Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Beginnen wij weer onszelf aan te bevelen? Of hebben wij, zoals namelijk sommigen, geen aanbevelende brieven naar jullie toe of vanuit jullie nodig? 12 Wij bevelen onszelf niet weer aan jullie aan, maar wij geven aan jullie een aangrijpingspunt van roem over jullie, opdat jullie roem zullen hebben tegenover hen die roemen in het gezicht en niet in het hart (SW)[2Kor. 5:12] - 27 Omdat hij nu van plan was doorheen te komen tot in įAchaje, schrijven de broeders, aanmoedigend, aan de leerlingen hem te verwelkomen, die, aankomend, veel overlegde met die geloofd hebben door de genade (SW)[Hand. 18:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Wat moet het hart van de apostel pijn gedaan hebben toen hij dacht dat zijn geliefde KorintiŽrs, die door zijn bediening in de genade van ChristusGezalfde geroepen waren, zo onnadenkend zouden zijn over zijn claims op hun aanhankelijkheden! Hoe aandoenlijk is zijn oproep! "Jullie zijn onze brief, die geschreven is in onze harten" Ze zouden zeker niet moeten vragen naar zijn geloofsbrieven, want zij zelf waren de allerbeste die er gevonden kon worden. Zonder enige twijfel waren zij die hem tegenstonden van de Besnijdenis, want hij brengt het contrast aan met de MozaÔsche wet.


2 Jullie zijn onze °brief, ingeschreven zijnde in onze °harten, gekend wordend en gelezen wordend door alle mensen, Indien ik voor anderen geen apostel ben, toch zeker ben ik het voor jullie. Want jullie zijn mijn įzegel van mijn įapostelschap in įde Heer. (SW)[1Kor. 9:2]
3 openbaar gemaakt wordend dat jullie een brief van ChristusGezalfde zijn, door ons bediend wordend, en niet ingeschreven zijnde met inkt, maar met geest van de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet in platen van steen, maar in platen van vlees in harten. 12 En JAHWEH zegt tot Mozes: "Ga tot Mij op, de berg op en wees daar. En Ik zal jou platen van steen geven en de wet en de instructie die Ik schreef om hen te onderrichten." (SW)[Ex. 24:12] - 3 Getrouwheid en waarheid, het moet niet zo zijn dat zij jou verlaten. Bind ze vast op jouw keel, schrijf ze op de plaat van jouw hart, (SW)[Spreuk. 3:3]
4 Maar wij hebben zulk vertrouwen door °ChristusGezalfde, naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe;
5 niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als vanuit onszelf te rekenen*, maar onze °bekwaamheid is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, voor dezen inderdaad een geur van de dood tot de dood, maar voor de anderen een geur van leven tot leven. En wie is hiertoe bekwaam? (SW)[2Kor. 2:16]
6 Die ons ook bekwaam maakt* om bedienden van een nieuw verbond te zijn, niet van letter, maar van geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. 31 Aanschouw!, de dagen komen, zegt JAHWEH met nadruk, dat Ik een nieuw verbond snij met het huis van IsraŽl en met het huis van Juda, (SW)[Jer. 31:31] - 63 De geest is die levend maakt. Het vlees baat niets. De uitspraken die Ik tot jullie gesproken heb zijn geest en zijn leven.(SW)[Joh. 6:63] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het verbond van de letter van de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen was gegraveerd in steen, om de onbuigzame strengheid er van de symboliseren. Er is geen verwijzing naar de letter van de Schrift. Het is de wet die doodt, net zoals de geest (door de letter van de Schrift) leven geeft. De uitspraken die ChristusGezalfde deed zijn zowel geest als leven voor allen die ze geloven.


7 Maar indien de bediening van de dood, in letters uitgebeiteld zijnde in stenen, in heerlijkheid was gekomen, zodat de zonen van IsraŽlstrijder van God niet aandachtig konden kijken* naar het gezicht van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, vanwege de heerlijkheid van zijn °gezicht, die buiten werking gesteld werd, 29 En het is bij het afdalen van Mozes vanaf de berg SinaÔ, met de twee platen van het getuigenis in de hand van Mozes, bij zijn afdalen vanaf de berg, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glom vanwege Zijn spreken met hem. 30 En Ašron en alle zonen van IsraŽl zien Mozes, en aanschouw!, de huid van zijn gezicht glimt, en zij vrezen om dicht bij hem te komen. 31 En Mozes roept tot hen en Ašron en alle vorsten in de vergadering keren naar hem terug. En Mozes spreekt tot hen. 32 En daarna kwamen alle zonen van IsraŽl dichtbij en hij geeft hen instructie, alles wat JAHWEH met hem had besproken op de berg SinaÔ. 33 En Mozes beŽindigt met hen te spreken en hij doet een bedekking op zijn gezicht. 34 En bij het binnenkomen van Mozes voor het aangezicht van JAHWEH om met Hem te spreken, neemt hij de bedekking weg, tot hij uitging. En hij ging uit en hij sprak tot de zonen van IsraŽl wat hem was geÔnstrueerd. 35 En de zonen van IsraŽl zagen het aangezicht van Mozes, dat de huid van het gezicht van Mozes glom. En Mozes deed de bedekking terugkeren voor zijn aangezicht, tot hij binnen kwam om met Hem te spreken. (SW)[Ex. 34:29-35] - 26 "Vervloekt die niet de woorden van deze wet volbrengt, om ze te doen." En heel het volk zegt: "Amen!" (SW)[Deut. 27:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Het verslag van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halení ontvangst, na zijn veertig daags verblijf op de SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt, is te vinden in Exo. 34:28-35. Het is duidelijk dat zij Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halení gezicht zagen, ook al konden ze er niet gespannen naar kijken. Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen verborg de heerlijkheid niet voor hen. Hij deed pas een bedekking op zijn gezicht nadat hij klaar was met tot hen te spreken (Exo. 34:33). Daarna deed hij dat er weer op "tot hij tot met Hem begon te spreken." Hij verborg het verflauwen van de heerlijkheid, die het voorbijgaande, verflauwende karakter van de wet aangaf. Zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in vers 13 zegt, werd dat gedaan opdat de zonen van IsraŽlstrijder van God niet de voleinding zouden waarnemen van dat wat verdwijnt. Nu is er, in plaats van een bedekking over Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halení gezicht, een op Joodse harten, die hen weghoudt van de ware aard van het verbond van de SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt. Dat had eens een heerlijkheid, maar is sindsdien overstraald in ChristusGezalfde. Dit zullen ze pas ontdekken wanneer ze terugkeren naar de Heer.


8 hoe zal de bediening van de geest niet veeleer in heerlijkheid zijn?
9 Want indien de bediening van het veroordelen veel heerlijkheid is, de bediening van de rechtvaardigheid is veeleer overvloedig in heerlijkheid. 17 Want daarin wordt Gods rechtvaardigheid onthuld, vanuit geloof tot in geloof, zoals het is geschreven: "De rechtvaardige nu zal vanuit geloof leven." (SW)[Rom. 1:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Een heldere toorts, die de nacht zal verlichten, wordt zwart wanneer die wordt hooggehouden in de middagzon. Zo keert de wet, een helder vertoon van het rechtvaardig karakter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot zwartheid in de nabijheid van de allesoverstijgende straling van genade die nu onthuld wordt. Ze had heerlijkheid, maar verloor die geheel door het contrast met de overstralende heerlijkheid. Aangezien de heerlijkheid van de wet verduisterd is door een grotere heerlijkheid, hoeveel groter moet de heerlijkheid zijn van deze bedeling van genade!


10 Want ook het verheerlijkt zijnde is niet verheerlijkt in dit °deel, wegens de overtreffende heerlijkheid.
11 Want indien het, buiten werking gesteld wordend door veel heerlijkheid, veeleer is het blijvende in heerlijkheid.
12 Dan zulk een hoop hebbend, gebruiken wij veel vrijmoedigheid, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, ondervindend dat de heerlijkheid op zijn gezicht niet blijvend was, verborg het feit door zijn gezicht te verbergen tot hij weer naar de aanwezigheid van de Heer ging. Maar niet Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine! Hij had geen bedekking nodig, want de bedeling van de geest is niet als de wet. De wet leidde van heerlijkheid tot duisternis. Genade leidt van heerlijkheid naar heerlijkheid. De een deelt veroordeling en dood uit, de ander rechtvaardigheid en leven.


13 en zijn niet net als Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Hij plaatste een bedekking op zijn °gezicht, opdat de zonen IsraŽlstrijder van God niet aandachtig zouden kijken* naar het einde van hetgeen buiten werking gesteld wordt. 33 En Mozes beŽindigt met hen te spreken en hij doet een bedekking op zijn gezicht. 34 En bij het binnenkomen van Mozes voor het aangezicht van JAHWEH om met Hem te spreken, neemt hij de bedekking weg, tot hij uitging. En hij ging uit en hij sprak tot de zonen van IsraŽl wat hem was geÔnstrueerd. 35 En de zonen van IsraŽl zagen het aangezicht van Mozes, dat de huid van het gezicht van Mozes glom. En Mozes deed de bedekking terugkeren voor zijn aangezicht, tot hij binnen kwam om met Hem te spreken. (SW)[Ex. 34:33-35]
14 Maar hun °gedachten werden versteend, want tot op vandaag de dag blijft dezelfde bedekking op de lezing van het oude verbond, de bedekking niet weggenomen wordend, omdat die in ChristusGezalfde buiten werking wordt gesteld. Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit įgeheim, opdat jullie niet eigenwijs zult zijn, dat een verharding, ten dele, over įIsraŽl is gekomen, totdat de volheid van de naties zal binnengaan (SW)[Rom. 11:25]
15 Maar tot op vandaag, zodra ook maar Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen gelezen zal worden, ligt er een bedekking op hun °hart.
16 Maar zodra men ook maar om zou keren naar de Heer, wordt de bedekking rondom weggenomen. 34 En bij het binnenkomen van Mozes voor het aangezicht van JAHWEH om met Hem te spreken, neemt hij de bedekking weg, tot hij uitging. En hij ging uit en hij sprak tot de zonen van IsraŽl wat hem was geÔnstrueerd. (SW)[Ex. 34:34]
17 De Heer nu is de geest en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus bevrijdt jullie van de wet van de zonde en van de dood.... 15 Want jullie hebben niet een geest van slavernij gekregen, om opnieuw vrees te hebben, maar jullie hebben de geest van zoonschap gekregen, door welke wij roepen: ABBA, įVader! (SW)[Rom. 8:2,15]
18 En wij allen, die een gezicht hebben waarvan de bedekking is weggenomen, die de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, wij worden omgevormd in dezelfde afbeelding, vanaf heerlijkheid tot in heerlijkheid, net als vanaf de Heer, de geest. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De oude spiegel was een gepolijst metalen vlak, dat het licht weerspiegelde en ook het beeld van iemand die ze gebruikte. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine beklom niet de hoogten van de SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt en bracht niet, zoals Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen deed, een voorbijgaande weerspiegeling mee terug van de heerlijkheid van de Heer. Hij keek voortdurend naar Hem, zoals wij ons gezicht bekijken in een spiegel. De heerlijkheid van de Heer bestraalde hem. Die verdween niet, maar werd helderder en helderder. Overdenking van de Heer leidt tot gelijkenis aan Hem. Dit is een prachtige samenvatting van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí bedieningen. Het begon met genade op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Hij deelt rechtvaardiging uit aan AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya in PisidiŽbergachtige streek in GalatiŽ, in Klein AziŽ. Hij onthult de verzoening aan de KorintiŽrs. Hij onderwijst de waarheid in overstijgende mate vanuit zijn Romekrachtinse gevangenis. Genade op genade en heerlijkheid op heerlijkheid! Zijn opeenvolgende bedieningen leiden voorwaarts naar de allesoverstijgende heerlijkheden die te vinden zijn in zijn volkomenheidsbrieven.

Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.