Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Johannes
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Mijn kindertjes, deze dingen schrijf ik aan jullie opdat jullie niet zullen zondigen. En in het geval dat iemand zal zondigen, hebben wij een Erbij Geroepene bij de Vader: JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Rechtvaardige. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De weergave "Pleitbezorger", in de zin van een advocaat voor de rechtbank, is niet geheel in overeenstemming met het karakter dat God hier aanneemt. Een advocaat heeft geen praktijk voor een Vader. De Herzieners erkenden dit en zetten "Trooster," "Helper" en "Parakleet" in de kantlijn als alternatieven. Het wordt vier maal met "Trooster" weergegeven in het evangeliegoede bericht van JohannesJAH is genadig. Het werkwoord bestrijkt het gebied dat wij toewijzen aan de twee woorden "smeken" en "troosten". Een Parakleet is noch een smeker of een trooster. Het laatste schijnt vrijwel onmogelijk in verband met zonde. We hebben er een Smeker van gemaakt in deze passage en Trooster in het evangeliegoede bericht van JohannesJAH is genadig.


2 En Hij is de beschutting aangaande onze °zonden, echter niet aangaande alleen de onze, maar ook aangaande geheel de wereld. en door Hem het al met Zich terug te verzoenen, vrede makend door het bloed van Zijn ░kruis, door Hem, hetzij dat op de aarde, hetzij dat in de hemelen. (SW)[Kol. 1:20] - 29 De volgende morgen bekijkt hij ░Jezus, naar hem toe komend en hij zegt: "Neem waar, het Lam van ░God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (SW)[Joh. 1:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De sterke tegenstelling die wordt aangegeven door de nadruk op "onze" zou opgemerkt moeten worden. Het is tussen IsraŰlstrijder van God, de begunstigde natie, en de hele wereld. Onder de wet was verzoening tot hen beperkt, maar in het grote antitype omarmt het heel de mensheid.


3 En in dit weten wij dat wij Hem hebben gekend, in het geval dat wij Zijn °voorschriften zullen bewaren. 2 In dit weten wij dat wij de kinderen van ░God liefhebben: wanneer ook maar wij ░God zullen liefhebben en wij Zijn ░voorschriften zullen doen. (SW)[1Joh. 5:2]
4 Die zegt: "Ik heb Hem gekend" en niet Zijn °voorschriften bewaart, is een leugenaar en in deze is niet de waarheid van °God.
5 Maar wie ook maar Zijn °woord zal bewaren, waarlijk, in deze is de liefde van °God tot volmaaktheid gebracht. In dit weten we dat wij in Hem zijn. 21 Die Mijn voorschriften heeft en ze bewaart, deze is die Mij liefheeft. Die nu Mij heeft zal door Mijn ░Vader geliefd worden. En Ik zal hem liefhebben en Ik zal Mijzelf aan hem kenbaar maken." .... 23 Jezus antwoordde en zei tot hem: "In het geval dat iemand Mij liefheeft zal hij Mijn ░woord bewaren en Mijn ░Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en Wij zullen bij hem verblijf maken. (SW)[Joh. 14:21,23]
6 Die zegt in Hem te blijven is verschuldigd ook zelf te wandelen zoals Die wandelt*. Want hiertoe werden jullie geroepen, omdat Christus ook ten behoeve van jullie leed, aan jullie een voorbeeld latend, opdat jullie zouden navolgen in de voetstappen van Hem (SW)[1Petr. 2:21]
7 Geliefden! Ik schrijf jullie niet een nieuw voorschrift, maar een oud voorschrift, dat jullie hadden vanaf het begin. Het oude voorschrift is het woord dat jullie horen*. 5 En nu vraag ik jou, meesteres, niet als een nieuw aan jou geschreven voorschrift, maar als een voorschrift dat wij hebben vanaf het begin, dat wij elkaar zullen liefhebben.(SW)[2Joh. 5] -
8 Weer schrijf ik jullie, een nieuw voorschrift, dat waar is in Hem en in jullie, want het donker passeert en het waarachtige °licht verschijnt reeds. 34 Een nieuw voorschrift geef Ik aan jullie, dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie liefheb, opdat ook jullie elkaar liefhebben. (SW)[Joh. 13:34] - De nacht vordert en de dag is nabij. Wij zouden dan de werken van de duisternis moeten afleggen en wij zouden de wapens van het licht moeten aandoen (SW)[Rom. 13:12]
9 Die zegt in het licht te zijn* en zijn °broeder haat, is een leugenaar en is tot op dit moment in het donker. 20 In het geval dat iemand zal zeggen: "Ik heb ░God lief" en zijn ░broeder zal hij haten, hij is een leugenaar, want die niet zijn ░broeder liefheeft, die hij heeft gezien, kan niet ░God, die hij niet gezien heeft, liefhebben. (SW)[1Joh. 4:20]
10 Die zijn °broeder liefheeft blijft in het licht en in hem is geen valstrik. 165 Er is veel vrede voor die Uw wet liefhebben en voor hen is er geen struikelblok. (SW)[Psalm 119:165]
11 Maar die zijn °broeder haat is in het donker en wandelt in het donker en hij heeft niet waargenomen waarheen hij gaat, want het donker verblindt* zijn °ogen. 35 ░Jezus dan zei tot hen: "Nog korte tijd is het licht onder jullie. Wandelm terwijl jullie het licht hebben, opdat het donker jullie niet zal grijpen. En die wandelt in het donker heeft niet waargenomen waarheen hij gaat. (SW)[Joh. 12:35]
12 Ik schrijf aan jullie, kindertjes, omdat de zonden aan jullie zijn losgelaten vanwege Zijn °naam. 11 Omwille van Uw Naam, JAHWEH, vergeef mijn verdorvenheid, want die is veel. (SW)[Psalm 25:11] - En enigen van jullie waren zo, maar jullie zijn gewassen, maar jullie zijn geheiligd, maar jullie zijn gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus ChristusGezalfde en in de naam van de geest van onze ░God. (SW)[1Kor. 6:11]
13 Ik schrijf aan jullie, vaders, omdat jullie Degene gekend hebben vanaf het begin. Ik schrijf aan jullie, jongelingen, omdat jullie de boosaardige overwonnen hebben. Ik schrijf* aan jullie, kleine jongens en meisjes, omdat jullie de Vader gekend hebben. 1 Gelukkig is de man die niet gaat volgens de beraadslaging van de slechten en niet staat in de weg van de zondaren en niet zit in de zetel van spotters, 2 maar zijn behagen is veeleer in de wet van JAHWEH, en alleenspraak houdt uit Zijn wet, dag en nacht. (SW)[Joh. 1:1,2]
14 Ik schrijf* aan jullie, vaders, omdat jullie Degene gekend hebben vanaf het begin. Ik schrijf* aan jullie, jongelingen, omdat jullie sterk zijn en het woord van °God in jullie blijft en jullie de boosaardige overwonnen hebben.
15 Hebt de wereld niet lief, noch de dingen in de wereld. In het geval dat iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, omdat de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God is, want aan de wet van ░God is het niet onderworpen, want het kan dat ook niet (SW)[Rom. 8:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

JohannesJAH is genadig spreekt vaker van de wereld dan alle andere schrijvers van de Griekse Schrift samen. Het betekent voor hem het heersende systeem dat in het boze ligt (5:19), dat God niet kent, Zijn kinderen haat en vol is van lust en ijdelheid. Gemeenschap met God wordt verspeeld door er mee verbonden te zijn en het bewijs van kwaad is dat het in strijd is met de liefde van God. In de geest, op Patmoseen eiland in de Aege´sche Zee, heeft hij deze wereld zien vergaan en plaats zien maken voor die welke in harmonie met God zal zijn.


16 want alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de arrogantie van het levensonderhoud, is niet vanuit de Vader, maar is vanuit de wereld. Wij zouden respectabel moeten wandelen, als bij dag, niet in wilde feesten en in dronkenschappen, niet in bedden en in wellust, niet in twist en in jaloezie (SW)[Rom. 13:14] - 8 Alle woorden zijn vermoeiend. Een man kan ze niet spreken. Het oog wordt niet verzadigd door te zien en een oor wordt niet gevuld van het horen. (SW)[Pred. 1:8] - Doch nu roemen jullie in jullie uiterlijk vertoon. Al zulk roemen is boos. (SW)[Jac. 4:16]
17 En de wereld passeert en de begeerte er van, maar die de wil van °God doet blijft tot in de aion. en de deze wereld gebruikenden als niet op-gebruikenden. Want het uiterlijk van deze ░wereld gaat voorbij (SW)[1Kor. 7:31] - 21 Niet elke die tot Mij zegt: "Heer, Heer," zal binnenkomen tot in het koninkrijk van de hemelen, maar die de wil doet van Mijn ░Vader, Die in de hemelen is. (SW)[Matt. 7:21]
18 Kleine jongens en meisjes, het is het laatste uur en zoals jullie horen* dat de antichrist komt zijn nu ook vele antichristen gekomen. Daardoor weten we dat dit het laatste uur is. 5 Want velen zullen komen in Mijn naam, zeggend: 'Ik ben de Christus', en zij zullen velen doen dwalen. ... 24 Want pseudo-Christussen zullen worden gewekt en pseudo-profeten, en zij zullen grote tekenen en wonderen geven, zodat zij, indien mogelijk, ook de uitgekozenen doen dwalen. 25 Neem waar, Ik heb dit tevoren tot jullie uitgesproken! (SW)[Matt. 24:5,24,25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De term "antichrist" komt alleen in JohannesJAH is genadig brieven voor. Het voorzetsel "anti" heeft tegenwoordig de betekenis van "tegen" en antichrist betekent iemand die tegen ChristusGezalfde is. Maar "anti" betekende oorspronkelijk "in plaats van" en dit is het belang er van in "antichrist". Een antichrist is iemand die ChristusGezalfdeĺ plaats inneemt, een vervangende of valse christus. JohannesJAH is genadig spreekt van hen als komend uit het midden van de heiligen. Het door elkaar gebruiken van deze term voor de komende prins van DaniŰlrechter is God (Dan. 9:26), de wetteloze van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine (2Thess. 2:8) en het eerste wilde beest van Openbaringen (Openb. 13.1) moet betreurd worden. Erwakend (is God) kunnen geen heldere denkbeelden komen als men deze titels verwart. Antichrist, als vervanger voor ChristusGezalfde, moet waarschijnlijk ge´dentificeerd worden met het tweede wilde beest, dat hoornen had als een lammetje (Openb. 13.11). Alleen dit heeft een gelijkenis met ChristusGezalfde en misleidt hen die op de aarde verblijven.

De antichristen zijn mogelijk identiek aan de valse christussen die door onze Heer voorzegd werden (Matt. 24:24; Mark. 13:22) die, indien mogelijk, ook de uitverkorenen zouden misleiden. De geest van de antichrist is al in de wereld en zal door bepaalde karaktertrekken bekend worden. Een er van is de ontkenning dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is. De tweede is het ontkennen van de Vader en van de Zoon. De derde is de verloochening van het vlees van ChristusGezalfde, dat Hij in het verleden in vlees is gekomen (1Joh. 4:3) en dat Hij in vlees komt in de toekomst (2Joh. 7). Alleen zij die echt deze dingen ontkennen zijn in werkelijkheid bezeten door de geest van de antichrist. Het zou niet toegepast moeten worden op allen die ChristusGezalfde tegenstaan, of die valse leer onderwijzen, maar eerder op hen die misleiden door voor te doen alsof zij de plaats van ChristusGezalfde innemen. De term is nooit verbonden met openlijke oppositie, maar veeleer met geheime misleiding. Wie of wat ChristusGezalfde misplaatst is doordrenkt met de geest van de antichrist. Het zal uitlopen op de toekomstige bekendwording van degene die door IsraŰlstrijder van God ontvangen zal worden als hun lang verwachte MessiasGezalfde.


19 Zij komen* vanuit ons, maar zij waren niet vanuit ons, want indien zij vanuit ons waren, waren zij ooit met ons gebleven. Maar dit is gebeurd opdat zij openbaar gemaakt zullen worden, want zij zijn niet allen vanuit ons. En uit jullie zelf zullen mannen opstaan, verdraaide dingen sprekend, om de discipelen weg te trekken, achter hen. (SW)[Hand. 20:30] - Want er moeten wel sekten onder jullie zijn, zodat ook onder jullie de getesten kenbaar mogen worden (SW)[1Kor. 11:19]
20 En jullie hebben een zalving vanaf de Heilige en jullie hebben het allen waargenomen. Want in feite, in de wijsheid van ░God, kende de wereld door haar wijsheid ░God niet. Het behaagt God, door de dwaasheid van de verkondiging, de gelovenden te redden (SW)[1Kor. 1:21] - 13 Maar wanneer ook maar deze zal komen, de geest van ░waarheid, zal hij jullie de weg leiden tot in alle ░waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar in het geval dat hij zal horen, zoveel zal hij spreken; en de komende dingen zal hij aan jullie verkondigen. (SW)[Joh. 16:13]
21 Ik schrijf jullie niet omdat jullie de waarheid niet waargenomen hebben, maar omdat jullie haar hebben waargenomen en omdat elke leugen niet vanuit de waarheid is.
22 Wie is de leugenaar? Is het niet die loochent, zeggend dat JezusJAH redt niet de ChristusGezalfde is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 1 Elk die gelooft dat Jezus de Christus is, is vanuit ░God verwekt, en ieder die de Verwekkende liefheeft, heeft ook de vanuit Hem verwekt zijnde lief. (SW)[1Joh. 5:1]
23 Elk die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet. Die de Zoon belijdt heeft ook de Vader. 7 want velen die doen dwalen kwamen uit tot in de wereld, die niet Jezus Christus komend in het vlees belijden. Dit is die doet dwalen en de antichrist. (SW)[2Joh. 7] - 23 opdat zij allen de Zoon zullen eren zoals zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert niet de Vader Die Hem zendt. (SW)[Joh. 5:23]
24 Laat wat jullie vanaf het begin horen* in jullie blijven! In het geval dat wat jullie vanaf het begin horen* in jullie zou blijven, zullen jullie ook in de Zoon en in de Vader blijven. 6 En dit is de liefde: dat wij zullen wandelen overeenkomstig Zijn ░voorschriften. Dit is het voorschrift zoals jullie horen vanaf het begin, opdat jullie in haar zullen wandelen, (SW)[2Joh. 6]
25 En dit is de belofte die Hij aan ons belooft*: het aionische °leven. 15 opdat elke die in Hem gelooft, toch niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. (SW)[Joh. 3:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het aionische leven is leven voor de duur van de aionen. Het zal duren tijdens het milleniale koninkrijk en de daarop volgende aion, tot aan de voleinding, wanneer de dood wordt afgeschaft. Het zou van weinig gewicht zijn "eeuwig" leven te beloven, want dit wordt het deel van allen wanneer er geen dood meer zal zijn. Het bijzondere deel van de heiligen is leven tot aan de voleinding, tijdens de aionen, want het is alleen gedurende de tijden van de aionen dat de dood een plaats heeft in Gods universum. Bovendien is dit aionische leven niet voor deze aion, maar voor de laatste twee aionen. Het begint niet nu, want dan zouden Gods heiligen nooit sterven. Het is onmogelijk te spreken van het nu in het bezit zijn van "eeuwig" of "eeuwigdurend" leven, zonder immuniteit voor de dood te hebben. Geen van de heiligen die zijn gestorven had "eeuwig leven", anders zouden ze nu niet dood zijn. Allen hadden aionisch leven, dat door hen genoten zal worden na de opstanding, bij de komst van ChristusGezalfde.


26 Deze dingen schrijf* ik jullie aangaande die jullie doen dwalen.
27 En jullie °zalving, die jullie vanaf Hem in ontvangst namen, blijft in jullie en jullie hebben geen behoefte dat iemand jullie zal onderwijzen. Maar zoals Zijn °zalving jullie aangaande alles onderwijst en waar is en geen leugen is: blijft in Hem, zoals het jullie onderwijst*! 26 De Erbij-geroepene nu, de geest, de heilige, welke de Vader in Mijn ░naam zal zenden, deze zal jullie alles onderwijzen en zal jullie alles in herinnering brengen wat Ik tot jullie zei. (SW)[Joh. 14:26] 13 Maar wanneer ook maar deze zal komen, de geest van ░waarheid, zal hij jullie de weg leiden tot in alle ░waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar in het geval dat hij zal horen, zoveel zal hij spreken; en de komende dingen zal hij aan jullie verkondigen. (SW)[Joh. 16:13]
28 En nu, kindertjes, blijfm in Hem, opdat, in het geval dat Hij openbaar gemaakt zal worden, wij vrijmoedigheid zouden hebben en wij niet door Hem beschaamd zullen worden in Zijn °aanwezigheid. 17 Hierin is de liefde in ons tot volmaaktheid gebracht: opdat wij vrijmoedigheid zullen hebben in de dag van de beoordeling, omdat zoals Deze is, ook wij in deze ░wereld zijn. (SW)[1Joh. 4:17]
29 In het geval dat jullie zullen waarnemen dat Hij rechtvaardig is, weten jullie dat ook elk die de rechtvaardigheid doet vanuit Hem is verwekt. 9 Elk die vanuit ░God verwekt is doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij vanuit ░God verwekt is. 10 Hierin zijn de kinderen van ░God openbaar. En de kinderen van de duivel, elk die geen rechtvaardigheid doet en die niet zijn ░broeder liefheeft, is niet vanuit ░God. (SW)[1Joh. 3:9,10]

Terug naar de index.
Naar 1Johannes 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.