Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Maar ik zelf, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, roep jullie op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van °ChristusGezalfde, die overeenkomstig het gezicht inderdaad nederig ben, echter afwezig zijnde, onder jullie heb ik moed naar jullie. 29 Hef mijn °juk op jullie en leerm van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van °hart en jullie zullen rust vinden voor jullie °zielen, (SW)[Matt. 11:29] - En ik kwam in zwakte en in vrees en in beven naar jullie (SW)[1Kor. 2:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine richt zijn aandacht nu op de minderheid in Korinteverzadigd, die zich nog steeds tegen hem keerden. Zij kunnen heel wel die groep zijn die zei: "Ik ben van ChristusGezalfde" (1Kor. 1:12) en schijnen geleid te zijn door een afgezant van de Judalofïsten. Deze mannen waren trots en heerszuchtig, heel anders dan de ChristusGezalfde in Wie zij roemden, vandaar dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een beroep doet op de zachtheid en mildheid van ChristusGezalfde. Ze wandelden naar het vlees en stonden op grond daarvan voortdurend tegen hem op. Ze schatten zijn zachtmoedigheid geheel verkeerd in en noemden het lafhartigheid; ze zeiden dat hij op afstand dapper genoeg was, maar bang om zijn dreigementen uit te voeren als hij aanwezig was. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, in antwoord hier op, hoopt dat hij nooit geroepen zal worden het gezag dat hij bezit op vernietigende wijze uit te oefenen, maar maakt duidelijk dat hij de geestelijke kracht heeft om, indien nodig, een campagne te voeren. Met een vrijmoedig beeld vergelijkt hij zijn geestelijke oorlogsvoering met het neerhalen van de forten van de vijand en al zijn tegenstanders in gevangenschap leiden. De meest krachtige wapens zijn niet materieel, maar geestelijk. Ook zijn plaats en achting niet zo krachtig als waarheid. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was in z’n eentje meer dan gelijkwaardig aan de judaïserende afgezanten die door Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter uitgezonden waren. Valse broeders als deze waren zijn meest hartgrondige vijanden.


2 Maar ik smeek dat ik niet, aanwezig zijnde, moed nodig zal hebben* voor het vertrouwen waarmee ik durf* te rekenen tegenover sommigen die ons rekenen als overeenkomstig het vlees te wandelen. Wat willen jullie? Dat ik tot jullie zou komen met de roede of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? (SW)[1Kor. 4:21]
3 Want wandelend in het vlees voeren wij geen oorlog overeenkomstig het vlees.
4 Want de wapens van onze °oorlogsvoering zijn niet vleselijk, maar machtig voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor het neerhalen van bolwerken, 12 want aan ons is niet het conflict tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de autoriteiten, tegen de wereldkrachten van deze °duisternis, tegen de geestelijke dingen van de boosaardigheid in de ophemelsen. 13 Vanwege dit: neemm de volle wapenrusting van °God op, opdat jullie kunnen weerstaan in de boosaardige dag en, alles bewerkend, te blijven staan. (SW)[Efe. 6:12,13]
5 overwegingen neerhalend en elke verhevenheid die omhoog geheven wordt tegen de kennis van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en elke gedachte in krijgsgevangenschap brengend, in de gehoorzaamheid van °ChristusGezalfde,
6 en in gereedheid hebbend om alle ongehoorzaamheid recht te verschaffen*, wanneer ook maar jullie °gehoorzaamheid vervuld zal zijn. Want ik schrijf ook vanwege dit: dat ik de beproefdheid van jullie zou weten, of jullie in alles gehoorzaam zijn. (SW)[2Kor. 2:9]
7 Bekijken jullie de dingen overeenkomstig het gezicht? Indien iemand meent in zichzelf vertrouwen te hebben van ChristusGezalfde te zijn*, laat hem dan weer bij zichzelf rekenen, want zoals hij van ChristusGezalfde is, zo ook wij! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De ongeestelijke, vleselijk gezinde mens kijkt alleen naar het oppervlak. Maar nergens zijn uiterlijkheden zo misleidend als in geestelijke zaken. Onze Heer Zelf had geen van de oppervlakkige kenmerken van grootheid. Bij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine schijnen deze kwaliteiten in het bijzonder afwezig te zijn geweest, die werden verlangd van hen die het leiderschap in de wereld op het oog hadden. Zijn openbare spreken schijnt het speciale punt te zijn geweest waarop zijn vijanden hem aanvielen. Griekse sprekers waren mogelijk de beste die de wereld ooit had gezien. Vergeleken daarmee was Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ voorkomen zwak en zijn overdrachtsvermogen bespottelijk. Maar wat is er geworden van al deze meesters van de spraakkunst? Ze zijn dood en hun inspanningen zijn met hen gestorven. De weinigen die overblijven zijn modellen van schoonheid, maar ontberen alle geestelijke kracht. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ worden veranderden zijn toehoorders, niet door zijn wijze van overdracht, maar door hun waarheid en kracht.


8 Want in het geval dat ik, bovendien, mij ook iets bovenmatiger zou beroemen aangaande onze °autoriteit, die de Heer aan ons geeft* tot opbouw en niet tot het neerhalen van jullie, dan zal ik niet beschaamd worden, 10 Daarom schrijf ik deze dingen, afwezig zijnde, opdat ik, aanwezig zijnde, niet op strenge wijze zou bejegenen, overeenkomstig de autoriteit die de Heer aan mij geeft tot opbouw, en niet tot het neerhalen. (SW)[2Kor. 13:10]
9 opdat ik niet zou menen als* ik jullie door de brieven doodsbang zou maken.
10 Want men zegt met nadruk dat de brieven inderdaad gewichtig en sterk zijn, maar dat de aanwezigheid van het lichaam zwak is en het woord geminacht wordt. 13 Maar jullie hebben waargenomen dat door zwakheid van het vlees ik vroeger aan jullie evangeliseerde. (SW)[Gal. 4:13]
11 Laat zo iemand dit rekenen: dat zoals wij in het woord zijn door brieven, afwezig zijnde, zulken ook zijn wij, aanwezig zijnde, in het werk. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zelfs verdraagzaamheid en zachtmoedigheid kennen hun grenzen. De apostel maakt duidelijk dat, wanneer hij opnieuw tot hen kwam, hij net zo zwaar zou handelen als hij schreef met hen die nog steeds tegen hem op stonden. Hij wenst niet door hun standaard geoordeeld te worden, want het heeft geheel geen nut om mensen door mensen te laten meten. Iedereen kan groot zijn in een gemeenschap van dwergen. Als de standaard fout is, dan is dat ook met grootheid het geval.


12 Want wij durven niet onszelf daaronder te rekenen* of te vergelijken* met sommigen van die zichzelf aanbevelen. Maar zij, zichzelf metend in zichzelf en zichzelf vergelijkend met zichzelf, begrijpen het niet. Beginnen wij opnieuw onszelf aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, geen aanbevelingsbrieven voor jullie of van jullie nodig? (SW)[2Kor. 3:1]
13 Maar wij zullen niet ons tot in het mateloze beroemen, maar overeenkomstig de maat van de regel, waarvan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons de maat toedeelt*, om ook tot op jullie heen te reiken, Want ik zeg door de genade, de mij geschonkene: aan een ieder °onder jullie zijnde, niet hoger te streven dan past, maar streef naar zelfbeheersing, iedereen, zoals °God toebedeelt naar de maat van het geloof. (SW)[Rom. 12:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Deze tegenstanders van hem gingen verder dan ze konden. Ze kwamen nooit in Korinteverzadigd bij het verkondigen van het evangeliegoede bericht, maar nadat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had gezwoegd, toen kwamen ze en roemden ze dat zij, en niet hij, anderen voorbij waren gegaan om het te brengen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was van plan het evangeliegoede bericht verder te brengen, naar gebieden waar het nog nooit was verkondigd. Waren zij van plan hem voorbij te steken om de maagdelijke velden te bereiken, zodat ze een echte reden hadden om te roemen? Het is duidelijk dat het hen beter paste te roemen in wat door een ander al was bereikt, en niet het zwoegen en de ontberingen te verduren van een zendingsreis, met alle moeilijkheden en gevaren van dien.

Als iemand het had, dan was het wel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine die recht had op roemen.Hij had zo hoog in hun achting moeten staan dat niemand in hun ogen zijn plaats kon innemen, en zeker niet zij die geen echt recht er op hadden en die er voor kozen degene te belasteren die voor hen in hun midden had gezwoegd en geleden .


14 want het is niet dat wij onszelf bovenmate uitstrekken om tot in jullie heen te reiken, want wij halen* ook jullie in in het evangeliegoede bericht van °ChristusGezalfde,
15 zich niet tot in het mateloze beroemend in andermans moeiten, maar, hoop hebbend van het groeiende geloof van jullie, in jullie tot in overvloedigheid groot gemaakt* te worden overeenkomstig onze °regel, En zo ben ik ambitieus om het evangelie te brengen waar Christus nog niet genoemd wordt, opdat ik niet op iemand anders fundament zou bouwen, (SW)[Rom. 15:20]
16 om in de ruimten voorbij jullie te evangeliseren*, niet om zich in andermans regel te beroemen* over de gereed zijnde dingen. 21 Als deze dingen nu werden vervuld, plaatste de geest in °Paulus door °Macedonië en °Achaje te gaan, om tot in Jeruzalem te gaan, zeggend: "Na wat mij daar gebeurt, is het voor mij bindend ook Rome waar te nemen." (SW)[Hand. 19:21]
17 Maar die roemt, laat hem roemen in de Heer! 24 maar die zich beroemt zal veeleer zich op dit beroemen: Intelligent handelen en Mij kennen, want Ik ben JAHWEH Die getrouwheid doet, oordeel en rechtpleging op de aarde, want in deze schep Ik een behagen, zegt JAHWEH met nadruk. (SW)[Jer. 9:24]
18 Want niet die zichzelf aanbeveelt, die is wel-beproefd, maar wie de Heer aanbeveelt! Want van niets ben ik mijzelf bewust, maar niet in dit werd ik gerechtvaardigd. Maar de mij onderzoekende is de Heer. 5 Daarom: oordelen jullie niets vóór de tijd, totdat eens de Heer zal komen, Die ook zal verlichten het verborgene van de duisternis en de raadsbesluiten van de harten bekend zal maken; en dan zal een ieder van God applaus krijgen. (SW)[1Kor. 4:4,5]Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.