Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan de Tessalonicenzen
1 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Maar aangaande de tijden en de perioden, broeders, hebben jullie geen behoefte dat aan jullie geschreven wordt. 7 Maar Hij zei naar hen toe: "Het is niet aan jullie de tijden of perioden te weten die de Vader in de eigen autoriteit plaatste. (SW)[Hand. 1:7]
2 Want zelf hebben jullie op nauwkeurige wijze waargenomen dat de dag van de Heer zo komt: als een dief in de nacht. 42 Waak dan, want jullie hebben niet waargenomen in welke dag jullie Heer komt. 43 Maar weet dit: dat in het geval de huiseigenaar had waargenomen tijdens welke nachtwake de dief komt, hij waakt. En hij laat nooit toe dat een onderaardse toegang gegraven wordt naar zijn °woonhuis. 44 Daarom, worden ook jullie gereed, want jullie hebben geen idee in welk uur de Zoon van de mens komt. (SW)[Matt. 24:42-44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Dit is "de mensendag" (1Kor. 4:3). We naderen het einde er van. De dag van JAHWEH, met al z’n vreselijke oordelen, komt snel naderbij. Er zal geen bericht worden gegeven van z’n komst. Integendeel, het zal onnodig en onmogelijk schijnen. Is het niet waar dat nooit in de geschiedenis van het ras er zoveel hoop en verwachting was aan het einde van een oorlog? Het parlement van naties, het terugdringen van bewapening, de federatie van de wereld – hopen we niet altijd op vrede en zekerheid?


3 En wanneer zij ook maar zullen zeggen: vrede en zekerheid, dan staat tegen hen onverwachts uitroeiing op, net zoals een barenswee die de vrouw in de buik heeft, en zij zullen niet ontsnappen. 14 En zij genezen de gebrokenheid van Mijn volk op een geringschattende manier, zeggend: Vrede, vrede, maar er is geen vrede. (SW)[Jer. 6:14] - 39 en zij wisten niet, totdat de overstroming kwam en allen wegnam. Zo zal de aanwezigheid van de Zoon van de mens zijn. (SW)[Matt. 24:39]
4 Maar jullie, broeders, zijn niet in duisternis, dat de dag als een dief jullie zal grijpen. dankend de Vader, de jullie bevoegd makende voor het deel van het lot1) van de heiligen in het licht, 13 Die ons redt uit het gezag van de duisternis en ons overbrengt in het koninkrijk van de Zoon van Zijn °liefde (SW)[Kol. 1:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

DE KOMST VAN DE HEER
ZIJ DIE DOMMELEN

De dag van JAHWEH, met z’n verschrikkingen en vernietiging, is niet voor ons. De roep "vrede en zekerheid" zou ons niet in slaap moeten wiegen. We zouden alert moeten zijn, de nutteloosheid kennend van alle zekerheid en vrede buiten ChristusGezalfde om. En hoewel bewust van de draaikolk waarin deze wereld wordt geveegd, hebben we geen vrees, want het zal ons niet overspoelen. Maar stel dat ook wij onze waakzaamheid laten varen en een dutje doen met de rest, zullen we dan achtergelaten worden voor oordeel? Bij Zijn komst om het koninkrijk op te richten is het van levensbelang dat ze waken, want anders zullen ze hun beloning verliezen (Matt 24:42, 25:13; Mar 13:34; Luk 12:37; Openb 3:3, 16:15). Dat is hier niet het geval. Zij die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineevangeliegoede bericht van geloof buiten werken om ontvingen, vinden hun redding een zaak van pure, onverdunde genade. Dit is waar, zowel voor de toekomst als voor het verleden. De dood van ChristusGezalfde, niet ons gedrag, onze waakzaamheid of gebrek daaraan, is het fundament waarop onze toekomstige redding net zo zeker rust als de redding die we nu al genieten. Dit vertrouwen zal niet tot laksheid leiden.


5 Want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. 8 En de heer prijst de beheerder van de onrechtvaardigheid, omdat hij op verstandige wijze doet. Want de zonen van deze °aion zijn verstandiger boven de zonen van het licht tot in hun eigen °generatie. (SW)[Luc. 16:8]
6 Dus dan zullen wij niet sluimeren, zoals ook de overigen, maar wij zullen waken en wij zullen nuchter zijn, 8 Wees nuchter! Waak! Jullie °tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, iemand zoekend om op te slokken, (SW)[1Petr. 5:8]
7 want die sluimeren sluimeren in de nacht en die zich bedrinken zijn in de nacht dronken.
8 Maar wij, die van de dag zijn, wij zullen nuchter zijn, het borstharnas van geloof en van liefde aantrekkend* en de helm van de hoop van redding, 17 En Hij zal rechtvaardigheid aandoen als het harnas en de helm van redding is op Zijn hoofd. En Hij zal kleren van wraak aandoen als bekleding en Hij zal zich met jaloersheid omhullen, als een staatsiegewaad.(SW)[Jes. 59:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De wapenrusting van een gelovige is defensief. Zijn enige wapen is het zwaard van de geest, het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar zeker niet iedere uitspraak in de Schrift, want een enkele daarvan is een geïnspireerd verslag van menselijke filosofie en de leugens van de Tegenstander zijn in de paginas er van opgeslagen1), maar iedere echte verklaring die is uitgegaan van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door Zijn erkende profeten en apostelen. Deze zijn krachtig en effectief. Geen ander wapen zou gebruikt moeten worden. Voor onze verdediging zijn we voor nu afhankelijk van geloof en liefde en van de gezegende verwachting van onze bijeenverzameling bij Hem, in de toekomst. Dit wordt uitgebeeld door de helm. Geen oordeel van boven kan ons schaden. Wanneer de oordelen van de hemel vallen, zullen boven veilig zijn, in Zijn aanwezigheid.

1. Men denke hier aan bijvoorbeeld het boek Job, waar nogal wat menselijke meningen worden gegeven; of aan de uitspraak van SatanTegenstander in de Hof van Eden.[vertaler]


9 want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker plaatste ons niet tot in boosheid, maar tot in verwerving van redding door onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, 13 Maar wij zijn verschuldigd °God altijd te danken aangaande jullie, broeders, geliefd zijnd door de Heer, ziende dat °God aan jullie vanaf het begin de voorkeur geeft tot redding, in heiliging van de geest en in geloof van de waarheid (SW)[2Thess. 2:13]
10 Die ten behoeve van ons stierf, opdat, hetzij wij zullen waken, hetzij wij zullen sluimeren, wij tegelijkertijd samen met Hem zouden leven. Want als wij zouden leven, voor de Heer leven wij, of als wij zouden sterven, voor de Heer sterven wij. Dan: hetzij wij zouden leven, hetzij wij zouden sterven, wij zijn van de Heer. 9 Want hiertoe stierf en leeft Christus, opdat Hij zou heersen over doden en levenden (SW)[Rom. 14:8,9]
11 Daarom, roept elkaar op en bouwt de één de ander op, zoals jullie ook doen. 20 Jullie nu, geliefden, julliezelf opbouwend in het heiligste van jullie geloof, biddend in heilige geest (SW)[Judas 20]
12 Maar wij vragen jullie, broeders, degenen waar te nemen die onder jullie zwoegen en de vooraan-staande in de Heer en die jullie attenderen, 17 De oudsten, op ideale wijze vooraan gestaan hebbend, laat hen dubbele eer waardig geacht worden, vooral die zwoegen in het woord en in onderwijzing. (SW)[1Tim. 5:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

VRAGEN EN OPROEPEN

Liefde en geduld zouden al onze omgang met medeheiligen moeten kenmerken. Liefde zal ons leiden naar erkenning van hen die boven ons staan en hen te verdragen die onder ons zijn. Ze zal alle vergelding uitsluiten.


13 en hen meer dan overdadig te achten in liefde, vanwege hun °werk. Leeft in vrede onder julliezelf!
14 En wij roepen jullie op, broeders: attendeert de wanordelijken, troost de kleinmoedigen, houdt de zwakken hoog, weest geduldig met allen. 6 En wij geven jullie opdracht, broeders, in de naam van onze °Heer, Jezus Christus, jullie te stellen vanaf elke broeder die op wanordelijke wijze wandelt en niet overeenkomstig de overlevering die zij bij ons accepteerden. ... 11 Want wij horen dat sommigen onder jullie op wanordelijke wijze wandelen, niets werkend, maar zich met overbodige dingen bezig houdend (SW)[2Thess. 3:6,11]
15 Ziet er op toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad zal teruggeven, maar jaagt altijd het goede na, én tot elkaar én tot allen. 22 Het moet niet zo zijn dat jij zegt: "Ik zal het kwaad terugbetalen." Hoop op JAHWEH en Hij zal jou redden. (SW)[Spr. 20:22]
16 Verheugt je, altijd! Verblijdt jullie in de Heer, altijd! Opnieuw zal ik zeggen: verblijdt jullie (SW)[Filip. 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Voortdurende vreugde, voortdurend gebed, voortdurende dankzegging is het normale voorrecht van alle heiligen.


17 Bidt op ononderbroken wijze! 1 Hij nu zei ook een parabel tot hen, over het bindend zijn altijd te bidden en toch niet moedeloos te worden (SW)[Luc. 18:1]
18 Dankt in alles, want dit is de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde JezusJAH redt voor jullie. altijd dankend voor alle dingen in de naam van onze °Heer, Jezus Christus, tot de God en Vader (SW)[Efe. 5:20]
19 Dooft de geest niet uit! En bedroeft niet de heilige geest van °God, in welke jullie verzegeld zijn voor de dag van de verlossing (SW)[Efe. 4:30]
20 Minacht profetieën niet, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Deze oproepen werden gedaan met het oog op het veranderende karakter van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bedieningen. Ze werden steeds geestelijker naarmate de tijd vorderde. De gave van profetie werd in het bijzonder aangepast om tegemoet te komen aan de behoefte van de heiligen, totdat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers complete onthulling zou zijn gegeven (1Kor. 12.10; 13:8). Toch zouden ze getest moeten worden en alleen zij die pasten bij het ideaal waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker naartoe aan het werken was zouden blijvend zijn.


21 maar toetst alles. Houdt het ideale vast! 1 Geliefden, geloofm niet in elke geest, maar test de geesten of ze vanuit °God zijn, want vele pseudo-profeten zijn uitgekomen tot in de wereld. (SW)[1Joh. 4:1]
22 Onthoudt jullie vanaf elke boosaardige waarneming! 1 Er was een man in het land van Us, Job was zijn naam. En deze man was onberispelijk en recht en vreesde Elohim en zich terugtrekkend van het kwade. 2 En er werden hem zeven zonen en drie dochters geboren. ... 8 En JAHWEH zei tot de Satan: "Plaatste jij jouw hart op mijn dienaar Job? Want er is niemand zoals hij op de aarde, een onberispelijk en recht man, Elohim vrezend en zich terugtrekkend van het kwade." (SW)[Job 1:1,8]
23 En de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de vrede, moge Hij jullie volledig en intact heiligen. Moge jullie °geest en °ziel en °lichaam op onberispelijke wijze bewaard worden in de aanwezigheid van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. De God nu van de vrede zij met jullie allen. Amen. (SW)[Rom. 15:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De lamme man die in de Schone Poort van de tempel zal (Hand. 3:2-16) kreeg ongehinderde gezondheid en kracht nadat hij genezen was geworden. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt, maar wordt uitgebreid naar de ziel en ook naar de geest. Dit, en veel meer, zal ons deel zijn bij Zijn komst, ook al zou nu een deel lam of gebrekkig zijn!


24 Trouw is Die jullie roept, Die het ook zal doen. Trouw is °God, door Wie jullie geroepen werden in de gemeenschap van Zijn °Zoon, Jezus Christus, onze °Heer. (SW)[1Kor. 1:9]
25 Broeders, bidt ook aangaande ons! 1 Voor het overige, broeders, bid aangaande ons, opdat het woord van de Heer zal rennen en het verheerlijkt zal worden, zoals ook naar jullie toe, (SW)[2Thes. 3:1]
26 Groet al de broeders met een heilige kus. Groet elkaar met een heilige kus. U groeten al de uitgeroepenen van de Christus (SW)[Rom. 16:16]
27 Ik stel jullie onder ede bij de Heer, dat deze brief voorgelezen* wordt aan al de heilige broeders.
28 De genade van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, zij met jullie. Amen.
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.