Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
1 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Voor het overige dan, broeders, vragen wij jullie en roepen wij op in de Heer JezusJAH redt, dat, zoals jullie bij ons accepteerden hoe het voor jullie bindend is te wandelen en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te behagen (zoals jullie ook wandelen), opdat jullie veeleer overvloedig zullen zijn,
2 want jullie hebben waargenomen welke opdrachten wij aan jullie geven* door de Heer JezusJAH redt. 6 En wij geven jullie opdracht, broeders, in de naam van onze ░Heer, Jezus Christus, jullie te stellen vanaf elke broeder die op wanordelijke wijze wandelt en niet overeenkomstig de overlevering die zij bij ons accepteerden. (SW)[2Thess. 3:6]
3 Want dit is de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de heiliging van jullie, dat jullie zich onthouden van alle ontucht. 23 En de God van de vrede, moge Hij jullie volledig en intact heiligen. Moge jullie ░geest en ░ziel en ░lichaam op onberispelijke wijze bewaard worden in de aanwezigheid van onze ░Heer, Jezus Christus. (SW)[1Thess. 5:23] - Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar ░God zal het een en ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de prostitutie, maar voor de Heer; en de Heer voor het lichaam. .... 15 Hebben jullie niet waargenomen dat jullie ░lichamen leden van Christus zijn? Zou ik dan wegnemende de leden van de Christus en er leden van een hoer van maken? Moge dat er niet van komen! (SW)[1Kor. 6:13,15 [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

VRAGEN EN OPROEPEN

Losbandigheid in huwelijksrelaties is een van de meest trieste vlekken op de geschiedenis van de mensheid. De goden van de naties waren zeer offensief in deze en hun bekende wandaden gaven meer dan voldoende excuus voor de overtredingen van hun toegewijden. Hiernaast gaven de religieuze ceremonieŰn en rituelen, waarmee ze aanbaden, goedkeuring aan de meest vernederende excessen en misbruiken. Het is dan ook geen wonder dat de apostel helder en scherp spreekt. Hij zal geen gebeuzel toestaan. Ieder moet zijn eigen vrouw hebben en moet zich in deze niet bemoeien met zijn broeder. Zonder twijfel verwijst de apostel naar de bijzondere gewoonten en misbruiken in Thessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŰ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote.


4 Een ieder neme waar het eigen gebruiksvoorwerp te verwerven in heiliging en eer,
5 niet in hartstocht van begeerte, net als ook de natiën, die niet °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waargenomen hebben. 6 Giet Uw woede uit op de naties die U niet kennen, en op koninkrijken die Uw Naam niet aanroepen. (SW)[Psalm 79:6]
6 Men leide in de zaak zijn °broeder niet om de tuin en buite hem niet uit, omdat de Heer namelijk rechtverschaffer is aangaande al deze dingen, zoals wij ook tevoren tot jullie zeiden* en wij betuigen*, 1 El van wraaknemingen, JAHWEH, El van wraaknemingen, schijn! (SW)[Psalm 94:1]
7 want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker roept* ons niet op tot onreinheid, maar in heiliging. 15 maar overeenkomstig Die jullie roept, Die heilig is, worden jullie ook zelf heiligen in alle gedrag, 16 omdat het namelijk is geschreven: "Jullie zullen heiligen zijn, want Ik ben heilig." (SW)[1Petr. 1:15,16]
8 Daarom ook: die afwijst wijst niet een mens af, maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die ook Zijn °geest, de heilige, in jullie geeft. 16 Die van jullie hoort, hoort van Mij en die jullie afwijst, wijst Mij af. Die Mij nu afwijst, wijst af Die Mij afvaardigt.(SW)[Luc. 10:16] - 27 En Mijn geest zal Ik in jullie binnenste geven en Ik zal maken dat jullie in Mijn statuten zullen gaan. En Mijn verordeningen zullen jullie in acht nemen en doen.(SW)[Eze. 36:27]
9 Maar aangaande de broederlijke genegenheid hebben wij geen behoefte om aan jullie te schrijven, want jullie zijn zelf door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onderwezen in het elkaar liefhebben, 34 Een nieuw voorschrift geef Ik aan jullie, dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie liefheb, opdat ook jullie elkaar liefhebben (SW)[Joh. 13:34] - 33 Want dit is het verbond dat Ik na deze dagen zal snijden met het huis van IsraŰl, zegt JAHWEH met nadruk. Ik geef Mijn wet in hun binnenste en op hun hart zal Ik haar schrijven. En Ik zal voor hen tot Elohim worden en zij zullen voor Mij tot volk zijn. 34 En zij zullen niet meer onderwijzen, een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder, zeggend: Kenm JAHWEH!, want zij allen zullen Mij kennen, vanaf hun kleine tot aan hun grote, zegt JAHWEH met nadruk. Want Ik zal hun verdorvenheid en hun zonde vergeven, Ik zal er niet meer aan denken. (SW)[Jer. 31:33,34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

SCHRIJVEN NIET NODIG

Een van de vroegste impulsen van het nieuwe leven van de gelovige is zijn mede-heiligen lief te hebben. Wij worden door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onderwezen. Het is instinctief en zou gekoesterd en aangemoedigd moeten worden. Laten ons niet toestaan dat partijschappen en verschillen in details verdeeldheid brengen tussen ons en allen die hetzelfde leven hebben en dezelfde liefde herbergen.


10 want jullie doen het ook tot al de broeders, die in heel °Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland. Maar wij roepen jullie op, broeders, veeleer overvloedig te zijn, 4 En wij hebben vertrouwen in jullie in de Heer, dat jullie de dingen die wij opdracht geven doen en jullie zullen doen. (SW)[2Thess. 3:4]
11 en eer te stellen in zich rustig te houden en de eigen dingen te verrichten en te werken met jullie °handen, zoals wij aan jullie opdracht geven*, De stelende, laat hem niet meer stelen, maar laat hem liever zwoegen, werkend met de eigen handen het goede, opdat hij iets te delen moge hebben aan de nood hebbende. (SW)[Efe. 4:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Te midden van zoĺn grote geestelijke ontwaking zoals die in Thessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŰ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote gebeurde, is er de verleiding om de noodzakelijke taken van het leven te vergeten en enthousiasme en geluid mis te verstaan voor de stille maar krachtige werkingen van de geest. De apostel dringt er bij hen op aan te letten op hun eigen zaken en te voorzien in hun behoeften, zodat hun vijanden geen aanleiding zullen vinden om hen te berispen.


12 opdat jullie op achtenswaardige wijze zullen wandelen ten aanzien van die buiten zijn en jullie aan niets behoefte zullen hebben. Wandelt in wijsheid ten opzichte van de buiten staanden, uitkopend de era (SW)[Kol. 4:5]
13 Maar wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande die ter ruste liggen, opdat jullie niet bedroefd zullen zijn, zoals ook de overigen, die geen hoop hebben. dat jullie, voor die era1), zonder Christus, vervreemd waren van het burgerschap van ░IsraŰl en gasten van de verbonden van de belofte, geen verwachting hebbende en zonder God in de wereld. (SW)[Efe. 2:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

DE KOMST VAN DE HEER
ZIJ DIE RUSTEN

We treuren niet wanneer onze geliefden letterlijk rusten. De verwijzing is naar de dood onder een zeer mooi beeld voor de benauwde Thessalonische heiligen. De opstanding van JezusJAH redt is de garantie dat allen die van Hem zijn op gelijke wijze zullen opstaan. Totdat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine deze onthulling ontving, was de enige opstanding van de heiligen de "opstanding van leven" (Joh. 5:29), ook wel de "eerdere" opstanding genoemd (Openb. 20:5), bij het begin van de duizend jaren, na de oordeelsperiode. Dan zal de Heer op aarde terugkeren. De heiligen worden niet weggerukt in de lucht. Maar deze opstanding volgt op de komst van de Heer in de lucht, lang vˇˇr Zijn komst op aarde. Ze gaat vooraf aan de grote oordeels era die de dag van JAHWEH inluidt. Gerechtvaardigd door het bloed van ChristusGezalfde zullen we door Hem van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging gered worden (Rom. 5:9). Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft ons niet gesteld tot verontwaardiging, maar tot het verkrijgen van redding (5:9). Deze nieuwe onthulling wordt verder ontvouwd aan de KorinthiŰrs (1Kor. 15:51), waar het geheim ontsloten wordt dat de levenden, net als de doden, veranderd zullen worden. Beide zullen onvergankelijke, geestelijke, hemelse lichamen krijgen, zonder welke we, uiteraard, Hem nauwelijks in de lucht zouden kunnen ontmoeten. De bekronende heerlijkheid van deze gezegende verwachting werd aan de Filippenzen bekend gemaakt. Deze lichamen van vernedering zullen omgevormd worden om overeen te komen met dat heerlijke lichaam dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verblindde toen hij Hem voor het eerst zag (Filip. 3:21; Hand. 9:3,8,18).


14 Want indien wij geloven dat JezusJAH redt stierf en opstond, zo ook zal °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die ter ruste gelegd worden door °JezusJAH redt samen met Hem leiden. Want hiertoe stierf en leeft Christus, opdat Hij zou heersen over doden en levenden. (SW)[Rom. 14:9]
15 Want dit zeggen wij in een woord van de Heer, dat wij die leven, die overleven tot in de aanwezigheid van de Heer, niet die ter ruste gelegd worden zouden inhalen, Maar de gehuwden beveel niet ik, maar de Heer, dat een vrouw niet van haar man mag scheiden. (SW)[1Kor. 7:10] - Zie, ik zeg u een geheim! Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden (SW)[1Kor. 15:51]
16 omdat de Heer Zelf, met een commando, met de stem van de overste van de boodschappers en met de bazuin van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zal neerdalen vanaf de hemel en de doden in ChristusGezalfde zullen eerst opstaan. en te wachten op Zijn ░Zoon uit de hemelen, Die Hij opwekt uit de doden, Jezus, De ons reddende uit de komende verontwaardiging. (SW)[1Thess. 1:10] - in een ogenblik, in het knipperen van het oog, in de laatste trompet. Want Hij zal de trompet blazen en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. (SW)[1Kor. 15:52]
17 Vervolgens zullen wij, die leven, die overleven, tegelijkertijd, samen met hen, weggegrist worden in wolken, in een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. 26 In het geval dat iemand Mij zal willen bedienen, laat hem Mij volgen! En waar ook Ik ben, daar zal ook ░Mijn ░bediende zijn. In het geval dat iemand Mij zal bedienen zal de Vader hem eren.(SW)[Joh. 12:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

"Wij, die leven." Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat er niet op dat hij moet overleven tot de komst, net zomin als hij stellig beweert dat hij zou sterven, toen hij zei dat de Heer JezusJAH redt "ons zal opwekken" (2Kor. 4:14).


18 Daarom: bemoedigt elkaar met deze °woorden!Terug naar de index.
Naar 1 Tessalonicensen 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.