Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2 Korinteverzadigd is een brief voor het hart. Hij betrekt ons bij de hartelijke bezorgdheid die de aanhankelijkheden van de apostel voor zijn zeer geliefde Korinteverzadigd beroeren. De brief werd geschreven omdat hij hen wilde sparen en dreigt met het gewicht die zijn aanwezigheid zou vereisen.

Deze liefdevolle brief onthult een aspect van het evangeliegoede bericht dat vrijwel verloren is gegaan. Het is de verzoening. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is liefde. Hij zal niet bevredigd rusten als wij alleen gerechtvaardigd zijn. Hij wenst ons aan Zijn hart te drukken. Zijn schepselen herstellen naar rechtvaardigheid mag dan wel de vlek van zonde uitwissen, het biedt geen echte reden of excuus voor het binnendringen van zonde in het universum. Maar indien de intrede van zonde de kostbare vrucht van verzoening moet dragen, als het ons oneindig veel dichter bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan brengen dan mogelijk is zonder, als dit het middel is van het onthullen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde voor ons, dan kunnen we zelfs dank zeggen voor de zonde die de bron is van ons verdriet. Zonde maakte de mens niet slechts een zondaar, maar een vijand van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ze bracht vervreemding met zich mee. De tussenkomst van ChristusGezalfde redt en rechtvaardigt niet alleen, maar verwijdert elke barričre voor de vrije toevloed van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker daalt nu af om de zonder te smeken om met Hem verzoend te zijn (2Kor. 5:20). Wat kan genadevoller zijn dan dit?

Dat is het aspect van de waarheid van deze brief. Meer dan iets anders dat hij heeft geschreven, onthult deze brief de persoonlijke ervaringen en innerlijke emoties van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine tijdens een van de meest vruchtbare perioden van zijn bediening. In plaats van het glimlachende, zelfvoldane, comfortabele bestaan dat gewoonlijk verondersteld wordt het ideaal van het Christendom te zijn, vinden we hem vol vrees van binnen, verward door de niet aflatende gevechten, rusteloos, ziek en moedeloos. En toch was dit alles in perfecte overeenstemming met zijn diepe liefde voor de heiligen en zijn onstuimige verlangen om hen te leiden naar een waardering van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde. De vertroosting en de opbeuring die hij tijdens zijn benauwdheden ontving, maakten hem geschikt om anderen te troosten en op te beuren. Het onthult Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in het licht van Zijn genegenheden.

Een kort vers in het boek Handelingen (Hand. 20:2) drijft ons over de hele periode heen waarin in deze brief naar wordt verwezen. Dit alleen zou de totale afwijking veronderstellen van hun respectievelijke thema’s. Handelingen houdt zich bezig met ChristusGezalfde naar het vlees, als de MessiasGezalfde van Israëlstrijder van God, en geeft altijd de andere naties een onderschikte plaats. Op het punt in tijd waarin deze brief werd geschreven, maakte Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voor het eerst de waarheid van de verzoening bekend, dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in ChristusGezalfde, alle mensen smeekt met Hem verzoend te zijn. Lichamelijke verwantschap met ChristusGezalfde telde na deze niet langer bij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine.


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 2 KORINTE
1:1,2.   Inleiding.
1:3-11.      Dankzegging.
1:12.        Karakter van Paulus' bediening.
1:13,14.           De huidige brief.
1:15,16.            Voorgenomen bezoek.
1:17-2:2.               Rechtvaardiging van zijn handelen.
2:3-11.                Eerdere brief - doel.
2:12,13.                  Geen rust in de geest.
2:13.                    Macedonië - reis.
2:14-17.      Dankzegging.
3:1-7:4.        Karakter van Paulus' bediening.
7:5-7.          Geen rust in het vlees.
7:8-16.              Eerdere brief - gevolg.
8:1-9-15.                  Macedonië - ekklesias.
10:1-12:13.                    Rechtvaardiging van zijn handelen.
12:14-13:1.                       Voorgenomen bezoek.
13:2-10.                        De huidige brief.
13:11-14.   Afsluiting.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt, door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en Timoteüsgodsvereerder, de broeder, aan de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, aan die in Korinteverzadigd is, samen met al de heiligen die in heel Achajenarigheid zijn. 1 Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus, door de wil van God, en Timoteüs, de broeder, (SW)[Kol. 1:1] - Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, (SW)[1Kor. 1:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Timotheüsgodsvereerder wordt in deze introductie met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verbonden, net als Sosthenesredder van zijn volk in de voorgaande brief; toch is het duidelijk dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf beide brieven schreef, want hij verwijst daarin voortdurend naar zichzelf, en gewoonlijk maakt hij duidelijk wie wordt bedoeld wanneer hij het gebruikelijke "ik" verandert in "wij".

Korinteverzadigd was de belangrijkste stad van Achajenarigheid, en daarom was de hele provincie geïnteresseerd in en beïnvloed door hun interne geestelijke toestand. De vele specifieke verwijzingen aan de ekklesia in de stad maken het duidelijk dat het alleen in secundaire zin voor de heiligen in de provincie was, ook al hebben wij er vandaag nog steeds baat bij.


2 Genade zij met jullie en vrede, van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde. aan allen die in Rome zijn, geliefd door God, geroepen heiligen: Genade aan u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus (SW)[Rom. 1:7]
3 Gezegend zij de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Vader van de medelijdendheden en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van alle bemoediging, 3 Gezegend zij de God en Vader van onze °Heer, Jezus Christus, Die ons zegent met alle geestelijke zegen te midden van de ophemelsen, in Christus, (SW)[Efe. 1:3] - En de God van de volharding en de vertroosting moge jullie geven hetzelfde gezind zijn onder elkaar, naar het voorbeeld van Christus Jezus, (SW)[Rom. 15:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De openingswoorden zetten de toon voor de brief. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt voorgesteld als de Vader van barmhartigheid en vertroosting. De brief houdt zich bezig met de sterke onderstroming van gevoel die het hart van de apostel tot in de diepste diepten beroerde. Hier zien we de kostbare vrucht van het evangeliegoede bericht overstromend in de omgang van de apostel met zijn zich vergissende kinderen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerdere brief had kennelijk het gewenste gevolg gehad, want hij dacht er niet aan hen te troosten in hun zonden en afscheidingen en afwijken van de waarheid.


4 Die ons bemoedigt in al onze °verdrukking, zodat wij kunnen bemoedigen die in alle verdrukking zijn, door de bemoediging waarmee wijzelf bemoedigd worden door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 16 En Hij, onze °Heer, Jezus Christus, en onze °God, de Vader, Die ons liefheeft en aionische bemoediging en goede hoop geeft in genade, 17 moge Hij de harten van jullie bemoedigen en moge Hij jullie standvastig maken in elk goed werk en woord. (SW)[2Thess. 2:16,17]
5 want zoals de lijdenssmarten van °ChristusGezalfde in ons overvloedig zijn, zo is ook door °ChristusGezalfde onze °bemoediging overvloedig. 19 Als mijn onrustige gedachten binnenin mij in veelheid zijn, dan vertroetelen Uw vertroostingen mijn ziel. (SW)[Psalm 94:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ benauwdheden waren, in de ware zin van het woord, "het lijden van ChristusGezalfde", want ze kwamen niet als het gevolg van zijn verkeerde daden, maar omdat hij ChristusGezalfdeevangeliegoede bericht verkondigde. Niet lang tevoren was hij in doodsgevaar geweest door de handen van een bende in Efezetoegestaan. Hij leed onder de een of andere lichamelijke kwaal. Hij was gespannen over de Korintiërs en hun ontvangst van zijn eerdere brief. Als hij merkt dat ook zij geleden hadden, hoewel het bij hen kwam door hun eigen verkeerde handelen, is hij er snel bij om hen te troosten en ziet in zijn eigen benauwdheden de middelen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebruikte om hem op zijn bediening voor te bereiden. Dit alles zou voor ons een les moeten zijn om te laten zien hoe zonde en lijden door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker worden gebruikt om onze harten in een nauwere eenheid met Hem te krijgen en met elkaar. En benauwdheid is het zekerste middel om ons vrij te maken van vertrouwen in onszelf en om ons vertrouwen te plaatsen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Lijden ten behoeve van ChristusGezalfde is de hoogste eer die aan een sterfelijk mens kan worden bewezen. Net zoals Zijn lijden de basis is voor de heerlijkheden die zullen volgen, zo is ons lijden ten behoeve van Hem de zekerheid van het opbrengen van een ongekende oogst aan blijdschap en verhoging, wanneer Hij komt.


6 Hetzij wij nu verdrukt worden, het is ten behoeve van jullie bemoediging en redding; hetzij wij bemoedigd worden, het is ten behoeve van jullie bemoediging, inwerkend in het verduren van dezelfde lijdenssmarten die ook wij lijden,
7 en onze °hoop ten behoeve van jullie wordt bevestigd, waargenomen hebbend dat als jullie deelgenoten van de lijdenssmarten zijn, zo ook van de bemoediging.
8 Want wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van de verdrukking die ons is overkomen in °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, dat wij zo overeenkomstig overtreffendheid en boven macht bezwaard werden, dat wij ook begonnen te wanhopen* aan ons leven. 23 Nu gebeurde overeenkomstig die °periode niet weinig onrust aangaande de weg, (SW)[Hand. 19:23]
9 Maar wijzelf hebben in onszelf het vonnis van de dood gehad, opdat wij geen vertrouwen zullen hebben op onszelf, maar op °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die de doden wekt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het schijnt waarschijnlijk dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine dubbel in doodsgevaar was in Efezetoegestaan. Het "doodvonnis" kan verwijzen naar een gevaarlijke ziekte, terwijl "zo’n groot doodsgevaar" (:10) het best lijkt te passen bij het geweld van de Efezische bende. Het is het meest aannemelijk dat, had hij geprobeerd tot hen te spreken tijdens de opwinding, niets de onbeheerste bende had kunnen weerhouden hen in stukken te scheuren in hun razernij. Nu hij deze gevaren had doorstaan, verlangde hij er naar dat de Korintiërs hen zouden volgen in dankzegging.


10 Die ons vanuit zulke proporties dood uitredt* en zal uitredden, op Wie wij gehoopt hebben dat Hij ook nog zal uitredden. 18 De Heer zal mij uitredden vanaf elk boosaardig werk en Hij zal redden tot in Zijn °koninkrijk, het ophemelse, aan Wie zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. (SW)[2Tim. 4:18]
11 Ook van jullie samen assisteren in de smeekbede ten behoeve van ons, opdat vanuit vele gezichten voor de in ons gegeven genadegave, Hij door velen over ons gedankt zal worden.
12 Want ons °beroemen is dit: het getuigenis van ons °geweten, dat in heiligheid en oprechtheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en niet in vleselijke wijsheid, maar dat in genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, wij in de wereld verkeerden, maar des te bovenmatiger naar jullie toe. 18 Bid aangaande ons, want wij zijn er van overtuigd dat wij een ideaal geweten hebben, in alle dingen willend op ideale wijze te verkeren. (SW)[Hebr. 13:18] - want Christus zendt mij niet om te dopen, maar om te evangeliseren, niet in wijsheid van woorden, opdat niet het kruis van °Christus leeg gemaakt wordt (SW)[1Kor. 1:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De apostel schijnt hier de tegenstand van zijn vijanden tegen te komen, die hem beschuldigden van onoprechtheid en oneerlijkheid in het omgaan met de Korintiërs. Zijn antwoord is dat zijn leer geen beroep mag doen op vleselijke wijsheid, maar in overeenstemming is met genade – een kwaliteit waarvan zij weinig wisten.


13 Want wij schrijven jullie geen andere dingen dan de dingen die jullie lezen of ook beseffen. En ik hoop dat jullie het tot het einde zullen beseffen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Misschien verdachten enkelen hem van privé aan individuelen te schrijven wat hij in zijn openbare brieven niet durfde. Hij ontkent dit en geeft hen zijn verzekering dat zij hem zouden herkennen als een in wie zij zouden kunnen roemen in die dag wanneer de verborgen motieven van het hart bekend gemaakt zullen worden.


14 zoals jullie ook van ons ten deleeig. vanaf deel beseften dat wij jullie roem zijn, net zoals ook jullie van ons, in de dag van onze °Heer JezusJAH redt. 11 Dan de vrees van de Heer waargenomen hebbend, overreden wij mensen; maar wij zijn openbaar gemaakt voor God en ik hoop ook in jullie °gewetens openbaar gemaakt te zijn.(SW)[2Kor. 5:11]
15 En in dit °vertrouwen was ik van plan eerder naar jullie toe te komen, opdat jullie een tweede vreugde zouden hebben, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bevestigt dat hij eerder van plan was eerst naar hen te komen, op zijn weg naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland, en ook naar hen terug te keren op weg naar Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. Zijn vijanden beschuldigden hem mogelijk van wankelend gedrag en van het veranderen van plan omdat hij bang was niet goed in Korinteverzadigd te worden ontvangen. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat er op dat zijn plannen altijd onderschikt waren aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verdere leiding. Mannen in het vlees mogen dan wel hun plannen maken en streven ze uit te voeren door koppige trots, maar zo gaat het niet met de plannen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers dienaar. Later geeft hij de ware reden waarom hij niet rechtstreeks naar Korinteverzadigd kon gaan. Niet uit vrees voor zichzelf, maar vanwege hen stelde hij zijn bezoek uit tot een later datum.


16 en door jullie tot in Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland doorheen te komen en weer vanaf Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland naar jullie toe te komen en door jullie voortgezonden* te worden tot in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. 21 Als deze dingen nu werden vervuld, plaatste de geest in °Paulus door °Macedonië en °Achaje te gaan, om tot in Jeruzalem te gaan, zeggend: "Na wat mij daar gebeurt, is het voor mij bindend ook Rome waar te nemen." (SV)[Hand. 19:21]
17 Dit dan van plan zijnde, gebruik* ik toch geen °lichtvaardigheid, of de dingen die ik beraadslaag overeenkomstig het vlees? Ik beraadslaag opdat bij mij het ja ja en het nee nee zal zijn!
18 °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu is trouw, opdat ons °woord naar jullie toe niet ja é n nee is.
19 Want de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, JezusJAH redt ChristusGezalfde, Die door ons onder jullie geproclameerd wordt, door mij en Silvanuslatijnse vorm van Saul en Timoteüsgodsvereerder, werd niet ja en nee, maar is in Hem ja geworden. 5 Toen nu zowel °Silas als °Timoteüs omlaag kwamen vanaf °Macedonië, werd °Paulus tot het woord gedrongen, betuigend aan de Joden dat Jezus de Christus is. (SW)[Hand. 18:5]
20 Want zoveel als er beloften van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn, in Hem is het ja. Daarom is ook door Hem het Amen tot °God, naar heerlijkheid, door ons. 14 En schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Laodicea: "Deze dingen nu zegt de Amen, de trouwe en °waarachtige Getuige, het Begin van de schepping van °God. (SW)[Openb. 3:14 ] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers beloften zijn niet als die van Zijn dienaren, maar worden altijd bevestigd in ChristusGezalfde. Hij is niet in alleen in staat Zijn wil uit te voeren, maar Zijn beloften worden gedaan met een volle kennis van alle omstandigheden die zich zouden kunnen voordoen om de loop van een van Zijn dienaren te wijzigen. Zij zijn feilbaar, Hij is onfeilbaar.


21 Maar Die ons samen met jullie bevestigt tot in ChristusGezalfde en Die ons zalft* is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 20 En jullie hebben een zalving vanaf de Heilige en jullie hebben het allen waargenomen. (SW)[1Joh. 2:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De werking van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Geest is hier te zien onder drie onderscheiden beelden: de zalving, het zegel en het voorschot. Profeten en priesters en koningen werden gezalfd voor hun ambt. Ze werden met olie gezalfd. Wij zijn gezalfd met de geest, net zoals ChristusGezalfde, de Gezalfde, dat werd bij Zijn doop. Dit kwalificeert ons voor dienstbetoon. Het zegel in het teken van bezit. Wij horen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het voorschot is die kleine vooruitbetaling van de geest die we ontvangen hebben, die de belofte is van de volheid in de dag van verlossing.


22 Die ook ons verzegelt* en het onderpand van de geest geeft in onze °harten. 13 in Wie ook jullie het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie °redding, in Wie ook, gelovend, jullie verzegeld worden met de geest van de belofte, de heilige, 14 die onderpand is van ons °lotbezit, tot verlossing van de verwerving, tot lof van Zijn °heerlijkheid. (SW)[Efe. 1:13,14]
23 Maar ik roep °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan als getuige over mijn ziel, dat, om jullie te sparen, ik niet meer tot in Korinteverzadigd kwam. 8 Want °God is mijn getuige hoe ik verlang naar jullie allen in innerlijke gevoelens van Christus Jezus. (SW)[Filip. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Met het oog op de misleidende motieven die voorgesteld zijn als de reden waarom hij Korinteverzadigd had gemeden, roept Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine plechtig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als getuige, wanneer hij de werkelijke reden ontvouwt. Hij wilde hen tijd geven om zich te bekeren. Hij wilde niet onder de noodzaak staan van opnieuw hard met hen om te gaan. Hij keek vooruit naar de dag waarin zij die hij verdrietig had gemaakt zich zouden verheugen. Hij wilde hun geloof niet forceren, iets wat noodzakelijk zou zijn als hij niet geduldig zou wachten tot zijn eerdere brief z’n volle vrucht had gebracht. Die tijd schijnt nu te zijn gekomen. De huidige brief is de vrucht van veel verdraagzaamheid.


24 Niet dat wij heer zijn van jullie °geloof, maar wij zijn medewerkers van jullie °vreugde, want jullie staan in het geloof.


Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.