Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Indien het bindend is zich te beroemen, ook al is het inderdaad niet nuttig, zal ik ook komen met zichtbaar wordingen en onthullingen van de Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Nu, echter, komt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan bij wat zonder twijfel zijn grootste grond voor verheerlijking is. Veertien jaren eerder zagen we hem op zijn eerste zendingsreis, na zijn afscheiding in AntiochiŰstad van Antiochus - nu Antakya. In Lystravrijkoping wordt hij gestenigd en voor dood achter gelaten (Hand. 14:26). Het is meer dan aannemelijk dat dit, de tijd waarin zijn gebutste lichaam geacht werd op te houden met dit leven, het moment is waarin hij in geest naar de derde hemel wordt overgebracht. Er zijn drie hemelen in de Schrift. De eerste was "vanouds" (2Petrusrots 3:5) en verging, maar werd gevolgd door "de hemelen nu" (2Petrusrots 3:7). Maar ook deze zijn voorbijgaand. De derde hemel wordt gezien door de apostel JohannesJAH is genadig in Openbaring (Openb. 21:1). JohannesJAH is genadig gaat echter niet de nieuwe hemel binnen, maar beperkt zich tot een beschrijving van de nieuwe aarde. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ging de derde hemel binnen en zag daar de universele suprematie van ChristusGezalfde (die hij later onthulde in zijn Volkomenheidsbrieven) en de hemelse waardigheid en gelukzaligheid die overgedragen wordt aan de ekklesia die ChristusGezalfdeĺ Lichaam is. Hij gaat ook de nieuwe aarde op en het park dat JohannesJAH is genadig beschrijft (Openb. 22:2). Dit alles kreeg hij te zien, maar hij werd niet toegestaan dit te onthullen voordat de tijd rijp was. Dit kwam toen IsraŰlstrijder van Gods afvalligheid volkomen was, zoals opgetekend aan het eind van het boek Handelingen. Tot dan claimt hij zelfs niet de man te zijn die zulke overstijgende onthullingen had gezien.


2 Ik heb een mens waargenomen in ChristusGezalfde, vˇˇr veertien jaren, hetzij in het lichaam, dat heb ik niet waargenomen, hetzij buiten het lichaam, dat heb ik niet waargenomen, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft het waargenomen, deze werd weggegrist tot de derde hemel.
3 En ik heb deze °mens waargenomen, hetzij in het lichaam, hetzij buiten om het lichaam, dat heb ik niet waargenomen, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft het waargenomen,
4 dat hij weggegrist werd tot in het paradijs en hij hoorde* onzegbare uitspraken, die aan een mens niet geoorloofd zijn te spreken*. 43 En ░Jezus zei tot hem: "Amen! Tot jou zeg Ik vandaag1), jij zal met Mij in het Paradijs zijn!" (SW)[Luc. 23:43]
5 Over deze zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, anders dan in mijn °zwakheden. Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen van mijn ░zwakheid. (SW)[2Kor. 11:30]
6 Want in het geval dat ik zou willen roemen* dan zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal waarheid uitspreken. Maar ik ben spaarzaam, opdat niemand mij meer zou toerekenen boven wat hij van mij bekijkt of iets vanuit mij hoort, Opnieuw zeg ik: niemand zou mij voor onverstandig moeten houden; maar ontvangen jullie mij, zelfs als onverstandige, opdat ook ik een beetje zou kunnen roemen! (SW)[2Kor. 11:16]
7 en in de overtreffendheid van de onthullingen. Daarom, opdat ik mij niet zal verheffen, werd aan mij een splinter in het vlees gegeven, een boodschapper van SatanTegenstander, opdat hij mij met vuisten zal slaan, opdat ik mij niet zal verheffen. 6 En JAHWEH zei tot de Satan: "Aanschouw!, hij is in jouw hand, maar neem zijn ziel in acht!" (SW)[Job 2:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Wie zou niet boven mate uitgelaten zijn bij het soort onthullingen die aan hem toevertrouwd werden? Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had een goede reden om zich te weerhouden van roemen. Hem was een pijnlijke lichamelijke zwakte gegeven om hem nederig te houden. Een doorn in het vlees is nauwelijks passend, een splinter zit er dichter bij, maar is nog steeds een te zwakke uitdrukking, want Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zou zeker niet drie maal smeken voor de verwijdering van het een of ander klein ongemak. Maar het werd niet weggenomen. In plaats daarvan ontving hij genade en de zekerheid dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers kracht zwakte ziet als het meest passende gereedschap. Hij heeft geen van de krachten van een mens nodig. Die hinderen de uiting van Zijn kracht. O, dat wij deze les konden leren! We morren en zijn neerslachtig wanneer zwakte en vervolging en noodzakelijkheden op ons drukken, terwijl we ons zouden moeten verheugen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had er een genoegen in, niet ten behoeve van hen, maar dat de kracht van ChristusGezalfde doorheen hen zichtbaar zou worden. Moge Zijn genade onze enige bekwaamheid zijn!


8 Ten behoeve van dit riep* ik drie maal de Heer aan, opdat hij afstand van mij zou nemen.
9 En Hij heeft tot mij uitgesproken: "Mijn °genade is voor jou voldoende, want Mijn °macht wordt in zwakheid tot volmaaktheid gebracht." Heel graag dan zal ik mij veeleer beroemen in mijn °zwakheden, opdat de macht van °ChristusGezalfde zich in mij zou inkwartieren. Maar wij hebben deze ░schat in aarden vaten, opdat de overstijging van de kracht van ░God zou zijn en niet uit ons. (SW)[2Kor. 4:7]
10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in beledigingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden ten behoeve van ChristusGezalfde, want wanneer ik ook maar zwak zal zijn, dan ben ik machtig. 11 Niet dat ik dit zeg overeenkomstig gebrek, want ik leerde in welke dingen ik ben tevreden te zijn. ... 13 Ik ben sterk in alle dingen in Die mij bij machte maakt: Christus! (SW)[Filip. 4:11,13]
11 Ik ben onverstandig geworden; jullie dwingen* mij, want ik was verschuldigd onder jullie aanbevolen te worden, want ik ben in niets tekort geschoten* boven de hoogste afgevaardigden, ook al ben ik niets. 6 Echter vanaf degenen die iets in aanzijn zijn. van welke aard zij eens waren, niets daarvan is voor mij van belang, (░God ziet niet naar het gezicht van de mens), want mij gaven die in aanzien zijn niets te rade. ... 9 en de genade kennend die mij gegeven wordt, gaven Jakobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren schijnen te zijn, mij en Barnabas de rechterhanden van gemeenschap, opdat wij inderdaad gaan tot in de natiŰn, maar zij tot in de besnijdenis, (SW)[Gal. 2:6,9]
12 Inderdaad, tekenen van de afgevaardigde worden in jullie bewerkt*, in alle verduren, bovendien in tekenen en met wonderen en met machten. in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van de geest van God, zodat ik uit Jeruzalem en rondom, tot Illyrikum, het evangelie van de Christus heb gecompleteerd. (SW)[Rom. 15:19]
13 Want is er iets waarin jullie werden verminderd, meer dan de overige ekklesias, anders dan dat ikzelf jullie niet lastig val*? Geeft mij in verband met deze onrechtvaardigheid genade. En bij jullie aanwezig zijnde en gebrek hebbende, bezwaar ik niemand, want mijn ░gebrek hebben de broeders, komende uit MacedoniŰ, aangevuld, en ik waak er voor in alles jullie niet tot last te zijn en ik zal daarvoor waken. (SW)[2Kor. 11:9]
14 Neem waar! Dit is de derde maal dat ik gereed heb gestaan om naar jullie toe te komen; en ik zal niet lastig vallen, want ik zoek niet de dingen van jullie, maar jullie zelf. Want de kinderen zijn niet verschuldigd op te sparen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. 1 Neem waar! Dit is de derde maal dat ik naar jullie toe kom. Op de mond van twee getuigen, en van drie, zal elke uitspraak vaststaan.(SW)[2Kor. 13:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Wat een voorraad aan vaderlijke aanhankelijkheid wordt in zijn protest onthuld! "Ik zoek niet dat van jullie, maar jullie zelf." En het moet hen nederig gemaakt hebben toen ze dachten aan hun eigen gebrek aan zorg en achting. Zij verdienden verder niets uit zijn handen. Maar in plaats van hen te berispen en zijn rechten als apostel op te eisen, stelt hij voor nog meer aanhankelijkheid over hen uit te gieten. En hij zal dit ook doen indien dit hun aanhankelijkheid voor hem nog verder zal verminderen. Is dit niet een weerspiegeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen met ons in genade? We aanvaarden Zijn beloning met een al te zwak antwoord, en toch is Hij er niet door beledigd, maar giet het in een nog grotere mate uit!


15 Maar ik zal heel graag spenderen en zal geru´neerd worden ten behoeve van jullie °zielen. Hoewel des te bovenmatiger jullie liefhebbend, word ik verminderd liefgehad.
16 Laat het echter zo zijn! En ik ben* jullie niet tot overlast, maar sluw zijnd nam ik jullie met list. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine loopt vooruit op een subtiele insinuatie die zijn vijanden zouden kunnen voorstellen, ook al had hij zichzelf verschoond van hun aanklachten. Hij had Tituswilde duif en anderen naar hen gezonden. Misschien had hij hen gebruikt als gereedschap om hen verder te krijgen, om zo zichzelf af te schermen van blaam. Maar het schijnt dat Tituswilde duif en zij die hij had gezonden, waardige afgevaardigden van de apostel waren, want zij volgden dezelfde koers die hij was gegaan.


17 Door niemand van hen die ik naar jullie toe heb afgevaardigd, heb ik door hem jullie uitgebuit*?
18 Ik roep* Tituswilde duif op en ik vaardig* samen met hem de broeder af. Buit* Tituswilde duif jullie niet uit? Wandelen* wij niet in dezelfde geest, niet in dezelfde voetsporen? Daarom nodigen wij Titus uit, dat, zoals hij eerder begon, hij zo ook in jullie deze ░genade zou completeren (SW)[2Kor. 8:6]
19 Weer menen jullie dat wij ons bij jullie verdedigen, maar wij spreken ten aanschouwen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in ChristusGezalfde, en dat alles, geliefden, ten behoeve van jullie °opbouw. Want wij zijn niet als de velen, marchanderende het woord van ░God, maar als uit oprechtheid, maar wij spreken als uit God, voor het gezicht van God, in Christus. (SW)[2Kor. 2:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Zo sluit hij zijn betoog af. Zijn eigen verdediging was nodig voor hun eigen opbouw.


20 Want ik vrees dat, op de een of andere manier komend, ik jullie niet zal vinden zodanig als ik wil en ik door jullie gevonden zal worden zodanig als jullie niet willen, opdat er niet op de een of andere manier ruzie, jaloezie, woedes, eigenbelangen, ten nadele spreken, fluisteringen, opgeblazenheden, ongeregeldheden zijn. 1 Ik oordeel voor mijzelf echter dit: niet weer in droefheid naar jullie toe te komen. 2 Want indien ik jullie bedroefd maak, wie is degene die mij blij maakt, anders dan die vanuit mij bedroefd gemaakt wordt? 3 En ik schrijf aan jullie ditzelfde, opdat ik, komend, geen droefheid heb door wie het bindend was mij te verheugen, vertrouwen hebbend in jullie allen, opdat mijn ░vreugde van allen van jullie is. 4 Want vanuit veel verdrukking en spanning van het hart schrijf aan ik jullie door vele tranen, opdat jullie niet bedroefd gemaakt zouden worden, maar opdat jullie de liefde zouden weten die ik des te bovenmatiger voor jullie heb. (SW)[2Kor. 2:1-4
21 Niet weer zal bij mijn komst mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker mij naar jullie toe vernederen en zal ik rouwen vanwege de velen die tevoren gezondigd hebben, zich niet bezinnend* over de onreinheid en ontucht en losbandigheid die zij verrichten*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Het duurde mogelijk een paar maanden voordat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zijn voornemen vervulde om hen persoonlijk opnieuw te bezoeken. Tijdens de tussentijd ging hij via MacedoniŰprovincie in noord Griekenland, en mogelijk zo ver als Illyricum, hen veel aansporingen gevend. Maar al die tijd was zijn hart in Korinteverzadigd. Hij had hen geschreven. Hij had hen boodschappers gestuurd. Zij hadden hem veel verdriet gegeven, niet onvermengd met vreugde. Hij had hen aangemoedigd en gedreigd. Hij had het duidelijk gemaakt dat hij hen niet zou sparen wanneer opnieuw persoonlijk zou komen. Kunnen we ons zijn gevoelens voorstellen toen hij de stad naderde? Hoe schrok hij terug van hard tegen hen zijn! En toch moest hij hard zijn, als dat nodig was. Zonder twijfel zou de meerderheid hem ontvangen met harten die vol van blijdschap en aanhankelijkheid zouden zijn. Maar wat te verwachten van de opstandige minderheid? Het was met deze krachtige emoties dat hij een paar maanden later deze brief achterna ging.

Uit de niet canonieke brief van Clement lijkt het er op dat zijn inspanningen voor de ekklesia van Korinteverzadigd niet tevergeefs waren, maar kostbare vrucht droegen. Volgens Handelingen 20:2 bleef hij drie maanden in Griekenland en moest hij, zoals gewoonlijk, vertrekken omdat de Joden op hem lagen te wachten.

Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.