Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Johannes
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding op de brieven van Johannes]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

De brieven van JohannesJAH is genadig

JohannesJAH is genadig, net zo goed als Petrusrots en Jakobhielenlichterus, diende de Besnijdenis en verwees naar de naties als buiten de sfeer van gemeenschap (cf. 3Joh. 7). Zelfs als hij het bereik van zegen verruimt om de hele wereld te omvatten, legt hij de zwaarst mogelijke nadruk op de relatie met de begunstigde natie. "Hij is de verzoening betreffend onze zonden, doch niet alleen betreffend de onze, maar ook betreffend de hele wereld" (1Joh. 2:2;SW).

Verder, terwijl onze huidige genade gebaseerd is op de afwijzing van alle voorrecht dat door het vlees komt (2Kor. 5:16), omdat de naties geen lichamelijke band met ChristusGezalfde hebben, begint JohannesJAH is genadig zijn brief door het lichamelijk bewijs kracht bij te zetten waarop zijn bediening is gegrondvest. Hij kende ChristusGezalfde vele jaren naar het vlees, en had aan Zijn boezem gerust. Dit is het gebied waarin hij ons in zijn geschriften introduceert. In tegenstelling hiermee ontmoette Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ChristusGezalfde nooit voordat Hij verheerlijkt was, en werd zo de goddelijke illustratie van onze relatie met Hem.

De sleutel voor het karakter en toepassing van JohannesJAH is genadig' bediening, zowel persoonlijk als geschreven, ligt in de vraag van de Heer aan Petrusrots (Joh. 21:22): "Indien Ik zal willen dat hij blijft tot Ik kom, wat gaat jou dat aan? Jij, volg Mij!" De Heer zei niet dat hij feitelijk in leven zou blijven tot Hij terug zou komen, maar we hebben weinig speelruimte om te twijfelen dat dit, in geest, waar is. Zijn geschriften hebben in het bijzonder toepassing op hen die het koninkrijk binnen gaan zonder te sterven, en leveren de leerstellige basis van het koninkrijk zelf. Dit wordt verder bevestigd door het feit dat, in zijn apocalyptische visioenen, JohannesJAH is genadig, in geest, het koninkrijk binnen gaat.

En dit is de reden waarom zijn geschriften zo'n beroep hebben gedaan op de heiligen van vandaag. Tijdens de koninkrijks-aion zal zegen naar de naties vloeien via Israëlstrijder van God. Zo hebben we in JohannesJAH is genadig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde voor de wereld (Joh, 3:16). ChristusGezalfde' verzoening is wereldwijd in z'n bereik. Maar nooit is er ergens een hint van zegen voor de naties tijdens Israëlstrijder van Gods afvalligheid, zoals in het geval van de Paulinische brieven.

Het is een feit, maar weinig gerealiseerd, dat JohannesJAH is genadig' geschriften pas opgeschreven werd na de dood van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, Petrusrots en het merendeel van de heiligen die wij in de Schrift zien. Zij allen predikten en onderwezen zonder ooit het evangeliegoede bericht of de brieven van JohannesJAH is genadig gezien te hebben. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' schitterende bedieningen werden niet alleen uitgevoerd zonder deze geschriften, maar hij volgde lijnen van waarheid die beslist verschilden van die van het verslag van JohannesJAH is genadig. Ze zijn er voor ons om te lezen en interpreteren in hun ware setting, maar niet om toe te passen in een tijd waarvoor zij noch passend of bedoeld zijn. JohannesJAH is genadig' evangeliegoede bericht en brieven werden te laat geschreven om door het merendeel van de Besnijdenis in het verleden te worden gebruikt, en daarom hebben zij hun speciale gebied en toepassing in de toekomst. JohannesJAH is genadig is niet tot de zijnen gekomen, en zal moeten wachten voor zijn volste bediening tot de de Heer komt.

Het onderwerp van deze brieven is leven in de heiligen en niet zozeer leven in ChristusGezalfde. Dit leven manifesteert zich in gedrag dat de zware testen moet bevredigen die toegepast worden bij het blootleggen van een valse geestelijkheid. De belijder wordt getest over hoe hij wandelt (1Joh. 1.6), zijn belijden van zondeloosheid (1Joh. 1:8) en perfectie (1Joh.1:10), zijn kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Joh. 2:4), zijn in ChristusGezalfde blijven (1Joh. 2:6), zijn liefde voor de broeders (1Joh. 2:9), en zijn liefde voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Joh. 4:20). JohannesJAH is genadig' "indien wij zouden zeggen" is net als Jakobhielenlichterus' "indien iemand zou zeggen." JohannesJAH is genadig stelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor de gelovige als Licht, Liefde en Geest, terwijl Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de gelovige voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker stelt in ChristusGezalfde.

JohannesJAH is genadig' onderwijs benadert dat van Hebreeën in vele opzichten. Het zet JezusJAH redt ChristusGezalfde als een Smeker tussen de Vader en Zijn kinderen, zoals Hebreeën de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker plaatst als Priester tussen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de gelovige Israëlstrijder van Godieten.

JohannesJAH is genadig zegt heel weinig over zichzelf. In zijn evangeliegoede bericht is er slechts één JohannesJAH is genadig: de Doper. Hij spreekt over zichzelf als iemand die van JezusJAH redt hield (Joh. 13:23; 21:20). Een enkele pagina van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is meer zelf-onthullend dan alles wat JohannesJAH is genadig heeft geschreven, en dit is beeld van ons patroon (1Tim. 1:16) werd ons gegeven om te imiteren.


   
( Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 1 JOHANNES
1:1-2:17.   Christus.
2:18-29.     Antichrist.
3:1-24.       Liefde.
4:1-6.     Antichrist.
4:7-21.       Liefde.
5:1-21.   Christus.

1 Hetgeen was vanaf het begin, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze °ogen, hetgeen wij gadesloegen* en onze °handen betastten*, is aangaande het woord van het leven. 1 In het begin was het Woord en het Woord was naartoe °God, en God was het Woord. [Openb. 19:13] 2 Deze was in het begin naartoe °God. (SW)[Joh. 1:1,2] - Want niet door het navolgen van wijselijk gemaakte mythen maken wij aan jullie de kracht en aanwezigheid van onze °Heer, Jezus Christus, bekend, maar door het toeschouwers geworden zijnde van de luister van die °Ene. (SW)[2Petr. 1:16] - 39 Neem Mijn °handen en Mijn °voeten waar, dat Ik het Zelf ben! Betast Mij en neem waar dat een geest geen vlees en botten heeft, zoals jullie aanschouwen dat Ik heb." (SW)[Luc. 24:39] - 1 In het begin was het Woord en het Woord was naartoe °God, en God was het Woord. ... 4 In Hem was leven en het leven was het licht van de mensen. ... 14 En het Woord werd vlees en woont in een tent onder ons. En wij slaan Zijn °heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enigverwekte bij de Vader, vol van genade en van waarheid. (SW)[Joh. 1:1,4,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De bediening van JohannesJAH is genadig is gebaseerd op zijn persoonlijke bekendheid met de Heer in het vlees. Ja, dit was de belangrijkste kwalificatie voor alle twaalf apostelen (Hand. 1:21). Zij moesten getuigen van het bewijs van hun zintuigen, zowel voor als na Zijn opstanding. Zij zagen en voelden Hem, en hoorden Zijn woorden van leven. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, degene aan wie de huidige geheime bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade werd onthuld (Efe. 3:9), had geen persoonlijk contact en kende ChristusGezalfde pas na Diens hemelvaart en verheerlijking.

De eerste paar verzen zijn een samenvatting van JohannesJAH is genadig’ verslag van het leven van onze Heer. Daarin, net als hier, wordt de Heer gepresenteerd onder het beeld van de goddelijke Uitdrukking, of Woord. In Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven wordt Hij uiteen gezet als het Beeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (2Kor. 4:4; Kol. 1:15). JohannesJAH is genadig doet een beroep op onze oren, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine op onze ogen. Job stelt de twee tegenover elkaar als hij zegt: "Met een horend oor hoorde ik U, en nu ziet mijn oog U" (Job. 42:5;SW). Net als in de natuur is zien een hogere waarneming dan geluid, en daarom hebben we een veel verhevener onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door ChristusGezalfde als Zijn Beeld dan als Zijn Uitdrukking. De Uitdrukking, of Woord, werd vlees (Joh. 1:14) om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te verklaren.


2 En het leven werd openbaar gemaakt en wij hebben gezien en wij geven getuigenis en wij berichten aan jullie het aionische °leven dat naartoe de Vader was en aan ons openbaar werd gemaakt.
3 Hetgeen wij gezien hebben en wij gehoord hebben berichten wij ook aan jullie, opdat ook jullie met ons gemeenschap zullen hebben, echter de gemeenschap zoals de onze, met de Vader en met Zijn °Zoon, JezusJAH redt ChristusGezalfde. Trouw is °God, door Wie jullie geroepen werden in de gemeenschap van Zijn °Zoon, Jezus Christus, onze °Heer. (SW)[1Kor. 1:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

JezusJAH redt ChristusGezalfde is de titel van de vernedering van onze Heer, de tijd waar JohannesJAH is genadig naar verwijst. ChristusGezalfde JezusJAH redt is de titel van Zijn verhoging, die, zoals te zien in JohannesJAH is genadig’ geschriften, nog steeds toekomst is, maar die, voor ons, Zijn huidige plaats is. Daarom is onze gemeenschap niet met JezusJAH redt ChristusGezalfde, maar met ChristusGezalfde JezusJAH redt.


4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze °vreugde vervuld zal zijn. 11 Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat °Mijn °vreugde in jullie zou blijven en jullie °vreugde vervuld zal worden. (SW)[Joh. 15:11]
5 En dit is de boodschap die wij vanaf Hem gehoord hebben en wij aan jullie verkondigen: °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is licht en in Hem is geen duisterheid, geen enkele. 11 Want dit is de boodschap die jullie vanaf het begin horen: dat wij elkaar zullen liefhebben (SW)[1Joh. 3:11] - de enige hebbende onsterfelijkheid, wonend in een ontoegankelijk licht, Die niet één van de mensen waarnam of in staat is waar te nemen. Hem zij aionische eer en macht! Amen! (SW)[1Tim. 6:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is Geest. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is licht. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is liefde. Het eerste is een feit, de twee andere zijn beelden, maar zij onthullen Zijn hart aan onze harten.


6 In het geval dat wij zullen zeggen dat wij met Hem gemeenschap hebben en dat wij in de duisternis zullen wandelen, dan liegen wij en doen wij niet de waarheid. 4 Die zegt: "Ik heb Hem gekend" en niet Zijn °voorschriften bewaart, is een leugenaar en in deze is niet de waarheid van °God.(SW)[1Joh. 2:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het Besnijdenisevangeliegoede bericht vereist bekering, doop (Hand. 2:38) en werken (Jak. 2.14) en goed gedrag, en schonk een voorwaardelijke vergeving, vragend om voortdurende reiniging. Zij wisten niets van de rechtvaardiging door geloof die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt (Rom. 8:1), waarin alle mogelijkheid voor veroordeling verdwijnt en leidt tot een ervaring die hoger is dan hier door de apostel wordt uiteengezet. Wij hebben gezondigd, maar zijn gerechtvaardigd of van blaam gezuiverd - zonder verwijzing naar ons eigen gedrag – gebaseerd op deze gunst.


7 Maar in het geval dat wij in het licht zullen wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van JezusJAH redt, Zijn °Zoon, reinigt ons vanaf elke zonde. 5 Huis van Jakob, ga! Dan zullen wij gaan in het licht van JAHWEH. (SW)[Jes. 2:5] - hoeveel te meer zal het bloed van °Christus, Die door de aionische geest Zichzelf smetteloos offert aan °God, ons geweten reinigen van dode werken voor het aanbieden van goddelijk dienstbetoon aan de levende God! (SW)[Hebr. 9:14]
8 In het geval dat wij zullen zeggen dat wij geen zonde hebben, doen wij onszelf dwalen en is de waarheid niet in ons. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Gemeenschap met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als het Licht leidt tot de ontdekking van alles dat van de duisternis is. Zonde in de heilige wordt blootgelegd door het licht. Weg van het licht zal zonde niet ontdekt worden, het zal onbekend blijven. De Besnijdenis moet voortdurend z’n toevlucht nemen tot de vergevende en reinigende eigenschappen van het bloed. Onder de huidige heerschappij van genade wordt zonde altijd ondergedompeld door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst, zodat geen vergeving nodig of mogelijk is. Sommigen zullen zeggen dat dit een beloning zet op zonde. Dit is precies het bezwaar dat wordt besproken en ontzenuwd in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Romekrachtinen. Maar in de praktijk werkt het precies het tegendeel uit. De mens is een tegenstelling. Wanneer de wet zegt: "Jullie zullen niet …", dan wekt dat in hem een verlangen om juist dat te doen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verbiedt. En het is een gezegend feit dat, wanneer de sluizen van genade wijd open staan, zodat er geen veroordeling is, wat men ook doet, hij het verlangen om te zondigen verliest en het vindt in die genade die een latente kracht garandeert die hem in staat stelt er boven uit ter rijzen.


9 In het geval dat wij onze °zonden zullen belijden, Hij is trouw en rechtvaardig, opdat Hij aan ons onze °zonden zal laten gaan en ons zou reinigen vanaf elke onrechtvaardigheid. 5 Ik erken U mijn zonde en mijn verdorvenheid bedek ik niet. Ik zei: "Ik zal mijn overtredingen belijden aan JAHWEH." En U, U hief de verdorvenheid van mijn zonde weg. Sela. (SW)[Psalm 32:5]
10 In het geval dat wij zullen zeggen dat wij niet hebben gezondigd, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn °woord niet in ons.

Terug naar de index.
Naar 1 Johannes 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.


SchriftWoord is een onderdeel van Het Beste Nieuws