Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Ik oordeel* voor mijzelf echter dit: niet weer in droefheid naar jullie toe te komen. Wat willen jullie? Dat ik tot jullie zou komen met de roede of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? (SW)[1Kor. 4:21]
2 Want indien ik jullie bedroefd maak, wie is degene die mij blij maakt, anders dan die vanuit mij bedroefd gemaakt wordt?
3 En ik schrijf* aan jullie ditzelfde, opdat ik, komend, geen droefheid heb door wie het bindend was mij te verheugen, vertrouwen hebbend in jullie allen, opdat mijn °vreugde van allen van jullie is. 20 Want ik vrees dat, op de een of andere manier komend, ik jullie niet zal vinden zoals ik wil en ik door jullie gevonden zal worden zodanig als jullie niet willen, opdat er niet op de een of andere manier ruzie, jaloezie, woedes, eigenbelangen, ten nadele spreken, fluisteringen, opgeblazenheden, ongeregeldheden zijn. 21 Niet weer zal bij mijn komst mijn °God mij naar jullie toe vernederen en zal ik rouwen vanwege de velen die tevoren gezondigd hebben en zich niet bezinnen over de onreinheid en ontucht en losbandigheid die zij verrichten. (SW)[2Kor. 12:20,21]
4 Want vanuit veel verdrukking en spanning van het hart schrijf* ik aan jullie door vele tranen, opdat jullie niet bedroefd gemaakt zouden worden, maar opdat jullie de liefde zullen weten die ik des te bovenmatiger voor jullie heb. 19 slaaf zijnde voor de Heer, met alle nederigheid en tranen en beproevingen die mij overkomen zijn in de aanslagen van de Joden. ... 31 Daarom: waak, herinnerend dat drie jaren, nacht en dag, ik niet ophoud, met tranen een ieder attenderend. (SW)[Hand. 20:19,31]
5 Maar indien iemand bedroefd heeft gemaakt, niet mij heeft hij bedroefd gemaakt, maar, opdat ik niet zal belasten, ten deleeig. vanaf deel jullie allen. Schandelijk! Men hoort van prostitutie onder jullie en zulke prostitutie als zelfs niet onder de naties voorkomt, dat iemand de vrouw van zijn °vader heeft. (SW)[1Kor. 5:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verdriet over de incestueuze persoon, waarover hij hen in zijn vorige brief schreef (1Kor. 5:1), werd zeer verzacht omdat het niet door de meerderheid was overgenomen. Hij wilde hen niet belasten met deze ernstige zonde. Nu inderdaad de meerderheid de nodige berisping had toegediend en het een weldadig effect had gehad, wilde hij dat ze de omgang met hem herstelden. Hij was zonder twijfel "overgeleverd aan SatanTegenstander voor de vernietiging van zijn vlees", maar dat was "opdat de geest gered zou worden" (1Kor. 5:5). Dat is het onveranderlijk doel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordelen. Ze mogen dan hard en wrekend schijnen, maar ze lopen uit op redding. Ze mogen op het eerst zicht verderfelijk overkomen, maar ze zijn alle opgedragen door de liefde die ze gebruikt om zichzelf te onthullen. Net als de teruggekeerde verloren zoon werd de Korintische zondaar een speciaal doel van hun liefde. Hieruit wordt duidelijk dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in staat is SatanTegenstander zelf te gebruiken als vernietiger voor het uiteindelijke welzijn en de zegen van de heiligen. Jobs geval is ook zo’n bewijs. Zal Hij niet in staat zijn al Zijn werken op deze wijze te doen?


6 Deze °vermaning is toereikend voor de zulke door de meerderheid,
7 zodat, integendeel, jullie veeleer genade geven* en bemoedigen*, opdat de zulke op de een of andere manier niet door °bovenmatiger droefheid opgeslokt zal worden.
8 Daarom roep ik jullie op hem in liefde te bekrachtigen.
9 Want ik schrijf* dit ook hiertoe: opdat ik de beproefdheid van jullie zal weten, of jullie in alles gehoorzaam zijn. Want het bericht over jullie °gehoorzaamheid heeft allen bereikt, dus verheug ik mij over jullie. Maar ik wil dat jullie wijs zijn tot het °goede, ook onschuldig van het kwade. (SW)[Rom. 16:19]
10 En aan wie jullie iets in genade geven, ik ook; want indien ik iets in genade heb gegeven, dan heb ik vanwege jullie in genade gegeven voor het aangezicht van ChristusGezalfde,
11 opdat wij niet uitgebuit zullen worden door de SatanTegenstander, want wij zijn niet onwetend van zijn °gedachten. 31 De Heer nu zei: "Simon, Simon, neem waar! De Satan eist jullie op om jullie te ziften als het graan. (SW)[Luc. 22:31]
12 Maar komend tot in °Troasnaar de Frygische koning Tros in het evangeliegoede bericht van °ChristusGezalfde en een deur voor mij geopend zijnde in de Heer, 27 Aankomend nu en de ekklesia verzamelend, verkondigen zij hen zoveel als wat °God met hen doet en dat Hij voor de natiën een deur van geloof opent. (SW)[Hand. 14:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De diepe en verontrustende zorg van de apostel voor de Korintiërs wordt zeer tekenend duidelijk door zijn gedrag in Troasnaar de Frygische koning Tros. Hij was er een keer eerder geweest, met als doel het evangeliegoede bericht te preken, maar het visioen van de man uit Macedoniëprovincie in noord Griekenland trok hem weg. Nu vindt hij zich niet alleen in Troasnaar de Frygische koning Tros, maar met een bijzondere gelegenheid voor dienstbetoon. Terwijl hij een aanzienlijke tijd daar verbleef en veel zag om een verdere inspanning aan te moedigen, trekt zijn liefde en bekommernis voor de Korintiërs hem opnieuw weg. Hij verwachtte Tituswilde duif in Troasnaar de Frygische koning Tros te ontmoeten met nieuws uit Korinteverzadigd. Hij was zo bezorgd om te weten hoe zij zijn brief hadden ontvangen, dat hij de beloftevolle wereld in Troasnaar de Frygische koning Tros verlaat en naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland gaat, mogelijk Tituswilde duif in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote ontmoetend.


13 heb ik geen ontspanning in mijn °geest gehad, omdat ik Tituswilde duif niet vond, mijn °broeder. Maar afscheid nemend* van hen kwam ik uit tot in Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland. 1 En na het ophouden van het rumoer laat °Paulus de leerlingen halen. En bemoedigend en groetend kwam hij uit om tot in °Macedonië te gaan. (SV)[Hand. 20:1]
14 Maar aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zij dank, Die ons altijd doet triomferen in °ChristusGezalfde en de geur van Zijn °kennis door ons openbaar maakt in elke plaats, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De ware dienaar van ChristusGezalfde is altijd overwinnend. Hij hoeft zich geen zorgen te maken of zijn boodschap wordt ontvangen of verworpen, maar laat hem er zeker van zijn dat hij ChristusGezalfde predikt en Hem alleen. Zijn koers zal, net als die van de apostel, zijn als die van een Romekrachtinse veroveraar. Vergezeld door zijn vrienden en gevolgd door met ketenen beladen gevangenen, terwijl de hele optocht geparfumeerd wordt met de wierook uit vele wierookvaten, was de Romekrachtinse triomftocht maar een zeldzame gelegenheid in het leven van een generaal. Het zou de voordurende gang van zaken moeten zijn voor de dienaar van ChristusGezalfde, die Zijn genade zo preekt dat de geur er van zelfs door hen die de boodschap van leven verwerpen wordt gevonden.


15 opdat wij een aroma zijn van ChristusGezalfde voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in degenen die gered worden en in die verloren gaan. 18 Want het woord, het van het kruis, is inderdaad domheid voor die verloren gaan, maar voor ons, die gered worden, is het macht van God, (SW)[1Kor. 1:18]
16 Voor die is het inderdaad een geur vanuit dood tot in dood, maar voor de anderen een geur vanuit leven tot in leven. En wie is naar deze dingen toe bekwaam? 34 En Simeon zegent hen en hij zei tot Maria, Zijn moeder: "Neem waar, Deze ligt tot val en opstanding van velen in °Israël en tot een tegengesproken wordend teken (SW)[Luc. 2:34] - 5 niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als vanuit onszelf te rekenen, maar onze °bekwaamheid is vanuit °God, 6 Die ons ook bekwaam maakt om bedienden van een nieuw verbond te zijn, niet van letter, maar van geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. (SW)[2Kor. 3:5,6] [Commentaar]
Commentaar

16

"Paulus maakt hier gebruik van een voorbeeld uit Rome. Zo af en toe mocht een Romeinse generaal een intocht houden in Rome, als overwinnaar van een volk of iets dergelijks. Bij zo'n optocht liepen wierookdragers mee, die de rook van hun wierook over de toeschouwers deden komen, om zo de triomf van de generaal op hen te doen neerkomen.

Paulus gebruikt dit als een beeld van de overwinning van de gelovige in Christus. Het was God Die de overwinning heeft behaald door de dood en opstanding van Zijn Zoon en Hem nu toestaat Zijn triomfintocht te houden, vrede verkondigend. En niet alleen Christus is daar, maar ook wij, die geloven, mogen op deze manier meelopen als ambassadeurs van Gods verzoening. En wie is daar bekwaam genoeg voor?

Natuurlijk is niemand dan Christus bekwaam, en we lopen dan ook niet vanwege onze eigen bekwaamheid. Daarom schrijft Paulus: "Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,.."(2Kor. 3:5).

In de Romeinse parade werd wierook verbrand. Paulus noemt dit in zijn beeldspraak "de reuk van Zijn kennis"(2Kor. 2:14), dat is de zoete geur van het evangeliegoede bericht. God gaf Zijn eigen Zoon over ten behoeve van ons allen en kondigt nu vrede aan in en door Zijn opstanding uit de doden. Ieder van ons wordt zo ook zo'n zelfde zoete geur als we elkaar oproepen verzoend te zijn met God, ter wille van Hem Die voor hen stierf(2Kor. 5:20).

"Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen"(Rom. 10:15). De apostel gaf uiting aan de kennis van God terwijl hij diende als een ambassadeur van Christus. De barričre van de verdediging van de mensen was verwijderd en de weg naar het hart van Gods liefde lag open. Het was een zoete geur voor hen die geloven, "een geur ten leven", net zoals de wierook langs de weg van de Romeinse optocht zoet was voor de soldaten. Voor de overwinnende Romeinen sprak de letterlijke wierook van hun beloning en bevordering. Voor de gelovigen spreekt de boodschap van Gods genade en vrede van leven in Christus en verlossing in heerlijkheid.

Maar in de Romeinse optocht waren ook geketende gevangenen. Voor hen sprak diezelfde zoete wierook van slavernij en zelfs de dood. Zo waren er in Paulus' bediening ook velen die niet geloofden. Voor hen was het woord van het kruis een dwaasheid en het woord van de verzoening een teken van zwakte. In plaats van dat de kennis van God hen versterkte, maakte het hen bitter en doodde hen en maakte het hen nog ijdeler en leeg(Rom. 1:21). Voor hen was het een geur van de dood.

Als ambassadeurs van Christus moeten wij de kennis van God tentoonspreiden als we Zijn overwinning verkondigen en aantonen. God heeft aan de dood de doodsklap gegeven en in Christus ons onze overtredingen vergeven. God nodigt de mens uit zijn vijandschap terzijde te stellen en te gaan genieten van een blijvende vrede. Wat een voorrecht is het te mogen dienen in zo'n ambassade, mee te mogen lopen in zo'n triomfoptocht en zo'n evangeliegoede bericht van goed te mogen aankondigen!"

A.E. Knoch.


17 Want wij zijn niet zoals de velen die marchanderen met het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar als vanuit oprechtheid, want wij spreken als vanuit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, voor het aangezicht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in ChristusGezalfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Te velen in deze dagen zijn zoals hen die de apostel veroordeelt. Zij maakten het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een zaak van handel en middel van winst. Moge Hij hen vergeven voor zulk een schandelijke belediging! Zo’n genade als wij uit te delen hebben verliest zijn smaak wanneer die gekoppeld wordt aan gierigheid of hebzucht.

Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.