Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Vanwege dit deze °bediening hebbend, zoals wij ontferming verkregen, worden wij niet moedeloos.
2 Maar wij versmaden* de verborgen dingen van de schande, niet wandelend in sluwheid, noch het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zwendelend, maar in de openbaarmaking van de waarheid onszelf aanbevelend* bij elk geweten van mensen in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want wij zijn niet als de velen, marchanderende het woord van °God, maar als uit oprechtheid, maar wij spreken als uit God, voor het gezicht van God, in Christus. (SW)[2Kor. 2:17]
3 En indien nu ons °evangeliegoede bericht bedekt is, is het bedekt in die verloren gaan, Want het woord van het kruis is zeker dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons, de gered wordenden, is het kracht van God (SW)[1Kor. 1:18]
4 in wie de god van deze °aion de gedachten van die niet geloven verblindt*, zodat de verlichting van het evangeliegoede bericht van de heerlijkheid van °ChristusGezalfde, Die afbeelding is van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Onzichtbare, hen niet bestraalt*. 2 in welke jullie eens wandelden overeenkomstig de aion van deze °wereld, overeenkomstig de overste van de autoriteit van de lucht, van de geest die nu inwerkt in de zonen van de ongezeglijkheid (SW)[Efe. 2:2] - 15 Die de afbeelding is van de onzichtbare °God, Eerstgeborene van elke schepping. (SW)[Kol. 1:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Het evangeliegoede bericht van de heerlijkheid van ChristusGezalfde! Het zou fijn zijn als onze evangelisatie tot deze hoogte had gereikt! En waarom schieten ChristusGezalfde’ heerlijkheden vandaag zo tekort in hun inspanningen voor het evangeliegoede bericht? Omdat de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van deze aion niet alleen het denken van de ongelovigen verblindt, maar hij richt het evangeliegoede bericht op zonde en "zelf" en reiniging – alles behalve ChristusGezalfde en Zijn heerlijkheid.

Maar weinig onderwerpen voor overdenking zullen zo vol van zegen gevonden worden als dat van het Beeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. JohannesJAH is genadig presenteert Hem aan ons als het Woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door Wie wij Hem horen; Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat ons Degene zien in Wij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kunnen zien. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf kan niet gezien worden, want Hij is onzichtbaar. Daarom is het dat Hij ons een Beeld van Zichzelf heeft gegeven dat we kunnen waarnemen. En net zoals we de foto of het beeld van een persoon dezelfde plaats in ons denken en spreken geven als de persoon zelf, zo wordt ChristusGezalfde gezien in de Schrift, aangesproken als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als ware Hij gelijk aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar in tegenstelling tot het onveranderlijke beeld van een levenloze foto, is Hij vol van het leven van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en verandert in overeenstemming met de goddelijke veronderstellingen (Hebr. 1:3).


5 Want niet onszelf proclameren wij, maar ChristusGezalfde JezusJAH redt, als Heer, en onszelf als jullie slaven vanwege JezusJAH redt,
6 want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zegt: "Vanuit duisternis zal licht schijnen," dat doet schijnen* in onze °harten tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in het gezicht van JezusJAH redt ChristusGezalfde. 3 En Elohim zegt: "Het is licht," en het is licht. (SW)[Gen. 1:3] - En wij allen, hebbende een onbedekt gezicht, weerspiegelende de heerlijkheid van de Heer, wij worden veranderd in hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals van de Heer, Die geest is. (SW)[2Kor. 3:18]
7 Maar wij hebben deze °schat in gebruiksvoorwerpen van aardewerk, opdat de overtreffendheid van de macht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal zijn en niet vanuit ons. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Het huidige pad van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen en slaven wordt niet gerekend ons te verheerlijken, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En dit wordt vaak het best bereikt met contrast, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal Zijn heerlijkheid niet aan iemand van Zijn schepselen geven. We moeten verbroken worden als we dragers van Zijn zegen willen zijn.


8 In alles verdrukt wordend, maar niet in het nauw gebracht wordend; geen raad wetend, maar niet wanhopend; want wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van de verdrukking, de ons overkomene in °Asia, dat wij zo bovenmate en boven vermogen belast werden dat wij ook wanhoopten aan ons leven. (SW)[2Kor. 1:8]
9 vervolgd wordend, maar niet in de steek gelaten wordend; neergeworpen wordend, maar niet verloren gaande; 11 de vervolgingen, de lijdenssmarten, zodanig als mij overkwamen in Antiochië, in Ikonium, in Lystra, welke vervolgingen ik doorstond. En vanuit alle redt de Heer mij uit. (SW)[2Tim. 3:11]
10 altijd de doding van °JezusJAH redt in het lichaam ronddragend, opdat ook het leven van °JezusJAH redt in ons lichaam openbaar gemaakt zal worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het wijdverspreide waanidee dat het leven van een Christen er een moet zijn van rustige kalmte en tevredenheid, welvarend en op iedere wijze voordelig in dit leven, wordt als volkomen vals bewezen door de ervaring van de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. De vleselijke Korintiërs kunnen dan wel leven en heersen, maar hij raakt verdrukt, perplex, vervolgd en terneer geworpen. Zoals in het geval van Job was hem niet meer overgelaten dan zijn leven. Zonder de opstanding zouden we de meest beklagenswaardigen van heel de mensheid zijn. De reden waarom dit begrip van de ervaring van de gelovige verloren is gegaan, is de wijd verspreide afval en eenvormigheid met de wereld. Ziet u een dienaar van ChristusGezalfde vervolgd en veracht? Oordeel hem niet te snel. Hij zou wel eens het leven van JezusJAH redt getoond kunnen hebben, Die veracht en verworpen werd omdat de wereld Hem niet kende.


11 Want steeds worden wij, die leven, tot in de dood overgeleverd, vanwege JezusJAH redt, opdat ook het leven van °JezusJAH redt openbaar gemaakt zal worden in ons sterfelijk °vlees,
12 zodat de dood in ons inwerkt, maar in jullie het leven,
13 echter dezelfde geest van het geloof hebbend, overeenkomstig het geschreven zijnde: "Ik geloof*, daarom spreek* ik ook," geloven ook wij en daarom ook spreken wij, 10 Ik geloof, daarom spreek ik. Ik ben uitermate vernederd. (SW)[Psalm 116:10]
14 waargenomen hebbend dat Die de Heer JezusJAH redt wekt*, ook ons door JezusJAH redt zal wekken en samen met jullie zal presenteren. En indien de geest van Hem, Die °Jezus opwekt uit de doden, in jullie woning maakt, Hij Die Christus Jezus uit de doden opwekt, zal ook jullie stervende °lichamen levend maken door Zijn geest, die in jullie woont. (SW)[Rom. 8:11]
15 Want het gebeurt alles vanwege jullie, opdat de genade - toenemend* door de meerderen - overvloedig zou zijn in de dankzegging tot in de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Gezegend de God en Vader van onze °Heer, Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheid en de God van alle vertroosting, 4 de ons troostende in al onze °verdrukking, zodat wij in staat zijn te troosten degenen in alle verdrukking met de vertroosting waarmee wij zelf vertroost worden door °God, 5 want zoals het lijden van °Christus in ons overvloeiend is, zo is ook door °Christus onze °vertroosting overvloeiend. 6 Of wij nu verdrukt worden, het is ten behoeve van jullie °troost en redding, of dat wij getroost worden, het is ten behoeve van jullie °troost, werkend in de volharding van hetzelfde lijden dat ook wij lijden, en onze °verwachting is bevestigd over jullie. 7 Waargenomen hebbend dat als jullie deelnemen aan het lijden, dan ook aan de vertroosting, (SW)[2Kor. 1:3-7]
16 Daarom worden wij niet moedeloos! Maar indien ook onze uiterlijke °mens wordt aangetast, toch wordt ons °innerlijk van dag tot dag vernieuwd. Doordat hebbende deze °bediening, werden we naar deze begenadigd, worden wij niet moedeloos. (SW)[2Kor. 4:1 ] - 16 opdat Hij aan jullie zal geven overeenkomstig de rijkdom van Zijn °heerlijkheid, om in macht krachtig gemaakt te worden door Zijn °geest tot in de innerlijke mens, (SW)[Efe. 3:16]
17 Want de kortstondige lichtheid van onze °verdrukking bewerkt voor ons, overeenkomstig overtreffendheid tot in overtreffendheid, een aionische zwaarte van heerlijkheid, 7 opdat de toetsing van jullie °geloof, van hogere waarde dan bewerkt goud, dat verloren gaat, maar door vuur getoetst wordend, gevonden zal worden tot lof en heerlijkheid en eer in de onthulling van Jezus Christus, (SW)[1Petr. 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Hoe zullen we onze beproevingen kenschetsen als die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine slechts tijdelijk en licht waren? Kort hiervoor had hij nog tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geroepen om de doorn uit zijn vlees te halen. Maar wat is dit alles voor hem, kijkend naar de allesoverstijgende onthullingen van de toekomst, waarvan hij de bewaarder en uitdeler was geworden? Wij zouden spreken van onze huidige lasten en van de lichtheid van onze last in de opstanding, maar hij keert dit om. De heerlijkheid van die dag zou een ondragelijke last zijn voor onze lichamen. Onze lasten zijn licht, zeker als we kijken naar die allesoverstijgende uitkomst.


18 niet ons opletten op de dingen die bekeken worden, maar op de dingen die niet bekeken worden; want de dingen die bekeken worden zijn tijdelijk, maar de dingen die niet bekeken worden zijn aionisch. 16 Want in Hem wordt geschapen het al, dat in de hemelen en dat op de aarde, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot in Hem geschapen, (SW)[Kol. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De gebruikelijke vertaling, "tijdelijk",werpt een verkeerd licht op de context. Dat wat we waarnemen blijft niet voor de duur van de tijd, maar alleen voor een kort seizoen. De stenige grond hoorder (Matt. 13:21; Mark. 4:17) en het genot door zonde (Hebr. 11:25) zijn niet blijvend, niet tijdelijk. Dit zijn de enige passages waarin dit woord voorkomt.


Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.