Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
1 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Paulus' beloftebrieven]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' beloftebrieven

De gezegende verwachting van de wederkomst van onze Heer vůůr de dag van Zijn verontwaardiging is het onderwerp van deze, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí vroegste brieven. Het is de vroeg openingkeg tussen hen die zijn bediening ontvingen onder de naties en hen van de Besnijdenis, die naar de komst van de MessiasGezalfde keken nŠ het vertoon van Zijn verontwaardiging en de verwoesting van de koninkrijken van de mensen.

De historische achtergrond voor deze verandering wordt gegeven in het boek Handelingen, hoewel de leer zelf daar niet te vinden is, omdat Handelingen een uiteenzetting is over het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor IsraŽlstrijder van God. In de bediening van onze Heer en Zijn twaalf apostelen wordt Zijn komst altijd gepresenteerd in het verband met het beloofde koninkrijk. Het zal met macht en grote heerlijkheid zijn (Matt. 24:30; Mar. 13:26; Luk. 21:27). Zijn voeten zullen staan op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem (Hand. 1:11,12; Zach. 14:1-5). Alle voorzeggingen in het boek DaniŽlrechter is God en in de Openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde zullen hun vervulling vanaf dat moment krijgen. Het zal volgen op een tijd van de meest vreselijke en verschrikkelijke oordelen die de mensheid ooit gevraagd zal worden te verduren. Zolang het koninkrijk nog op handen is, hangen ook deze oordelen over een rebellerend ras.

In het begin beperkte Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, net als de anderen, zijn bediening tot de Joden. In AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya, waar de discipelen voor het eerst "Christenen" werden genoemd, waren er geen anderen dan Joden en proselieten. Vanaf dat punt werd hij afgezonderd (Hand. 13:2). In het Pisidische AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya keerde hij zich voor het eerst tot de naties, de heidenen. Daarna, ook al sprak hij eerst tot de Joden, verkondigde hij ChristusGezalfde vrijelijk onder de naties, sprekend over de genade. Een van de eerste vragen van deze gelovigen onder de naties was: Wat zal er van ons worden in de grote oordelen die vooraf gaan aan de komst van het koninkrijk? Zal Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn schalen van toorn over onze hoofden uitgieten? Als antwoord hierop wordt de apostel een geheel nieuwe onthulling gegeven met betrekking tot de toekomstige komst van de Heer. De gelovigen onder de naties werden gered op grond van genade. Dit zal al Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen met hen kenmerken. Daarom kunnen zij niet blijven op het toneel dat bezocht wordt door Zijn verontwaardiging. Zij moeten of beschermd of verwijderd worden. Sommige gelovigen in IsraŽlstrijder van God worden beschermd, maar het nieuwe gezelschap, voornamelijk samengesteld uit heiligen uit de andere naties die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí predikatie geloofd hebben, zullen verwijderd moeten worden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ontvangt de onthulling dat , lang voor de Heer in heerlijkheid afdaalt om Zijn koninkrijk op te richten, Hij zal afdalen, niet naar de aarde, maar naar de lucht, en Zijn heiligen zullen opgenomen worden om Hem daar te ontmoeten. Zo zullen zij boven de bliksems en donderslagen zijn in de vreselijke dag van de Heer.

In latere brieven werden, omdat de waarheid geleidelijk werd ontwikkeld, meer details toegevoegd aan deze heerlijke onthulling. Het Korinthisch denken had problemen met deze leer en daarom ontvouwt de apostel voor hen het geheim (of mysterie) van de opstanding (1Kor. 15:51-52), dat onze lichamen, die op dit moment alleen passen bij de aardse omgeving, veranderd moeten worden om te passen bij de hemelse gewesten. De brief aan de Filippenzen heeft in deze het toppunt door de toegevoegde onthulling dat zij omgevormd zullen worden in de heerlijke gelijkenis van onze Heer Zelf!


[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

De historische setting en aanleiding voor deze brief is te vinden in het boek Handelingen (17:1-15; 18:5). Door de dwang van de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, nadat hij de tonelen van zijn eerste zendingsreis had herbezocht, wordt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu er toe gebracht over te steken naar MacedoniŽprovincie in noord Griekenland. Hij ontving een gezicht waarin een MacedoniŽprovincie in noord Griekenlandr hem uitnodigde: "Steek over naar MacedoniŽprovincie in noord Griekenland! Help ons!" (Hand. 16:9). In antwoord op dit verzoek stichtten Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en zijn gezelschap een ekklesia in Filippi (stad van) Filippus, naar de vader van Alexander de Grote - (stad van)Filippus - paardenvriend, aan wie hij later de brief met die naam schreef. Na geslagen te zijn geworden en gevangen gezet, worden zij verzocht de stad te verlaten en kwamen ze aan in Tessalonica (grieks) overwinning van TessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine redeneerde eerst met de Joden in de synagoge, drie sabbatten lang, hen tonend uit de Schrift dat ChristusGezalfde moest lijden en opstaan uit de doden en dat JezusJAH redt hun MessiasGezalfde was. Sommigen geloofden het, anderen niet. Net als in het Pisidische AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya (Hand. 13:46-48) keert Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zich tot hen die buiten het terrein van het JudalofÔsme waren en van hen geloofden een grote massa. Maar net als in het Pisidische AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya zetten de ongelovige Joden een vervolging tegen hen op, zodat ze weggezonden werden. Na naar Bereastad in zuid MacedoniŽprovincie in noord Griekenland (Hand. 17:10) en Atheneonzekerheid (Hand. 17:15:34) te zijn gegaan, kwam hij in Korintheverzadigd, waar zowel Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanuslatijnse vorm van Saul als TimotheŁsgodsvereerder zich bij hem voegden (Hand. 18:5; 1Thess. 3.6) en waar hij dit mogelijk schreef, de eerste schrijfselen van de Griekse Schrift.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verlangde er niet naar de Tessalonicenzen te verlaten. Ze hadden nog maar pas het evangeliegoede bericht ontvangen en hadden nodig onderwezen te worden en bevestigd te worden in het geloof. Hij was over hen diep bezorgd en probeerde twee maal naar hen terug te keren, maar werd verhinderd. Daarom zond hij TimotheŁsgodsvereerder in zijn plaats. Het verslag van TimotheŁsgodsvereerder troostte hem zeer. Niet in staat zijnde naar hen toe te gaan, zet hij deze brief op papier. De literaire structuur laat zien dat de hele brief de kleur aanneemt van vervolgingen die de Tessalonicenzen te verduren kregen. Op dit moment lijden ze onder de verontwaardiging van mensen, maar ze zullen gered worden van de verontwaardiging van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De Joden die hen vervolgen roepen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging over hen af, maar de Tessalonicenzen zullen nooit het doel van Zijn toorn worden (1:10; 2:16; 5:9)

De leerstellige last van de brief is gebaseerd op de waarheid van de toekomstige komst van de Heer. Hij had dit geleerd tijdens de paar dagen die hij bij hen was, maar het had verdere uitleg nodig. Sommigen waren gestorven en andere waren onverschillig. Zouden deze twee klassen achtergelaten worden bij Zijn komst? Het antwoord is dat zij die slapen opgewekt zullen worden en de levenden vergezellen wanneer zij weggenomen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten. Ze zullen niet worden achtergelaten. En zo gaat het ook met hen die niet waken. De dood van ChristusGezalfde voorziet heel anders dan hun huidige wandel in hun redding van toekomstige toorn, Allen die van Hem zijn, wakend of sluimerend, zullen samen met Hem leven.

STRUCTUUR

GROETEN 1:1
   DANKZEGGING: ontvang, doe na, wacht, gered van verontwaardiging 1:1-1:10
   PAULUSí BINNENKOMST bij de Tessalonicenzen 2:1-2:12
   DANKZEGGING: ontvang, doe na, lijdt, verontwaardiging op Joden 2:13-2:16
   PAULUS BEDROEFD over de Tessalonicenzen 2.17-3:11

     DE AANWEZIGHEID VAN DE HEER 3:12-3.13
       VRAGEN EN UITNODIGING 4:1-4:8
           SCHRIJVEN niet noodzakelijk 4:9-4:12
           DE KOMST VAN DE HEER zij die slapen, vertroosting 4:13-4:18
           SCHRIJVEN niet noodzakelijk 5:1-5:3
           DE KOMST VAN DE HEER zij die sluimeren, vertroosting 5:4-5:11
       VRAGEN EN UITNODIGING 5:12-5:22

     DE AANWEZIGHEID VAN DE HEER 5.12-5:22
GROETEN 5:26-5:28


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 1 TESSALONICENZEN
1:1.   Inleiding passend bij een brief.
1:2-3:10.      Dankzegging - vertelling - oproep.
3:11-13.        Gebed.
4:1-5:22.      Bemoediging - "over de rustenden"(4:13-17).
5:23-25.        Gebed.
5:26-28.   Afsluiting passend bij een brief.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silvanuslatijnse vorm van Saul en Timoteüsgodsvereerder, aan de ekklesia van de Tessalonicenzen, in GodGrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, en in de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde . Genade met jullie en vrede vanaf GodGrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. 1 Paulus en Silvanus en TimoteŁs aan de ekklesia van de Tessalonicenzen in God, onze Vader, en in de Heer, Jezus Christus. (SW)[2Thess. 1:1]
2 Wij danken °GodGrieks: Plaatser of Onderschikker altijd aangaande allen van jullie, gedachtenis van jullie makend in onze °gebeden, Ik dank mijn įGod bij iedere herinnering aan jullie, 4 altijd, in elk verzoek van mij voor allen van jullie, met blijdschap het verzoek makend (SW)[Filip. 1:3,4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

PAULUS' DANKZEGGING

Dit is de voorbeeld pastorale brief. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí diepe bezorgdheid leidt hem tot een voortdurend gebed voor hen, want hij kent hun noden en was van het afgescheurd voordat het voor hem mogelijk was hen veel te leren.


3 op ononderbroken wijze het werk herinnerend van het geloof van jullie en de moeite van de liefde en het verduren van de hoop van onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde, vlak voor onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader, 2 Ik heb jouw įwerken waargenomen en jouw įmoeite en jouw įverduren, en dat jij kwaden niet kan verdragen. En jij beproeft die van zichzelf zeggen afgevaardigden te zijn en zij zijn het niet, en jij vond hen leugenachtig; (SW)[Openb. 2:2 - horende jullie įgeloof in Christus Jezus en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, 5 voor de voor jullie weggelegde verwachting in de hemelen die jullie eerder horen in het woord van de waarheid van het evangelie, (SW)[Kol. 1:4,5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het is zeer belangrijk om in deze, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí eerste brief, de openende toon te vinden van die blijvende drie-eenheid: geloof, verwachting en liefde, die zijn doorgegaan als leidende kenmerken van zijn bediening en die alleen blijven doorheen deze bedeling (1Kor. 13.13). Verwachting wordt uiteengezet in deze Beloftebrieven. Geloof wordt volledig naar voren gebracht in de voorbereidende brieven, in het bijzonder in Romekrachtinen. Liefde vloeit over in de Volkomenheidbrieven. Wanneer alle "gaven" zijn verdwenen, blijven deze.

Het is het karakter en niet de hoeveelheid van werk dat bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker telt. Buiten geloof om is het onmogelijk Hem een genoegen te doen. Laten we alle inspanningen vermijden die niet stevig op geloof zijn gefundeerd. Zelfs zwoegen en vermoeidheid hangen af van hun motief om Zijn goedkeuring te verkrijgen. Liefde alleen kan waarde geven aan ons zwoegen. Verwachting, niet het onbepaalde, onzekere verlangen dat "hoop" doet veronderstellen, maar een zeker en vertrouwd uitzicht op de terugkeer van hun Heer, gaven deze jonge gelovigen hun volharding, te midden van vervolging.


4 jullie °uitverkiezing waargenomen hebbend, broeders, geliefd zijnd door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zou heel goed vragen kunnen stellen bij de echtheid van het werk dat in Tessalonica (grieks) overwinning van TessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote werd gedaan. In een paar weken tijd hoorde en geloofde een grote massa. Er was gevaar dat het enthousiasme van het moment velen in hun gezelschap had meegebracht die nooit de doelen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade waren. Maar als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine terugdenkt aan het visioen dat hem daarheen zond (Hand. 16:9), en de grote kracht van de prediking en hun daarop volgende dienstbetoon en lijden, dan is hij er van overtuigd dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen heeft gekozen. Juist op dat moment verzekert Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hem dat Hij veel volk in Korintheverzadigd heeft (Hand. 18:10).


5 dat het °evangeliegoede bericht van onze °God niet alleen tot jullie in woord was gekomen, maar ook in macht en in heilige geest en veel volle zekerheid, zoals jullie waargenomen hebben wat wij waren geworden in jullie, vanwege jullie. en mijn įwoord en mijn įverkondiging kwam niet in overtuigende woorden van wijsheid, maar in betoon van geest en kracht, 5 opdat het geloof van jullie niet niet zij in de wijsheid van mensen, maar in kracht van God. (SW)[1Kor. 2:4,5]
6 En jullie waren nabootsers van ons geworden en van de Heer, het woord ontvangend* in veel verdrukking, met vreugde van heilige geest, Daarom vermaan ik jullie: Wordt mijn navolgers! (SW)[1Kor. 4:16] - 5 De Joden nu, jaloers zijnde en enige van de marktlopers bij zich nemend, boosaardige mannen, en een volksoploop veroorzakend maakten zij rumoer in de stad. En erbij staande bij het woonhuis van Jason, zochten zij hen voor de bevolking te leiden. 6 Hen nu niet vindend, sleepten zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders, om hulp roepend: "Dezen die de bewoonde wereld opruien, dezen zijn ook in deze plaats aanwezig, 7 die Jason gastvrij heeft ontvangen. En dezen handelen allen tegen de officiŽle besluiten van de keizer, zeggend dat er een andere koning is, Jezus." 8 Zij nu verontrusten de schare. En de stadsbestuurders horen deze dingen. 9 En de aanzienlijke borgsom voor Jason en de overigen in ontvangst nemend, laten zij hen vrij. (SW)[Hand. 17:5-9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Wat een ijver, wat een vuur werd door deze ekklesia getoond! Slechts een paar maanden tevoren bogen zij nog voor afgoden. Nu, voor de ogen van een furieuze vervolging, verkondigen zij zonder angst ChristusGezalfde. Ze denken er niet aan zich te beperken tot hun eigen stad of zelfs tot hun provincie. Dit was inderdaad een model, zelfs in die tijd, en hoeveel te meer nu! Ieder lid was zendeling. Hun gedrag dwong de vijanden van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te getuigen van de echtheid van zijn werk onder hen (Hand. 17:6).


7 zodat jullie modellen worden voor allen die geloven in °Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland en in °Achajenarigheid. 3 ook niet als heersend over de loten, maar modellen wordend voor het kuddetje.(SW)[1Petr. 5:3]
8 Want vanaf jullie heeft het woord van de Heer weerklonken. Niet alleen in °Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland en in °Achajenarigheid, maar in elke plaats is jullie geloof, dat tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, uitgekomen, zodat er voor ons geen behoefte is iets te spreken, Ten eerste dank ik zeker mijn įGod door Jezus Christus met betrekking tot u allen, dat van uw geloof in de hele wereld wordt verteld. (SW)[Rom. 1:8]
9 want zelf berichten zij aangaande ons van welke aard entree wij bij jullie hadden en hoe jullie vanaf de afgoden omkeren* naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om slaaf te zijn voor de levende en waarachtige Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 15 en zeggend: "Mannen, waarom doen jullie deze dingen? Ook wij zijn mensen, met soortgelijke emoties als jullie, jullie evangeliserend om om te keren vanaf deze įzinloze dingen naar de levende God, Die de hemel en de aarde en de zee en al wat in hen is maakt. (SW)[Hand. 14:15]
10 en Zijn °Zoon op te wachten vanuit de hemelen, Die Hij wekt* vanuit de doden, JezusJAH redt, Die ons uitredt vanuit de komende °boosheid. 13 uitziende naar de gelukkige hoop en het tevoorschijn komen van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus (SW)[Titus 2:13] - 31 omdat Hij een dag doet staan in welke Hij op het punt staat de bewoonde wereld te oordelen in rechtvaardigheid door de Man Die Hij bepaalt, geloof verschaffend aan allen, Hem doen opstaand vanuit doden." (SW)[Hand. 17:31] - 9 want įGod plaatste ons niet tot in boosheid, maar tot in verwerving van redding door onze įHeer, Jezus Christus, (SW)[1Thess. 5:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

"Wachten" heeft geen Nederlands gelijke. Het wordt gebruikt in de papyri voor hen die hun schulden wensten te regelen zonder de volle termijn af te wachten.

Het geheim van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí Tessalonische evangeliseren is tweevoudig. Hij probeerde hen niet van hun afgoden af te brengen. Dat was incidenteel. Hij keerde ze naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Zijn genade leveren de dringende kracht. Door dit te doen moeten ze hun rug wel keren naar de afgoden die ze hadden aanbeden. Maar meer dan dit stelt hij hen een essentiŽle verwachting voor ogen. Het was niet een dode ChristusGezalfde die hij hen verkondigde, noch stopte hij bij de opstanding. Hij betrok hun harten bij de opgestane Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, van Wie zij mochten verwachten dat Hij Zijn plaats in de hemel zou verlaten om zo hen bij Zichzelf te ontvangen.

Terug naar de index.
Naar 1 Tessalonicensen 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.