Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
1 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)1 Want jullie, broeders, hebben zelf waargenomen dat onze °entree bij jullie niet leeg is geworden. 9 want °God plaatste ons niet tot in boosheid, maar tot in verwerving van redding door onze °Heer, Jezus Christus (SW)[1Thess. 5:9]
2 maar hoewel tevoren lijdend en beledigd wordend, zoals jullie hebben waargenomen in Filippi (stad van) Filippus, naar de vader van Alexander de Grote, zijn* wij vrijmoedig in onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om tot jullie het evangeliegoede bericht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te spreken*, in veel strijd. 19 Haar °heren nu, waarnemend dat de hoop van hun °werkzaamheid uit kwam, pakken °Paulus en Silas vast. Zij trekken hen tot in de markt naar de bestuurders. 20 En hen naar de officieren toe leidend, zeggen zij: "Deze °mensen, Joden zijnde, brengen onze °stad in rep en roer. 21 En zij kondigen gebruiken aan die ons niet zijn geoorloofd om aan te nemen, noch te doen, Romeinen zijnde." 22 En de schare schoolde samen tegen hen. En de officieren, van hen de bovenkleding afscheurend, bevalen hen met de roede te slaan. 23 Bovendien vele slagen op hen plaatsend, wierpen zij hen in de cel, de gevangenbewaarder opdracht gevend hen op verzekerde wijze te bewaren. 24 Die, zulk een opdracht in ontvangst nemend, werpt hen tot in de binnenste cel en hun °voeten worden verzekerd in het hout. (SW)[Hand. 16:19-24] - 1 Nu °Amfipolis doorreizend en °Apollonia, kwamen zij tot in °Tessalonica, waar ook een synagoge van de Joden was. 2 Zoals nu °Paulus de °gewoonte heeft, kwam hij bij hen binnen en in drie sabbatten argumenteert hij met hen vanaf de Geschriften, 3 ontsluitend en voorzettend dat de Christus moest lijden en opstaan vanuit doden, en dat deze de Christus is: de Jezus die ik aan jullie aankondig. 4 En enigen vanuit hen worden overreed en zij werden het lot toegedeeld met °Paulus en met °Silas, bovendien een talrijke menigte van vererende Grieken, bovendien van de voornaamste vrouwen, niet weinigen. 5 De Joden nu, jaloers zijnde en enige van de marktlopers bij zich nemend, boosaardige mannen, en een volksoploop veroorzakend maakten zij rumoer in de stad. En erbij staande bij het woonhuis van Jason, zochten zij hen voor de bevolking te leiden. (SW)[Hand. 17:1-5]
3 Want onze °oproep is niet vanuit dwaling, noch vanuit onreinheid, noch in bedrog;
4 maar zoals wij getoetst zijn door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om toevertrouwd* te worden met het evangeliegoede bericht, zó spreken wij niet om mensen te behagen, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die onze °harten toetst. 11 overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, welk mij werd toevertrouwd. (SW)[1Tim. 1:11] - Want overtuig ik nu mensen of °God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, zou ik nooit slaaf van Christus zijn. (SW)[Gal. 1:10] - 10 Mijn schild is bij Elohim, Die rechten van hart redt. (SW)[Psalm 7:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

PAULUS' INTREDE

Er is een overweldigende verleiding om mensen een genoegen te doen bij het evangeliseren. Het geweldige succes van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ korte bediening in Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote kwam voort uit zijn vastberadenheid om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, koste wat kost, een genoegen te doen.


5 Want wij waren nooit met een woord van vleierij gekomen, zoals jullie hebben waargenomen, noch met een voorwendsel van hebzucht, Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is getuige, 33 Ik begeer van niemand zilvergeld of bewerkt goud of kledij. (SW)[Hand. 20:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De apostel geeft ons, bij het bespreken van zijn eigen motieven en methoden, een ideaal waarmee we al zulke inspanningen kunnen testen. Vleierij is uitgesloten. Hebzucht wordt afgewezen. Hijzelf kreeg niet eens levensonderhoud voor zijn werk, want de Filippenzen zonden hem zelfs in Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote hulp (Filip. 4:16). Hoe velen willen vandaag voor zo’n loontje werken? Als apostel verdiende hij de hoogste eer en kon hij het van hen gevraagd hebben, maar hij gaf er de voorkeur aan geen heerlijkheid van mensen te krijgen. Zijn persoonlijke aanwezigheid was zwak en zijn voordrachtsvermogen verachtelijk (zo zeiden de Korinthiërs – 2Kor. 10:10), maar zijn liefde was groot, zijn zachtmoedigheid aandoenlijk, zijn zwoegen en werk, vermijdend voor hen een last te zijn, waren welsprekender dan woorden en zijn gedrag stond boven alle verdenking.


6 noch heerlijkheid zoekend vanuit mensen, noch vanaf jullie, noch vanaf anderen, kunnend in zwaarte te zijn* als afgevaardigden van ChristusGezalfde. 41 Ik neem geen heerlijkheid in ontvangst van mensen, ... 44 Hoe kunnen jullie geloven, heerlijkheid bij elkaar in ontvangst nemend, en de heerlijkheid die alleen bij God is zoeken jullie niet? (SV)[Joh. 5:41,44]
7 Maar wij waren zachtaardig geworden in jullie midden, zoals in het geval dat een voedster haar eigen °kinderen zal koesteren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Welk beeld zou méér aandoenlijk de echte aanhankelijkheid van de apostel voor de Thessalonicenzen kunnen overbrengen dan dat van een zogende moeder? Hoe onzelfzuchtig en zacht en zelfopofferend is haar zorg! De ziel is de zetel van het gevoel. Hen zijn eigen ziel te geven brengt de gedachte over dat hij, net als een echte moeder, ten behoeve van hen alle ongemak of vermoeidheid zou willen verdragen.


8 Zo zeer gehecht zijnde aan jullie, hebben wij een welbehagen aan jullie niet alleen het evangeliegoede bericht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker mee te geven*, maar ook onze eigen °zielen, omdat namelijk jullie voor ons geliefden waren geworden.
9 Want jullie herinneren je, broeders, onze °moeite en de inspanning, nacht en dag werkend om niemand van jullie te belasten*, proclameren* wij jullie het evangeliegoede bericht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 34 Jullie weten zelf dat in mijn °behoeften, en van die met mij zijn, deze °handen mij assisteren. (SW)[Hand. 20:34]
10 Jullie en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn getuigen hoe op rechtschapen wijze en op rechtvaardige wijze en op onberispelijke wijze wij voor jullie, die geloven, waren geworden,
11 net zoals jullie hebben waargenomen hoe één ieder van jullie als een vader zijn eigen kinderen bemoedigt en troost [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het beeld van een vader is niet minder hartelijk. Zijn bekommernis voor de zijnen is spontaan en echt. Hij heeft het welzijn van zijn kinderen op zijn hart. Zo handelde Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine met zijn geliefde heiligen in Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote.


12 en getuigenis geeft tot jullie om op °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waardige wijze te wandelen, Die jullie roept* tot in Zijn eigen °koninkrijk en heerlijkheid. Ik, de gevangene in de Heer, nodig jullie dan uit te wandelen waardig de roeping waarmee jullie geroepen werden (SW)[Efe. 4:1] - 10 De God echter van alle genade, Die jullie roept tot in Zijn aionische heerlijkheid in °Christus, terwijl jullie korte tijd lijden, Hij zal toebereiden, zal standvastig maken, zal stevig maken, zal funderen. (SW)[1Petr. 5:10]
13 En vanwege dit ook danken wij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op ononderbroken wijze, omdat, het woord van GodGrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker , bij ons gehoord, accepterend, jullie niet het woord van mensen ontvangen*, maar zoals het waarlijk is: het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat ook inwerkt in jullie, die geloven. 13 Maar wij zijn verschuldigd °God altijd te danken aangaande jullie, broeders, geliefd zijnd door de Heer, ziende dat °God aan jullie vanaf het begin de voorkeur geeft tot redding, in heiliging van de geest en in geloof van de waarheid, (SW)[2Thess. 2:13] - Want ik maak jullie het evangelie bekend, broeders, het evangelie door mij gebracht, dat het niet is naar de mens, 12 want ook niet ontving ik het van een mens, noch werd het mij geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. (SW)[Gal. 1:11,12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

PAULUS' DANKZEGGING

Niets is van groter belang dan dat de Schrift, in haar oorspronkelijke zuiverheid, ontvangen wordt als het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Griekenland en de aangrenzende provincies waren beroemd om hun filosofieën. Maar welk daarvan bracht ooit gevolgen voort die te vergelijken zijn met een paar woorden, gesproken door de apostel? Hij die er niet in slaagt verder te komen dan de prediker, naar de Ene Wiens woord hij spreekt, heeft minder dan niets. Die de woorden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hoort ontvangt alles.


14 Want jullie, broeders, waren nabootsers geworden van de ekklesias van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn, want jullie leden dezelfde dingen, jullie ook onder de eigen stamgenoten, zoals ook zij onder de Joden, 5 De Joden nu, jaloers zijnde en enige van de marktlopers bij zich nemend, boosaardige mannen, en een volksoploop veroorzakend maakten zij rumoer in de stad. En erbij staande bij het woonhuis van Jason, zochten zij hen voor de bevolking te leiden.(SW)[Hand. 17:5]
15 van hen die ook de Heer JezusJAH redt doodden* en de profeten, en ons verjaagden* en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet behagen en tegengestelden zijn aan alle mensen, 23 Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van °God uitgeleverd, ruimen jullie, door de hand van wettelozen vastnagelend, uit de weg, (SW)[Hand. 2:23]
16 ons verhinderend tot de natiën te spreken*, opdat zij gered zullen worden, in het aanvullen* van hun °zonden, altijd. Maar de boosheid haalt* hen in tot in het einde. 33 Slangen! Voortbrengsels van gifslangen! Hoe zullen jullie vluchten vanaf de beoordeling van °Gehenna? 34 Vanwege dit, neem waar, Ik vaardig naar jullie profeten en wijzen en schriftgeleerden af. Sommigen vanuit hen zullen jullie doden en zullen jullie kruisigen, en sommigen vanuit hen zullen jullie geselen in jullie °synagogen en zullen jullie vervolgen, vanaf stad tot stad (SV)[Matt. 23:33,34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Wat een vertoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers soevereine genade! De Joden, met al hun voordelen en hun goddelijk ritueel, krijgen een voorsmaak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging, zoals die getoond zal worden in de dag van de Heer. Na het beleg van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter onder Tituswilde duif, was hun tempel verwoest, hun stad platgewalst en heel hun regeringssysteem tot een einde gebracht. Wanneer ze teruggaan naar hun land en opnieuw hun religieuze riten vestigen, ontmoeten ze de meer desastreuze verontwaardiging van JAHWEH. De Thessalonicenzen, die geen recht hadden op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers barmhartigheid, lijden onder hun landgenoten, maar wordt immuniteit beloofd in de dag van Zijn verontwaardiging.


17 Maar wij, broeders, verweesd wordend vanaf jullie voor de periode van een uur, voor het gezicht, niet in het hart, beijveren* ons des te bovenmatiger om jullie °gezicht waar te nemen, in veel begeerte, 10 Nacht en dag smeken wij meer dan overdadig jullie °gezicht waar te nemen en de tekorten van jullie °geloof toe te bereiden. (SW)[1Thess. 3:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

PAULUS BEDROEFD

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd lang voordat hij wenste te gaan, weggetrokken van de Thessalonicenzen, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had ander werk voor hem te doen, in het bijzonder in Korintheverzadigd, waar hij deze brief schreef. Hij schijnt dat zijn verlangen pas enige jaren later werd ingewilligd, toen hij via Macedoniëprovincie in noord Griekenland op weg was naar Griekenland (Hand. 20:2).


18 omdat wij namelijk naar jullie toe willen* komen, ik, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, inderdaad zelfs éénmaal, zelfs tweemaal, maar de SatanTegenstander hindert* ons.
19 Want wie is onze hoop of vreugde of lauwerkrans van het beroemen? Of zijn het niet jullie, vlak voor onze °Heer JezusJAH redt, in Zijn °aanwezigheid? vasthoudend het woord van leven tot mijn roem in de dag van Christus, opdat ik niet ren in vruchteloosheid, noch dat ik zwoeg in vruchteloosheid. (SW)[Filip. 2:16]
20 Want jullie zijn onze °heerlijkheid en °vreugde!Terug naar de index.
Naar 1 Tessalonicensen 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.