezusJAH redt ChristusGezalfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Adam (van) rode (aarde) zette de dood op de troon, maar ChristusGezalfde geeft gelovigen niet alleen een volle vrijspraak van alle schuld, maar leven en het recht met Hem te heersen.


18 Dus dan, zoals het door één misstap tot in alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad tot in alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. (SV)[Rom. 6:7] - Want daar door een mens de dood er is, is er ook door een mens opstanding van doden. (SW)[1Kor. 15:21] - [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Deze parallel is perfect. Adam (van) rode (aarde)’s ene overtreding wordt tegengewerkt door ChristusGezalfde’ ene rechtvaardige daad. De daad van Adam (van) rode (aarde) heeft de facto een gevolg voor heel de mensheid. Zo moet, uiteindelijk, ChristusGezalfde’ werk ook de facto heel de mensheid rechtvaardigen. Dit kan niet tijdens de aionen, daarom zal het pas ten volle bereikt worden als de aionen voorbij zij, wanneer allen levend zijn gemaakt in ChristusGezalfde (1Kor. 15:22). Indien Adam (van) rode (aarde)’s overtreding alleen elk een mogelijkheid tot zondigen gaf, zodat sommigen zondaars werden en anderen niet, dan zouden we kunnen zeggen dat ChristusGezalfde’ werk rechtvaardiging brengt aan allen die voorwerp zijn van hun aanvaarding. Maar we kunnen niet anders dan erkennen dat de mens geen keus heeft in het worden van zondaar; zo ook zal het zijn door het werk van ChristusGezalfde. Beide zijn feitelijk en algemeen.


19 Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld*, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. (SV)[Jes. 53:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Het contrast is hier tussen één en velen, niet tussen de velen en de allen van de vorige uitspraak. De velen zijn hier de allen van vers achttien.


20 Maar de wet kwam erbij binnen, opdat de misstap zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt*, is* de genade uitermate overvloedig, Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. (SV)[Gal. 3:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Hier hebben we het ware karakter en de functie van de wet. Ze kroop binnen. Het was niet een normale noodzakelijkheid, noch maakte ze enige vitale verandering. Het gevolg was dat het karakter van zonde veranderde, zodat ze een overtreding werd. Net als Adam (van) rode (aarde) zonde was tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geopenbaarde gebod, en zo een persoonlijke belediging van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was, alsook een misdaad die schade bracht op zijn eigen hoofd, zo deden zij die onder de wet waren, door tegen het licht te zondigen, in grote mate van zonde toenemen. Gehoorzaamheid aan de wet zou zonde en dood uitgebannen hebben. Ongehoorzaamheid vergrootte hun kracht. Maar genade overtreft niet alleen de gevolgen van zonde, maar stijgt ver uit boven de overtredingen van hen onder de wet, zodat nu Genade de zonde onttroonde.


21 opdat net zoals de zonde koning is* in de dood, zo ook de genade koning zou zijn door rechtvaardigheid, tot in aionisch leven, door JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °Heer.


Terug naar de index.
Naar Romeinen 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.